Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Plan Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego

Czym jest Plan Rozwoju Lokalnego w skrócie zwany PRL'em?

Plan Rozwoju Lokalnego jest jednym z programów gospodarczych powiatu opracowywanych zgodnie z przepisami Art. 18, ust.2, pkt 6. Jest to plan średniookresowy, który ma na celu zidentyfikowanie projektów inwestycyjnych z zakresu zadań własnych powiatu, a wynikających ze strategii rozwoju. Plan Rozwoju Lokalnego obejmuje obszar powiatu słupeckiego i jest przewidziany na lata 2004-2008. W okresie planistycznym do 2006 roku, tj. do końca bieżącej kadencji władz samorządowych, zaplanowane zadania są zgodne z wieloletnim programem inwestycyjnym w zakresie infrastruktury drogowej, określającym zaangażowanie budżetu powiatu, natomiast okres 2006 - 2008 określa główne zadania do realizacji, jako wskazówka dla władz następnej kadencji. Plan obejmuje pierwsze lata członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, w których powiat będzie mógł ubiegać się o uzyskanie dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii, w tym w szczególności w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Odpowiednie władze zarządzające pomocą w ramach ZPORR również wymagają posiadania przez powiat - beneficjenta pomocy uchwalonego Planu Rozwoju Lokalnego, stąd niniejszy plan spełnia również ten warunek.

 _________________________________________________________________

PRL Powiat Słupca