Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Jak zlikwidować Stowarzyszenie

Przykłady dokumentów wymaganych przy likwidacji stowarzyszenia

LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

Rozwiązanie  stowarzyszenia może nastąpić:

Na mocy własnej uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Członkowie stowarzyszenia mogą podjąć decyzję o samorozwiązaniu z braku możliwości dalszego działania stowarzyszenia.

Rozwiązanie stowarzyszenia na mocy własnej uchwały członków wynika z samej istoty stowarzyszenia. Stowarzyszenie to grupa osób, która zebrała się dobrowolnie aby realizować      wspólny cel. Jeżeli wśród osób wyczerpała się chęć działania to członkowie mogą podjąć decyzję o rozwiązaniu stowarzyszenia. Zgodnie z ustawą Prawo stowarzyszeniach statut jako jeden z punktów powinien podawać informacje o sposobie rozwiązania stowarzyszenia. 

Podstawa Prawna :

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 ze zm.) art. 10 ust 1, pkt 9 , art. 36 ust. 1

Przykładowy zapis w statucie:

1.Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

  Wniosek o rozpoczęcie likwidacji składa się z formularzy i dokumentów;

– KRS-Z61 wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – likwidacja
                   we wniosku należy wpisać przyczynę rozwiązania organizacji, oraz sposób 
                   jej reprezentacji.

- KRS – ZK – zmiana organu podmiotu ( w tym wypadku chodzi o wykreślenie zarządu)

- KRS-ZR – zgłoszenie likwidatora lub likwidatorów (jeśli likwidatorem został zarząd 
                    liczący np. trzech   członków). W tym przypadku składamy kolejne formularze
                    w ilości odpowiadającej liczbie likwidatorów, wypełnionych w ten sam sposób.

 - KRS –X2- wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego

 

 - Protokół z Walnego Zebrania Członków  na którym zostaną podjęte uchwały

- Lista obecności z Walnego Zebrania Członków

 - Uchwała Walnego Zebrania Członków o postawieniu stowarzyszenia w stan likwidacji

 - Uchwała o wyborze likwidatora

 - Uchwała o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia

 - Uchwała o przekazaniu dokumentacji zlikwidowanego stowarzyszenia

 

Przykładowe wzory dokumentów zawarte zostały w załączniki.

Przykłady dokumentów wymaganych przy likwidacji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Wykreślenie klubu sportowego z Ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Starostwo Powiatowe  w Słupcy

Podstawa prawna:

 

1)  ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857 z późn. zm.),

2)  ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267),

4) rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449)

 

 

Wymagane dokumenty: 

 

1.  Wniosek o wykreślenie klubu sportowego z Ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

2.   Protokół z zakończenia likwidacji

 

Termin i sposób załatwienia:

 

Wniosek o wykreślenie uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej organ rejestrowy rozpatruje niezwłocznie, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku

Opłaty:

 

  • nie podlega opłacie skarbowej - wykreślenie z ewidencji (wydanie decyzji administracyjnej orzekającej o wykreśleniu z ewidencji) uczniowskiego klubu sportowego (podstawa prawna: art. 2 ust.1 lit. g ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2012, poz. 1282 z późn. zm. ),
  • 10 zł opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej orzekającej o wykreśleniu z ewidencji klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej (podstawa prawna art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2012, poz. 1282 z póżn. zm.).

 

Tryb odwoławczy:

 

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Starosty Słupeckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 

Czynności powiązane

 

W razie rozwiązania się klubu sportowego konieczne jest wyznaczenie likwidatorów (likwidatora).

 

Obowiązkiem likwidatora jest:

 

- złożenie wniosku o dokonanie zmiany danych w Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych  
i Klubów Sportowych- podanie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania likwidatora. Do wniosku należy załączyć protokół o z walnego zebrania członków wraz z listą obecności przekazaniu dokumentacji zlikwidowanego stowarzyszenia, na którym podjęto uchwały o rozwiązaniu klubu,  powołaniu likwidatora, przekazaniu majątku,

- podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,

- przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie,

- po zakończeniu likwidacji złożenie do organu ewidencyjnego wniosku o wykreślenie klubu
z Ewidencji uczniowskich klubów sportowych  oraz  klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

Czynności likwidacyjne obejmują także:

 

- sporządzenie sprawozdania finansowego (bilansu otwarcia i zamknięcia likwidacji) - zgodnie z art.12 ust.1 pkt 5 i art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330 ),

- dokonanie spisu inwentarza rzeczowego majątku,

- ustalenie aktualnego stanu konta potwierdzonego wyciągiem bankowym,

- wyegzekwowanie należności od dłużników,

- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków wierzycieli,

- przeprowadzenie archiwizacji dokumentów,

- zawiadomienie banku prowadzącego obsługę rachunku bankowego,

- dokonanie niezbędnych czynności urzędowych związanych z zakończeniem działalności,

- zbycie mienia (zgodnie z uchwałą walnego zebrania członków),

- zamknięcie ksiąg rachunkowych,

- sporządzenie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości