Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Sprawozdania

SPRAWOZDANIE za rok 2018 z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Samorządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za lata 2016-2020

 

Sprawozdanie.pdf

 

 

SPRAWOZDANIE za rok 2017 z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczn

           ?Program Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami na lata 2016 - 2020 , uchwalony został przez Radę Powiatu Słupeckiego uchwałą Nr XI/65/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.

            Zadania określone w Programie w 2017 roku realizowane były na podstawie ogłoszenia przez Zarząd Powiatu Słupeckiego otwartych konkursów ofert oraz na podstawie oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez organizację pozarządową  z pominięciem otwartego konkursu ofert. Nadzór nad realizacją zadań w poszczególnych obszarach prowadził: Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Słupeckiego oraz Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. Organizacje Pozarządowe, które złożyły oferty na realizację poszczególnych zadań publicznych, zostały dofinansowane przez Powiat Słupecki niżej wymienionymi kwotami:

 

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych prowadził nadzór nad realizacją poniżej wymienionych zadań:

Z zakresu  ?Ratownictwa i ochrony ludności?

Pod tytułem: ?Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych województwa w Wielkopolskiego powiatu Słupeckiego jeziora Powidzkiego?.

Zadanie realizowane było poprzez złożenie oferty z własnej inicjatywy na podstawie  
art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego. Na realizację  zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności udzielono dotacji w wysokości 3 000,00 zł.  Realizacja powierzonego zadania publicznego nastąpiła na podstawie  umowy zawartej między uprawnionym podmiotem a Powiatem Słupeckim. Powyższa kwota została  wykorzystana  
na zakup paliwa   do łodzi motorowych w związku z  prowadzeniem działań ratowniczych
na jeziorze powidzkim.

Przekazane środki zostały wykorzystane w całości zgodnie ze złożoną ofertą oraz zawartą umową.

Zadanie publiczne pod tytułem:

 ?W drodze do wojska?  realizowane było przez Stowarzyszenie ?Z Wiatrem i pod Wiatr?. Rolą  Powiatu Słupeckiego było wniesienie wkładu własnego jako wkładu partnerskiego
w celu realizacji zadania.  W ramach realizacji zadania została zawarta umowa o współpracy partnerskiej w dniu 05.09.2017r. pomiędzy Stowarzyszeniem ? Z Wiatrem i pod Wiatr?
a Powiatem Słupeckim. Wkład partnerski na realizację powyższego zadania wynosił
3 348,00 zł. Zadanie skierowane było  do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Kwota ta została wykorzystana na przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej  i służby wojskowej w Wojskach Obrony Terytorialnej, wspieranie działalności podmiotów działających na rzecz obronności. Termin zakończenia realizacji zadania upłynął
31 grudnia 2017r. Organizacja z udzielonej dotacji jako wkładu partnerskiego  rozliczyła
się prawidłowo w wyznaczonym terminie zgodnie z  zawartą umową.

Zadanie publiczne pod tytułem:

 ? W ratowaniu życia pierwsze minuty najważniejsze?

Realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych i Zdarzeń Losowych ?Ratujmy Życie? w ramach projektu współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach dofinansowania ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Powiat przystąpił
do realizacji zadania na podstawie umowy o współpracy partnerskiej zawartej w dniu 30.06.2017r. Wkład partnerski jako dotacja celowa wynosił 7 500,00 zł.

Kwota w wysokości 1 200,00 zł została wydatkowana na opracowanie i wydrukowanie
20 szt. tablic informacyjnych dotyczących postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy.

Kwota w wysokości 6 300,00 zł została w całości wydatkowana na opracowanie
i wydrukowanie 700 szt. plakatów informacyjnych dotyczących prowadzenia postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy. Partnerstwo na wykonanie zadania ustało w dniu 31.12.2017r. Organizacja z udzielonej dotacji celowej rozliczyła się prawidłowo
w wyznaczonym terminie.

Zadanie pod tytułem:

 ?Wyjazd drużyn OSP Lądek na Olimpiadę Pożarniczą CTIF w Austrii?

Środki finansowe w wysokości 24 000,00 zł na realizację powyższego zadania zostały przekazane dla Gminy Lądek umową z dnia 15 marca 2017r.

Termin realizacji zadania upłynął 30 listopada 2017r. Końcowe rozliczenie z wykonania zadania wraz z załącznikami z wykorzystania przyznanych środków  wpłynęło w dniu 28.11.2017r.

 

 

Zadanie pod tytułem:

?Zakup silnika do łodzi motorowej dla bazy ratownictwa wodnego
w Przybrodzinie? Głównym celem realizacji zadania było zakupienie silnika  MERKURY F115ELPT NEW do łodzi motorowej dla bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie, która stacjonuje w nowo powstałej bazie ratownictwa w Przybrodzinie. Dzięki dokonanego zakupu zostało wzmocnione bezpieczeństwo osób przebywających na akwenach jeziora Powidzkiego, które jest miejscem wypoczynku osób z trenu Województwa Wielkopolskiego jak również
z terenu całej Polski.  Kwota dotacji przekazana na realizację zadania wyniosła 40 000,00 zł     

Kwota w wysokości 20 000,00 została pokryta ze środków własnych Powiatu Słupeckiego zgodnie z umową zawartą w dniu 16 maja 2017r. pomiędzy Powiatem Słupeckim a Gminą Powidz, natomiast kwota w wysokości 20 000,00 zł z dotacji otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego zgodnie z umową  Nr 3/BOIN/2017 zawartą w dniu z 28 kwietnia 2017 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Słupeckim. Kwota ta została przekazana umową do Gminy Powidz na wykonanie powyższego zadania. Gmina Powidz dokonała końcowego rozliczenia w podanym terminie w zawartych umowach. Zgodnie
z końcowym rozliczeniem całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 39 999,60 zł.
Nie wykorzystanakwota w wysokości 0,40 gr z otrzymanej dotacji została zwrócona
na rachunek bankowy Powiatu Słupeckiego.

 

II. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Słupeckiego prowadził nadzór nad realizacją zadania w zakresie:  

?Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działań na rzecz regionu słupeckiego?

 pod tytułem:

Wielki konkurs fotograficzny ?Cztery Pory Roku?.

Zadanie realizowało Stowarzyszenie Słupeckiej Organizacji Turystycznej zgodnie z umową Nr 1/2017  zawartą w dniu  30.05.2017 roku. Czas realizacji zadania do 31 grudnia 2017 r. Wsparte kwotą w wysokości 2 500,00 zł. Środki pochodzące z dotacji w wysokości

2 000,00 zł przeznaczono  na zakup nagród dla laureatów biorących udział w konkursie fotograficznym, natomiast kwotę 500,00 zł przeznaczono na wywołanie zdjęć związanych
z konkursem.

         Ogółem na realizację zadań publicznych należących do samorządu powiatowego
w 2017 roku przeznaczono kwotę w wysokości
   80 347,60 zł.

 

W ramach współpracy  Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, prowadził również nadzór nad realizacją zadania rządowego w zakresie udzielania nieodpłatnych porad prawnych. Kwota na realizację powyższego zadania wynosi ogółem 125 208,00 zł. Porady prawne prowadzone były w dwóch punktach, z  których drugi podzielony był na dwie lokalizacje. Prowadzenie jednego punktu  powierzone zostało organizacji pozarządowej  - Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich w Koninie, wyłonionej
w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert, w dniu 11 października 2016 roku 
w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa pod tytułem: ?Nieodpłatna pomoc prawna udzielana uprawnionym
na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej?.  Na realizację powyższego zadania przekazano kwotę w wysokości 60 726,00
i było ono realizowane w punkcie zlokalizowanym w obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Słupcy. Druga część tego zadania, prowadzona była poza Powiatowym Programem Współpracy w punkcie, który został podzielony na dwie lokalizacje i mieściły
się one w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórów oraz w Urzędzie Gminy Orchowo. Na realizację jego przekazano również kwotę w wysokości 60 726,00zł. Całość powyższego zadania realizowana była od 1 stycznia 2017 roku do 31grudnia 2017 roku. Łączna kwota
na udzielanie porad prawnych wyniosła 125 208,00zł. Z tej kwoty 3 % w wysokości
3 756,00 zł, zostało przeznaczone na wyposażenie techniczne punktów udzielania porad prawnych.

 

Jednocześnie, oprócz wsparcia finansowego  organizacje pozarządowe otrzymały od  Powiatu do dyspozycji w celu prowadzenia działalności, pomieszczenia o łącznej powierzchni
84,23 m2. W tym zakresie podpisano umowy użyczenia z niżej wymienionymi  Organizacjami:

 1. Powiatowa Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Słupeckim
 2. Stowarzyszenie ds. Walki Nowotworami oraz Chorobami Układu Oddechowego
  im. dr Romana Grzeszczaka
 3. Wielkopolska Izba Rolnicza
 4. Słupecki Klub Krótkofalarski SP3 YAD
 5. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych i Zdarzeń Losowych ?Ratujmy Życie?
 6. Stowarzyszenie Słupecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
 7. Słupecka Organizacja Turystyczna
 8. Klub Motocyklowy ?Wielkopolscy Fani Motocykli?
 9. Słupecka Organizacja Strzelecka ?FORT?
 10. Związek Hodowców Koni Rasy Wielkopolskiej- Powiatowe Koło Hodowców Koni
  w Słupcy
 11. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK ?Zdrowie? przy Staroście Słupeckim
 12. ZHP ? Harcerski Krąg Seniorów
 13. Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych
 14. Powiatowa Organizacja ?LOK?
 15. Polskie Towarzystwo Symulacji Medycznej
 16. Oddział Miejsko-Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego
 17. Polskie Towarzystwo Standaryzowanych Pacjentów
 18. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu Słupeckiego >INVITE BUSINESS<
 19. Spółdzielnia Socjalna ?DOBRY ADRES?
 20. Fundacja La Promesa

          Wsparcie finansowe dla wymienionych organizacji z tytułu użyczenia pomieszczeń, wyraża się w pokrywaniu kosztów związanych z ogrzewaniem w sezonie grzewczym
w kwocie ok. 200 zł/m-c, poborem energii elektrycznej w kwocie ok. 20 zł/m-c
oraz kosztów wod.- kan.  w kwocie ok. 10 zł/m-c.

          Ponadto Starostwo Słupeckie na podstawie  umowy użyczenia, udostępnia pomieszczenia w budynku będącym własnością Powiatu Słupeckiego, przy ulicy Sikorskiego 1, Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu,
na cele Powiatowego Punktu Krwiodawstwa HDK PCK ? celem jest działanie na rzecz ratowania życia ludzkiego i wsparcia stowarzyszenia PCK.

        Dodatkowe, szczegółowe informacje o stowarzyszeniach oraz realizacji zadań wynikających z wieloletniego  programu współpracy, pozostają do wglądu w Wydziałach Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Organizacyjnym i Spraw Społecznych Starostwa Słupeckiego.   Poza tym, pracownicy merytoryczni Starostwa służą pomocą organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom w zakresie bieżącego funkcjonowania. Również, Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Słupeckiego, corocznie opracowuje  ankietę dla Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy
 i Polityki Społecznej z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
pt. ?Monitoring współpracy Urzędów i ich jednostek organizacyjnych podległych
i nadzorowanych z sektorem pozarządowym

                                                                                      

                                                                                              

                                                                                                   S T A R O S T A

                                                                                                 /-/ Mariusz ROGA

Informacja o realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2016

I N F O R M A C J A

o realizacji Wieloletniego  Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami  Pozarządowymi oraz  innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2020.

 

„Program Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami na lata 2016 - 2020 , uchwalony został przez Radę Powiatu Słupeckiego uchwałą Nr XI/65/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. Informacja o realizacji programu współpracy obejmuje rok 2016.

Zadania określone w Programie w 2016 roku realizowane były na podstawie ogłoszenia przez Zarząd Powiatu Słupeckiego otwartych konkursów ofert oraz na podstawie oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez organizację pozarządową  z pominięciem otwartego konkursu ofert. Nadzór nad realizacją zadań w poszczególnych obszarach prowadził: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu oraz Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Słupeckiego. Organizacje Pozarządowe, które złożyły oferty na realizację poszczególnych zadań publicznych, Zarząd Powiatu powierzył ich wykonanie, dofinansowując wykonawców niżej wymienionymi kwotami:

I .Wydział  Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa

 Słupeckiego prowadził nadzór nad realizacją zadania w zakresie:  „Ratownictwa i ochrony ludności"

Pod tytułem: „Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych województwa wielkopolskiego powiatu słupeckiego jeziora powidzkiego".

Zadanie realizowało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z umową zawartą w dniu 06.07.2016 roku. Kwota dotacji na realizację powierzonego zadania wynosi 3 000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na zakup paliwa   do łodzi motorowych w związku z  prowadzeniem działań ratowniczych na jeziorze powidzkim.

 

Ponadto Wydział prowadził nadzór nad realizacją zadania publicznego pod tytułem „W drodze do wojska"  realizowanego przez Stowarzyszenie „Z Wiatrem i pod Wiatr" w ramach  umowy partnerskiej zawartej w dniu 30.09.2016 roku. Wkład partnerski na realizację powyższego zadania wynosił 3 350,00 zł. Kwota ta została wykorzystana na przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz kształtowanie proobronnych postaw społeczeństwa. Zadanie, skierowane było przede wszystkim do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.

 

II. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Słupeckiego prowadził nadzór nad realizacją zadania w zakresie:  

„Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

 pod tytułem: Wielki konkurs fotograficzny „Cztery Pory Roku".

Zadanie realizowało Stowarzyszenie Słupeckiej Organizacji Turystycznej zgodnie z umową  zawartą w dniu  11.04.2016 roku. Czas realizacji zadania do 31 grudnia 2016 roku. Wsparte kwotą w wysokości 2 500,00 zł. Środki pochodzące z dotacji w wysokości 2 012,00 zł przeznaczono  na zakup nagród dla laureatów biorących udział w konkursie fotograficznym, natomiast kwotę 488,00 zł przeznaczono na wywołanie zdjęć związanych z konkursem.

 

         Ogółem na realizację zadań publicznych należących do samorządu powiatowego w 2016 roku przeznaczono kwotę w wysokości    8 850,00 zł.

 

W ramach współpracy  Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, prowadził również kontrolę nad realizacją zadania rządowego w zakresie udzielania porad prawnych. Kwota na realizację powyższego zadania wynosi ogółem 123 600,00 zł.

Porady prawne prowadzone były w dwóch punktach, które podzielone są na trzy lokalizacje.

Prowadzenie jednego punktu  powierzone zostało organizacji pozarządowej  - Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich w Koninie, wyłonionej w ramach ogłoszonego konkursu ofert. 
Na realizację powyższego zadania przekazano kwotę w wysokości 59 946,00 zł. Drugi punkt, który został podzielony na dwie lokalizacje, mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórów oraz w Urzędzie Gminy Orchowo na realizację którego przekazano kwotę w wysokości 59 946,00zł. Powyższe zadanie realizowane było od 1stycznia 2016 roku do 31grudnia 2016 roku. Łączna kwota na udzielanie porad prawnych wyniosła 119 892,00 zł pozostała kwota w wysokości 3 708,00 zł została przeznaczona na wyposażenie punktów udzielania porad prawnych.

Jednocześnie, oprócz wsparcia finansowego stowarzyszenia i organizacje pozarządowe otrzymały od Starosty Powiatu do dyspozycji w celu prowadzenia działalności, pomieszczenia o łącznej powierzchni 84,23 m2. W tym zakresie podpisano umowy użyczenia z niżej wymienionymi  Organizacji:

 

 1. Powiatowa Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Słupeckim
 2. Stowarzyszenie ds. Walki Nowotworami oraz Chorobami Układu Oddechowego
  im. dr Romana Grzeszczaka
 3. Wielkopolska Izba Rolnicza
 4. Słupecki Klub Krótkofalarski SP3 YAD
 5. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych i Zdarzeń Losowych „Ratujmy Życie"
 6. Stowarzyszenie Słupecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
 7. Słupecka Organizacja Turystyczna
 8. Klub Motocyklowy „Wielkopolscy Fani Motocykli"
 9. Słupecka Organizacja Strzelecka „FORT"
 10. Związek Hodowców Koni Rasy Wielkopolskiej- Powiatowe Koło Hodowców Koni
  w Słupcy
 11. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Zdrowie" przy Staroście Słupeckim
 12. ZHP - Harcerski Krąg Seniorów
 13. Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych
 14. Powiatowa Organizacja „LOK"
 15. Polskie Towarzystwo Symulacji Medycznej
 16. Oddział Miejsko-Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego
 17. Polskie Towarzystwo Standaryzowanych Pacjentów
 18. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu Słupeckiego >INVITE BUSINESS<
 19. Spółdzielnia Socjalna „DOBRY ADRES"

          Wsparcie finansowe dla wymienionych organizacji z tytułu użyczenia pomieszczeń, wyraża się w pokrywaniu kosztów związanych z ogrzewaniem w sezonie grzewczym w kwocie ok. 200 zł/m-c, poborem energii elektrycznej w kwocie ok. 20 zł/m-c oraz kosztów wod.- kan.  w kwocie ok. 10 zł/m-c.

          Ponadto Starostwo Słupeckie na podstawie czasowej umowy użyczenia, udostępnia pomieszczenia w budynku będącym własnością Powiatu Słupeckiego, przy ulicy Sikorskiego 1, Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, na cele Powiatowego Punktu Krwiodawstwa HDK PCK - celem jest działaniem na rzecz ratowania życia ludzkiego i wsparciem stowarzyszenia PCK.

 

        Dodatkowe, szczegółowe informacje o stowarzyszeniach oraz realizacji zadań wynikających z wieloletniego  programu współpracy, pozostają do wglądu w Wydziałach Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Organizacyjnym i Spraw Społecznych Starostwa Słupeckiego.   Poza tym, pracownicy merytoryczni Starostwa służą pomocą organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom w zakresie bieżącego funkcjonowania. Również, Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Słupeckiego, corocznie opracowuje  ankietę dla Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, pt. „Monitoring współpracy Urzędów i ich jednostek organizacyjnych podległych
i nadzorowanych z sektorem pozarządowym.

 

Przewodniczący Zarządu

/-/ Mariusz ROGA

 

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi uchwalonego na rok 2015

 SPRAWOZDANIE

z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami  Pozarządowymi  uchwalonego na rok w 2015

 

           Program Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami w roku 2015, uchwalony został przez Radę Powiatu Słupeckiego uchwałą Nr XLVII/305/2014, z dnia 30 października 2014 r.

            Zadania określone przez Roczny Powiatowy Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, realizowane były poprzez  ogłoszenie przez Zarząd Powiatu Słupeckiego otwartych konkursów ofert oraz z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez organizację pozarządową. Nadzór nad realizacją zadań w poszczególnych obszarach prowadził: Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki i Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Słupeckiego oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Bezpośrednimi wykonawcami zadań publicznych określonych w Programie były Organizacje Pozarządowe, którym zlecono realizację zadań na podstawie  złożonej oferty i zawartej umowy.

 

1. Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Słupeckiego prowadził nadzór nad realizacją zadania w zakresie:

„Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

pod tytułem:

"Wielki konkurs fotograficzny „Cztery Pory Roku".

 

Powyższe zadanie realizowało Stowarzyszenie Słupeckiej Organizacji Turystycznej zgodnie z zawartą umową w dniu 04.05.2015 roku. Całkowity koszt realizacji zadania wynosił 3 064,00 zł. Zadanie zostało wsparte kwotą w wysokości 2 000,00 zł z dotacji Powiatu Słupeckiego, pozostała kwota w wysokości 1064,00 zł pochodziła ze środków własnych organizacji. Środki pochodzące z dotacji w wysokości 1 770,00 zł wykorzystano na zakup nagród dla laureatów biorących udział w konkursie fotograficznym, natomiast kwotę 230,00 zł przeznaczono na wywołanie zdjęć.

 

2. Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Słupeckiego prowadził nadzór nad realizacją zadania o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o Pożytku Publicznym i o Wolontariacie w zakresie:

„Ratownictwa i ochrony ludności"

Zadanie pod tytułem:

Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych województwa wielkopolskiego powiatu słupeckiego, jeziora powidzkiego".

W celu realizacji powyższego zadania wybrano ofertę  złożoną przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego.

Zadanie całkowicie sfinansowane ze środków budżetu Powiatu Słupeckiego.

Na realizację w/w zadania przekazano kwotę dotacji w wysokości  3 000,00 zł.

Powyższa kwota została wykorzystana na zakup paliwa w celu prowadzenia akcji ratowniczych na obszarze jeziora powidzkiego, które jest miejscem odpoczynku i rekreacji wodnej mieszkańców powiatu i turystów.

 

I.                   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2015 nie realizowało zadań z zakresu Programu Współpracy

 

Ogółem na realizację zadań publicznych należących do samorządu powiatowego w 2015 roku udzielono dofinansowania w wysokości    2 000,00 zł.

Natomiast na powierzenie realizacji zadania przekazano kwotę w wysokości  3 000,00 zł.

 

Jednocześnie, oprócz wsparcia finansowego organizacje pozarządowe otrzymały od Starosty Powiatu do dyspozycji w celu prowadzenia działalności, pomieszczenia o łącznej powierzchni 84,23 m2. W tym zakresie podpisano umowy użyczenia z niżej wymienionymi  Organizacjami:

 1. Powiatowa Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Słupeckim  
 2. Stowarzyszenie ds. Walki Nowotworami i Chorobami Układu Oddechowego
  im. Dr Romana Grzeszczaka   
 3. Wielkopolska Izba Rolnicza   
 4. Słupecki Klub Krótkofalarski SP3 YAD  
 5. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych i Zdarzeń Losowych „Ratujmy Życie"   
 6. Stowarzyszenie Słupecki Uniwersytet Trzeciego Wieku   
 7. Słupecka Organizacja Turystyczna    
 8. Klub Motocyklowy „Wielkopolscy Fani Motocykli"  
 9. Słupecka Organizacja Strzelecka „FORT"    
 10. Związek Hodowców Koni Rasy Wielkopolskiej- Powiatowe Koło Hodowców Koni
  w Słupcy     
 11. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Zdrowie" przy Staroście Słupeckim   
 12. ZHP - Harcerski Krąg Seniorów
 13. Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych  
 14. Powiatowa Organizacja „LOK"   
 15. Polskie Towarzystwo Symulacji Medycznej  
 16. Oddział Miejsko-Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego   
 17. Polskie Towarzystwo Standaryzowanych Pacjentów   
 18. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu Słupeckiego „INVITE BUSINESS"   
 19. Spółdzielnia Socjalna „DOBRY ADRES"     

          Wsparcie finansowe dla wymienionych organizacji z tytułu użyczenia pomieszczeń, wyraża się w pokrywaniu kosztów związanych z ogrzewaniem w sezonie grzewczym w kwocie ok. 200 zł/m-c, poborem energii elektrycznej w kwocie ok. 20 zł/m-c oraz kosztów wod.- kan.  w kwocie ok. 10 zł/m-c.

          Ponadto Starostwo Słupeckie na podstawie czasowej umowy użyczenia, udostępnia pomieszczenia w budynku będącym własnością Powiatu Słupeckiego, przy ulicy Sikorskiego 1, Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, na cele Powiatowego Punktu Krwiodawstwa HDK PCK - co jest działaniem na rzecz ratowania życia ludzkiego i wsparciem stowarzyszenia PCK.

        Dodatkowe, szczegółowe informacje o stowarzyszeniach oraz prowadzonej współpracy można uzyskać w Wydziale  Organizacyjnym i Spraw Społecznych Starostwa Słupeckiego.
       Poza tym corocznie przez Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Słupeckiego, jest opracowywana  ankieta dla Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, pt. „Monitoring współpracy Urzędów i ich jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych z sektorem pozarządowym.

 

                                                                                    

Przewodniczący Zarządu

/-/Mariusz ROGA

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi uchwalonego na rok w 2014

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi uchwalonego na rok 2013