Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Otwarte konkursy ofert

Uchwała Zarządu Powiatu Słupeckiego w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert

uchwała

Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu słupeckiego o charakterze pożytku publicznego w 2021 r.

uchwała

Uchwała w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu słupeckiego o charakterze pożytku publicznego w 2020 r.

 

Uchwała.pdf

Informacja dla organizacji pozarządowych biorących udział w otwartym konkursie ofert

W związku z uchwałą Zarządu Powiatu Słupeckiego numer 137/2020  z dnia 26.02.2020r   w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań powiatu słupeckiego   o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku, uprzejmie informuję:

-  termin składania ofert upłynął 23.03.2020r,

- natomiast w związku z zaleceniem Prezesa Rady Ministrów dotyczącym zagrożenia epidemiologicznego oraz  zakazu spotkań powyżej dwóch osób, uniemożliwiającym  pracę komisji konkursowej, termin ogłoszenia wyników konkursu zostanie przesunięty na czas po 11.04.2020r.

Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu słupeckiego o charakterze pożytku publicznego w 2020 r.

 

Uchwała.pdf

Uchwała Rocznego programu współpracy powiatu słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Uchwała.pdf

Ogłoszenie Z wyboru oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działań na rzecz regionu słupeckiego

 

Uchwała.pdf

Zarząd Powiatu Słupeckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu:

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działań na  rzecz regionu  słupeckiego w 2019r.

                                                                                          

                                                                                                                                         

                                                                                                                  

                                                                                                                 Załącznik

                                                                                                               do Uchwały Nr 37/2019

                                                                                                               Zarządu Powiatu Słupeckiego

                                                                                                               z dnia 24 kwietnia 2019 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

O G Ł O S Z E N I E

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie Powiatowe
 z dnia 24 kwietnia 2019 roku

 

        Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym tj. (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 11 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.  ) oraz uchwały Nr XI/65/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2016-2020 uchwala się co następuje:

 

ZARZĄD POWIATU SŁUPECKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania

z zakresu:

KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ DZIAŁAŃ NA RZECZ REGIONU SŁUPECKIEGO

 

 

Wysokość środków na wsparcie realizacji zadania w 2019 roku wynosi:

 

3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące  złotych 00/100).

 

Rodzaj zadania:

Konkurs fotograficzny

 

Zadanie finansowane z działu 921 rozdz. 92195

 

Wnioski z opisem projektu, który ma być dofinansowany i preliminarzem wydatków należy składać na  formularzu  ofert,   określonym we  wzorze  zamieszczonym  w  Rozporządzeniu Przewodniczącego  Komitetu  do  spraw  Pożytku  Publicznego  z  dnia  24  października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z realizacji tych zadań.  

 

I. Podmioty uprawnione do składania ofert:

   1.Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

       pożytku publicznego i wolontariacie tj. (Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.).

   2.Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku  
       Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
       do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
       i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

   3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

   4. Spółki  akcyjne i spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące

       spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
       ( Dz. U. z 2018r., poz. 1263), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają

       całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie  przeznaczają zysk do podziału

       między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

   5. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3
       w/w ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

      działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

       Oferta wspólna wskazuje :

a)     jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne

           organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy;

b)     sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie wobec organu

            administracji publicznej.

      Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami określającą zakres
      ich świadczeń składających na realizację zadania publicznego, należy załączyć do umowy

      o wsparcie realizacji zadania.

      Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy składające

      ofertę wspólną, ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa
      w art. 16 ust.6 w/w ustawy.

  

II. Kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę:

1.Prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem na terenie Powiatu
   Słupeckiego.

     2.Nie posiadać zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek
        samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym.

     3. Dawać gwarancję należytego wykonania zadania.

     4. Posiadać własne konto bankowe.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

     1. Dotacja zostanie przyznana uchwałą Zarządu Powiatu Słupeckiego.

     2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.

     3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji  lub     przyznania
         dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być
          niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot zobowiązany jest
         do  przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

     4.Dotację na realizację zadania otrzyma organizacja, której oferta zostanie wybrana  
         w postępowaniu konkursowym jako najlepsza- spełniająca wszystkie wymogi.

     5. Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na:

         a)   zakupy inwestycyjne,

         b) pokrycie kosztów utrzymania biura oraz wynagrodzenia pracowników organizacji,
               poza zakresem realizacji zadania publicznego.

 

IV. Warunki i terminy realizacji zadania

1       Realizacja zleconego zadania organizacji pozarządowej  następuje po zawarciu umowy

 między Powiatem  a organizacją pozarządową, której oferta została wybrana.   

2.   Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest:

         - dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania 
              dotacji w wysokości innej niż wnioskowana;

         -    sporządzenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania.

     3.  Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania.

          Sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi zawartymi
           w podpisanej umowie, sporządzone wg  wzoru   określonego Rozporządzeniu

           Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r.

           w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
           publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.             

      4.  Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy,

           chyba, że umowa zezwala na wykonanie części zadania innym podmiotom w formie
           podzlecenia. W przypadku planowanego podzlecenia części zadania , należy określić rodzaj

           podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji

           zadania. Podwykonawcą jest podmiot nie będący stroną umowy,  który współrealizuje

      część zadania poprzez sprzedaż usług, których zakupu za pośrednictwem środków
      pochodzących z dotacji – dokonuje organizacja, której zlecono realizację zadania.

5. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową
      oraz  obowiązującymi standardami i przepisami oraz z zakresem opisanym w umowie.

 

     6.   Termin realizacji zadania należy określić w ofercie, jednak nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

          

V. Termin i miejsce składania ofert

     Adres pod którym należy składać oferty:

     Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20,  wejście F - sekretariat. tel. 63 275 86 00,

     Oferty należy  składać w zamkniętych   kopertach, z oznaczeniem nazwy zadania i w formie

     pisemnej, w terminie do dnia  17.05. 2019 roku do godz. 1530.

     Oferty złożone po upływie wskazanego terminu lub w innym miejscu zostaną uznane
     za nieważne.

     O przyjęciu oferty decydować będzie data wpływu do Starostwa Powiatowego w Słupcy.

 

VI. Informacje ofertowe i załączniki do składanej oferty

 

       Oferta powinna zawierać w szczególności:

 

 1. Szczegółowy zakres realizowanego zadania;

 2. Termin i miejsce realizacji zadania  publicznego;

 3. Kalkulację kosztów realizacji zadania;

 4. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu, składających ofertę w zakresie, którego

     dotyczy zadanie;

 5. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie

     zadania w tym wysokości środków uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł
     odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.  

 

 

            Do oferty należy dołączyć:

 

1.Dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu zawierający aktualne dane
   dla fundacji i stowarzyszeń: wypis z  Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Rejestru

   Starostwa.

2. Statut lub inny akt regulujący status podmiotu. W przypadku Oddziału terenowego organizacji

    składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego  dla
    przedstawicieli w/w oddziału (liczba osób zgodna ze wskazaniem w KRS) do składania
    w  imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań

     finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania 
     (w tym   rozliczenia dotacji), o którego dofinansowanie stara się jednostka organizacyjna.

3. Sprawozdanie merytoryczne za 2018 rok, lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej

    działalności.

4. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok, lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej

    działalności.

5. W przypadku złożenia kserokopii załączników : statutu, odpisu, sprawozdania merytorycznego,  

sprawozdania finansowego osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację powinna potwierdzić na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia.

6.  Osoby uprawnione nie dysponujące pieczątkami imiennymi winny podpisywać się pełnym

imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

 

VII.  Treść, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 1. Oceny złożonych ofert dokonuje  Komisja Konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu  w terminie 10 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 2. Wyniki konkursu Komisja Konkursowa przedkłada  do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu.
 3. Ostateczną decyzję o wyborze ofert podejmuje Zarząd Powiatu.

       

   VIII.  Kryteria szczegółowe wyboru oferty: 

1)     możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację oraz                      0-10

kalkulację kosztów realizacji zadania;                                                                 

2)     wielkość zaangażowanych w realizację projektu zasobów własnych                  0-10 

organizacji lub środków pochodzących z innych źródeł;                                               

3)     poprawność złożonej dokumentacji,                                                                     0-10 

4)     liczba osób zaangażowanych w realizację zadania;                                              0-10

5)     kwalifikacje osób biorących udział przy realizacji zadania;                                0-10

6)     planowany wkład rzeczowy, osobowy oraz pracę społeczną wolontariuszy;       0-10                                                                 

7)     dotychczasowe doświadczenia oraz dokonania organizacji;                                0-10                                                                                                                        

8)     ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich w tym terminowość       0-10

i sposób rozliczenia przyznanych środków;                                                                                                                                                                                                     

Każde kryterium szczegółowe jest ocenione w skali od 0 do 10 pkt.

Wsparcie realizacji zadania otrzymają oferenci, którzy uzyskają najwyższą ilość pkt.

 

Informacja o rozstrzygniętym konkursie zamieszczona zostanie  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Słupcy.

Przyznana kwota na wykonanie zadania, zostanie przekazana na odrębny rachunek bankowy
w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

W 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działań na rzecz regionu słupeckiego, było zrealizowane zadanie pt. Wielki Konkurs Fotograficzny „Cztery Pory Roku” - zadanie wsparte kwotą w wysokości 2 500,00 zł.

Wyjaśnień w sprawie ogłoszonego konkursu udzielać będzie:

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Słupcy, tel. 63 2758616.

 

IX. Informacje końcowe

 

 1. Wszelkie informacje dotyczące ogłoszenia otwartego konkursu ofert można uzyskać
  w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych pod nr  63 275 86 16.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 2003r. (Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm.).

 

 1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WF ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych ofertach, jest Starosta Słupecki. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury
  i dziedzictwa narodowego na rzecz regionu słupeckiego w 2019r.

 

 

                                                                                                       Przewodniczący Zarządu

                                                                                                       

                                                                                                       /-/ Jacek Bartkowiak

                                                                                                             

                                                                                                            

                                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                       

                                                                                              

 

Ogłoszenie dotyczące wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

dla mieszkańców powiatu słupeckiego.

UCHWAŁA  NR 383/2018

ZARZĄDU POWIATU  SŁUPECKIEGO

z dnia 29 listopada 2018 roku

                                 

w sprawie wyboru oferty złożonej w otwartym konkursie ofert i wysokości środków
na realizację zadania publicznego z zakresie: udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu słupeckiego w 2019r.

 

          Na podstawie art. 32 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 ze zm.), oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2018 roku poz. 450 ze zm.)
i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) oraz uchwały Nr XI/65/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami na lata 2016- 2020.

§ 1

 

Po  przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert ogłoszonego uchwałą nr 371/2018 Zarządu Powiatu Słupeckiego i zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Słupeckiego uchwala się co następuje:    

§ 2

 

W celu realizacji zadania publicznego z zakresu: udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu słupeckiego w 2019 roku, wybiera się ofertę uprawnionego podmiotu złożoną przez:

Fundację HONESTE VIVERE  ul. Amałowicza-Tatara,  04-474 Warszawa.

 

Na powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela się dotacji w kwocie     60 060,00 zł.

W zakresie prowadzenia edukacji prawnej udziela się dotacji w wysokości    3 960,00 zł

                                         

§ 3

 

Powierzenie realizacji zadania wymienionego w § 1 nastąpi na podstawie umowy, zawartej między uprawnionym podmiotem a Powiatem Słupeckim.

 

§ 4

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zamieszczone zostanie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej
 2. na  stronie internetowej Powiatu Słupeckiego
 3. na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Słupcy

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Słupeckiemu

        

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2008 rok.

UCHWAŁA NR 118/08
ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO
 
z dnia  11 lutego 2008r.
 
W sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2008r.
 
            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.), art. 25 ust.1 i 4 w zw. z art.19 pkt 4 i 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z póź. zm.) uchwala się co następuje:
 
 
§ 1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej mających na celu:
1) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, poprzez prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego oraz organizację czasu wolnego dla dzieci z terenu powiatu słupeckiego.
2) zapewnienie opieki i wspierania osób nie mających środków do życia oraz zadań w zakresie integracji i rehabilitacji.
3) przygotowanie kandydatów na osoby przysposabiające oraz prowadzenie procedur przysposobienia
§ 2
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się :
 1. na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Słupcy i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Słupeckiego.
 2. Termin składania ofert ustala się na dzień  15 marca 2008r.
 
§ 3
 
 Jednostką organizacyjną wykonującą prace związane z przebiegiem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.
 
§ 4
 
Zarząd Powiatu w drodze uchwały dokona wyboru oferty w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert, kierując się spełnieniem przez oferenta wymogów formalnych i kryteriów określonych w ogłoszeniu.
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Słupeckiemu.
 
§6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 __________________________________

ZARZĄD POWIATU SŁUPECKIEGO OGŁASZA OTWARTY KONKUS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UDZIELANIA NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH

ORAZ ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU SŁUPECKIEGO W ROKU 2019

 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                   Załącznik

                                                                                                                   do Uchwały Nr 371/2018

                                                                                                                   Zarządu Powiatu Słupeckiego

                                                                                                                   z dnia  25 października 2018r.

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                              

                                                           O G Ł O S Z E N I E                                              

 

            Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) w  związku
z art. 11 ust. 2 z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) oraz uchwały  Nr XI 65/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia
27 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego
z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2016-2020  w roku 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

ZARZĄD POWIATU SŁUPECKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania

w zakresie:

 

UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ŚWIADCZENIA   NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU SŁUPECKIEGO W 2019 roku.

 

 

 1. I.              Rodzaj zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych

     na ich realizację:

    

 

 1. 1.     Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  dla   mieszkańców powiatu słupeckiego w 2019 roku.

 

 1. 2.     Prowadzenie edukacji prawnej.

 

    3. Przeciętny wymiar świadczenia pomocy prawnej wynosi  5 dni w tygodniu przez 
         4    godziny dziennie.

 

    4 . Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie  realizacji zadania w 2019 roku

         wynosi:

         

         60 060 zł ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt 00/100) na udzielanie nieodpłatnej

         prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego.

         3 960,00 zł ( trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt 00/100 ) na prowadzenie edukacji prawnej.

   

    5. Termin i miejsce realizacji zadania :

 

       01.01.2019r. do 31.12.2019r.

 

   Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy pok. Nr 10

         ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca.

 

    6. Podmioty uprawnione do  składnia ofert:

        Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
        o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( dz. U. z 2018r, poz. 450  ze zm.).

 

 

 

    7. Adresaci:

   Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobom

   o których mowa w art. 4 ust.1.

8. Zakres zadania:

   1. Zakres świadczeń określony jest w art. 3, 3a oraz art. 3b ustawy z dnia z dnia 5 sierpnia       

       2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030
        ze zm.)   
    2. Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

       odbywa się we wskazanym przez Organizatora lokalu, w przeciętnym wymiarze 5 dni

        roboczych w tygodniu po 4 godziny dziennie. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych,

        którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne

        poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punkcie czas

        trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie.

       Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na  żądanie Starosty. Możliwość wydłużenia czasu

        trwania dyżuru w trakcie roku określa    się jako    jeden z warunków otwartego konkursu ofert,

        o którym w mowa w ustawie z dnia  24  kwietnia  2003r. o działalności pożytku publicznego
         i  o wolontariacie (Dz. U. z 2018r.,  poz. 450  ze  zm.).

         Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych
          na realizację zadania w danym roku.

3. Ponadto w ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania
     z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie      

     udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa

     obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt,
     w szczególności w formach, o których  mowa w art. 3b ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy     

     prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2019 roku.
     W umowie Starosta może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji     

     prawnej.

 1. Posiadanie i podanie przez Organizację numeru telefonu, pod którym dokonywana będzie    rejestracja zgłoszeń telefonicznych na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Promocja punktu świadczącego nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatną pomoc prawną oraz upowszechnianie numerów telefonów, pod którymi będzie prowadzona rejestracja należy do zadań  Starostwa.
 2. Osobom ze znaczną  niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa
  w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielania nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskiego, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 3. Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa  obywatelskiego  w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonym na realizację zadania w danym roku.

 

 1. II.            Kryteria jakie muszą spełniać organizacje pozarządowe składające ofertę:
 1. O powierzenie prowadzenia  punktu  w 2019 roku, w którym będzie udzielana nieodpłatna

pomoc prawna oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może ubiegać się organizacja pozarządowa   o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b li 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).

 2. W przypadku przeznaczenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej organizacja

     spełnia  następujące warunki:

            a) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się
                 z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych, lub świadczenie nieodpłatnego

                 poradnictwa obywatelskiego

             b) posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą,

                 o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2  ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia

                 01.01.2019r.

           c) daje gwarancję należytego wykonania zadania w szczególności w zakresie zapewnienia :

                - poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej

                  i jej dokumentowaniem,

                - profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

                - przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, szczególności

                   w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

            d) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielonej

                nieodpłatnej pomocy prawnej.

  3.W przypadku przeznaczenia punktu na świadczenia nieodpłatnego poradnictwa

     obywatelskiego organizacja spełnia następujące warunki:

a)     posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się
ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty lub co najmniej dwuletnie doświadczenie
w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego.

b)    posiada umowę zawartą z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2019r.

c)     daje gwarancję należytego wykonania zadania, a w szczególności w zakresie zapewnienia:

             -  poufności w związku ze świadczeniem  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego

                dokumentowania,

       - profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
       - przestrzegania zasad etyki  przy udzielaniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
          w szczególności, w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów,

    d)  opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości

         świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

  4. Prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

  5. Posiadać własne konto bankowe.

             
  6. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego

      poradnictwa obywatelskiego nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która

      w okresie dwóch lat poprzedzających nie rozliczyła się z dotacji przyznanej a wykonanie zadania

      publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania , jak również

      organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie

      odpowiednio od dnia  rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami

      albo rozwiązania umowy.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

     1. Dotacja zostanie przyznana uchwałą Zarządu Powiatu Słupeckiego.

     2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.

     3.Dotację na realizację zadania otrzyma organizacja , której oferta  zostanie wybrana  
         w postępowaniu konkursowym jako najlepsza ? spełniająca wszystkie kryteria.

    4.  Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na:

         a) zakupy inwestycyjne;

         b) pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji;

         c) dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy   

             z powiatem słupeckim na realizację zadania.

 

IV. Warunki i terminy realizacji zadania:

 1. Realizacja zleconego zadania następuje po zawarciu umowy między  Powiatem a organizacją pozarządową, której oferta została wybrana.
 2. W zawartej umowie zostaną określone zasady udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 
 3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania.

           Sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi 
           zawartymi w podpisanej umowie sporządzone wg wzoru Ministra Rodziny Pracy i Polityki

           Społecznej.

4   Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.

     5. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą
           umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami oraz z zakresem opisanym
           w umowie.

     6. Zadanie musi być wykonane w całości od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

     7. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie zmian w harmonogramie w zakresie

          np. terminów świadczenia porad, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Zarządu Powiatu,

          na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzonych zmian, zgody Zarządu

          Powiatu i po podpisaniu aneksu do umowy.  

V. Termin i miejsce składania ofert:

     Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy
      i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów

      umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych

       zadań (Dz. U. z 2016r. poz. 1300).

     Adres pod którym należy składać oferty:

      Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20,  wejście F - sekretariat. tel. 63   27 58 600.

      Oferty należy  składać w zamkniętych   kopertach, z oznaczeniem nazwy

      zadania i w formie pisemnej, w terminie do dnia 16. 11. 2018 roku do godz. 1530.

      Oferty złożone po upływie wskazanego terminu lub w innym miejscu zostaną uznane
       za nieważne.

      O przyjęciu oferty decydować będzie data wpływu do Starostwa Powiatowego w Słupcy.

   

VI. Informacje ofertowe i załączniki do składanej oferty:

 

1.  Do oferty należy dołączyć następujące załączniki :

        1)  aktualny wypis z  Krajowego   Rejestru Sądowego.

        2)   statut lub inny akt regulujący status podmiotu.

        3)   sprawozdanie merytoryczne z prowadzonej działalności za 2017 rok.

        4)   sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

  2. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów muszą zawierać klauzulę ? za zgodność
            z oryginałem? umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z czytelnym podpisem osoby
            upoważnionej do potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem. Kopię dokumentów

             może  potwierdzić osoba wymieniona w dokumencie rejestrowym, inne osoby upoważnione

             do reprezentacji podmiotu. 

     3. Osoby uprawnione nie dysponujące pieczątkami imiennymi winny podpisywać się pełnym

    imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

4.W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę
     niż  wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru-dokument

     potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

5. Dokumenty z pkt II  ust. 2 ogłoszenia dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

           a) dokument potwierdzający  co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań

                wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych o których mowa

                w pkt II ust 2 lit. a,

b) zawarte umowy z  o których mowa w pkt II ust 2 lit b.

c) oświadczenie o gwarancji należytego wykonania zadania,

d)  oświadczenie o zapewnieniu poufności w związku udzielaniem nieodpłatnej pomocy

     prawnej  jej  dokumentowaniem,

e)     oświadczenie o  zapewnieniu profesjonalnego i rzetelnego udzielania pomocy prawnej.

f)     dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości , których

     mowa w pkt II ust 2 lit. d

 1. Dokumenty z pkt II ust. 3 ogłoszenia dotyczącego udzielania poradnictwa obywatelskiego:

a)     dokument potwierdzający co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa o którym mowa w pkt II ust. 3 lit. a,

b)    zawarte umowy z pkt II ust. 3 lit. b,

c)     oświadczenia z pkt II ust. 3 lit. c,

d)    dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości o których mowa II ust. 3 lit. d

                  

Oferta powinna zawierać w szczególności:

 

- szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce realizacji zadania publicznego, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, informację

o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych zapewniających wykonanie zadania publicznego.

 

VII.  Treść, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

     1.Oceny złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu
         w terminie  10 dni od daty upływu terminu składania ofert, jednak nie później niż do dnia

        30.11.2018r.

     2. Wyniki konkursu Komisja Konkursowa przedkłada do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu.

     3. Ostateczną decyzję o wyborze ofert podejmuje Zarząd Powiatu.

      

   VIII.  Kryteria szczegółowe wyboru oferty: 

              1)  możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje                                                                                                                                       0-10                                                                                                                     

  2)  ocena wkładu rzeczowego organizacji                                                                                                                                                                         0-10

3)  kwalifikacje wytypowanych osób przy udziale których

     zadanie będzie realizowane;                                                                                                                                                                            0-10                                                                                                                                                                     

              4) dotychczasowe doświadczenia oraz dokonania organizacji

                   w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych

                   lub informacji prawnych;                                                                                                                                                                                                0-10                                                                                                                     

              5)  poprawność złożonej dokumentacji projektu;                                                                                                                                                                0-10

              6)  ocena realizacji zadań w latach poprzednich w tym terminowość

                 i sposób rozliczenia przyznanych środków;                                                                                                                                                                  0-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Każde kryterium szczegółowe jest ocenione w skali od 0 do 10 pkt.

Powierzenie realizacji zadania otrzymają oferenci, którzy uzyskają najwyższą ilość pkt.

 

Informacja o rozstrzygniętym konkursie zamieszczona zostanie  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Słupcy.

Przyznana kwota na wykonanie zadania, zostanie przekazana na odrębny rachunek bankowy
w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

W 2018 roku powiat słupecki realizuje zadanie publiczne  w zakresie  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa wsparte kwotą w wysokości 60 726,00 zł.

 

 IX.   Informacje końcowe.

 

1.Wszelkie informacje dotyczące ogłoszenia otwartego konkursu ofert można uzyskać w Wydziale

   Organizacyjnym i Spraw Społecznych pod numerem telefonu   63  275 86 16.

 

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy
   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018r.,

   poz. 450 ze zm.).

 

 3.Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia
   27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danycg

   osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

   95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Administratorem danych

   Osobowych, zawartych w przesłanych ofertach, jest Starosta Słupecki. Dane zostaną wykorzystane

   na potrzeby  przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
   w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego

   poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu słupeckiego w 2019 roku.

 

                                                                                                 

                                                                                                   

 

                                                                                                  Przewodniczący Zarządu                         

 

 

                                                                                                      /-/ Mariusz ROGA

                                                                                                    

                                                                                                             

                                                                                              

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze powiatowym - 2007.

Ogłoszenie Nr  7
z dnia 19.03.2007 r.
OR. 0621 - 7/07
 
 
 
 
 
Zarząd Powiatu Słupeckiego
 
 
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych o charakterze powiatowym
 
 
 
 
I.    Zadanie: WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY
 
 1. Wsparcie finansowe działań na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 
Kwota na realizację: 5.000,00 .
 
II.    Zadanie: UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.
 
 1. Wsparcie finansowe działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 
Kwota na realizację: 8.000,00 .
 
III.    Zadanie: KULTURA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI
 
 1. Wsparcie finansowe inicjatyw społecznych w zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.
 
Kwota na realizację: 1.500,00 .
 
 
IV.    Zadanie: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 
 1. Budowa systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu.
 
Kwota na realizację:   10.000,00 zł.
 
 
V.    Zadanie: OCHRONA ZDROWIA
 
 1. Wsparcie działań służących poprawie kondycji zdrowotnej mieszkańców powiatu.
 
Kwota na realizację: 7.000,00 .
 
VI.    ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI.
 
Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 
VII.    TERMIN SKŁADANIA OFERT.
 
Oferty należy składać w terminie do 19 kwietnia 2007 roku w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62 - 400 Słupca.
 
Druki ofert są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Słupcy:
 
w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Zarząd Powiatu
 
 
VIII.    TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ
 
 1. Zadania powinny być zrealizowane do końca 2007 roku.
 2. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach..
 
 
IX.    TERMIN, TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT
 
Wnioski z opisem projektu, który ma być dofinansowany i preliminarzem wydatków należy składać na formularzu ofert, określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 
Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z rejestru sądowego, obowiązujący statut organizacji, podpisany przez osoby reprezentujące organizację, sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok, opis zadania realizowanego z udziałem dotacji Powiatu.
Zarząd Powiatu Słupeckiego w ciągu 10 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert dokona wyboru ofert wg następujących kryteriów:
 
a)    zgodność celów projektu z zadaniami ustalonymi przez Radę Powiatu,
b)    wielkość zaangażowanych w realizacje projektu zasobów własnych organizacji,
c)    zasięg terytorialny działań objętych projektem,
d)    liczba uczestników objętych zadaniem,
e)    liczba osób zaangażowanych w realizację zadania.
 
X.    Informuję, że w 2006 roku były realizowane zadania tego samego rodzaju. Podmioty realizujące te zadania otrzymały dotacje w wysokości 14.500,00 .
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz Uchwała Rady Powiatu Słupeckiego nr III/15/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2007.
 

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania powiatowego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i działań na rzecz regionu słupeckiego w roku 2018

 

UCHWAŁA Nr 323/2018

ZARZĄDU POWIATU  SŁUPECKIEGO

z dnia 15 maja  2018 roku

                                  

 

w sprawie wyboru ofert i wysokości środków na realizację zadania powiatowego
z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działań na rzecz regionu słupeckiego w roku 2018.

 

          Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.), oraz art. 5 ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. (Dz. U. z 2018 roku, poz. 450) oraz uchwały Nr XI/65/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na lata 2016-2020.

 

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert ogłoszonego uchwałą nr 311/2018, Zarządu Powiatu Słupeckiego i zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Słupeckiego uchwala się co następuje:

 

§ 1

W celu realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i
dziedzictwa narodowego oraz działań na rzecz regionu słupeckiego, wybiera się ofertę uprawnionego podmiotu złożoną przez Słupecką Organizację Turystyczną.

 

 Na wsparcie realizacji  zadania  pod tytułem Wielki Konkurs Fotograficzny ?Cztery Pory Roku? udziela się dofinansowania w kwocie 2 500,00 zł.          

                                          

§ 2

Wsparcie realizacji zadania wymienionego w § 1 nastąpi na podstawie umowy, zawartej między uprawnionym podmiotem a Powiatem Słupeckim.

 

§ 3

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zamieszczone zostanie

 1. W Biuletynie Informacji Publicznej
 2. Na stronie Internetowej Powiatu Słupeckiego
 3. Na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Słupcy

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Słupeckiemu         

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                   

 

                                                                                              

                                                                                           Przewodniczący Zarządu

                                                                                          /-/ Mariusz ROGA

                                                                                                

 

Zarząd Powiatu Słupeckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działań na rzecz region

     

O G Ł O S Z E N I E

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie Powiatowe
 z dnia 17 kwietnia 2018roku

 

        Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  tj. (Dz. U. z 2018r., poz. 450  ) oraz uchwały Nr XI/65/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2016-2020 uchwala się co następuje:

 

ZARZĄD POWIATU SŁUPECKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania

w zakresie

KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ DZIAŁAŃ NA RZECZ REGIONU SŁUPECKIEGO

 

 

Wysokość środków na wsparcie realizacji zadania w 2018 roku wynosi:

 

2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

 

Rodzaj zadania:

Konkurs fotograficzny

 

Zadanie finansowane z działu 921 rozdz. 92195

 

Wnioski z opisem projektu, który ma być dofinansowany i preliminarzem wydatków należy składać na formularzu ofert, określonym we wzorze zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy Polityki Społecznej z dnia  17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru ofert ramowych wzorów umów oraz sprawozdań. Druki ofert  dostępne są na stronie internetowej Powiatu Słupeckiego
w Biuletynie Informacji Publicznej- Komunikaty i ogłoszenia.

 

I. Podmioty uprawnione do składania ofert:

   1.Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

       pożytku publicznego i wolontariacie tj. (Dz. U. z 2018r., poz. 450)

   2.Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku  
       Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
       do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
       i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

   3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

   4. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące

       spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
       ( Dz. U. z 2017r., poz. 1463 i 1600), które nie działają w celu osiągnięcia zysku

       oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie  przeznaczają zysku

      do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

   5. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w/w ustawy

       z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające

       wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

       Oferta wspólna wskazuje :

a)     jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne

organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy,

b)     sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie wobec organu

            administracji publicznej.

      Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami określającą zakres
      ich świadczeń składających na realizację zadania publicznego, należy załączyć do umowy

      o wsparcie realizacji zadania.

      Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy składające

      ofertę wspólną, ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa
      w art. 16 ust.1 w/w ustawy.

  

II. Kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę:

1. Prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem na terenie

     Powiatu Słupeckiego.

     2. Nie posiadać zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu

         terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym.

     3. Dawać gwarancję należytego wykonania zadania.

     4. Posiadać własne konto bankowe.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

     1. Dotacja zostanie przyznana uchwałą Zarządu Powiatu Słupeckiego.

     2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.

     3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub   

         przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być                                      

         niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot zobowiązany jest
         do  przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

     4.Dotację na realizację zadania otrzyma organizacja, której oferta zostanie wybrana  
         w postępowaniu konkursowym jako najlepsza- spełniająca wszystkie wymogi.

     5. Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na:

         a)   zakupy inwestycyjne,

         b) pokrycie kosztów utrzymania biura oraz wynagrodzenia pracowników organizacji,
               poza zakresem realizacji zadania publicznego.

 

IV. Warunki i terminy realizacji zadania

1       Realizacja zleconego zadania organizacji pozarządowej  następuje po zawarciu umowy

 między Powiatem  a organizacją pozarządową, której oferta została wybrana.   

2.   Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest:

         - dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania 
              dotacji w wysokości innej niż wnioskowana

         -    sporządzenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania.

     3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania.

         Sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi zawartymi
         w podpisanej umowie, sporządzone wg  wzoru   określonego  w   Rozporządzeniu   Ministra

         Rodziny Pracy  i  Polityki  Społecznej,  z  dnia  17 sierpnia 2016 roku na podstawie art. 19 

          ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.                

      4.  Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy,

           chyba, że umowa zezwala na wykonanie części zadania innym podmiotom w formie
           podzlecenia. W przypadku planowanego podzlecenia części zadania , należy określić rodzaj

           podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji

           zadania. Podwykonawcą jest podmiot nie będący stroną umowy,  który współrealizuje część

           zadania poprzez sprzedaż usług, których zakupu -za pośrednictwem środków pochodzących
           z dotacji ? dokonuje organizacja, której zlecono realizację zadania.

5. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową
      oraz  obowiązującymi standardami i przepisami oraz z zakresem opisanym w umowie.

 

     6.   Termin realizacji zadania należy określić w ofercie, jednak nie dłuższy niż do 31.12.2018r.

          

V. Termin i miejsce składania ofert

     Adres pod którym należy składać oferty:

     Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20,  wejście F - sekretariat. tel. 63 2758600,

     Oferty należy  składać w zamkniętych   kopertach, z oznaczeniem nazwy

      zadania i w formie pisemnej, w terminie do dnia  9 maja 2018 roku do godz. 1500.

     Oferty złożone po upływie wskazanego terminu lub w innym miejscu zostaną uznane
     za nieważne.

     O przyjęciu oferty decydować będzie data wpływu do Starostwa Powiatowego w Słupcy.

     Nie będą przyjmowane oferty składane drogą elektroniczną oraz faksem.

 

VI. Informacje ofertowe i załączniki do składanej oferty

 

            Do oferty należy dołączyć:

 

1. Dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu zawierający aktualne dane:

 - dla fundacji i stowarzyszeń: wypis z  Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Rejestru

    Starostwa.

2. Statut lub inny akt regulujący status podmiotu. W przypadku Oddziału terenowego organizacji

    składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego

    dla przedstawicieli w/w oddziału (liczba osób zgodna ze wskazaniem w KRS) do składania
    w  imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań

     finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania  (w tym

     rozliczenia dotacji), o którego dofinansowanie stara się jednostka organizacyjna.

3. Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok, lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej

    działalności.

4. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok, lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej

    działalności.

5. W przypadku złożenia kserokopii załączników : statutu, odpisu, sprawozdania merytorycznego,  

sprawozdania finansowego osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację powinna potwierdzić na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia.

6.  Osoby uprawnione nie dysponujące pieczątkami imiennymi winny podpisywać się pełnym

imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

 

Oferta powinna zawierać w szczególności:

 

- szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce realizacji zadania publicznego, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, informację

o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania

z innych źródeł oraz deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

 

VII.  Treść, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 1. 1.     Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 10 dni od upływu terminu składaniaofert.
 2. Oceny złożonych ofert dokonuje według kryteriów podanych niżej, powołana Komisja Konkursowa  i przedkłada je Zarządowi Powiatu Słupeckiego.

     3. Komisja przy rozpatrywaniu ofert oceniać będzie: możliwość realizacji zadania

          publicznego przez organizacje pozarządową, przedstawioną  kalkulację kosztów realizacji

          zadania, kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania, wkład rzeczowy, udział

         osób - w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków oraz rzetelność

    i terminowość   rozliczenia otrzymanych na ten cel środków w latach poprzednich.

4. Zarząd Powiatu dokonuje wyboru oferty i decyduje o wysokości środków na wsparcie

     realizowanego  zadania.

  

   

   VIII.  Kryteria szczegółowe wyboru oferty: 

1)     możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację oraz

kalkulację kosztów realizacji zadania                                                                  10

2)     wielkość zaangażowanych w realizację projektu zasobów własnych                  

organizacji lub środków pochodzących z innych źródeł                                     10

3)     poprawna jakość wykonania zadania                                                                   10

4)     liczba osób zaangażowanych w realizację zadania                                              10

5)     kwalifikacje osób, biorących udział przy realizacji zadania                                10

6)     planowany wkład rzeczowy, osobowy oraz pracę społeczną wolontariuszy          10                                                                  

7)     dotychczasowe doświadczenia oraz dokonania organizacji                                10                                              

8)     współpraca z innymi instytucjami                                                                       10                                                                              

9)     poprawność złożonej dokumentacji projektu                                                       10

10) ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich w tym rzetelność  

 i terminowość wykonania zadania oraz sposób rozliczenia                               10                                                                                                                                                                

Każde kryterium szczegółowe jest ocenione w skali od 1 do 10 pkt.

Wsparcie realizacji zadania otrzymają oferenci, którzy uzyskają najwyższą ilość pkt.

Minimalna wymagana ilość pkt warunkująca uzyskanie dofinansowania wynosi 70 pkt.

 

Informacja o rozstrzygniętym konkursie zamieszczona zostanie  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Słupcy.

Przyznana kwota na wykonanie zadania, zostanie przekazana na odrębny rachunek bankowy
w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

W roku poprzednim w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zostało zrealizowane zadanie pt. Wielki Konkurs Fotograficzny ?Cztery Pory Roku? - zadanie wsparte kwotą w wysokości 2 500,00 zł.

Wyjaśnień w sprawie ogłoszonego konkursu udzielać będzie:

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Słupcy, tel. 63 275 86 16.

      

 

                                                                                                    

                                                                                                             Przewodniczący Zarządu

 

                                                                                                            /-/ Mariusz ROGA

 

                                                                                                            

                                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                       

                                                                                              

 

UCHWAŁA NR 285/2017 ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru oferty złożonej w otwartym konkursie ofert i wysokości środków na realizację zadania publiczneg

UCHWAŁA  NR 285/2017

ZARZĄDU POWIATU  SŁUPECKIEGO

z dnia 5 grudnia 2017 roku

 

w sprawie wyboru oferty złożonej w otwartym konkursie ofert i wysokości środków na realizację zadania publicznego z zakresie: udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868 ze zm.), oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016 roku poz. 1817 ze zm.) i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) oraz uchwały Nr XI/65/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami na lata 2016- 2020.

§ 1

Po  przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert ogłoszonego uchwałą nr 275/2017 Zarządu Powiatu Słupeckiego i zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Słupeckiego uchwala się co następuje:

 

§ 2

 

W celu realizacji zadania publicznego z zakresu: udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w powiecie słupeckim na rok 2018, wybiera się ofertę uprawnionego podmiotu złożoną przez: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie ul. PCK 13.  62-500 Konin

 

Na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się dotacji w kwocie 60 726,00 zł.

§ 3

 

Powierzenie realizacji zadania wymienionego w § 1 nastąpi na podstawie umowy, zawartej między uprawnionym podmiotem a Powiatem Słupeckim.

§ 4

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zamieszczone zostanie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej
 2. na  stronie internetowej Powiatu Słupeckiego
 3. na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Słupcy

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Słupeckiemu

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu

/-/ Mariusz ROGA

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU SŁUPECKIEGO Z ZAKRESU UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ZWIĘKSZANIA ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ SPOŁECZESTWA W

Załącznik

do Uchwały Nr 275/2017

Zarządu Powiatu Słupeckiego

z dnia 30 października 2017r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) w  związku z art. 11 ust. 2 z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz.1255 ze zm.) oraz uchwały  Nr XI 65/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2016-2020  w roku 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

ZARZĄD POWIATU SŁUPECKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania

w zakresie:

 

UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ZWIĘKSZANIA ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ SPOŁECZEŃSTWA W POWIECIE SŁUPECKIM NA ROK 2018

1.Tytuł zadania:

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

 

2.Rodzaj zadania:

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu słupeckiego w 2018 roku

 

3.Punkt  świadczenia pomocy prawnej znajduje się w Słupcy przy ul. Wojska Polskiego 13.

 

4. Przeciętny wymiar świadczenia pomocy prawnej wynosi  5 dni w tygodniu przez  4 godziny dziennie.

 

5. Wysokość środków na realizację zadania:

            Kwota dotacji na powierzenie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r. wynosi: 60 726,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych00/100).

 

Wnioski z opisem projektu, który ma być dofinansowany i preliminarzem wydatków należy składać na formularzu ofert, określonym we wzorze zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia  17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty ramowego wzoru umowy, dotyczących  realizacji zadania publicznego - załącznik nr 1, (Dz. U. z 2016r., poz. 1300). Druki ofert  dostępne są na stronie internetowej Powiatu Słupeckiego w Biuletynie Informacji Publicznej- Komunikaty i ogłoszenia.

 

I. Podmioty uprawnione do składania ofert:

   1.Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.)

  

 

II. Kryteria jakie muszą spełniać organizacje pozarządowe składające ofertę:

1.      Posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych.

2. Przedstawić zawarte umowy lub promesy ich zawarcia w wyżej wymienionym okresie z adwokatem, radcą prawnym, doradcą, podatkowym lub osobą:

    - która ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej.

    - posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej

    - korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

    - nie była karana za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Dawać gwarancję należytego wykonania zadania, a w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:

a)      zapewnienia poufności w związku z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

b)      zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, a w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów,

4. Prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

5. Posiadać własne konto bankowe.

 6. Nie posiadać zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu

       terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym.

       

 7. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania , jak również organizacja pozarządowa,
z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się
z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

     1. Dotacja zostanie przyznana uchwałą Zarządu Powiatu Słupeckiego.

     2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.

     3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji

     4.Dotację na realizację zadania otrzyma organizacja , której oferta  zostanie wybrana  
         w postępowaniu konkursowym jako najlepsza - spełniająca wszystkie kryteria.

    5.  Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na:

         a) zakupy inwestycyjne,

         b) pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji.

 

IV. Warunki i terminy realizacji zadania

1.      Realizacja zleconego zadania następuje po zawarciu umowy między  Powiatem a organizacją pozarządową, której oferta została wybrana.

2.      Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania.

           Sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi 
           zawartymi w podpisanej umowie sporządzone wg wzoru Ministra Rodziny Pracy i Polityki

           Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku  na podstawie art. 19 ustawy o działalności pożytku

           publicznego i o wolontariacie

3   Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.

     4. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi 
           umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami oraz z zakresem opisanym
           w umowie.

     5.  Zadanie musi być wykonane w całości od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

        

          

 

 

V. Termin i miejsce składania ofert

     Adres pod którym należy składać oferty:

     Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20,  wejście F - sekretariat. tel. 63 2758600,

     Oferty należy  składać w zamkniętych   kopertach, z oznaczeniem nazwy

     zadania i w formie pisemnej, w terminie do dnia 24. 11. 2017 roku do godz. 1530.

     Oferty złożone po upływie wskazanego terminu lub w innym miejscu zostaną uznane
     za nieważne.

     O przyjęciu oferty decydować będzie data wpływu do Starostwa Powiatowego w Słupcy.

     Nie będą przyjmowane oferty składane drogą elektroniczną oraz faksem.

 

VI. Informacje ofertowe i załączniki do składanej oferty

 

            Do oferty należy dołączyć:

 

 1. Dokument stanowiący o podstawie działalności organizacji pozarządowej.
 2. Aktualny wypis z  Krajowego   Rejestru Sądowego.

      3.   Statut lub inny akt regulujący status podmiotu.

      4.   Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok.

      5.   Sprawozdanie finansowe za 2016 rok.

     6. W przypadku złożenia kserokopii załączników : statutu, odpisu, sprawozdania merytorycznego,  

    sprawozdania finansowego, osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację powinna

    potwierdzić na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia.

     7. Osoby uprawnione nie dysponujące pieczątkami imiennymi winny podpisywać się pełnym

    imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

8. Oświadczenia z pkt II 1 i 3 ogłoszenia:

a) oświadczenie o co najmniej dwuletnim doświadczeniu w wykonywaniu zadań wiążących       

    się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,

b) oświadczenie o gwarancji należytego wykonania zadania, a w szczególności przez 

    złożenie pisemnego zobowiązania:

      - zapewnienia poufności w związku udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej 

        dokumentowaniem

      - zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania pomocy prawnej

c) oświadczenie o zobowiązaniach publiczno-prawnych

     9. Przedłożyć zawarte umowy lub promesy ich zawarcia w wyżej wymienionym okresie

         z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą:

- która ukończyła studia prawniczej uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia  

  prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej

- posiadane co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy     

  prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej

- korzysta z pełni praw publicznych oraz o zdolności do czynności   prawnych

- nie była karana za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub   

  przestępstwo skarbowe

   

     

Oferta powinna zawierać w szczególności:

 

- szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce realizacji zadania publicznego, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, informację

o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych zapewniających wykonanie zadania publicznego, deklarację nieodpłatnego wykonania zadania.

 

 

 

VII.  Treść, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

     1.Oceny złożonych ofert dokonuje według kryteriów podanych niżej, powołana Komisja

        Konkursowa i przedkłada je Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia.

     2. Zarząd Powiatu dokonuje wyboru oferty i decyduje o wysokości środków na powierzenie

         realizowanego zadania.

     3. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 10 dni od upływu terminu składania ofert.

     4. Komisja przy rozpatrywaniu ofert oceniać będzie: możliwość realizacji zadania

        publicznego przez organizacje pozarządową, przedstawioną  kalkulację kosztów realizacji

        zadania, kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania, wkład rzeczowy, udział

        osób - w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków oraz rzetelność

        i terminowość   rozliczenia otrzymanych na ten cel środków w latach poprzednich.

 

      

   VIII.  Kryteria szczegółowe wyboru oferty: 

             1)   możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje               10                                                                                                               

2)  własny wkład rzeczowy lub osobowy organizacji                                10                   

3)   proponowana jakość wykonania zadania                                             10         

4)   kwalifikacje wytypowanych osób                                                        10         

      5)   kwalifikację kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu

            realizacji rzeczowego zadania                                                              10         

6)   liczba osób zaangażowanych w realizację zadania                              10                                                                 7)   dotychczasowe doświadczenia oraz dokonania organizacji                 10                                                                                                                                                                                                              

              8)   współpraca z innymi instytucjami                                                        10

              9)   poprawność złożonej dokumentacji projektu                                       10            
            10)   ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich                      10

w tym terminowość i sposób rozliczenia przyznanych środków.          

Każde kryterium szczegółowe jest ocenione w skali od 1 do 10 pkt.

Powierzenie realizacji zadania otrzymają oferenci, którzy uzyskają najwyższą ilość pkt.

Minimalna wymagana ilość pkt warunkująca uzyskanie dotacji na powierzenie realizacji zadania wynosi 90 pkt.

 

Informacja o rozstrzygniętym konkursie zamieszczona zostanie  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Słupcy.

Przyznana kwota na wykonanie zadania, zostanie przekazana na odrębny rachunek bankowy
w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

 

W zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w powiecie słupeckim na rok 2017r., przekazano dotację w wysokości 60 726,00 zł,  zadanie  powierzono do realizacji Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich w Koninie.

Wyjaśnień w sprawie ogłoszonego konkursu udzielać będzie:

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Słupcy, tel. 63 275 86 16.

      

 

                                                                                                    

                                                                                                        Przewodniczący Zarządu

                                                                                                   

                                                                                                         /-/ Mariusz ROGA              

 

Wzór oferty                                                                                     

                                                                                                    

                                                                                                             

                                                                                              

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania powiatowego z zakresu: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działań na rzecz regionu słupeckie

UCHWAŁA Nr  231/2017

ZARZĄDU POWIATU  SŁUPECKIEGO

z dnia 16 maja  2017 roku

 

w sprawie wyboru ofert i wysokości środków na realizację zadania powiatowego
z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działań na rzecz regionu słupeckiego w roku 2017.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), oraz art. 5 ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 roku,
 poz. 1817 ze zm.) oraz uchwały Nr XI/65/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia
27 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego
z Organizacjami Pozarządowymi  oraz innymi podmiotami na lata 2016-2020.

 

Po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Słupeckiego uchwala się co następuje:

§ 1

 

W celu realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i
dziedzictwa narodowego oraz działań na rzecz regionu słupeckiego, wybiera się ofertę uprawnionego podmiotu złożoną przez Słupecką Organizację Turystyczną.

 

 Na wsparcie realizacji  zadania  pod tytułem Wielki Konkurs Fotograficzny „Cztery Pory Roku" udziela się dotacji w kwocie 2 500,00 zł.

 

§ 2

 

Wsparcie realizacji zadania wymienionego w § 1 nastąpi na podstawie umowy, zawartej między uprawnionym podmiotem a Powiatem Słupeckim.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Słupeckiemu

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu

/-/ Marusz ROGA

Zarząd Powiatu Słupeckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu: -kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działań na rzecz region

O G Ł O S Z E N I E

Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie Powiatowe z dnia 21 kwietnia 2017roku

 

        Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm. ) oraz uchwały Nr XI/65/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2016-2020 uchwala się co następuje:

ZARZĄD POWIATU SŁUPECKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania

w zakresie

KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ DZIAŁAŃ NA RZECZ REGIONU SŁUPECKIEGO


Środki publiczne przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania publicznego wynoszą   2 500,00 zł.

Rodzaj zadania:

Konkurs fotograficzny

 

Zadanie finansowane z działu 921 rozdz. 92195

 

Wnioski z opisem projektu, który ma być dofinansowany i preliminarzem wydatków należy składać na formularzu ofert, określonym we wzorze zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia  17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru ofert ramowych wzorów umów oraz sprawozdań,. Druki ofert  dostępne są na stronie internetowej Powiatu Słupeckiego w Biuletynie Informacji Publicznej- Komunikaty i ogłoszenia.

 

I. Podmioty uprawnione do składania ofert:

   1.Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.)

   2.Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

   3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

   4. Spółdzielnie socjalne

   4. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2016r., poz. 176, ze zm.), które
nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie  przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

   5. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w/w ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

       Oferta wspólna wskazuje :

a)     jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy.

b)     sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie wobec organu administracji publicznej.

Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami określającą zakres ich świadczeń składających na realizację zadania publicznego, należy załączyć do umowy o wsparcie realizacji zadania.

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy składające ofertę wspólną, ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania o których mowa w art. 16 ust.1 w/w ustawy.

  

II. Kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę:

1. Prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem na terenie Powiatu Słupeckiego.

2. Nie posiadać zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym.

    Druki oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Powiatu Słupeckiego w Biuletynie Informacji Publicznej-Komunikaty i ogłoszenia.

3. Posiadać własne konto bankowe.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja zostanie przyznana uchwałą Zarządu Powiatu Słupeckiego.

2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot zobowiązany jest do  przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

4.Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty wybrane zostaną w postępowaniu konkursowym.

5.  Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na:

         a)   zakupy inwestycyjne,

         b) pokrycie kosztów utrzymania biura oraz wynagrodzenia pracowników organizacji, poza zakresem realizacji zadania publicznego.

 IV. Warunki i terminy realizacji zadania

1       Realizacja zleconego zadania ,organizacji pozarządowej  następuje po zawarciu umowy między Powiatem  a organizacją pozarządową, której oferta została wybrana.   

2.   Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest:

         - dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.

         -    sporządzenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania.

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania.

   Sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi zawartymi w podpisanej umowie, sporządzone wg  wzoru   określonego  w   Rozporządzeniu   Ministra Pracy  i  Polityki  Społecznej,  z  dnia  17 sierpnia 2016 roku (Dz. U. z 2016r.  poz. 1300).                

4. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba, że umowa zezwala na wykonanie części zadania innym podmiotom w formie podzlecenia. W przypadku planowanego podzlecenia części zadania , należy określić rodzaj podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania. Podwykonawcą jest podmiot nie będący stroną umowy,  który współrealizuje część zadania poprzez sprzedaż usług, których zakupu -za pośrednictwem środków pochodzących z dotacji - dokonuje organizacja, której zlecono realizację zadania.

5. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami oraz z zakresem opisanym w umowie.

6. Termin realizacji zadania należy określić w ofercie, jednak nie dłuższy niż do 31.12.2017r.

          

V. Termin i miejsce składania ofert

     Adres pod którym należy składać oferty:

     Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20,  wejście F - sekretariat. tel. 63 2758600,

     Oferty należy  składać w zamkniętych   kopertach, z oznaczeniem nazwy zadania i w formie pisemnej, w terminie do dnia  15 maja 2017 roku do godz. 1200.

     Oferty złożone po upływie wskazanego terminu lub w innym miejscu zostaną uznane za nieważne.

     O przyjęciu oferty decydować będzie data wpływu do Starostwa Powiatowego w Słupcy.

     Nie będą przyjmowane oferty składane drogą elektroniczną oraz faksem.

 

VI. Informacje ofertowe i załączniki do składanej oferty

 

Do oferty należy dołączyć:

 

1. Dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu zawierający aktualne dane:

 - dla fundacji i stowarzyszeń: wypis z  Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Rejestru Starostwa.

2. Statut lub inny akt regulujący status podmiotu. W przypadku Oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli w/w oddziału (liczba osób zgodna ze wskazaniem w KRS) do składania w  imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania  (w tym rozliczenia dotacji), o którego dofinansowanie stara się jednostka organizacyjna.

3. Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok, lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej działalności.

4. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok, lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej działalności.

5. W przypadku złożenia kserokopii załączników : statutu, odpisu, sprawozdania merytorycznego, sprawozdania finansowego osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację powinna potwierdzić na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia.

6.  Osoby uprawnione nie dysponujące pieczątkami imiennymi winny podpisywać się pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

 

Oferta powinna zawierać w szczególności:

-szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce realizacji zadania publicznego, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, informacj o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł oraz deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

 

VII.  Treść, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1. Oceny złożonych ofert dokonuje według kryteriów podanych niżej, powołana Komisja Konkursowa i przedkłada je Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia.

2. Zarząd Powiatu dokonuje wyboru oferty i decyduje o wysokości środków na wsparcie realizowanego zadania.

3. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 10 dni od upływu terminu składania ofert.

4. Komisja przy rozpatrywaniu ofert oceniać będzie: możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządową, przedstawioną  kalkulację kosztów realizacji zadania, kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania, wkład rzeczowy, udział osób - w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków oraz rzetelność i terminowość   rozliczenia otrzymanych na ten cel środków w latach poprzednich.

  

   

   VIII.  Kryteria szczegółowe wyboru oferty: 

1)     zgodność celów projektu z zadaniami ustalonymi przez Radę Powiatu                           10

2)     wielkość zaangażowanych w realizację projektu zasobów własnych organizacji              10

3)     zasięg terytorialny działań objętych projektem                                                         10

4)     liczba uczestników objętych zadaniem                                                                    10

5)     liczba osób zaangażowanych w realizację zadania                                                    10

6)     inne zewnętrzne źródła finansowania zadania                                                          10

7)     dokonania organizacji i doświadczenia w realizacji projektów                                      10              

8)     perspektywa kontynuacji projektu oferty                                                                10

9)     współpraca z innymi instytucjami                                                                           10

10) poprawność złożonej dokumentacji projektu                                                               10

Każde kryterium szczegółowe jest ocenione w skali od 1 do 10 pkt.

Wsparcie realizacji zadania otrzymają oferenci, którzy uzyskają najwyższą ilość pkt.

Minimalna wymagana ilość pkt warunkująca uzyskanie dofinansowania wynosi 70 pkt.

 

Informacja o rozstrzygniętym konkursie zamieszczona zostanie  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Słupcy.

Przyznana kwota na wykonanie zadania, zostanie przekazana na odrębny rachunek bankowy w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

W roku poprzednim w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zostało zrealizowane zadanie pt. Wielki Konkurs Fotograficzny „Cztery Pory Roku" - zadanie wsparte kwotą w wysokości 2 500,00 zł.

Wyjaśnień w sprawie ogłoszonego konkursu udzielać będzie:

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Słupcy, tel. 63 275 86 16.

      

 

                                                                                                    

Przewodniczący Zarządu

/-/ Mariusz ROGA
 

Załącznik:

  Wzór oferty

Ogłoszenie z wyboru ofert i wysokości środków na realizację zadania powiatowego z zakresu Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w roku 201

UCHWAŁA  NR 178/2016

ZARZĄDU POWIATU  SŁUPECKIEGO

z dnia 14 listopada 2016 roku  sprawie wyboru ofert i wysokości środków na realizację zadania powiatowego z zakresie: udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
        

Na podstawie art. 32 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814), oraz art. 5 ust 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016 roku poz. 239 ze zm.) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) oraz uchwały Nr XI/65/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami na lata 2016- 2020.

 Po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Słupeckiego uchwala się co następuje:

 

 § 1

 

W celu realizacji zadania publicznego z zakresu: udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w powiecie słupeckim na rok 2017, wybiera się ofertę uprawnionego podmiotu złożoną przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie.    

Na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się dotacji w kwocie 60 726,00 zł.      

                                          

§ 2

 

Powierzenie realizacji zadania wymienionego w § 1 nastąpi na podstawie umowy, zawartej między uprawnionym podmiotem a Powiatem Słupeckim.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Słupeckiemu         

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                    

Przewodniczący Zarządu

 /-/ Mariusz ROGA  

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Słupeckiego w 2017 roku z zakresu działania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej.

Załącznik

do Uchwały Nr 169./2016

Zarządu Powiatu Słupeckiego

z dnia 11.10.2016r.

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                              

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Działając na podstawie art. 11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239 ze zm.) w związku z art.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   11 ust. 2 z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U.
z 2015 r.poz.1255) oraz uchwały Nr XI 65/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego  z Organizacjami Pozarządowymi oraz  innymi podmiotami w roku 2016.

 

 

ZARZĄD POWIATU SŁUPECKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert

na powierzenie realizacji zadania

w zakresie:

 

UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ZWIĘKSZANIA ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ SPOŁECZEŃSTWA W POWIECIE SŁUPECKIM NA ROK 2017

 

1.Tytuł zadania:

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

 

2.Rodzaj zadania:

   Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu słupeckiego w 2017 roku

 

3.Punkt  świadczenia pomocy prawnej znajduje się w Słupcy przy ul. Wojska Polskiego 13.

 

4. Przeciętny wymiar świadczenia pomocy prawnej wynosi 5 dni w tygodniu przez  4 godziny dziennie.

 

5. Wysokość środków na realizację zadania:

     Kwota dotacji na powierzenie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017r. wynosi:   

    60 726,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych).

 

Wnioski z opisem projektu, który ma być dofinansowany i preliminarzem wydatków należy składać na formularzu ofert, określonym we wzorze zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty ramowego wzoru umowy, dotyczących  realizacji zadania publicznego - załącznik nr 1, (Dz. U. z 2016r., poz. 1300). Druki ofert  dostępne są na stronie internetowej Powiatu Słupeckiego w Biuletynie Informacji Publicznej- Komunikaty i ogłoszenia.

 

I. Podmioty uprawnione do składania ofert:

1.Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239 ze zm.)

 

II. Kryteria jakie muszą spełniać organizacje pozarządowe składające ofertę:

1. Posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących  

się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych.

 

2. Przedstawić zawarte umowy lub promesy ich zawarcia w wyżej wymienionym okresie z adwokatem, radcą prawnym, doradcą, podatkowym lub osobą:

- która ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej.

- posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej

- korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

- nie była karana za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

3. Dawać gwarancję należytego wykonania zadania, a w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:

a)  zapewnienia poufności w związku z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

b)  zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
a w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów,

 

4. Prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

 

5. Posiadać własne konto bankowe.

 

6. Nie posiadać zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym.  Druki oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Powiatu Słupeckiego w Biuletynie Informacji Publicznej -Komunikaty

7. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania , jak również organizacja pozarządowa,
z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się
z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja zostanie przyznana uchwałą Zarządu Powiatu Słupeckiego.

2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Kwota przyznanej dotacji może być  niższa od określonej w ofercie.

4. Dotację na realizację zadania otrzyma organizacja , której oferta  zostanie wybrana  w postępowaniu konkursowym jako najlepsza - spełniająca wszystkie kryteria.

5.  Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na:

         a) zakupy inwestycyjne,

         b) pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji.

 

IV. Warunki i terminy realizacji zadania

1.      Realizacja zleconego zadania następuje po zawarciu umowy między  Powiatem a organizacją pozarządową, której oferta została wybrana.

2.      Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania.

  Sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi zawartymi w podpisanej umowie sporządzone wg wzoru Ministra Rodziny Pracy i Polityki

 Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku  na podstawie art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

3   Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.

4. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami oraz z zakresem opisanym w umowie.

5.  Zadanie musi być wykonane w całości od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

 

V. Termin i miejsce składania ofert

     Adres pod którym należy składać oferty:

     Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20,  wejście F - sekretariat. tel. 63 2758600,

     Oferty należy  składać w zamkniętych   kopertach, z oznaczeniem nazwy

     zadania i w formie pisemnej, w terminie do dnia 03. 11. 2016 roku do godz. 1530.

     Oferty złożone po upływie wskazanego terminu lub w innym miejscu zostaną uznane
     za nieważne.

     O przyjęciu oferty decydować będzie data wpływu do Starostwa Powiatowego w Słupcy.

     Nie będą przyjmowane oferty składane drogą elektroniczną oraz faksem.

 

VI. Informacje ofertowe i załączniki do składanej oferty

 

Do oferty należy dołączyć:

1. Dokument stanowiący o podstawie działalności organizacji pozarządowej.

2. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Statut lub inny akt regulujący status podmiotu.

4.  Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok.

5.  Sprawozdanie finansowe za 2015 rok.

6. W przypadku złożenia kserokopii załączników : statutu, odpisu, sprawozdania merytorycznego,  

sprawozdania finansowego, osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację powinna potwierdzić na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia.

7. Osoby uprawnione nie dysponujące pieczątkami imiennymi winny podpisywać się pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

8. Oświadczenia z pkt II 1 i 3 ogłoszenia:

a) oświadczenie o co najmniej dwuletnim doświadczeniu w wykonywaniu zadań wiążących       

się z udzielaniem porad prawnych,

b) oświadczenie o gwarancji należytego wykonania zadania, a w szczególności przez 

złożenie pisemnego zobowiązania:

- zapewnienia poufności w związku udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej 

dokumentowaniem

- zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania pomocy prawnej

9. Przedłożyć zawarte umowy lub promesy ich zawarcia w wyżej wymienionym okresie z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą:

- która ukończyła studia prawniczej uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia  

prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej

- posiadane co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy     

  prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej

- korzysta z pełni praw publicznych oraz o zdolności do czynności   prawnych

- nie była karana za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub   

  przestępstwo skarbowe

     

Oferta powinna zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce realizacji zadania publicznego, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych zapewniających wykonanie zadania publicznego, deklarację nieodpłatnego wykonania zadania.

 

VII.  Treść, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1.Oceny złożonych ofert dokonuje według kryteriów podanych niżej, powołana Komisja Konkursowa i przedkłada je Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia.

2. Zarząd Powiatu dokonuje wyboru oferty i decyduje o wysokości środków na powierzenie realizowanego zadania.

3. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 10 dni od upływu terminu składania ofert.

4. Komisja przy rozpatrywaniu ofert oceniać będzie: możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządową, przedstawioną  kalkulację kosztów realizacji zadania, kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania, wkład rzeczowy, udział osób - w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków oraz rzetelność i terminowość   rozliczenia otrzymanych na ten cel środków w latach poprzednich.

      

VIII.  Kryteria szczegółowe wyboru oferty: 

1)   możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje               10                                                                                                                

2)  własny wkład rzeczowy lub osobowy organizacji                                10                   

3)   proponowana jakość wykonania zadania                                             10         

4)   kwalifikacje wytypowanych osób                                                        10         

5)   liczba uczestników objętych zadaniem                                                10          

6)   liczba osób zaangażowanych w realizację zadań                                 10

7)   dotychczasowe doświadczenia oraz dokonania organizacji                 10                                                                                                                                                                                                              

8)   współpraca z innymi instytucjami                                                        10

9)   poprawność złożonej dokumentacji projektu                                       10            
10)   ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich                      10

w tym terminowość i sposób rozliczenia przyznanych środków.          

Każde kryterium szczegółowe jest ocenione w skali od 1 do 10 pkt.

Powierzenie realizacji zadania otrzymają oferenci, którzy uzyskają najwyższą ilość pkt.

Minimalna wymagana ilość pkt warunkująca uzyskanie dotacji na powierzenie realizacji zadania wynosi 90 pkt.

 

Informacja o rozstrzygniętym konkursie zamieszczona zostanie  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Słupcy.

Przyznana kwota na wykonanie zadania, zostanie przekazana na odrębny rachunek bankowy
w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

 

W roku poprzednim w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w powiecie słupeckim na rok 2016r., przekazano dotację
w wysokości 59 946,00 zł, zadanie  powierzono do realizacji Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich w Koninie.

Wyjaśnień w sprawie ogłoszonego konkursu udzielać będzie:

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Słupcy, tel. 63 275 86 16.

      

                                                                                                    

                                                                                                       

                                                                                       Przewodniczący Zarządu

 

                                                                                          /-/ Mariusz ROGA

 

Załącznik:

Ogłoszenie wyników z wyboru ofert i wysokości środków na realizację zadania z zakresu "kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działań na rzecz regionu słupeckiego

UCHWAŁA  NR 119 /2016

ZARZĄDU POWIATU  SŁUPECKIEGO

z dnia 30 marca 2016 roku

 

w sprawie wyboru oferty i wysokości środków na realizację zadania powiatowego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działań na rzecz regionu słupeckiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445 ze zm.),  art. 5 ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2014 roku poz. 1118 ze zm.) oraz uchwały Nr XI/65/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami na lata 2016-2020.

Po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Słupeckiego uchwala się co następuje:

§ 1

 

W celu realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działań na rzecz regionu słupeckiego, wybiera się ofertę uprawnionego podmiotu złożoną przez  Słupecką Organizację Turystyczną w Słupcy.

 Na realizację zadania udziela się wsparcia finansowego w kwocie 2 500,00 zł.

 

§ 2

 Realizacja zadania wymienionego w § 1 nastąpi na podstawie umowy, zawartej między uprawnionym podmiotem a Powiatem Słupeckim.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Słupeckiemu

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

 /-/ Mariusz ROGA

 

 

ZARZĄD POWIATU SŁUPECKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ DZIAŁAŃ NA RZECZ REGIONU

                                                                                                      

                                                           O G Ł O S Z E N I E                                              

 

Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie Powiatowe z dnia  24 lutego 2016 roku

 

         Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445) oraz art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.) oraz uchwały Nr XI/65/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego  z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2016-2020 uchwala się co następuje:

 

ZARZĄD POWIATU SŁUPECKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania

w zakresie

KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ DZIAŁAŃ NA RZECZ REGIONU SŁUPECKIEGO

 

Tytuł zadania:

 

Wielki Konkurs Fotograficzny „Cztery Pory Roku"

 

Środki publiczne przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania publicznego wynoszą   2 500,00 zł.

 

Zadanie finansowane z działu 921 rozdz. 92195

 

Wnioski z opisem projektu, który ma być dofinansowany i preliminarzem wydatków należy składać na formularzu ofert, określonym we wzorze zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia  15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty ramowego wzoru umowy, dotyczących  realizacji zadania publicznego - załącznik nr 1, (Dz. U. Nr 6 z 2011 r,
poz. 25). Druki ofert  dostępne są na stronie internetowej Powiatu Słupeckiego w Biuletynie Informacji Publicznej- Komunikaty i ogłoszenia.

 

I. Podmioty uprawnione do składania ofert:

   1.Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

       pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.)

   2.Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku  
       Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
       do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
       i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

   3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

   4. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące

       spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
       ( Dz. U.  z 2014 r., poz. 715, ze  zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku

       oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie  przeznaczają zysku

      do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

   5. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w/w ustawy

       z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające

       wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

       Oferta wspólna wskazuje :

a)      Jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne

organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy.

b)      Sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie wobec organu

            administracji publicznej.

     Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami (o podobnym profilu

      działalności) wymienionymi w art. 3 ust.3 w/w ustawy, określającą zakres ich świadczeń

      składających się na realizację  wspólną zadania publicznego, załącza się do umowy zawartej
      o wsparcie realizacji zadania.

      Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy składające

      ofertę wspólną, ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania o których mowa
      w art. 16 ust.1 w/w ustawy.

  

II. Kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę:

1. Prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem na terenie

     Powiatu Słupeckiego.

     2. Nie posiadać zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu

         terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym.

         Druki oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Powiatu Słupeckiego w Biuletynie

         Informacji Publicznej-Komunikaty i ogłoszenia.

     3. Posiadać własne konto bankowe.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

     1. Dotacja zostanie przyznana uchwałą Zarządu Powiatu Słupeckiego.

     2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.

     3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub   

         przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być                                      

         niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot zobowiązany jest
         do  przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

     4.Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty wybrane zostaną
         w postępowaniu konkursowym.

    5.  Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na:

         a)  zakupy inwestycyjne,

         b) pokrycie kosztów utrzymania biura oraz wynagrodzenia pracowników organizacji,
              poza zakresem realizacji zadania publicznego.

 

IV. Warunki i terminy realizacji zadania

1.      Realizacja zleconego zadania ,organizacji pozarządowej  następuje po zawarciu umowy  
między Powiatem a organizacją pozarządową, której oferta została wybrana.

2.  Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest:

         - dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania 
              dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.

         -    sporządzenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania.

     3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania.

         Sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi  
         zawartymi w podpisanej umowie, sporządzone wg   wzoru   określonego  w   Rozporządzeniu

         Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru
         sprawozdania z wykonania tego zadania , (Dz. U. Nr 6 z  2011 r., poz. 25).

4.      Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy,

           chyba, że umowa zezwala na wykonanie części zadania innym podmiotom w formie
           podzlecenia. W przypadku planowanego podzlecenia części zadania w rozdz. V, pkt 4
          oferty, należy określić rodzaj podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą

           uczestniczyć w realizacji zadania. Podwykonawcą jest podmiot nie będący stroną umowy,

           który współrealizuje część zadania poprzez sprzedaż usług, których zakupu za pośrednictwem

          środków pochodzących z dotacji - dokonuje organizacja, której zlecono  realizację zadania.

     5. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi 
           umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami oraz z zakresem opisanym
           w umowie.

     6.   Termin realizacji zadania należy określić w ofercie, jednak nie dłuższy niż do 31.12.2016r.

          

 

V. Termin i miejsce składania ofert

     Adres pod którym należy składać oferty:

     Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20,  wejście F - sekretariat. tel. 63 2758600,

     Oferty należy  składać w zamkniętych   kopertach, z oznaczeniem nazwy zadania

      i w formie    pisemnej, w terminie do dnia 18 marca 2016 roku do godz. 1530.

     Oferty złożone po upływie wskazanego terminu lub w innym miejscu zostaną uznane
     za nieważne.

     O przyjęciu oferty decydować będzie data wpływu do Starostwa Powiatowego w Słupcy.

     Nie będą przyjmowane oferty składane drogą elektroniczną oraz faksem.

 

VI. Informacje ofertowe i załączniki do składanej oferty

 

            Do oferty należy dołączyć:

 

1. Dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu zawierający aktualne dane:

 - dla fundacji i stowarzyszeń: wypis z  Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Rejestru

    Starostwa.

2. Statut lub inny akt regulujący status podmiotu. W przypadku Oddziału terenowego organizacji

    składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego

    dla przedstawicieli w/w oddziału (liczba osób zgodna ze wskazaniem w KRS) do składania
    w  imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań

     finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania  (w tym

     rozliczenia dotacji), o którego dofinansowanie stara się jednostka organizacyjna.

3. Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok, lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej

    działalności.

4. Sprawozdanie finansowe za 2015 rok, lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej

    działalności.

5. W przypadku złożenia kserokopii załączników : statutu, odpisu, sprawozdania merytorycznego,  

sprawozdania finansowego osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację powinna potwierdzić na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia.

6.  Osoby uprawnione nie dysponujące pieczątkami imiennymi winny podpisywać się pełnym

imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

 

Oferta powinna zawierać w szczególności:

 

- szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce realizacji zadania publicznego, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, informację

o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych zapewniających wykonanie zadania publicznego w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania

z innych źródeł oraz deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

 

VII.  Treść, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

     1.  Oceny złożonych ofert dokonuje według kryteriów podanych niżej, powołana Komisja

        Konkursowa i przedkłada je Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia.

     2. Zarząd Powiatu dokonuje wyboru oferty i decyduje o wysokości środków na wsparcie

         realizowanego zadania.

     3. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 10 dni od upływu terminu składania ofert.

     4. Komisja przy rozpatrywaniu ofert oceniać będzie: możliwość realizacji zadania

        publicznego przez organizacje pozarządową, przedstawioną  kalkulację kosztów realizacji

        zadania, kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania, wkład rzeczowy, udział

        osób - w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków oraz rzetelność

        i terminowość   rozliczenia otrzymanych na ten cel środków w latach poprzednich.

      

   VIII.  Kryteria szczegółowe wyboru oferty: 

1)      zgodność celów projektu z zadaniami ustalonymi przez Radę Powiatu                    10

2)      wielkość zaangażowanych w realizację projektu zasobów własnych organizacji           10

3)      zasięg terytorialny działań objętych projektem                                                      10

4)      liczba uczestników objętych zadaniem                                                                  10

5)      liczba osób zaangażowanych w realizację zadania                                                  10

6)      inne zewnętrzne źródła finansowania zadania                                                        10

7)      dokonania organizacji i doświadczenia w realizacji projektów                                    10              

8)      perspektywa kontynuacji projektu oferty                                                                10

9)      współpraca z innymi instytucjami                                                                          10

10)  poprawność złożonej dokumentacji projektu                                                             10

Każde kryterium szczegółowe jest ocenione w skali od 1 do 10 pkt.

Wsparcie realizacji zadania otrzymają oferenci, którzy uzyskają najwyższą ilość pkt.

Minimalna wymagana ilość pkt warunkująca uzyskanie dofinansowania wynosi 70 pkt.

 

Informacja o rozstrzygniętym konkursie zamieszczona zostanie  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Słupcy.

Przyznana kwota na wykonanie zadania, zostanie przekazana na odrębny rachunek bankowy
w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

W roku poprzednim w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  wykonano niżej wymienione zadanie realizowane przez:

Słupecką Organizację Turystyczną zadanie pod tytułem Wielki Konkurs Fotograficzny „Cztery Pory Roku", wsparte kwotą w wysokości 2 000,00 zł.

Wyjaśnień w sprawie ogłoszonego konkursu udzielać będzie:

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Słupcy, tel. 63 275 86 16.

      

 

                                                                                                              Przewodniczący Zarządu

                                                                         

                                                                                 /-/ Mariusz ROGA

Załączniki:

- wzór oferty

- wzór sprawozdania

                                                                                             

 

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w roku 2015

Oferta złożona przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w roku 2015 pod tytułem:

Organizowanie i udzielnie pomocy osobą, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych Województwa Wielkopolskiego Powiatu Słupeckiego, jeziora Powidzkiego

 

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od daty ogłoszenia

   

 

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. Wielki konkurs fotograficzny "Cztery Pory Roku

                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                           

                                                                                                

UCHWAŁA  NR 27 /2015

ZARZĄDU POWIATU  SŁUPECKIEGO

z dnia 22 kwietnia 2015 roku

                                 

 

 

w sprawie wyboru ofert i wysokości środków na realizację zadania powiatowego
z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2015.

 

 

          Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 ze zm.),  art. 5 ust 4 pkt 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2014 roku
 poz. 1118 ze zm.) oraz § 7 ust. 4 i 6 Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego
z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami w 2015 roku, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVII/ 305/2014 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 października  2014 roku. Po zapoznaniu się z propozycjami Komisji Konkursowej w sprawie wyboru ofert, Zarząd Powiatu Słupeckiego uchwala co następuje:

 

                                                                   § 1

 

W celu realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i
dziedzictwa narodowego, wybiera się ofertę uprawnionego podmiotu złożoną przez:

 

Słupecką Organizację Turystyczną na zadanie pod tytułem: Wielki Konkurs      Fotograficzny „Cztery Pory Roku” na realizację, którego udziela się dofinansowania
w kwocie   2 000,00 zł.          

                                          

                                                                   § 2

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania wymienionego w § 1 nastąpi na podstawie umowy, zawartej między uprawnionym podmiotem a Powiatem Słupeckim.

 

                                                                  § 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Słupeckiemu         

 

                                                                    § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                               

                                                                                          

                                                                                               Przewodniczący Zarządu

            

                                                                                              /-/ Mariusz ROGA

Zarząd Powiatu Słupeckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

                                                                                                           

                                                                                                                        

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                              

                                                           O G Ł O S Z E N I E                                              

 

Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie Powiatowe z dnia  24  marca 2015 roku

 

            Działając na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r.,poz.1118 ze zm.)oraz uchwały Nr XLVII/305/2014 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 października 2014 roku w sprawie Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego  z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami w roku 2015, Zarząd Powiatu Słupeckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego należącego do samorządu powiatowego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego czyli wspieranie inicjatyw społecznych oraz rozwój w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego w Powiecie Słupeckim.

 

ZARZĄD POWIATU SŁUPECKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania

w zakresie

KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

Tytuł zadania:

 

Wielki Konkurs Fotograficzny ?Cztery Pory Roku?

 

Środki publiczne przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania publicznego wynoszą   2 000,00 zł.

 

Zadanie finansowane z działu 921 rozdz. 92195

 

Wnioski z opisem projektu, który ma być dofinansowany i preliminarzem wydatków należy składać na formularzu ofert, określonym we wzorze zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia  15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty ramowego wzoru umowy, dotyczących  realizacji zadania publicznego ? załącznik nr 1, (Dz. U. Nr 6 z 2011 r,
poz. 25). Druki ofert  dostępne są na stronie internetowej Powiatu Słupeckiego w Biuletynie Informacji Publicznej- Komunikaty i ogłoszenia.

 

I. Podmioty uprawnione do składania ofert:

   1.Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

       pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.)

   2.Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku  
       Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
       do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
       i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

   3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

   4. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące

       spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
       ( Dz. U.  z 2014 r., poz. 715, ze  zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku

       oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie  przeznaczają zysku

      do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

   5. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w/w ustawy

       z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające

       wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

       Oferta wspólna wskazuje :

a)      Jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne

organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy.

b)      Sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie wobec organu

     administracji publicznej.

      Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami (o podobnym profilu

      działalności) wymienionymi w art. 3 ust.3 w/w ustawy, określającą zakres ich świadczeń

      składających się na realizację  wspólną zadania publicznego, załącza się do umowy zawartej
      o wsparcie realizacji zadania.

      Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy składające

      ofertę wspólną, ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania o których mowa
      w art. 16 ust.1 w/w ustawy.

  

II. Kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę:

1. Prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem na terenie

     Powiatu Słupeckiego.

     2. Nie posiadać zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu

         terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym.

         Druki oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Powiatu Słupeckiego w Biuletynie

        Informacji Publicznej-Komunikaty i ogłoszenia.

     3. Posiadać własne konto bankowe.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

     1. Dotacja zostanie przyznana uchwałą Zarządu Powiatu Słupeckiego.

     2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.

     3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub   

         przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być                                      

         niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot zobowiązany jest
         do  przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

     4.Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty wybrane zostaną
         w postępowaniu konkursowym.

    5.  Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na:

         a)  zakupy inwestycyjne,

         b) pokrycie kosztów utrzymania biura oraz wynagrodzenia pracowników organizacji,
              poza zakresem realizacji zadania publicznego.

 

IV. Warunki i terminy realizacji zadania

1.      Realizacja zleconego zadania ,organizacji pozarządowej  następuje po zawarciu umowy wg             wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15  grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 6 z 2011 r., poz. 25).

2.  Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest:

         - dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania 
              dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.

         -    sporządzenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania.

     3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania wg 
           wzoru   określonego  w   Rozporządzeniu   Ministra    Pracy  i  Polityki  Społecznej,  z  dnia

           15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru sprawozdania z wykonania tego    
           zadania ? załącznik Nr 3, (Dz. U. Nr 6 z  2011 r., poz.25).

           Sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi 
          zawartymi w podpisanej umowie.

4.      Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy,

           chyba, że umowa zezwala na wykonanie części zadania innym podmiotom w formie
           podzlecenia. W przypadku planowanego podzlecenia części zadania w rozdz. V, pkt  4
          oferty, należy określić rodzaj podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą

           uczestniczyć w realizacji zadania. Podwykonawcą jest podmiot nie będący stroną umowy,

           który współrealizuje część zadania poprzez sprzedaż usług, których zakupu -

           za pośrednictwem środków pochodzących z dotacji ? dokonuje organizacja, której zlecono

           realizację zadania.

     5. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi 
           umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami oraz z zakresem opisanym
           w umowie.

     6.   Termin realizacji zadania należy określić w ofercie, jednak nie dłuższy niż do 31.12.2015r.

          

 

V. Termin i miejsce składania ofert

     Adres pod którym należy składać oferty:

     Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20,  wejście F - sekretariat. tel. 63 2758600,

     Oferty należy  składać w zamkniętych   kopertach, z oznaczeniem nazwy

      zadania i w formie pisemnej, w terminie do dnia 16 kwietnia   2015 roku do godz. 1530.

     Oferty złożone po upływie wskazanego terminu lub w innym miejscu zostaną uznane
     za nieważne.

     O przyjęciu oferty decydować będzie data wpływu do Starostwa Powiatowego w Słupcy.

     Nie będą przyjmowane oferty składane drogą elektroniczną oraz faksem.

 

VI. Informacje ofertowe i załączniki do składanej oferty

 

            Do oferty należy dołączyć:

 

1. Dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu zawierający aktualne dane:

 - dla fundacji i stowarzyszeń: wypis z  Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Rejestru

    Starostwa.

2. Statut lub inny akt regulujący status podmiotu. W przypadku Oddziału terenowego organizacji

    składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego

    dla przedstawicieli w/w oddziału (liczba osób zgodna ze wskazaniem w KRS) do składania
    w  imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań

     finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania  (w tym

     rozliczenia dotacji), o którego dofinansowanie stara się jednostka organizacyjna.

3. Sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok, lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej

    działalności.

4. Sprawozdanie finansowe za 2014 rok, lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej

    działalności.

5. W przypadku złożenia kserokopii załączników : statutu, odpisu, sprawozdania merytorycznego,  

sprawozdania finansowego osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację powinna potwierdzić na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia.

6.  Osoby uprawnione nie dysponujące pieczątkami imiennymi winny podpisywać się pełnym

imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

 

Oferta powinna zawierać w szczególności:

 

- szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce realizacji zadania publicznego, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, informację

o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych zapewniających wykonanie zadania publicznego w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania

z innych źródeł oraz deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

 

VII.  Treść, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

     1.  Oceny złożonych ofert dokonuje według kryteriów podanych niżej, powołana Komisja

        Konkursowa i przedkłada je Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia.

     2. Zarząd Powiatu dokonuje wyboru oferty i decyduje o wysokości środków na wsparcie

         realizowanego zadania.

     3. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 10 dni od upływu terminu składania ofert.

     4. Komisja przy rozpatrywaniu ofert oceniać będzie: możliwość realizacji zadania

        publicznego przez organizacje pozarządową, przedstawioną  kalkulację kosztów realizacji

        zadania, kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania, wkład rzeczowy, udział

        osób - w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków oraz rzetelność

        i terminowość   rozliczenia otrzymanych na ten cel środków w latach poprzednich.

      

   VIII.  Kryteria szczegółowe wyboru oferty: 

1)      zgodność celów projektu z zadaniami ustalonymi przez Radę Powiatu                  10

2)      wielkość zaangażowanych w realizację projektu zasobów własnych organizacji    10

3)      zasięg terytorialny działań objętych projektem                                                         10

4)      liczba uczestników objętych zadaniem                                                                      10

5)      liczba osób zaangażowanych w realizację zadania                                                    10

6)      inne zewnętrzne źródła finansowania zadania                                                           10

7)      dokonania organizacji i doświadczenia w realizacji projektów                                 10              

8)      perspektywa kontynuacji projektu oferty                                                                   10

9)      współpraca z innymi instytucjami                                                                              10

10)  poprawność złożonej dokumentacji projektu                                                             10

Każde kryterium szczegółowe jest ocenione w skali od 1 do 10 pkt.

Wsparcie realizacji zadania otrzymają oferenci, którzy uzyskają najwyższą ilość pkt.

Minimalna wymagana ilość pkt warunkująca uzyskanie dofinansowania wynosi 70 pkt.

 

Informacja o rozstrzygniętym konkursie zamieszczona zostanie  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Słupcy.

Przyznana kwota na wykonanie zadania, zostanie przekazana na odrębny rachunek bankowy
w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

W roku poprzednim w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  wykonano niżej wymienione zadanie realizowane przez:

Słupecką Organizację Turystyczną zadanie pod tytułem Wielki Konkurs Fotograficzny ?Cztery Pory Roku?, wsparte kwotą w wysokości 2 000,00 zł.

Wyjaśnień w sprawie ogłoszonego konkursu udzielać będzie:

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Słupcy, tel. 63 275 86 16.

      

 

                                                                                                    

                                                                                                       

                                                                                                         w/z  STAROSTY

                                                                                                         

                                                                                                          /-/   Szymon Grzywiński

                                                                                                                Wicestarosta