Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Kadencja VI - rok 2018

Protokół Nr IV/2018 Rady Powiatu Słupeckiego

BR. 0002.14.2018

Protokół Nr IV/2018

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 27 grudnia 2018 roku.

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali "Herbowej" Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1400 do godz. 1500.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

 

Obrady IV sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu,  panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli mediów.

P u n k t  2

 

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady - poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 17 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

 

Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady - odczytał porządek obrad przedstawiony

w zaproszeniu. Następnie poinformował, że radna Natalia Bobrowska - Bartkowiak   na piśmie złożyła rezygnację z członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego, w związku z tym zgłosił wniosek formalny, który dotyczył wprowadzenia jako punkt 12 podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego - druk nr 29. Wniosek radnej Natalii Bobrowskiej - Bartkowiak stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie tj. 17 głosami "za" przyjęła powyższy wniosek, tym samym Rada Powiatu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady wprowadziła powyższą zmianę w porządku obrad. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

 Wobec powyższego IV sesja Rady Powiatu przebiegała według następującego porządku obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr III/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 14 grudnia 2018 r.                               
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 - 2035 - druk nr 5 i 23.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019 - druk nr 6 i 24.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018 - druk nr 19.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035 - druk nr 20.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/195/2017 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji powiatu słupeckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - druk nr 21.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 - druk nr 22.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Rewizyjnej rady Powiatu Słupeckiego - druk nr 29.

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Zakończenie obrad. 

P u n k t  4

 

Przyjęcie protokołu Nr III/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia14 grudnia 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady - poinformował, że protokół z III sesji Rady Powiatu Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.

                  

Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr III/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie tj. 17 głosami "za" przyjęła protokół Nr III/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 14 grudnia 2018 roku. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Piotr Gałan poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania                        z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  6

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019-2035 - druk nr 5 i 23.

 

Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017-2039  wszyscy radni otrzymali na druku nr 5, uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na druku nr 23, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 25.

 

Przewodniczący Rady zaproponował by niniejszy punkt dzisiejszych obrad omówić w następujący sposób:

-   omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035,

-   opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,

-   przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

-   dyskusja,

-   głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały,

-   głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019-2035.

 

Nikt nie zgłosił innych propozycji, w związku z tym Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił panią Joannę Rasałę - Inspektora Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Słupcy.

 

Pani Joanna Rasała - powiedziała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument, który jest elementem planowania wieloletniego w samorządzie i sporządza się ją na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wystąpienie pani Joanny Rasały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu przedstawili opinie o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019-2035 i tak:

Radny Andrzej Kasprzyk - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2035. Opinia Komisji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Radna Anna Kusiołek - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - opinia Komisji stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Radny Henryk Tylman - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego - opinia Komisji stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Radna Aleksandra Kazuś-Wróblewska  - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - opinia Komisji stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Radny Przemysław Dropiński - Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - opinia Komisji stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady - przypomniał, że wszyscy Państwo Radni mieli możliwość zapoznania się z treścią uchwały Nr SO-0957/34/6/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 - 2035. Dodał, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wyraziła opinię pozytywną o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019-2035.

 

Nikt nie zgłosił się do dyskusji w omawianej sprawie, w związku z tym Przewodniczący Rady przystąpił do przeprowadzenia głosowania.    

 

Prowadzący obrady przypomniał, że Zarząd Powiatu złożył autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019-2035. Przewodniczący Rady niniejszą autopoprawkę poddał pod głosowanie.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, jednogłośnie tj. 17 głosami "za" przyjęła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2035. Autopoprawka stanowi załącznik nr 14, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019-2035 łącznie z przyjętą autopoprawką.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, jednogłośnie tj. 17 głosami "za" podjęła uchwałę  Nr IV/22/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 - 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 16, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

P u n k t  7

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019 - druk nr 6 i 24.

 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019 wszyscy radni otrzymali na druku nr 6, uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na druku nr 24, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 26.

 

Przewodniczący Rady - powiedział, że zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Powiatu w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej procedura podjęcia uchwały w sprawie uchwały budżetowej jest następująca:

 

- omówienie projektu uchwały budżetowej,

- opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,

- dyskusja,

- głosowanie nad poprawkami i autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej,

- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

 

Przewodniczący Rady - o zabranie głosu poprosił panią Joannę Rasałę.

 

Pani Joanna Rasała - powiedziała, że projekt budżetu Powiatu Słupeckiego na 2019 rok został opracowany na podstawie wstępnie określonych przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne powiatu, prognozowanych przez Ministra Finansów kwot subwencji i kwot udziałów w dochodach budżetu państwa oraz w oparciu o prognozowane dochody własne powiatu. Wystąpienie pani Joanny Rasały stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu przedstawili opinie o projekcie budżetu na 2019 rok i tak:

 

Radna Anna Kusiołek - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - opinia Komisji stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

Radny Andrzej Kasprzyk - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji - opinia Komisji stanowi załącznik nr 20  do niniejszego protokołu.

 

Radny Henryk Tylman - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego - opinia Komisji stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

Radna Aleksandra Kazuś - Wróblewska   - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - opinia Komisji stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

Radny Przemysław Dropiński - Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - opinia Komisji stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady - przypomniał, że wszyscy Państwo Radni mieli możliwość zapoznania się z treścią uchwały Nr SO-0952/34/6/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Słupeckiego na 2019 rok . Dodał, że w/w opinia Regionalnej Izby Obrachunkowa w Poznaniu jest pozytywna. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stanowi załączniki nr 24 do niniejszego protokołu.

 

W dalszej części Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem budżetu Powiatu Słupeckiego na 2019 rok.

 

Radny Mariusz Król - powiedział, że proponowany budżet powiatu słupeckiego na rok 2019 będzie bardzo trudny do realizacji. Radni Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego w pełni popierają projekt budżetu i będą trzymać kciuki za jego realizację, i będą się bacznie przyglądać jak ten budżet będzie realizowany.

 

Przewodniczący Rady - podziękował za złożoną deklarację, dodał że przed wszystkimi ogromne wyzwanie ale ma nadzieję, że razem damy radę.

 

Przewodniczący Rady - zamknął dyskusję nad projektem budżetu i przystąpił do głosowania.Przypomniał, że Zarząd Powiatu złożył autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019 i niniejszą autopoprawkę poddał pod głosowanie.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie tj. 17 głosami "za" przyjęła powyższą autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 25 a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019 łącznie z przyjętą autopoprawką.                                              

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie tj. 17 głosami "za" podjęła uchwałę Nr IV/23/2018 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019. Uchwała stanowi załącznik  nr 27, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  8

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018 - druk nr 19.

 

Przewodniczący Rady - powiedział, że następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 19, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 27.

 

Przewodniczący Rady - o zabranie głosu poprosił panią Joannę Rasałę.

 

Pani Joanna Rasała - przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018. Wystąpienie pani Joanny Rasały stanowi załącznik  nr 29 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

 

Radny Andrzej Kasprzyk - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018 wraz z autopoprawką.

 

Radny Mariusz Król - zabierając głos zapytał o wypłacone odprawy dla nauczycieli. Konkretnie chciałby wiedzieć ilu zostało zwolnionych nauczycieli, kiedy to nastąpiło i z jakich przyczyn.

 

Pani Joanna Rasała - powiedziała, że nie ma wiedzy na ten temat ale przekaże tą sprawę do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu i zostanie udzielona odpowiedź na piśmie.

 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie tj. 17 głosami "za" przyjęła przedłożoną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 30,  a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018 łącznie z przyjętą autopoprawką.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie tj. 17 głosami "za" podjęła uchwałę Nr IV/24/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018. Uchwała stanowi załącznik nr 32, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  10

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035 - druk nr 20.

 

Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali  na druku nr 20, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 28.

 

Pani Joanna Rasała - powiedziała, że w związku z przyjęciem uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 - 2035, zmianą uchwały budżetowej na rok 2018 oraz zmianą wyniku budżetu i przychodów budżetu w roku 2018, konieczne staje się znowelizowanie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035.

 

Prowadzący obrady powiedział, że projekt uchwały wraz z autopoprawką był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego                      i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

 

Radny Andrzej Kasprzyk  - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035 wraz z autopoprawką.

 

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, jednogłośnie tj. 17 głosami "za"  przyjęła niniejszą autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 34, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035 łącznie z przyjętą autopoprawką.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, jednogłośnie tj. 17 głosami "za" podjęła uchwałę Nr IV/25/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035. Uchwała  stanowi załącznik nr 36 , a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

P u n k t  10

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/195/2017 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 września 2017 r.  w sprawie emisji obligacji powiatu słupeckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu -druk nr 21.

 

Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/195/2017 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji powiatu słupeckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania  i wykupu. Przypomniał, że projekt uchwały wszyscy Państwo Radni otrzymali na druku nr 21.

 

Pan Czesław Dykszak - Wicestarosta Powiatu powiedział, że na ostatniej sesji Rady Powiaty była już zmieniana przedmiotowa uchwała ale okazało się, że zgodnie z wytycznymi banku, który będzie emitował niniejsze obligacje należy zmienić numerację serii obligacji i dlatego zachodzi potrzeba podjęcia omawianej uchwały.

 

Radny Andrzej Kasprzyk  - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja

pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

 

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/195/2017 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji powiatu słupeckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie tj. 17 glosami "za" podjęła uchwałę Nr IV/26/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/195/2017 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji powiatu słupeckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania  i wykupu. Uchwała  stanowi załącznik nr 38 , a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  11

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które  nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 - druk nr 22.

 

Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 22.  

 

Pan Jacek Bartkowiak - Starosta Powiatu powiedział, że w związku z tym, że nie ma możliwości zakończenia do końca grudnia br. Zadania pn. -Przebudowa drogi powiatowej Nr 3040P - budowa chodnika na odcinku Sierakowo- Strzałkowo przez Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy- oraz dokumentacja techniczna na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Słupca - Kosewo zostanie wykonana z końcem pierwszego kwartału 2019 roku zachodzi konieczność ujęcia tych zadań w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2018. Dodał, że jeżeli chodzi o budowę chodnika na odcinku Sierakowo-Strzałkowo to wykonawca jest już wyłoniony, środki finansowe zabezpieczone, a więc nie ma niebezpieczeństwa że realizacja inwestycji zostanie opóźniona. Natomiast jeżeli chodzi o dokumentację na ścieżkę rowerową to projektant prosi o więcej czasu z tego względu, że niniejsze zadanie dzieli na sześć odcinków i każdy z nich będzie mógł być realizowany.

 

Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji  o opinię.

 

Radny Andrzej Kasprzyk  - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja

pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

 

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie tj. 17 głosami "za" podjęła uchwałę Nr IV/27/2018 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają  z upływem roku budżetowego 2018. Uchwała  stanowi załącznik nr 40, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

P u n k t  12

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego - druk nr 29.

 

Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego. Projekt uchwały Państwo Radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 29. Mówca powiedział, że w związku ze złożeniem rezygnacji radnej Natalia Bobrowskiej - Bartkowiak z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu zachodzi konieczność jej uzupełnienia.

Przewodniczący Rady - powiedział, że po uzgodnieniach klubowych do składu Komisji Rewizyjnej został zgłoszony pan radny Mariusz Król.

 

Radny Mariusz Król - wyraził zgodę na członkostwo w Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Mariusza Króla do składu Komisji Rewizyjnej.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie tj. 17 głosami "za" wyraziła aprobatę do niniejszej kandydatury. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie tj. 17 głosami "za" podjęła uchwałę Nr IV/28/2018  w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego. Uchwała  stanowi załącznik nr 43, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  13

 

Wolne głosy i wnioski.

 

Radny Andrzej Kasprzyk - powiedział, że w związku z planowaną największą inwestycją w powiecie tj. budową alternatywnej drogi do miejscowości Powidz                         w połączeniu z autostradą prosi jeżeli to jest możliwe opracowanie wizualizacji tej inwestycji. Dodał, że należy zwizualizować wszystkie możliwości jakie istnieją m.in. ograniczenia w zakresie wydatkowania środków finansowych.

Radny Andrzej Kasprzyk - powiedział, że to jest nie tylko kwestia wydzielenia tej drogi, a jednocześnie ograniczenia z tytułu pasa ochronnego ze względu na strefę bezpieczeństwa dla wojska. Dodał, że Zarząd pracuje nad najbardziej korzystnym przebiegiem tej drogi by jak najmniej było uciążliwości dla mieszkańców, także dla tych, którzy na skutek tej budowy będą wywłaszczeni. Mówca powiedział, że wizualizacja niniejszej inwestycji pozwoli wszystkim zapoznać się ze wszystkimi alternatywami i na tej podstawie pozwoli wypracować jak najkorzystniejsze rozwiązanie.

Radny Andrzej Kasprzyk - podziękował, za skuteczne poprawienie bezpieczeństwa i usunięcie zagrożenia w miejscowości Sierakowo. Następnie zapytał kto jest właścicielem drogi bezpośrednio za wiaduktem ze Skarboszewa w kierunku Wierzbocic ponieważ jest tam duża wyrwa w drodze oraz kto jest gospodarzem terenu przy strudze gdzie wyrywane są drzewa - olszyny. Dodał, że drewno jest zabierane, a teren wokół strugi nie jest porządkowany.

 

Przewodniczący Rady - powiedział, że sprawy dotyczące infrastruktury drogowej proszę bezpośrednio kierować do Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach. Natomiast jeżeli chodzi o wizję wielkiego przedsięwzięcia budowy drogi alternatywnej do miejscowości Powidz to bardzo ważne jest by przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji określić konkretną wizję, którędy ta droga miałaby przebiegać, uwzględniając oczywiście dobro mieszkańców i lokalnych interesów.

Przewodniczący Rady - poinformował, że do Rady Powiatu zostało skierowane pismo intencyjne od organizatora festiwalu powidzkiego Powidz Jam Festiwal z prośbą o wsparcie finansowe. Dodał, że w związku z tym, że przedsięwzięcie się rozrasta i ramy budżetowe są coraz szersze, a zakres pozyskiwania środków na to przedsięwzięcie jest ograniczony.

Przewodniczący Rady - powiedział, że przekazuje to pismo na Zarząd Powiatu  i proponuje skontaktować się z organizatorem festiwalu i określić zakres zadania                      w którym byłaby wskazana pomoc powiatu słupeckiego. Dodał, że jest to przedsięwzięcie, które bardzo silnie promuje nasz region, a więc warto przychylić się do prośby organizatorów.

Przewodniczący Rady - w związku ze zbliżającym się Nowym Rokiem 2019 złożył wszystkim zebranym serdeczne życzenia noworoczne.

 

P u n k t  14

 

Zakończenie obrad.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady  zamknął  IV  sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

 

Przewodniczący Rady

       Piotr Gałan

Protokółowała

Roma Kaczmarek

 

 

 

Protokół Nr III/2018 Rady Powiatu Słupeckiego

BR.0002.13.2018

   Protokół Nr III/2018

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

w dniu 14 grudnia 2018 roku

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali "Herbowej" Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz. 1400 do godz. 1635.

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Obrady III  sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał radnych na III sesji Rady Powiatu. Powitał pana Starostę Powiatu i Wicestarostę. Powitał również panów burmistrzów, wójtów gmin oraz przewodniczących rad miejskich i gminnych powiatu. Witał panów Komendantów Policji i Straży, dyrektorów i kierowników jednostek  organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów starostwa oraz przedstawicieli mediów.

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 16 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a karta z imiennego sprawdzenia obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad III sesji Rady Powiatu Słupeckiego, który został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Pan Jacek Bartkowiak - Starosta wniósł o zmiany w porządku obrad i zaproponował:

1)    zdjęcie z porządku obrad pkt 10 podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego rady społecznej SP ZOZ z powodu niezgłoszenia przedstawicieli do rady społecznej przez samorządy lekarskie i Wojewody Wielkopolskiego,

2)    jako pkt 10 zaproponował podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie miejskiej Słupca wykonywania zadań powiatu w zakresie Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki w Słupcy -  druk nr 16,

3)    zaproponował uzupełnić porządek obrad o pkt 14 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu z 29 września 2017 roku w sprawie emisji obligacji Powiatu Słupeckiego oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - druk nr 17.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek nr 1 zgłoszony przez Starostę Powiatu dotyczący zdjęcia z porządku obrad.

 Rada Powiatu w obecności 16 radnych, 16 głosami "za" przyjęła wniosek nr 1 do porządek obrad. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek nr 2 zgłoszony przez Starostę Powiatu dotyczący rozszerzenia porządku obrad.

 Rada Powiatu w obecności 16 radnych, 16 głosami "za" przyjęła wniosek nr 2 do porządek obrad. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek nr 3 zgłoszony przez Starostę Powiatu dotyczący rozszerzenia porządku obrad.

 Rada Powiatu w obecności 16 radnych, 16 głosami "za" przyjęła wniosek nr 3 do porządek obrad. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

III sesja Rady Powiatu przebiegała według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr I/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 23 listopada 2018 r. i protokołu Nr II/2018 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 4 grudnia 2018 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje o planowanej inwestycji w miejscowości Kotunia przez Firmę Technika Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018 - druk nr 7.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035 - druk nr 8.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej - druk nr 9.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie miejskiej Słupca wykonywania zadań powiatu w zakresie Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki w Słupcy - druk 16.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - druk 11.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupcy - druk nr 12.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Słupeckiego - druk nr 13.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XXXVII/195/2017 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 września 2017 roku, w sprawie emisji obligacji Powiatu Słupeckiego oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - druk nr 17.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady udzielił głosu panu Staroście.

Pan Jacek Bartkowiak - Starosta powiedział cyt.: Szanowni państwo, ponieważ wczoraj minęła rocznica wprowadzenia stanu wojennego, pozwoliłem sobie zaprosić na dzisiejszą sesję 2 internowanych, którzy 13 grudnia 1981 roku na własnej skórze odczuli skutki wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Wiem, że jest na sesji pan Roman Kotwa i mam dla pana Romana list, który chciałbym państwu odczytać. Niech to będzie z naszej strony taka forma pamięci o tych, którzy przed laty poświęcili swoje zdrowie, czasem życie dla zmiany sytuacji w naszym kraju. Szanowny pan Roman Kotwa 13 grudnia 1981 roku wprowadzenie stanu wojennego było uderzeniem w Solidarności, tysiące działaczy związku, ale siłę tego uderzenia odczuły miliony ludzi, całe społeczeństwo. Jest pan w gronie ludzi, którzy poświęcili swoje i swoich rodzin zdrowie, czas, energię, swój dobytek i prace w walce z komunistyczną dyktaturą rządzącą w naszej Ojczyźnie. Uczestniczył pan czynnie w zrywie Narodowym z lat 1980 1989 został pan poddany śledztwu i skazany za działalność w strukturach NSZZ Solidarność, więziony bez wyroku w zakładzie karnym we Włocławku. Wybory parlamentarne z 1989 roku, rok później samorządowe pozostawiły po sobie ślad także w Słupcy. Był pan szefem komitetu obywatelskiego Solidarność, a także tworzył pan zręby nowej władzy jako radny Rady Miasta Słupscy pierwszej kadencji. Jako działacza opozycji wobec władzy komunistycznej wczasach PRL-u został pan uhonorowany krzyżem wolności i Solidarności oraz krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości składam panu wyrazy najwyższego uznania, szacunku. Jestem dumny z faktu, iż mogliśmy razem współpracować z człowiekiem, który narażał zdrowie i życie na rzecz niepodległości, suwerenności państwa oraz respektowania praw człowieka. Chciałem panu, panie Romanie wręczyć to podziękowanie. Drugą osobą z naszego terenu, a dziś niestety nieobecną na sali, dla której podobne podziękowania przygotowaliśmy jest pan Henryk Piwowarczyk jeśli dojdzie to pozwolę sobie jeszcze raz na wystąpienie w tej sprawie.

Przewodniczący Rady powiedział, że również w imieniu wszystkich radnych przyłącza się do podziękowań kierowanych na ręce pana Romana Kotwy.

P u n k t  4

Przyjęcie protokołu Nr I/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 23 listopada 2018 r. i protokołu Nr II/2018 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 4 grudnia 2018 r.

Do obrad dołączył radny Andrzej Kasprzyk

Przewodniczący Rady - poinformował, że protokoły z I sesji i II sesji nadzwyczajnej  Rady Powiatu Słupeckiego były do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z ich treścią. Mówca poinformował, że protokoły są zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował ich przyjęcie.                

Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr I/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr I/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 23 listopada 2018 roku. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Radni nie zgłosili uwag, również do drugiego protokołu, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr II/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr II/2018 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 4 grudnia 2018 roku. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Piotr Gałan poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pan Jacek Bartkowiak - Starosta poinformował, że w okresie międzysesyjnym odbyły się dwa posiedzenia zarządu. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

P u n k t  6

Informacje o planowanej inwestycji w miejscowości Kotunia przez Firmę Technika Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad  Przewodniczący Rady powiedział, że mieszkańcy Gminy i Miasta Słupca zwrócili się z wnioskiem który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu, o zajęcie stanowiska w sprawie planowanej inwestycji w miejscowości Kotunia przez Firmę Technika Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. O przedstawienie informacji na ten temat została poproszona pani Małgorzata Modrzejewska ? Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

 Pani Małgorzata Modrzejewska - Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pokrótce przedstawiła aktualną sytuację dotyczącą planowanej przez Firmę Technika inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami w miejscowości Kotuń gmina Słupca na działce o nr 774. Informacja ta stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Radny Przemysław Niezbecki pytał, czy jako Radni zgodnie z prawem, nie możemy zablokować tej inwestycji?

Pani Małgorzata Modrzejewska powiedziała, że opinie społeczeństwa czy władz mogą być negatywne, ale należy się spodziewać odwołania inwestora.

Przewodniczący Rady powiedział, że cyt.: wyrażając stanowisko Rady Powiatu solidaryzujemy się z wątpliwościami, z niepokojami mieszkańców naszej lokalnej społeczności. Dzisiaj nie jesteśmy stroną postępowania i dzisiaj pewnie nie mamy za wiele środków do tego, żeby zatrzymać inwestycję, natomiast dajemy wyraźny sygnał, że solidaryzujemy się z niepokojami i wątpliwościami mieszkańców gminy Słupca, miasto Słupca, naszej lokalnej społeczności.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt stanowiska Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie planowanej przez Firmę Technika Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami na działce nr 774 w obrębie Kotuni, gmina Słupca. Stanowiska Rady Powiatu Słupeckiego stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie stanowisko  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie planowanej przez Firmę Technika Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami na działce nr 774 w obrębie Kotuni, gmina Słupca.

 Rada Powiatu w obecności 17 radnych, 17 głosami ?za? przyjęła jednogłośnie  stanowisko Rady Powiatu. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

P u n k t  7

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018 wszyscy radni otrzymali na druku nr 7.

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił panią Joannę Rasałę -  Inspektora Wydziału Finansowego.

Pani Joanna Rasała wyjaśnił, że przedłożony wysokiej radzie projekt uchwały zmieniającej budżet na rok 2018 uchyla uchwały z dnia 4 grudnia 2018 roku.
Zarząd powiatu słupeckiego przyjął autopoprawkę do projektu, która obejmowała zmiany w ramach wydatków bieżących, które nie miały wpływu na globalne kwoty określone w projekcie pierwotnym. Planowane dochody na rok 2018 wynoszą ok. 70 000 000 zł, natomiast planowane wydatki to 85 000 000 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 20 000 253 zł. Planowany deficyt budżetu zwiększono o kwotę 323 943 zł i został on pokryty przychodami z wolnych środków pochodzącymi sprzed roku 2018 z przeznaczeniem na wydatki bierze, na wydatki bieżące wszystkich jednostek oświatowych. Wynikiem zmiany budżetu jest także zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej, która obejmuje znowelizowane przedsięwzięcia i informacje i dane na lata 2018 - 2035, która również zawierała autopoprawka.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji,
a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kasprzyk - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęła przedłożoną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018 łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/14/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

P u n k t  8

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 ? 2035.

Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 8.

Prowadzący obrady powiedział, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji,  a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

Radny Andrzej Kasprzyk - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęła przedłożoną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 ? 2035 wraz z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/15/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035. Uchwała  stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 9.

Prowadzący obrady powiedział, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

Radny Andrzej Kasprzyk - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/16/2018 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Uchwała  stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

P u n k t  10

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie miejskiej Słupca wykonywania zadań powiatu w zakresie Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki w Słupcy

Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawiepowierzenia gminie miejskiej Słupca wykonywania zadań powiatu w zakresie Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki w Słupcy. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 16. O wyjaśnienia poprosił pana Starostę.

Pan Jacek Bartkowiak - Starosta wyjaśnił, że obowiązuje porozumienie Powiatu i Miasta w sprawie wykonywania zadań Biblioteki Powiatowej przez Bibliotekę Miejską w Słupcy. Po uzgodnieniach z panem burmistrzem Michałem Pyrzykiem proponowane jest przedłużenie tego porozumienia. Zgodnie z ustawą o bibliotekach Powiat przynajmniej jedną bibliotekę publiczną powinien organizować i prowadzić. Szczegóły porozumienia dotyczące skutków finansowych proponowane są w projekcie przyszłorocznego budżetu.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie powierzenia gminie miejskiej Słupca wykonywania zadań powiatu w zakresie Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki w Słupcy.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/17/2018 w sprawie powierzenia gminie miejskiej Słupca wykonywania zadań powiatu w zakresie Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki w Słupcy. Uchwała  stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

P u n k t  11

Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 11.

Przewodniczący Rady poprosił Kluby o przedstawienie kandydatur.

Radny Mariusz Król, w imieniu Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego do pracy w wyżej wymienionej Komisji delegował radnego Bogdana Jastrząba.

Radny Bogdan Kukulski, w imieniu Kluby Radnych Powiatu Słupeckiego do pracy w wyżej wymienionej Komisji delegował własną osobę.

Przewodniczący Rady zapytał obu radnych czy wyrażają zgodę na członków Komisji, obaj panowie wyrazili zgodę.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Bogdana Jastrząba.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnego Bogdana Jastrząba na członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Bogdana Kukulskiego.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnego Bogdana Kukulskiego na członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/18/2018 w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Uchwała  stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupcy

Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupcy. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 12.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie kandydatur.

Radny Bogdan Kukulski, w imieniu Kluby Radnych Powiatu Słupeckiego na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupcy delegował Przewodniczącego Rady pana Piotra Gałana.

Nikt nie zgłosił innych kandydatur.

Przewodniczący Rady wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Piotra Gałana.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnego Piotra Gałana na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupcy. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupcy.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/19/2018 w sprawie w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupcy. Uchwała  stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu

P u n k t  13

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Słupeckiego

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zgodnie z art. 16a  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym rada powiatu, w celu rozpatrywania skarg i petycji na działanie zarządu powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. Dodał, że członków i Przewodniczącego Komisji, Rada powołuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby zgłaszać kandydatów na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Radny Mariusz Król, w imieniu Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego do pracy w wyżej wymienionej Komisji delegował radnego Jerzego Orchowskiego i radnego Stefana Zielińskiego.

Radny Bogdan Kukulski zgłosił następujących kandydatów na członków Komisji: radną Natalię Bobrowską - Bartkowiak, radnego Przemysława Niezbeckiego i radnego Bogdana Kukulskiego.

Przewodniczący Rady zapytał kandydatów, czy wyrażaj zgodę na kandydowanie.

Wszyscy kandydaci zgłoszeni do Komisję Skarg, Wniosków i Petycji wyrazili zgodę.

Zgodnie z §53 ust 3 Statutu Powiatu Słupeckiego w sprawie wyborów osób głosowanie odbywa się nad każdą z kandydatur.

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Jerzego Orchowskiego

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnego Jerzego Orchowskiego na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Powiatu Słupeckiego. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Stefana Zielińskiego.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnego Stefana Zielińskiego na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Powiatu Słupeckiego. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Natalii Bobrowskiej - Bartkowiak.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnej Natalii Bobrowskiej - Bartkowiak na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Powiatu Słupeckiego. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Przemysława Niezbeckiego.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnego Przemysława Niezbeckiego na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Powiatu Słupeckiego. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Bogdana Kukulskiego.

 Rada Powiatu w obecności 17 radnych, jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnego Bogdana Kukulskiego na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Powiatu Słupeckiego. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.  

Radny Mariusz Król na Przewodniczącego Komisję Skarg, Wniosków i Petycji zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Orchowskiego.

Przewodniczący Rady zapytał radnego Jerzego Orchowskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie.

Radny Jerzy Orchowski wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Jerzego Orchowskiego.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnego Jerzego Orchowskiego na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Powiatu Słupeckiego. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/20/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 39, a karta głosowania imiennego nad podjęciem uchwały stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

P u n k t  14

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XXXVII/195/2017 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 września 2017 roku, w sprawie emisji obligacji Powiatu Słupeckiego oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XXXVII/195/2017 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 września 2017 roku, w sprawie emisji obligacji Powiatu Słupeckiego oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku - nr 17.

Przewodniczący Rady o przedstawienie stanowiska poprosił Wicestarostę pana Czesława Dykszaka.

Pan Czesław Dykszak - Wicestarosta wyjaśnił, że prace budowlane związane z rozbudową szpitala zostały w związku z wystąpieniem różnego rodzaju problemami, trudnościami, przedłużone do końca marca przyszłego roku. W tej chwili wykonawca nie jest w stanie wystawić faktury związanej ze tą budową. Zostanie wystawiona faktura na około 2 250 000, która będzie pokryta z dotacji gmin i częściowo ze środków Powiatu. Pozostała część będzie zapłacona w roku 2019. Uruchomienie emisji obligacji w tym roku spowodowałoby, że środki pieniężne, które zostałyby pozyskane z tego tytułu, przeszłyby na rok kolejny jako wolne środki pieniężne i zostałyby zablokowane, aż do czasu sesji absolutoryjnej. Aby nie zablokować środków finansowych zachodzi konieczność podjęcia tej uchwały.

Radny Mariusz Król pytał ile gmin jeszcze nie uregulowało swoich należności, które były wcześniej uzgodnione?

Wicestarosta odpowiedział, że w tym roku uregulować należności ma gmina Lądek, miasto i gmina Zagórów i gmina Słupca. Natomiast zgodnie z dotychczasowymi porozumieniami gmina Strzałkowo i miasto Słupca swoje środki przeleją na początku przyszłego roku.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały  Nr XXXVII/195/2017 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 września 2017 roku, w sprawie emisji obligacji Powiatu Słupeckiego oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/21/2018 w sprawie w sprawie zmiany uchwały  Nr XXXVII/195/2017 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 września 2017 roku, w sprawie emisji obligacji Powiatu Słupeckiego oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Uchwała  stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu

P u n k t  15

Wolne głosy i wnioski.

Radny Przemysław Dropiński powiedział, że na Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych opracowane zostało kilka pytań do pani dyrektor Iwony Wiśniewskiej odnośnie funkcjonowania i stanu obecnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Pani dyrektor Iwona Wiśniewska te pytania otrzymała. Poprosił, aby pani dyrektor odniosła się do nich.

Radny Andrzej Kasprzyk poprosił, aby pani dyrektor złożyła wyjaśnienia zwięźle co do bieżącej sytuacji szpitala.

Radny Mariusz Król dołączył się do pytania przedmówców.

Radny Przemysław Dropiński powiedział, że zwięzła odpowiedź nie wyjaśnia problemów, które narastają, które nurtują nie tylko pracowników szpitala, ale także mieszkańców miast, gmin i powiatu słupeckiego. Zapytał również o umowę, która jest podpisywana przez powiat z biblioteką miejską, pytał na jaki okres jest ona zawierana?

Starosta wyjaśnił, że okres jest zawarty w porozumieniu, które zostanie podpisane między powiatem, a miastem. Zostanie zaproponowane miastu, żeby było to na czas nieokreślony. Jeśli okaże się z jakichś przyczyn, że ta współpraca jest nie możliwa, znajdzie się w porozumieniu odpowiedni zapis o rozwiązaniu tej umowy. Mówca poprosił również o wyjaśnienie sytuacji szpitala panią dyrektor Iwonę Wiśniewską, gdyż jest po wizycie delegacji pielęgniarek ze szpitala, które nie otrzymały należnego ustawowo wzrostu wynagrodzeń z tytułu tzw. zembalowego
i grożą złożeniem wypowiedzeń.

Radny Przemysław Dropiński pytał o Firmę Technika, która ma prowadzić działalność na terenie powiatu słupeckiego w zakresie gospodarowania odpadami. Mówił, że jest to firma, która działała już na terenie kraju i z jakiegoś powodu została wyrzucona z poprzedniego miejsca. Według mówcy zasadnym jest dowiedzenie się
z jakiego powodu stamtąd została eksmitowana i może to jest taka przyczyna, która zapobiegnie powstawaniu jej na teranie gminy Słupca?

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy Rada może jedynie wspierać to, aby blokować inwestycje natomiast procedury związane z tworzeniem i z lokalizacją tej inwestycji pozostają w decyzji Wojewody.

Starosta powiedział, że wiadome jest jak wyglądała działalność Firmy Technika w powiecie grodziskim, nowotomyskim. Tam rzeczywiście bardzo długo trwały proceduralne przepychanki między tą firmą, a miejscowymi władzami. Mówca dodał, że chodziło generalnie o to samo przeciwko czemu protestują mieszkańcy w tym liście, który Radni otrzymali, a uchwalając stanowisko Rada dała moralnie wyraz poparcia protestu mieszkańców. Prawnie jednak wszystko zależy w tej chwili głównie od decyzji urzędu gminy Słupca. Jeśli tamtejsza rada gminy uchwali zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, które wykluczą możliwość prowadzenia usług uciążliwych dla mieszkańców na tym terenie, to wówczas nie będzie dalszej procedury.

Radny Bogdan Kukulski wyjaśnił, że decyzja rzeczywiście leży po stronie gminy Słupca, a właściciele terenów, na których miałaby powstać ta działalność złożyli odpowiedni wniosek, aby zakazać takiej inwestycji. Rada gminy przystąpi do pracy nad zmianą planu przestrzennego, żeby taka inwestycja nie mogła na tych terenach powstać.

Przewodniczący Rady podziękował Radnym za zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie tej inwestycji i zamknął dyskusję na temat Firmy Technika. Poprosił o zwięzłe wyjaśnienia na temat szpitala panią dyrektor Iwonę Wiśniewską.

Pani Iwona Wiśniewska ? Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy powiedziała, że na Komisji Zdrowia odbyła się burzliwa dyskusja na tematy szpitalne, zasłyszane, a nie mające w pełni poparcia w faktach. Mówczyni powiedziała, że postara się krótko i merytorycznie odpowiedzieć na pytania, które otrzymała z biura rady, a które dotyczą podwyżek i akredytacji. Chcąc przekazać kilka kluczowych informacji pani dyrektor przygotowała prezentację, która stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

Pani Iwona Wiśniewska w prezentacji przedstawiła kilka informacji na temat przepisów prawnych i wyjaśniła zmiany jakie następowały w nich. Dodała, że w 2017 roku niestety nie doszło do porozumienia z pielęgniarkami w sprawie podwyżek i pani dyrektor wydała własne zarządzenie, natomiast w roku 2018 na dzień 1 lipca doszło do porozumienia i podwyżki zostały wypłacone pielęgniarką. Mówczyni wyjaśniła, że informacje dotyczące wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych otrzymała komunikatem 16 listopada 2018 r. i od razu rozpoczęła natychmiast proces negocjacji ze związkami zawodowymi. Związki zawodowe wnosiły wcześniej różne pisma, odbywały się spotkania i negocjacje pewnych uzgodnień. Pewne jednak był, że do podpisania porozumienia na podstawie obowiązujących przepisów prawnych nie dojdzie i nie możliwe jest wcześniejsze odesłanie aneksu jak zakończą się wszystkie procedury postępowania związanego z uzgodnieniami. Pielęgniarki i położne nie wyraził zgody na podpisanie takowego porozumienia, gdyż chciały uzyskać 1100 zł i te wszystkie podwyżki, które były do tej pory w latach ubiegłych jako dodatkowe środki. Pani dyrektor poinformowała jednak, że niestety nie stać szpitala na to, aby dołożyć w tym momencie dodatkowe środki -  jest to kwota powyżej 700 000 zł.

Pani Iwona Wiśniewska wyjaśniła, że nie mogła złamać przepisów i podpisać aneks wcześniej niż po zakończeniu procedur, w ciągu 21 dni. Dnia 7 grudnia 2018 r. został odesłany aneks do Narodowego Funduszu Zdrowia. Poinformowała również, że zostały wypłacone wyrównania za wrzesień, wyrównania za październik i wyrównania za listopad. Dodała, że o tzw. refundację środków z NFZ, szpital może się ubiegać dopiero po tym jak wypłaci je z własnych środków, a później wystawi fakturę i te środki z powrotem otrzyma.

Przewodniczący Rady powiedział, że chciałby, żeby dalsze posiedzenie rady odbywało się w oparciu o jakiekolwiek reguły, żeby pani dyrektor przedstawiła opinii publicznej stanowisko. Dodał, że nie spotkaliśmy się tutaj po to, aby przeprowadzić sąd, tylko dać możliwość  każdej stronie wypowiedzenia się. Stwierdził, że kto ma rację decydować będzie pracodawca. Poprosił panią dyrektor o skoncentrowanie się dokładnie na pytaniach komisji i nie referowanie całej sytuacji szpitala.

Pani Iwona Wiśniewska powtórzyła, że środki pieniężne pielęgniarką zostały wypłacone, wyrównane w ciągu 3 dni od zakończenia procedury, która jest obowiązkowa wynikająca z przepisów prawnych. I tym sposobem odpowiedziała na pytanie Komisji Zdrowia dlaczego przedłużany jest czas złożenia rachunków przez panią dyrektor i otrzymania pieniędzy na podwyżki z NFZ? Jak wygląda obecnie ta sprawa i na jakim jest etapie?

Pani Iwona Wiśniewska wiedziała również, że pielęgniarki mogą złożyć wypowiedzenia gdyż informacja taka wpłynęła do niej przed rozpoczęciem procesu negocjacji. Dodała, że największym problemem nie było to, że tych środków nie dostały tylko problemem było to ze szpitala nie stać na dodatkowe środki ponad to 1100 zł.

Pani dyrektor odpowiedział również jaka to jest wartość. Wyjaśniła, że jest to 1600 zł - 168 etatów przeliczeniowych, czyli 270 000 zł miesięcznie czyli za cztery miesiące jest to kwota powyżej 1 000 000 zł.

Pani dyrektor poprosiła Przewodniczącego Komisji Zdrowia bądź autora kolejnego pytanie - czy te pieniądze mają zostać na koncie jeżeli wpłyną w tym roku i będzie to przedstawione na plus szpitala o wyjaśnienie intencji tegoż pytania?

Przewodniczący Rady poprosił panią dyrektor o odpowiedź na wszystkie pytania, a dopiero po Komisja Zdrowia zajmę stanowisko w stosunku do pani dyrektor odpowiedzi. Dodał, że również pan Starosta, jako strona zaprezentuje swoje stanowisko.

Pani Iwona Wiśniewska powiedziała, że nie ma żadnego wpływu na to kiedy te pieniądze wpłyną, że w podstawach księgowości rzeczywiście są przychody, koszty i jest wynik finansowy, który jest albo dodatnia lub ujemnej; ani zobowiązania, ani należności, ani tym bardziej środki pieniężne, które są przepływami, nie mają wpływu na jakikolwiek + bądź -  wyniku szpitala.

Pani Iwona Wiśniewska wyjaśniła, że akredytacja prowadzona jest w oparciu o ustawę o akredytacji, ochronie zdrowia i towarzyszące je rozporządzenia. Akredytacji udziela oraz przyznaje certyfikaty akredytacyjne Minister Zdrowia, a system akredytacji zawiera kwintesencję zasad etycznych opieki nad pacjentem i jego rodziną, zasad minimalizujących ryzyko zarówno diagnostyki jak i terapii. Dodała, że akredytacja to zasady, które ukierunkowują dążenie szpitali do poprawy jakości opieki nad pacjentem. Akredytacja wiąże się bezpośrednio z redukowanie ryzyka występowania zdarzeń niepożądanych i wzrostem bezpieczeństwa.

Pani Iwona Wiśniewska oznajmiła, że nie ktoś wystąpił o przyznanie szpitalowi akredytacji, ale o podjęcie wyzwania w celu podnoszenia jakości udzielanych świadczeń - to jest jeden główny cel. Wyjaśniła, że szpital przystąpił w 2016 roku do programu, który był finansowany ze środków unijnych i dzięki temu szpital w Słupcy nie wydał ani złotówki na przegląd akredytacyjny. Dodała również, że to realizator programu określił terminy i aby uzyskać certyfikat centrum monitorowania jakości trzeba mieć 75 % uzyskanych punktów ze standardów na szpitale, szpital w Słupcy osiągnął 72 % w takich warunkach, że większości jeszcze nie mamy spełnionych wymagań, przede wszystkim lokalowych.

Na pytanie dlaczego nikt o akredytacji nie wie odpowiedziała pani dyrektor - a dlaczego mają wszyscy wiedzieć. Dodała, że w grudniu szpital przechodził przegląd innych akredydatorów tzw. ISO ? nowe normy dotyczące zdrowia. Szpital chciał skorzystać z wiedzy merytorycznej tych osób czy ma się odwoływać od decyzjo odmownej o akredytacji. Decyzja była, że szpital nie będzie się odwoływać od decyzji o akredytacji.

Pani Iwona Wiśniewska na pytanie jakie padło na Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych dotyczące kosztów odpowiedziała, że poza prestiżem, poza opieką nad pacjentami, akredytacja daje wymierne korzyści w postaci dodatkowych finansów dla szpitala. Wyjaśniła, że  finansowanie szpitali w tej chwili odbywa się o tzw. ryczałt, ten ryczałt jest zwiększany o wskaźniki jakościowe.

Dodała że, jeżeli chodzi o akredytacje to tu jest wymierny skutek, który skutkowałby dodatkowo finansowo, jeżeli byłoby 75 punktów, to szpital uzyskuje dodatkowo minimum 1 % więcej do ryczałtu- 1 % więcej do ryczałtu w tym roku na bazie tego, który posiada szpital to jest 208 000 zł.

Pani dyrektor oznajmiła, że jeśli ktoś chciałby zapoznać się z raportem o akredytacji, udostępni.

Radny Przemysław Niezbecki nawiązał do § 2 ust. 6 rozporządzenia z 14 października 2015, że świadczeniodawca niezwłocznie dokonuje podziału środków w  równej miesięcznej wysokości, jeżeli nie podpisze porozumienia z pielęgniarkami i związkami zawodowymi i musi o tym, niezwłocznie zawiadomić dyrektora funduszu pod który podlega. Dodał, że pani dyrektor szpitala powiedziała, że jeżeli nie uda się porozumienia podpisać to jako dyrektor na podstawie rozporządzenia wewnętrznego robi coś z tymi pieniędzmi nie wiemy dokładnie co? Kontynuował, że to rozporządzenie wyraźnie mówi, że jeżeli nie ma porozumienia następuje podział tych środków w równej ilości, po czym sporządza się o tym, informacje przesłane do dyrektora funduszu, więc jak to się ma do pani dyrektor informacji?

Radny Przemysław Niezbecki dopytywał o kwota jakie pani Iwona Wiśniewska podawała, czy jest to kwota 1100 zł czy 1600 zł od 1 września?

Pani Iwona Wiśniewska wyjaśniła, że odzwierciedleniem w stanie rozporządzenie dotyczącego zembalowego, mowa jest o kwocie 1600 zł. Na dzień 1 września 2018 roku rozporządzenie to również wskazuje proces procedowania w jaki sposób te środki mają być podzielone. Jeżeli uzgodnienia ze związkami zawodowymi albo z Izbą pielęgniarską, nie dojdą do porozumienia, ustawodawca wskazuje 7 dni od przedstawionej propozycji podziału przez świadczeniodawcę, czyli przez pracodawcę podmioty lecznicze, a w przypadku nie zawarcia takiego porozumienia po tym czasie świadczeniodawca, czyli pracodawca w naszym wykonaniu wydaje zarządzenie o podziale środków, to jest 1600 zł wynikające z rozporządzenia ministra zdrowia. Ale ustawodawca w międzyczasie zmienił wzrost wynagrodzenia i wskazał, że ten wzrost wynagrodzenia zgodnie z § 3 ustawy jest pokrywany z zembalowego. Od 1 września musi to być 1100 zł. Z różnymi pochodnymi jeśli ta kwota nie przekracza kwoty 1600 zł to pielęgniarka musi dostać różnica.

Radny Mariusz Król pytał czy te 1 500 000 zł został wypłacone, czy zostało pozyskane z Narodowego Fundusz Zdrowia i czy pielęgniarki bez względu na stopień wykształcenia otrzymały jakiekolwiek podwyżki w ostatnich 2 tygodniach czasu?

Pani Iwona Wiśniewska odpowiedziała, że przez brak porozumienia cała procedura trwała 21 dni. 7 grudnia popołudniu, wydała zarządzenie i odesłała aneks wraz z zarządzeniem. Procedurę wyrównywania od 1 września wzrostu wynagrodzenia rozpoczęła się niezwłocznie od wtorku, a w czwartek wyrównane zostały pierwsze środki, które poszły za wrzesień, w piątek za październik i listopad, czyli pielęgniarki dostały wzrost wynagrodzenia za te 3 miesiące. Natomiast za grudzień można to zrobić dopiero po zakończeniu miesiąca. Dodała, że wystawienie faktury następuje po realizacji całości świadczeń.

Przewodniczący Rady powiedział, że nie chciałby, żeby debata zamieniła się w rozprawę dlatego zaproponował przerwę. A po przerwie wnioskodawcy komisja zdrowia czy kluby, zaprezentowały swoje stanowisko w stosunku do odpowiedzi pani dyrektor.

Radny Przemysław Dropiński pytał czy od 1 stycznia przy łóżku chorego w szpitalu Słupeckim zostaną pielęgniarki? O odpowiedz prosił pana Starostę i panią dyrektor.

Pani Iwona Wiśniewska odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy takiego zagrożenia nie widzi, bo zawsze zarówno z pielęgniarkami jak z lekarzami pracującymi w szpitalu potrafiła dojść do porozumienia. Obawia się zmiany przepisów prawnych, zmiany rozporządzenia o zmianie minimalnych norm zatrudnienia. Przy tych wyliczaniach tego rozporządzenia to albo szpital musi zatrudnić około 50 pielęgniarek, albo zlikwidować około 80 łóżek.

Pan Jacek Bartkowiak ? Starosta powiedział, że nie wie czy1 stycznia lekarze, pielęgniarki będą przy łóżkach pacjentów. Dodał, że nikt nie zgodziłby się pracować bez wynagrodzenia albo za wynagrodzenie, które jest pomniejszone o kunktatorstwo odwlekanie odsyłania pism i widzimisię pani dyrektor.

Powiedział, że taka postawa pani dyrektor prowadzi do napięć społecznych, zupełnie niepotrzebnych. Pieniądze w NFZ się i czekają na to, żeby zrefundować te rachunki, które Słupecki szpital wyśle. Dodał, że NFZ śle pisma, w których wzywa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy do dopełnienia formalności wynikających z rozporządzenia ministra, które dotyczą podziału środków finansowych na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych, wzywa do niezwłocznego przekazania kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie podziału środków.

Starosta powiedział, że pani dyrektor być może jest dobrym menedżerem jeśli chodzi o prowadzenie inwestycji rozbudowy szpitala, natomiast uważa, że pani dyrektor jest absolutnie pozbawiona jakichkolwiek empatii i zdolności do tego, żeby zarządzać tym szpitalem, w którym pracują ludzie. Dodał, że jeżeli menadżer nie ma takich kompetencji tzw. miękkich to po prostu do tej roboty  się nie nadaje.

Radny Andrzej Kasprzyk powiedział, że na Komisji Budżetu członkowie zagłębili się nad problematyką funkcjonowaniem Dyrekcji szpitala. Dość szczegółowo pani dyrektor przedłużyła w tej materii wyjaśnienia. Powiedział, że patrząc jako menadżer na działanie pani dyrektor, dba ona o interesy instytucji i wypłaciła podwyżki. Wspomniał również o tym jak siedem lat temu szpital był w trudnej sytuacji, kiedy był praktycznie ponad 2 000 000 w szacunkach ze stratą, to pani dyrektor podjęła się wyprowadzenia tego szpitala.

Przewodniczący Rady ogłosił  5 min. przerwę.

Radny Bogdan Kukulski pytał - związki zawodowe wystąpił o 1100 zł naliczenia kwot do etatu, jaka kwota została naliczona na etat pielęgniarski po tych wszystkich zmianach, które pani  dyrektor przyprowadziła?

Pani Iwona Wiśniewska wyjaśniła, że nie może odpowiedzieć jednoznacznie jaką wartość otrzymały pielęgniarki, bo jest to zróżnicowane i zależne od zaszeregowania. Dodała, że jeśli pielęgniarka dostała 1100 zł, to teraz dostała różnicę. Jeśli były pielęgniarki które w 2017 i 2018 roku nie dostały podwyżek ze względu na swoje zaszeregowanie to teraz dostały 1100 zł do zasadniczego wynagrodzenia.

Radny Bogdan Kukulski pytał dalej- jaka była średnia kwota przeznaczona na podwyżki?

Pani Iwona Wiśniewska odpowiedziała, że w niektórych przypadkach było to 600 zł w niektórych 800 zł.

Radny Przemysław Dropiński upewniał się, że teraz pielęgniarka od 1 września otrzymuje 1100 zł do podstawy - to jest to zembalowe?

Pani Iwona Wiśniewska wyjaśniła, że ze względu na zaszeregowanie pielęgniarek o 1 lipca 2017 roku otrzymywały procentową różnicę, także każda z nich mogła otrzymać różną podwyżkę. Dodała, że suma tych podwyżek jest równa na dzień dzisiejszy 1100 zł.

Przewodniczący Rady pytał panią dyrektor czy można było wcześniej zawrzeć to porozumienie z pielęgniarkami?

Pani Iwona Wiśniewska  odpowiedziała, że można było zawrzeć jeszcze 15 listopada i tak też było i od 19 listopada były wyrównania.

Radny Przemysław Dropiński powiedział, że pani dyrektor zapewniła, że nie ma zagrożenia odejścia pielęgniarek od łóżek pacjenta czy pan starosta potwierdza to czy niema takiej możliwości, żeby wydarzyła się rzeczy straszne, że 1 stycznia nie będzie przy łóżku chorego ? lekarzy, pielęgniarek?

Pan Jacek Bartkowiak ? Starosta powiedział, że bardzo chciałby, żeby 1 stycznia i w następnych dniach przyszłego roku pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, wszyscy inni pracownicy SP ZOZ w Słupcy pracowali normalnie i w tych miejscach, w których pracują obecnie. Dodał, że w piśmie do Starosty pielęgniarki przypominają, że w roku 2015 związki zawodowe weszły w spór zbiorowy z pracodawcą, który trwa nadal. W wyniku nie osiągnięcia wspólnego stanowiska w kwestiach spornych, strona związkowa pani dyrektor wniosła o mediatora i skierowała w dniu 6 sierpnia 2018 roku pismo do Dyrekcji SP ZOZ z propozycją mediatora z listy mediatorów departamentu dialogu i partnerstwa społecznego pana Krzysztofa Małeckiego. Do dnia dzisiejszego, piszą pielęgniarki nie otrzymały odpowiedzi od pracodawcy, nie otrzymały też odpowiedzi na około 10 pism, które były kierowane do pani dyrektor, a które dotyczyły zarządzeń kolejnych regulacji płac. Na koniec swojego pisma pielęgniarki piszą cyt.: dokonane przez ministra zdrowia zmiany przepisów wymuszające obligatoryjne podwyżki wynagrodzeń zasadniczych naszej grupy zawodowej w kwotach nie mniejszych niż, i to jest ta kwestia sporna, czy to są wskazane przez pielęgniarki czy te, które zostały im wypłacone na podstawie zarządzenia pani dyrektor. Rzeczywista wysokość wzrostu indywidualnych wynagrodzeń zasadniczych zależy od rzeczywistych wysokości środków finansowych, jakie do naszego podmiotu leczniczego dla pielęgniarek i położnych przekierował NFZ. W piśmie z dnia 14 września na szczęście tego roku prosiły panią dyrektor o informacje o liczbie zgłoszonych etatów do NFZ jak i wyliczania dodatkowych środków ponad kwotę 1600 zł brutto brutto na etat, żeby mieć możliwość przygotować się do negocjacji. Nie otrzymały odpowiedzi. Pielęgniarki załączając pismo z 14 września. Przy braku zrozumienia pielęgniarki, położne zaczęły rozważać złożenie wypowiedzenia z SP ZOZ w Słupcy, o czym poinformowały ówczesnego starosty w piśmie z 28 listopada 2018 roku. Na dzień 13 grudnia mamy informację telefoniczną od pani dyrektor, że zostało wydane zarządzenie w sprawie realizacji rozporządzenia ministra zdrowia, ale nie znamy jego zapisów. Starosta kontynuował, że w tej sytuacji pielęgniarki prosił o interwencję jego i pośrednio również państwa Radnych. Według Starosty można był uniknąć Tego zamieszania.

Radny Mariusz Król powiedział w imieniu Klubu Polskiego Stronnictw Ludowego przychylają się do wypowiedzi radnego Andrzeja Kasprzyka, który przytoczył krótką historię dotyczącą osoby pani dyrektor na stanowisku szpitala Słupeckiego. W pełni zgadzają się, że przed 7 laty pani Wiśniewska uratowała szpital. Choć Radni wiedzą, że w nim jest mnóstwo problemów, to jako Klub PSL dziękowali pani Wiśniewskiej, że jako jeden z nielicznych szpitali, szpital słupecki ma wynik finansowy dodatni. Dodał, że pewnie pani dyrektor zdaje sobie sprawę, że ma swoje wady i zalety, ale ma nadzieję na ocieplenie stosunków nie tylko z pracownikami szpitala - pielęgniarki, ale również pracownikami administracji lekarzami, ale z włodarzami powiatu i z członkami zarządu.

Radny Bogdan Kukulski powiedział, że w imieniu Klubu Radnych Powiatu Słupeckiego nie będzie się odnosił merytorycznie do oceny pani dyrektor Wiśniewskiej, ale uprawnioną osoba jest Starosta, który podejmuje kroki zatrudnienia i bierze odpowiedzialność za całą sytuację. Dodał, że każdy słyszał jak wygląda sytuacja i sam może ocenić wg własnego rozsądku.

Przewodniczący zamknął dyskusję na temat słupeckiego szpitala. Na nadchodzące święta Bożego Narodzenia złożył wszystkim życzenia -  dużo spokoju, jak najmniej tych negatywnych emocji, ale przede wszystkim świąt spędzonych w gronie rodzinnym, pielęgnowaniu relacji z najbliższymi, z otaczającym nas środowiskiem.

P u n k t  16

Zakończenie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął III sesję Rady Powiatu Słupeckiego kadencji 2018 - 2023.

 

                                                                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                                                               Piotr Gałan

Protokółowała

Anna Pawela

 

Protokół Nr II/2018 Rady Powiatu Słupeckiego

BR.0002.12.2018

   Protokół Nr II/2018

z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego

w dniu 4 grudnia 2018 roku

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali "Herbowej" Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz. 1920 do godz. 1940.

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Obrady II nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał radnych na II nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady - poinformował, że z uwagi na to, że w dniu dzisiejszym został wybrany Starosta Powiatu Słupeckiego, to aby wypełnić przepisy ogólne oraz wewnętrznie obowiązujące w Starostwie Powiatowym, tak jak regulamin wynagradzania, koniecznym jest ustalenie zarówno wynagrodzenia Starosty Powiatu Słupeckiego jak również dodatku specjalnego i stąd powód zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 16 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, do niniejszego protokołu.

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad II nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego, który został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Nikt nie zgłosił zmian i przedstawiony porządek obrad poddał pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, 16 głosami "za"  przyjęła poniższy porządek obrad. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Powiatu Słupeckiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Staroście Powiatu Słupeckiego dodatku specjalnego.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

P u n k t  4

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady - poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami interpelacje i zapytania, radni składają na piśmie do Przewodniczącego Rady, które przekazywane są niezwłocznie Staroście w celu udzielenia odpowiedzi na piśmie.

P u n k t  5

Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Powiatu Słupeckiego.

Radny Bogdan Kukulski - powiedział, że wynagrodzenie Starosty składa się z płacy zasadniczej, z dodatku za wysługę lat, który jest obligatoryjny zgodnie z regulaminem wynagradzania oraz dodatek funkcyjny i dodatek specjalny.

Radny Bogdan Kukulski -  zaproponował wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4 700 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 1 900 zł i dodatek za wysługę lat 940 zł. Natomiast dodatek specjalny w kwocie 2 400 zł, który mieści się w przedziale od 20% do 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodał,   że łącznie wynagrodzenie Starosty wniosłoby 9 940 zł i jest niższe od wynagrodzenia, które obecnie pobierał Starosta.

Pan Jarosław Dobrowolski - radca prawny powiedział, że radny Bogdan Kukulski zawnioskował dodatek stażowy za wysługę lat ale dodatku tego nie wpisuje się do uchwały ponieważ wynika to z regulaminu wynagradzania, a zatem w uchwale dotyczącej wynagrodzenia starosty jest wpisane wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny, a na dodatek specjalny jest oddzielna uchwała, która będzie głosowana w kolejnym punkcie porządku obrad. Natomiast 940 zł jest to pochodna wynagrodzenia zasadniczego.

Pan Jarosław Dobrowolski - powiedział, że w uchwale w § 4 należy wpisać, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dzisiejszego
tj. 4 grudnia 2018 r.

Przewodniczący Rady - odczytał treść omawianej uchwały proponując wynagrodzenie zasadnicze 4 700 zł i dodatek funkcyjny 1 900 zł i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Powiatu Słupeckiego.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, 16 głosami "za", przy 0 głosach "przeciwnych" i 0 głosach "wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr II/12/2018 w sprawie wynagrodzenia Starosty Powiatu Słupeckiego.

Uchwała Nr II/12/2018 stanowi załącznik nr 3, a karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

P u n k t  6

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Staroście Powiatu Słupeckiego dodatku specjalnego.

Prowadzący obrady - poprosił radnego Bogdana Kukulskiego o ponowne zgłoszenie wniosku w kwestii wysokości dodatku specjalnego dla Starosty Słupeckiego.

Radny Bogdan Kukulski - powiedział, że proponuje by dodatek specjalny dla Starosty Słupeckiego wynosił 2 400 zł.

Przewodniczący Rady - odczytał treść omawianej uchwały proponując dodatek specjalny w wysokości 2 400 zł i w § 4 dodano, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 4 grudnia 2018 r.

Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie przyznania Staroście Powiatu Słupeckiego dodatku specjalnego poddał pod głosowanie. 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, 16 głosami "za", przy 0 głosach "przeciwnych" i 0 głosach "wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr II/13/2018 w sprawie przyznania Staroście Powiatu Słupeckiego dodatku specjalnego.

Uchwała Nr II/13/2018 stanowi załącznik nr 5, a karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

P u n k t  7

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady - powiedział, że odpowiedzi na interpelacje będą udzielane na piśmie.

P u n k t  8

Wolne głosy i wnioski.

Radny Andrzej Kasprzyk - zapytał, czy w sprawach gospodarczych, w sprawach małych interwencji na drogach powiatowych to też jest interpelacja i należy ją składać na piśmie?

Pan Jarosław Dobrowolski - powiedział, że jeżeli to będzie interpelacja no to zgodnie z obowiązującymi przepisami będą udzielane odpowiedzi na piśmie, także zapytania należy kierować na piśmie. Natomiast oczywiście zawsze istnieje możliwość zgłaszania drobnych spraw i wniosków, ale to naprawdę drobnych by mieściło się to w kategorii wolnych wniosków. Dodał, że taki jest tryb, nie ma innego i to czy dany problem stanowi interpelację, czy zapytanie, czy wolny wniosek to należy do interpretacji każdorazowo do Przewodniczącego Rady Powiatu.

Radny Bogdan Jastrząb - powiedział, że jest wiele różnych spraw np. dziury w jezdni gdzie trudno czekać  miesiąc by złożyć interpelację na ręce Przewodniczącego Rady, czy do Starosty za pośrednictwem Przewodniczącego Rady. Zdaniem mówcy najlepszym rozwiązaniem jest bezpośredni kontakt z Powiatowym Zarządem Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach, który w miarę możliwości załatwi sprawę najszybciej jak się da.

Radny Andrzej Kasprzyk - powiedział, że przy skrzyżowaniu dróg Strzałkowo - Powidz, Babin - Kornaty przy przystanku autobusowym znajduje się drzewo, które zagraża bezpieczeństwu i prosi o interwencję  w zgłoszonej sprawie.

Pan Czesław Dykszak - powiedział, że jeżeli chodzi o zgłaszanie interpelacji to nie trzeba czekać do kolejnej sesji, a w między czasie można składać je na piśmie do Przewodniczącego Rady lub Starosty Powiatu poprzez Biuro Rady.

Przewodniczący Rady - poinformował o terminach posiedzeń stałych Komisji Rady Powiatu, które zostały uzgodnione z Przewodniczącymi poszczególnych Komisji. Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja Rady Powiatu odbędzie się 14 grudnia br. o godz. 14-tej.

P u n k t  9

Zakończenie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął II nadzwyczajną sesję  Rady Powiatu Słupeckiego kadencji 2018 - 2023.

          

       

                                                                                                                                                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                                                                               Piotr Gałan

 

 

 

Protokółowała

Roma Kaczmarek

Protokół Nr I/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 23 listopada 2018 roku.

BR.0002.11.2018

 

Protokół Nr I/2018

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 23 listopada 2018 roku.

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali "Herbowej" Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1600 do godz. 1635, dalszy ciąg sesji odbył się 4 grudnia i trwał od godz. 1400 do godz. 1900.

 P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Obrady I sesji Rady Powiatu Słupeckiego kadencji 2018 - 2023 otworzył najstarszy wiekiem radny Czesław Dykszak, który poprosił o powstanie i odśpiewanie hymnu Polski.

Radny Senior pogratulował wszystkim radnym wyboru i życzył sukcesów na rzecz budowy i umacniania samorządu powiatowego dla dobra wszystkich oraz wszelkiej pomyślności w wypełnianiu mandatu radnego. Życzył, aby zaangażowanie i codzienna praca była zauważona i doceniona przez społeczeństwo.

Radny Czesław Dykszak powitał panie i panów radnych. Powitał pana Starostę Powiatu i Wicestarostę oraz pana Tomasza Miśkiewicza - Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Słupcy. Powitał również panów Burmistrzów, Wójtów gmin oraz Przewodniczących Rad Miejskich i Gminnych powiatu. Witał panów Komendantów Policji i Straży, dyrektorów i kierowników jednostek  organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów starostwa oraz przedstawicieli mediów. Szczególnie powitał całe społeczeństwo, które przybyło z własnej nieprzymuszonej woli.

Radny Czesław Dykszak poinformował również o ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, która wprowadziła w ustawie o samorządzie powiatowym zmiany:  po pierwsze, głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalanie imiennego wykazu głosowań radnych. W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 1a nie jest możliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne. Ponieważ na dzień 23 listopada 2018 r. jeszcze takiego urządzenia nie było, głosowanie przeprowadzono imienne.  Wszystkie osoby obecne na sesji zostały również poinformowane, że zgodnie z tą ustawą obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Radny Czesław Dykszak powiedział cyt.: Szanowni Państwo pozwólcie również, że pozwolę sobie na osobistą refleksję w związku z tym, że wybory odbywały się bardzo ważnym roku dla nas Polaków, dla nas Wielkopolan i dla nas mieszkańców Powiatu Słupeckiego, bo to proszę państwa w tym roku obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj po 123-letniej niewoli. Uroczystości odbyły się jak wiemy 11. listopada, inne ważne wydarzenie dla nas Wielkopolan to powstanie wielkopolskie, powstanie zwycięskie, które doprowadziło, że Wielkopolska została wyzwolona z niewoli pruskiej i włączona do państwa Polskiego i te obchody są przed nami. Z tego co jestem zorientowany będziemy je obchodzili w końcówce miesiąca grudnia. Natomiast chciałem państwa przy okazji poinformować, że w miejscowości Anastazewo w gminie Powidz odbędzie się pokaz - Rekonstrukcja wydarzeń związanych ze zdobyciem posterunku Grenzschutzu przez Kompanię Powidzką już 16 grudnia 2018 r.. Uroczystość ta jest wpisana w obchody powiatowe i w imieniu organizatorów Państwa zapraszam. Tak jak powiedziałem, również dla nas, dla mieszkańców Powiatu Słupeckiego ten rok jest ważny gdyż to 20 lat temu proszę państwa w 1998 roku zostały przeprowadzone wybory do reaktywowanego, utworzonego po raz czwarty Powiatu Słupeckiego. Powiat jak pamiętamy zaczął funkcjonować od 1 stycznia 1999 roku. Przedtem tylko przypomnę, że Powiat Słupecki funkcjonował w latach 1867-1918, 1919-1932, 1956-1975. Szanowni Państwo to jeśli chodzi o wybory do rady powiatu pierwszej kadencji obyły się 11 października 1998 roku. Pierwsza sesja Rady Powiatu pierwszej kadencji odbyła się 10 listopada 1998 roku o godz. 900 w hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 3. Wybrano wtedy przewodniczącego rady Czesława Dykszaka, wiceprzewodniczącego Wiesława Radnickiego i Antoniego Kołate. W tym samym dniu o godz. 1100 odbyła się druga sesja, wybrano Starostę powiatu pana Eugeniusza Grzeszczaka i wicestarosty pana Kazimierza Kaźmierczaka. Dalsza część tej sesji została przerwana i odbyła się w dniu 13 listopada. Proszę Państwa mówię o tym, żeby przypomnieć to bardzo ważne wydarzenie i można powiedzieć, że brałem udział w budowaniu tego zrębu Powiatu Słupeckiego i tylko jeszcze przypomnę,
że w tej pierwszej kadencji rada powiatu przyjęła bardzo ważne dokumenty niezbędne, które w praktyczny sposób do dzisiaj funkcjonują jak: Statut Powiatu Słupeckiego, który oczywiście co kilka lat jest nowelizowany czy przyjęcie procedur uchwalenia budżetu, materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, uchwalenie strategii rozwoju powiatu słupeckiego, która też co jakiś czas jest nowelizowana. Również ta rada w 2000 roku uchwaliła herb i flagę oraz pieczęć Starostwa Powiatowego. Również uchwaliła zasady udzielania, przyznawania "Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego". Proszę Państwa można, by na ten temat jeszcze dużo mówić. Uważam, że jest to temat, nad którym należałoby się w najbliższym czasie pochylić, bo są teraz jeszcze dostępne materiały, które można utrwalić. Za lat kilka będzie coraz trudniej, więc stąd zapraszam tych wszystkich, którzy chcieliby się zająć tą problematyką do utrwalenia historii Powiatu, reaktywowanego po raz czwarty Powiatu Słupeckiego.

 P u n k t  2

Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego.

Radny Senior powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego. Poprosił pana Tomasza Miśkiewicza - Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej o wręczenie zaświadczeń.

Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej Tomasz Miśkiewicz pogratulował nowo wybranym radnym i kolejno wręczył wszystkim zaświadczenia o wyborze.

P u n k t  3

Złożenie ślubowania przez Radnych Powiatu.

Radny Senior Czesław Dykszak - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. Dodał, że kolejno będzie wyczytywał z imienia i nazwiska radnych z listy, po czym każdy wyczytany radny powstanie i wypowie treść ślubowania:

"Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej". Prowadzący obrady poinformował, że ślubowanie może być złożone z dodaniem formuły "Tak mi dopomóż Bóg".

Radny Senior zgodnie z kolejnością alfabetyczną wyczytywał nazwiska radnych. Po odczytaniu treści ślubowania radny senior każdemu radnemu pogratulował i stwierdził, że objął mandat radnego Rady Powiatu Słupeckiego. 15 radnych złożyło ślubowanie dodając formułę "Tak mi dopomóż Bóg", radny Piotr Gałan złożył ślubowanie bez dodania formuły "Tak mi dopomóż Bóg".

P u n k t  4

Stwierdzenie quorum.

Radny Senior Czesław Dykszak stwardział, że obrady są prawomocne, bowiem na stan ustawowy 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego obecnych było 16 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Radny Bogdan Kukulski złożył wniosek formalny w imieniu koalicyjnego Klubu Powiatu Słupeckiego, w którym wnioskował o przerwanie sesji i odbycie jej w terminie 4. grudnia 2018 roku o godz. 1400, w związku z chorobą radnego Waldemara Miernika i jego rezygnacji z mandatu i niemożliwością objęcia tego mandatu przez kolejną osobę z listy uważali, że wystąpiły nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiającej radzie właściwe obradowanie.

Radny Czesław Dykszak zapytał czy są jeszcze inne wnioski, propozycje.

W związku z brakiem innych wniosków zgłoszony wniosek formalny przez przewodniczącego Klubu poddał pod głosowanie. W tym momencie radny Bogdan Jastrząb zgłosił wniosek o 5 min. przerwę.

Radny Bogdan Kukulski powiedział, że wniosek, który został postawiony powinien być przegłosowany bo jest najdalej idącym wnioskiem.

Radny Czesław Dykszak powiedział, że wniosek pana radnego Bogdan Jastrzębia powinien być zgłoszony zaraz po wniosku pana radnego Bogdana Kukulskiego.

Pan Jarosław Dobrowolski - radca prawny poinformował, że pan Czesław Dykszak przewodniczy obradą i to on decyduje, który wniosek poddać pod głosowanie. Dodał, że jest zasada najdalej idącego wniosku, w tej sytuacji trzeba też zachować ekonomikę sesji i rozważyć czy wniosek o przerwę jest nie jako sprzeczny z wnioskiem złożonym wcześniej i pozostawił decyzję do dyspozycji pana Przewodniczącego.

Radny Senior Czesław Dykszak poinformował, że rozpoczął procedurę głosowania i ją dokończy. Wyczytywał imiennie każdego z radnych. Na 16 obecnych - 15 radnych było za przerwaniem sesji i odbyciem jej w terminie 4 grudnia 2018 roku o godz. 1400, a radny Bogdan Jastrząb wstrzymał się. Wniosek został przyjęty i sesja została przerwana do dnia 4 grudnia 2018 roku do godz. 1400. Karta imiennego głosowania nad wnioskiem o przerwanie obrad stanowi załącznik nr 3 niniejszego protokołu.

W dniu 4 grudnia 2018 roku o godz. 1400 radny Senior Czesław Dykszak wznowił obrady I sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

Radny Czesław Dykszak powitał panie i panów radnych, wójtów burmistrzów, kierowników jednostek organizacyjnych i wszystkich zebranych.

Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłego radnego Waldemara Miernika.

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Koninie II Pawła Myślińskiego radna Natalia Bobrowska - Bartkowiak wstąpiła na wakujący mandat i złożyła ślubowanie bez dodania formuły "Tak mi dopomóż Bóg".

Radny Czesław Dykszak pogratulował radnej Natalii Bobrowskiej - Bartkowiak i życzył dużo satysfakcji z pełnienia funkcji radnej Powiatu Słupeckiego.

Radny Senior Czesław Dykszak stwierdził, że obrady są prawomocne, bowiem na stan ustawowy 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego obecnych było 17 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

P u n k t  5

Uchwalenie porządku obrad.

Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad radny senior stwierdził, że porządek obrad I sesji został przedstawiony w zaproszeniu.

Radny Senior zgłosił następujące wnioski o rozszerzenie porządku obrad i poddał je pod głosownie:

1)    Wybór Starosty Powiatu Słupeckiego - wynik głosowania w obecności 17 radnych - 17 głosów za, karta imiennego głosowania nad niniejszym wnioskiem stanowi załącznik nr 4 ,

2)    Wybór Wicestarosty Powiatu Słupeckiego - wynik głosowania w obecności 17 radnych - 17 głosów za, karta imiennego głosowania nad niniejszym wnioskiem stanowi załącznik nr 5,

3)    Wybór członków Zarządu Powiatu Słupeckiego - wynik głosowania w obecności 17 radnych - 17 głosów za, karta imiennego głosowania nad niniejszym wnioskiem stanowi załącznik nr 6,

4)    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego - wynik głosowania w obecności 17 radnych - 17 głosów za, karta imiennego głosowania nad niniejszym wnioskiem stanowi załącznik nr 7 ,

5)    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Powiatu Słupeckiego - wynik głosowania w obecności 17 radnych - 17 głosów za, karta imiennego głosowania nad niniejszym wnioskiem stanowi załącznik nr 8,

6)    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów,  Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Powiatu Słupeckiego - wynik głosowania w obecności 17 radnych - 17 głosów za, karta imiennego głosowania nad niniejszym wnioskiem stanowi załącznik nr 9,

7)    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Powiatu Słupeckiego - wynik głosowania w obecności 17 radnych - 17 głosów za, karta imiennego głosowania nad niniejszym wnioskiem stanowi załącznik nr 10,

8)    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Słupeckiego - wynik głosowania w obecności 17 radnych - 17 głosów za, karta imiennego głosowania nad niniejszym wnioskiem stanowi załącznik nr 11,

9)    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Słupeckiego - wynik głosowania w obecności 17 radnych - 17 głosów za, karta imiennego głosowania nad niniejszym wnioskiem stanowi załącznik nr 12,

10)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018 - wynik głosowania w obecności 17 radnych - 17 głosów za, karta imiennego głosowania nad niniejszym wnioskiem stanowi załącznik nr 13,

11)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu słupeckiego na lata 2018 - 2035 - wynik głosowania w obecności 17 radnych - 16 głosów za, 1 głos przeciw, karta imiennego głosowania nad niniejszym wnioskiem stanowi załącznik nr 14,

12)    Uchwalenie porządku obrad - wynik głosowania w obecności 17 radnych - 17głosów za, karta imiennego głosowania nad niniejszym wnioskiem stanowi załącznik nr 15,

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła porządek posiedzeniaw następującym brzmieniu:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych.
 4. Stwierdzenie quorum.
 5. Uchwalenie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu słupeckiego na lata 2018 - 2035.
 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 9. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu.
 10. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.
 11. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
 12. Wybór Starosty Powiatu Słupeckiego.
 13. Wybór Wicestarosty Powiatu Słupeckiego.
 14. Wybór członków Zarządu Powiatu Słupeckiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Słupeckiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów,  Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Powiatu Słupeckiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Powiatu Słupeckiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Słupeckiego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Słupeckiego.
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Zakończenie obrad.

P u n k t  6

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018

Pan Mariusz Roga poinformował dlaczego potrzebne jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Uchwalania tych zmian wynikało głównie z konieczności przede wszystkim zapewnienia jednostkom organizacyjnym powiatu środków na bieżącą realizację zadań. Szczegółowe informacje o powyższych zmianach zawierają załączniki do projektu zmieniającego uchwałę budżetową. Wypowiedz pana Mariusza Roga stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Radny Bogdan Kukulski powiedział, że ta uchwała miała regulować tak naprawdę wynagrodzenie nauczycieli, które nie zostało wypłacone, natomiast
w tej uchwale są zmiany też majątkowej i zakupowe.

Radny Andrzej Kasprzyk pytał o sprzedaż i lokalizację działek w m. Strzałkowo i dlaczego w przerwie między pierwszym, a drugim posiedzeniem nie zostały dostarczone materiały do zapoznania?

Radny Przemysław Niezbecki powiedział, że Radni mają głosować nad czymś co stara Rada uchwaliła a czego nie czytała nowa?

Pan Mariusz Roga wyjaśnił, że kiedy jedynym organem funkcjonującym był organ wykonawczy, czyli zarząd dokonał wielu ustaleń i zmian, które były w kompetencji zarządu zostały od razu wprowadzone i  realizowane. Kontynuował, że 14 z 20 działek na terenie Strzałkowa zostało sprzedanych.

Radny Andrzej Kasprzyk pytał jaki sens było kupowanie nowych maszyny do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego skoro ziemia jest sprzedawana?

Pan Mariusz Roga odpowiedział, że do prowadzenia zajęć praktycznych, do kształcenia zawodowego na wszystkich kierunkach, które realizowane są
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego potrzebny jest odpowiedni sprzęt do kształcenia w kierunku rolniczy, areałem jeszcze szkoła dysponuje.
W dziedzinie kształcenia w kierunkach rolniczych jest również możliwość odbywania praktyk na mocy porozumienia z innymi podmiotami gospodarczymi.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, 16 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym przyjęła autopoprawkę do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018. Karta imiennego głosowania nad niniejszą autopoprawką stanowi załącznik nr 17
do niniejszego protokołu..

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, 16 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym podjęła uchwałę Nr I/1/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018. Uchwała stanowi załącznik nr 18, a karta imiennego głosowania nad niniejszą uchwałą stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

P u n k t  7

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035.

Pan Mariusz Roga wyjaśnił, że w związku ze zmianą wyniku budżetu i przychodów budżetu w roku 2018, a także z powodu zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć koniecznym staje się znowelizowanie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035 i w tym celu przedłożył Wysokiej Radzie stosowny projekt uchwały wraz z autopoprawką, który dostosowuje uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupeckiego do aktualnej uchwały budżetowej.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, 10 głosami za, przy 6 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym przyjęła autopoprawkę do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 ? 2035. Karta imiennego głosowania nad niniejszą autopoprawką stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, 8 głosami za, przy 8 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym nie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu słupeckiego na lata 2018 - 2035. Karta imiennego głosowania nad niniejszą uchwałą stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

P u n k t  8

Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Wybór komisji skrutacyjnej:

Radny Senior powiedział, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym wyboru Przewodniczącego Rady dokonuje się w głosowaniu tajnym, a zatem zachodzi wymóg powołania komisji skrutacyjnej, która przeprowadzi głosowanie. Prowadzący obrady zaproponowała powołanie 3 osobowej komisji skrutacyjnej.

Radny Senior poddał pod głosowanie, że skład komisji skrutacyjnej będzie liczył 3 osoby.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, jednogłośnie postanowiła, że komisja skrutacyjna będzie liczyła 3 osoby. Karta imiennego głosowania nad niniejszym wnioskiem stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Radny Senior do pracy w komisji skrutacyjnej zgłosił radnego Przemysława Niezbeckiego.

Radny Mariusz Król - do pracy w komisji skrutacyjnej zgłosił radną Annę Kusiołek.

Radny Bogdan Kukulski - do pracy w komisji skrutacyjnej zgłosi radnego Henryka Tylmana.

Radny Senior zamknął listę kandydatów do składu komisji skrutacyjnej. Poddał pod głosowanie zamknięcie listy.

Stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie zamknęła listę kandydatów do składu komisji skrutacyjnej. Karta imiennego głosowania nad niniejszym wnioskiem stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Radny Senior przeprowadził reasumpcje głosowania nad zamknięciem listy kandydatów do składu komisji skrutacyjnej. Karta imiennego głosowania nad niniejszym wnioskiem stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Mówca zapytał zgłoszone osoby, czy wyrażają zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.

Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.

Radny Senior poddał pod głosowanie zgłoszony skład komisji skrutacyjnej. Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie powołała komisję skrutacyjną w składzie: radny Przemysław Niezbecki, radna Anna Kusiołek i radny Henryk Tylman. Karta imiennego głosowania nad niniejszym wnioskiem stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Radny Senior poprosił członków komisji skrutacyjnej o ukonstytuowanie się i wybranie Przewodniczącego Komisji.

 P u n k t  9

Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu.

Zgłaszanie kandydatów:

Radny Senior Czesław Dykszak - poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady.

Radny Bogdan Kukulski powiedział, że w imieniu Koalicyjnego Klubu Powiatu Słupeckiego pragnie zgłosić kandydaturę pana radnego Piotra Gałana na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego.

Radny Mariusz Król - powiedział, że w imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego pragnie zgłosić kandydaturę pana radnego Jerzego Orchowskiego na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego.

Radny Senior zapytał radnego Piotra Gałana, czy wyraża zgodę na kandydowanie?

Radny Piotr Gałan wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Powiatu. 

Radny Senior zapytał radnego Jerzego Orchowskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie?

Radny Jerzy Orchowski wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Powiatu.

Radny Senior dla formalności poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu w obecności
17 radnych jednogłośnie zamknęła listę kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu. Karta imiennego głosowania nad zamknięciem listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Radny Senior poprosił przewodniczącego komisji skrutacyjne o przedstawienie projektu regulaminu głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.

Radny Przemysław Niezbecki - poinformował, że członkowie komisji jemu powierzyli przewodniczenie komisji skrutacyjnej. Przewodniczący Komisji odczytał projekt regulaminu głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.

W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag do przedstawionego projektu regulaminu głosowania, radny senior poddał go pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, jednogłośnie przyjęła regulamin głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu, który stanowi załącznik nr 27, a karta imiennego głosowania nad regulaminem głosowania na Przewodniczącego Rady Powiatu stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

 Radny Senior poprosił komisję skrutacyjną o przystąpienie do pracy.

Radny Senior ogłosił 10 minutową przerwę, aby komisja skrutacyjna mogła przygotować karty do głosowania.

Po przerwie i wznowieniu obrad Radny Senior poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania.

Radny Przemysław Niezbecki - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej kolejno wyczytywał nazwiska radnych, którzy podchodzili do urny, gdzie oddawali swój głos.

Radny Senior zapytał, czy wszyscy radni obecni na sesji wzięli udział
w głosowaniu?

Uzyskawszy potwierdzenie  swego zapytania, prowadzący obrady ogłosił 10 minutową przerwę.

Po przerwie  i wznowieniu obrad Radny Senior poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników wyborów.

Radny Przemysław Niezbecki - odczytał protokół z głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego i ogłosił, że w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Powiatu Słupeckiego, radny Piotr Gałan wybrany został Przewodniczącym Rady Powiatu Słupeckiego. Protokół z przeprowadzonego tajnego głosowania stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. 

Radny Senior Czesław Dykszak - odczytał treść uchwały Nr I/2/2018 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego, która jest wynikiem tajnego głosowania. Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Radny Senior Czesław Dykszak - w imieniu Wysokiej Rady i własnym oraz zaproszonych gości złożył serdeczne gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady, aby Rada pracowała sprawnie dla dobra całej społeczności Powiatu Słupeckiego.

 Przewodniczący Rady Piotr Gałan serdecznie podziękował za obdarzenie jego osoby zaufaniem.

P u n k t  10

Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.

Radny Senior Czesław Dykszak dalsze prowadzenie obrad I sesji przekazał Przewodniczącemu Rady Powiatu Piotrowi Gałanowi.

P u n k t  11

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie ze Statutem Powiatu Słupeckiego wybieramy jednego Wiceprzewodniczącego Rady.

Wybór komisji skrutacyjnej:

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony skład komisji skrutacyjnej. Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie powołała komisję skrutacyjną w składzie: radny Przemysław Niezbecki, radna Anna Kusiołek i radny Henryk Tylman. Karta imiennego głosowania nad niniejszym wnioskiem stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Zgłaszanie kandydatów:

Radny Bogdan Kukulski powiedział, że w imieniu Koalicyjnego Klubu Powiatu Słupeckiego pragnie zgłosić kandydaturę pana Radnego Przemysława Dropińskiego na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego.

Radny Mariusz Król - powiedział, że w imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego również popierają kandydaturę pana Radnego Przemysława Dropińskiego na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący Rady zapytał radnego Przemysława Dropińskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie?

Radny Przemysław Dropiński wyraził zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. 

Przewodniczący Rady dla formalności poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie zamknęła listę kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Karta imiennego głosowania nad zamknięciem listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

 Przeprowadzenie głosowania:

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie regulaminu głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Radny Przemysław Niezbecki - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał projekt regulaminu głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag do przedstawionego projektu regulaminu głosowania, Przewodniczący poddał go pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, jednogłośnie przyjęła regulamin głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, który stanowi załącznik nr 33, a karta imiennego głosowania nad regulaminem stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poprosił komisję skrutacyjną o przystąpienie do pracy.

Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę, aby komisja skrutacyjna mogła przygotować karty do głosowania.

Po przerwie i wznowieniu obrad Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania.

Radny Przemysław Niezbecki - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej kolejno wyczytywał nazwiska radnych, którzy podchodzili do urny, gdzie oddawali swój głos.

Przewodniczący zapytał, czy wszyscy radni obecni na sesji wzięli udział w głosowaniu?

Uzyskawszy potwierdzenie  swego zapytania, prowadzący obrady ogłosił 10 minutową przerwę.  

Po przerwie i wznowieniu obrad Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników wyborów.

Radny Przemysław Niezbecki - odczytał protokół z głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego i ogłosił, że w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Powiatu Słupeckiego, radny Przemysław Dropiński wybrany został Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Słupeckiego. Protokół z przeprowadzonego tajnego głosowania stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały Nr I/3/2018 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego, która jest wynikiem tajnego głosowania. Uchwała stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

 P u n k t  12

Wybór Starosty Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na Starostę Powiatu.

Radny Bogdan Kukulski powiedział, że w imieniu Koalicyjnego Klubu Powiatu Słupeckiego pragnie zgłosić kandydaturę pana Jacka Bartkowiaka na funkcję Starosty Powiatu Słupeckiego. Krótko przedstawił życiorys - 56 lat, ukończone studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy, doświadczenie samorządowe jak radny miejski trzech kadencji, sekretarz Gminy Czerwonak, w latach 2003 - 2012 zatrudniony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, pracownik biura prasowego Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

Radna Anna Kusiołek powiedziała, że w imieniu Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego zgłasza kandydaturę radnego Mariusza Króla na Starostę Powiatu Słupeckiego - 36 lat, absolwent Zespołu Szkół Rolniczych w Strzałkowie w zawodzie technik mechanik rolnictwa oraz Uniwersytetu Imieniem Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Pedagogika, pracownik Urzędu Gminy Słupca, obecnie pracuje w Urzędzie Miasta w Słupcy, gdzie jego zawodowe powinności poszerzone zostały o sprawy oświatowe, radny Rady Powiatu Słupeckiego dwóch ostatnich kadencji.

Nie zgłoszono więcej kandydatów.

Przewodniczący Rady zapytał pana Jacka Batkowiaka, czy wyraża zgodę na kandydowanie?

Pan Jacek Bartkowiak wyraził zgodę na kandydowanie na Starostę Powiatu Słupeckiego. 

Przewodniczący Rady zapytał radnego Mariusza Króla czy wyraża zgodę na kandydowanie?

Radny Mariusz Król wyraził zgodę na kandydowanie na Starostę Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący Rady dla formalności poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na Starostę Powiatu Słupeckiego. 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie zamknęła listę kandydatów na Starostę Powiatu Słupeckiego. Karta imiennego głosowania nad zamknięciem listy stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

Przeprowadzenie głosowania:

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie projektu regulaminu głosowania w sprawie  ty Powiatu Słupeckiego. 

Radny Przemysław Niezbecki - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał projekt regulaminu głosowania w sprawie wyboru Starosty Powiatu Słupeckiego.

W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag do przedstawionego projektu regulaminu głosowania, Przewodniczący poddał go pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, jednogłośnie przyjęła regulamin głosowania w sprawie wyboru Starosty Powiatu Słupeckiego, który stanowi załącznik nr 38, a karta imiennego głosowania nad regulaminem stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy.

Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę, aby komisja skrutacyjna mogła przygotować karty do głosowania.

Po przerwie i wznowieniu obrad Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania.

Radny Przemysław Niezbecki - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej kolejno wyczytywał nazwiska radnych, którzy podchodzili do urny, gdzie oddawali swój głos.

Przewodniczący zapytał, czy wszyscy radni obecni na sesji wzięli udział
w głosowaniu?

Uzyskawszy potwierdzenie  swego zapytania, prowadzący obrady ogłosił 10 minutową przerwę.  

Po przerwie  i wznowieniu obrad Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników wyborów.

Radny Przemysław Niezbecki - odczytał protokół z głosowania w sprawie wyboru Starosty Powiatu Słupeckiego i ogłosił, że w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Powiatu Słupeckiego, pan Jacek Bartkowiak wybrany został Starostą Powiatu Słupeckiego. Protokół z przeprowadzonego tajnego głosowania wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały Nr I/4/2018 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Starosty Powiatu Słupeckiego, która jest wynikiem tajnego głosowania. Uchwała stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

Następnie, głos zabrał Starosta Powiatu Słupeckiego - Pan Jacek Bartkowiak. Pan Starosta powiedział cyt.: Panie Przewodniczący, Szanowne panie i panowie Radni, jestem mile zaskoczony tym wyborem. Bardzo dziękuję wszystkim państwu, którzy oddali na mnie głosy, ale chce obiecać, że spróbuje być Starostą nie tylko dla tej części, która głosowała na mnie, ale również Starostą tych państwa, którzy oddali głos na mojego szanownego rywala. Mam nadzieję, że ta kadencja pięcioletnia rady, choć zdaje sobie sprawę z tego, że będzie trudna, bo ta rada będzie na pewno zupełnie inna niż te, do których przyzwyczaili się wyborcy z Powiatu Słupeckiego. W ostatnich kadencjach już państwo mieliście przedsmak tego, jaka to rada będzie dynamiczna aktywna rozwiązana dociekliwa i niełatwa dla tych, którzy sprawują funkcje wykonawcze, ale mam nadzieję, że po pierwsze, uda nam się jako  koalicyjnemu Klubowi Powiatu Słupeckiego poszerzyć bazę rządzenia. Przypominam, że według tej deklaracji, którą podpisali członkowie koalicji tworzącej ten Klub, czyli Prawa i Sprawiedliwości oraz Razem dla Powiatu program i klub jest otwarty również dla innych państwa, dla innych państwa Radnych, dla tych, którzy chcieliby realizować te same cele te cele, które przedstawione zostały przez nas w czasie kampanii wyborczej w 3 zasadniczych punktach po pierwsze to kwestie związane z dokończeniem rozbudowy i wyposażenie słupeckiego szpitala. Po drugie, poprawa stanu dróg w powiecie słupeckim i po trzecie dbałość o to, aby jak najlepszym stanie była powiatowa oświata. Po 3 sprawy jeśli będą nas łączyć ponad podziałami politycznymi także, dziękując tym, którzy na mnie głosowali apeluje również o współpracę wszystkich pozostałych radnych. Chciałby jeszcze podziękować Waldkowi Miernikowi, bez którego nie byłoby mnie tu.

P u n k t  13

Wybór Wicestarosty Powiatu Słupeckiego.

Pan Jacek Bartkowiak - Starosta powiedział, że na Wicestarostę Powiatu Słupeckiego zgłasza kandydaturę Radnego Czesława Dykszaka doświadczonego samorządowca, członka Koalicyjnego Klubu Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący Rady zapytał pana Czesław Dykszaka, czy wyraża zgodę na kandydowanie?

 Radny Czesław Dykszak wyraził zgodę na kandydowanie na Wicestarostę Powiatu Słupeckiego. 

Przewodniczący Rady dla formalności poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na Wicestarostę Powiatu Słupeckiego. 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie zamknęła listę kandydatów na Wicestarostę Powiatu Słupeckiego. Karta imiennego głosowania nad zamknięciem listy stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

Przeprowadzenie głosowania:

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie projektu regulaminu głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Słupeckiego. 

Radny Przemysław Niezbecki - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał projekt regulaminu głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Słupeckiego.

 W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag do przedstawionego projektu regulaminu głosowania, Przewodniczący poddał go pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, jednogłośnie przyjęła regulamin głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Słupeckiego, który stanowi załącznik nr 43 a karta imiennego głosowania nad regulaminem stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy.

Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę, aby komisja skrutacyjna mogła przygotować karty do głosowania.

 Po przerwie i wznowieniu obrad Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania.

 Radny Przemysław Niezbecki - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej kolejno wyczytywał nazwiska radnych, którzy podchodzili do urny, gdzie oddawali swój głos.

 Przewodniczący zapytał, czy wszyscy radni obecni na sesji wzięli udział w głosowaniu?

Uzyskawszy potwierdzenie  swego zapytania, prowadzący obrady ogłosił 10 minutową przerwę.  

Po przerwie  i wznowieniu obrad Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników wyborów.

Radny Przemysław Niezbecki odczytał protokół z głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Słupeckiego i ogłosił, że w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, pan Czesław Dykszak wybrany został Wicestarostą Powiatu Słupeckiego. Protokół z przeprowadzonego tajnego głosowania wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały Nr I/5/2018 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Słupeckiego, która jest wynikiem tajnego głosowania. Uchwała stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady złożył gratulacje nowo wybranemu Wicestaroście.

P u n k t  14

Wybór członków Zarządu Powiatu Słupeckiego.

Starosta Powiatu korzystając ze swoich ustawowych uprawnień na funkcję nieetatowych członków Zarządu Powiatu Słupeckiego rekomendował panią Aleksandrę Kazuś?Wróblewską, która zna bardzo dobrze Powiat jako radna 3 kadencji i posiada doświadczenie samorządowe i pana Andrzeja Bernata, który również posiada doświadczenie samorządowe, dyrektor samorządowej szkoły w Zagórowie, historyk.

Przewodniczący Rady zapytał panią Aleksandrę Kazuś-Wróblewską, czy wyraża zgodę na kandydowanie.

Radna Aleksandra Kazuś-Wróblewska wyraziła zgodę na kandydowanie na członka Zarządu Powiatu Słupeckiego. 

Przewodniczący Rady zapytał pana Andrzeja Bernata, czy wyraża zgodę na kandydowanie?

Radny Andrzej Bernat wyraził zgodę na kandydowanie na członka Zarządu Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący Rady dla formalności poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na członków Zarządu Powiatu Słupeckiego. 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie zamknęła listę kandydatów na członków Zarządu Powiatu Słupeckiego. Karta imiennego głosowania nad zamknięciem listy stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.

Przeprowadzenie głosowania:

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie projektu regulaminu głosowania w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Słupeckiego.

 Radny Przemysław Niezbecki - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał projekt regulaminu głosowania w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Słupeckiego.

 W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag do przedstawionego projektu regulaminu głosowania, Przewodniczący poddał go pod głosowanie.

 Rada Powiatu w obecności 17 radnych, jednogłośnie przyjęła regulamin głosowania w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Słupeckiego, który stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy.

 Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę, aby komisja skrutacyjna mogła przygotować karty do głosowania.

 Po przerwie i wznowieniu obrad Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania.

  Radny Przemysław Niezbecki - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej kolejno wyczytywał nazwiska radnych, którzy podchodzili do urny, gdzie oddawali swój głos.

  Przewodniczący zapytał, czy wszyscy radni obecni na sesji wzięli udział w głosowaniu?

  Uzyskawszy potwierdzenie  swego zapytania, prowadzący obrady ogłosił 10 minutową przerwę.  

  Po przerwie  i wznowieniu obrad Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników wyborów.

 Radny Przemysław Niezbecki - odczytał protokół z głosowania w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Słupeckiego i ogłosił, że w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów członkami Zarządu Powiatu Słupeckiego zostali wybrani: pani Aleksandra Kazuś - Wróblewska i pan Andrzej Bernat. Protokół z przeprowadzonego tajnego głosowania wraz z kartami do glosowania stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały Nr I/6/2018 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Słupeckiego, która jest wynikiem tajnego głosowania. Uchwała stanowi załącznik nr 50 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady złożył gratulacje nowo wybranym członkom Zarządu.

P u n k t  15

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego.

Obrady opuścił radny Stefan Stencel.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych i w tym celu powołuje się Komisję Rewizyjną, zgodnie ze Statutem skład osobowy to 5 osób. Dodał, że członków i Przewodniczącego Komisji, Rada powołuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby zgłaszać kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej.

Radny Bogdan Kukulski zgłosił następujących kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej:

1)    radnego Bogdana Kukulskiego,

2)    radną Natalię Bobrowską - Bartkowiak,

3)    radną Annę Kusiołek,

4)    radnego Henryka Tylmana,

5)    radnego Stefana Stencla.

Przewodniczący Rady zapytał kandydatów, czy wyrażaj zgodę na kandydowanie.

Wszyscy kandydaci zgłoszeni do Komisji Rewizyjnej wyrazili zgodę.

Radny Stefan Stencel przed opuszczeniem obrad wyraził chęć bycia członkiem Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z §53 ust 3 Statutu Powiatu Słupeckiego w sprawie wyborów osób głosowanie odbywa się nad każdą z kandydatur.

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Bogdana Kukulskiego.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnego Bogdana Kukulskiego na członka Komisji Rewizyjnej Powiatu Słupeckiego. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 51 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Natalii Bobrowskiej - Bartkowiak.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnej Natalii Bobrowskiej - Bartkowiak na członka Komisji Rewizyjnej Powiatu Słupeckiego. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 52 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Anny Kusiołek.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnej Anny Kusiołek na członka Komisji Rewizyjnej Powiatu Słupeckiego. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 53 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Henryka Tylmana.

 Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnego Henryka Tylmana na członka Komisji Rewizyjnej Powiatu Słupeckiego. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 54 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Stefana Stencla.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnego Stefana Stencla na członka Komisji Rewizyjnej Powiatu Słupeckiego. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 55 do niniejszego protokołu.

Radny Bogdan Kukulski na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej zgłosił kandydaturę radnej Anny Kusiołek.

Przewodniczący Rady zapytał radną Annę Kusiołek, czy wyraża zgodę na kandydowanie.

Radna Anna Kusiołek wyraziła zgodę na kandydowanie na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Anny Kusiołek.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnej Anny Kusiołek na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Powiatu Słupeckiego. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 56 do niniejszego protokołu.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr I/7/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 57, a karta głosowania imiennego nad podjęciem uchwały stanowi załącznik nr 58
do niniejszego protokołu.

P u n k t  16

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Powiatu Słupeckiego.

W związku z brakiem kandydatów na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Powiatu Słupeckiego - odroczono podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Powiatu Słupeckiego.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, 15 głosami za, 0 głosów przeciw i 1 wstrzymującym odroczyławyboru członków i Przewodniczącego KomisjiSkarg, Wniosków i Petycji. Karta z głosowania imiennegostanowi załącznik nr 59 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  17

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Powiatu Słupeckiego.

 Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zgodnie z art. 17 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu może powołać ze swojego grona stałe i doraźne komisje. Zgodnie z § 8 Statutu Powiatu Słupeckiego poza komisjami wynikającymi z ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu Słupeckiego powołuje komisję Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby zgłaszać kandydatów na członków Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Powiatu Słupeckiego

Radny Bogdan Kukulski zgłosił następujących kandydatów na członków do Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji:

1)    radnego Andrzeja Kasprzyka,

2)    radnego Czesława Dykszaka,

3)    radnego Piotra Gałana,

4)    radną Anna Kusiołek.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ilości członków w Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła czteroosobowy skład Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji. Karta
z imiennego głosowania stanowi załącznik nr
60 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady zapytał kandydatów, czy wyrażaj zgodę na kandydowanie.

Wszyscy kandydaci zgłoszeni do Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji wyrazili zgodę.

Zgodnie z §53 ust 3 Statutu Powiatu Słupeckiego w sprawie wyborów osób głosowanie odbywa się nad każdą z kandydatur.

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Andrzeja Kasprzyka.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnego Andrzeja Kasprzyka na członka Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Słupeckiego. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 61 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Czesława Dykszaka.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnego Czesława Dykszaka na członka Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Słupeckiego. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 62 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Piotra Gałana.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnego Piotra Gałana na członka Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Słupeckiego. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 63 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Anny Kusiołek.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnej Anny Kusiołek na członka Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Słupeckiego. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 64 do niniejszego protokołu.  

Radny Bogdan Kukulski na Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Kasprzyka.

Przewodniczący Rady zapytał radnego Andrzeja Kasprzyka, czy wyraża zgodę na kandydowanie.

Radny Andrzej Kasprzyk wyraziła zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Andrzeja Kasprzyka.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnego Andrzeja Kasprzyka na Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji. Karta z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 65 do niniejszego protokołu.  

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr I/8/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 66, a karta głosowanie imiennego nad podjęciem uchwały stanowi załącznik nr 67 do niniejszego protokołu.

P u n k t  18

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony    Środowiska i Porządku Publicznego Rady Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby zgłaszać kandydatów na członków Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Powiatu Słupeckiego.

Radny Bogdan Kukulski zgłosił następujących kandydatów na członków do Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Powiatu Słupeckiego:

1)    radnego Henryka Tylmana,

2)    radnego Czesława Dykszaka,

3)    radnego Stefana Zielińskiego,

4)    radnego Jerzego Orchowskiego.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ilości członków w Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Powiatu Słupeckiego.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła czteroosobowy skład Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Powiatu Słupeckiego. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 68 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady zapytał kandydatów, czy wyrażaj zgodę na kandydowanie.

Wszyscy kandydaci zgłoszeni do Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Powiatu Słupeckiego wyrazili zgodę.

Zgodnie z §53 ust 3 Statutu Powiatu Słupeckiego w sprawie wyborów osób głosowanie odbywa się nad każdą z kandydatur.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Henryka Tylmana.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnego Henryka Tylmana na członka Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Powiatu Słupeckiego. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 69 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnegoCzesława Dykszaka.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnego Czesława Dykszaka na członka Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Powiatu Słupeckiego. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 70 do niniejszego protokołu.   

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Stefana Zielińskiego.

 Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnego Stefana Zielińskiego na członka Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Powiatu Słupeckiego. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 71 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Jerzego Orchowskiego.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnego Jerzego Orchowskiego na członka Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Powiatu Słupeckiego. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 72 do niniejszego protokołu.  

Radny Bogdan Kukulski na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Powiatu Słupeckiego zgłosił kandydaturę radnego Henryka Tylmana.

Przewodniczący Rady zapytał radnego Henryka Tylmana, czy wyraża zgodę na kandydowanie.

Radny Henryk Tylman wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Henryka Tylmana.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnego Henryka Tylmana na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Powiatu Słupeckiego. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 73 do niniejszego protokołu.  

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr I/9/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 74, a głosowanie imienne nad uchwałą stanowi załącznik nr 75 do niniejszego protokołu.

P u n k t  19

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby zgłaszać kandydatów na członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Słupeckiego.

Radny Bogdan Kukulski zgłosił następujących kandydatów na członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Słupeckiego:

1)    radną Annę Czerniak,

2)    radną Aleksandrę Kazuś - Wróblewską,

3)    radnego Andrzeja Bernata,

4)    radnego Mariusza Króla,

5)    radnego Bogdana Jastrzębia.

Przewodniczący Rady zapytał kandydatów, czy wyrażaj zgodę na kandydowanie.

Wszyscy kandydaci zgłoszeni do Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Słupeckiego wyrazili zgodę.

Zgodnie z §53 ust 3 Statutu Powiatu Słupeckiego w sprawie wyborów osób głosowanie odbywa się nad każdą z kandydatur.

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Anny Czerniak.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnej Anny Czerniak na członka Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Słupeckiego. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 76 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Aleksandry Kazuś - Wróblewskiej.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnej Aleksandry Kazuś - Wróblewskiej na członka Komisji Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Słupeckiego. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 77 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Andrzeja Bernata.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnego Andrzeja Bernata na członka Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Słupeckiego. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 78 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Mariusza Króla.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnego Mariusza Króla na członka Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Słupeckiego. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 79 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Bogdana Jastrzębia.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnego Bogdana Jastrzębia na członka Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Słupeckiego. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 80 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ilości członków w Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Słupeckiego.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła pięcioosobowy skład Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Słupeckiego. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 81 do niniejszego protokołu.  

Radny Bogdan Kukulski na Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Słupeckiego zgłosił kandydaturę radnej Aleksandry Kazuś - Wróblewskiej.

Przewodniczący Rady zapytał radną Aleksandrę Kazuś - Wróblewską, czy wyraża zgodę na kandydowanie.

Radna Aleksandra Kazuś - Wróblewska wyraziła zgodę na kandydowanie na Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Aleksandry Kazuś - Wróblewskiej.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnej Aleksandry Kazuś - Wróblewskiej na Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Słupeckiego. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 82 do niniejszego protokołu.  

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr I/10/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 83, a karta z głosowaniem imiennym stanowi załącznik nr 84 do niniejszego protokołu.

P u n k t  20

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Słupeckiego

Przewodniczący Rady zaproponował, aby zgłaszać kandydatów na członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Słupeckiego.

Radny Bogdan Kukulski zgłosił następujących kandydatów na członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Słupeckiego:

1)    radnego Przemysława Dropińskiego,

2)    radną Natalię Bobrowską - Bartkowiak,

3)    radnego Przemysława Niezbeckiego,

4)    radną Annę Czerniak,

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ilości członków w Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Słupeckiego.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła czteroosobowy skład Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Słupeckiego. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 85 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady zapytał kandydatów, czy wyrażaj zgodę na kandydowanie.

Wszyscy kandydaci zgłoszeni do Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Słupeckiego wyrazili zgodę.

Zgodnie z §53 ust 3 Statutu Powiatu Słupeckiego w sprawie wyborów osób głosowanie odbywa się nad każdą z kandydatur.

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Przemysława Dropińskiego.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnego Przemysława Dropińskiego na członka Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Słupeckiego. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 86 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Natalii Bobrowskiej - Bartkowiak.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnej Natalii Bobrowskiej - Bartkowiak na członka Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Słupeckiego. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 87 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Przemysława Niezbeckiego.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnego Przemysława Niezbeckiego na członka Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Słupeckiego. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 88 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Anny Czerniak.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnej Anny Czerniak na członka Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Słupeckiego. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 89 do niniejszego protokołu.  

Radny Bogdan Kukulski na Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Słupeckiego zgłosił kandydaturę radnego Przemysława Dropińskiego.

Przewodniczący Rady zapytał radnego Przemysława Dropińskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie.

Radny Przemysław Dropiński wyraziła zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Słupeckiego

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Przemysława Dropińskiego.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnego Przemysława Dropińskiego na Przewodniczącego Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych Rady Powiatu Słupeckiego. Karta z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 90 do niniejszego protokołu.  

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr I/11/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 91, a głosowanie imienne nad podjęciem uchwały stanowi załącznik nr 92 do niniejszego protokołu.

P u n k t  21

Wolne głosy i wnioski.

Pan Jarosław Dobrowolski - radca prawny powiedział cyt.: Z uwagi na fakt, że został wybrany Starosta Powiatu Słupeckiego i mając na uwadze zarówno przepisy ogólnie obowiązujące oraz przepisy wewnętrzne obowiązujące w Starostwie tak jak regulamin wynagradzania konieczne jest, aby rada powiatu ustaliła zarówno wynagrodzenie Starosty Powiatu słupeckiego tak również dodatek specjalny dla Starosty Powiatu Słupeckiego. Z uwagi na fakt, iż wypłata tego wynagrodzenia musi nastąpić do 15. grudnia zasadnym byłoby, aby te kwestie zostały rozstrzygnięte jak najprędzej. Mając na uwadze ekonomikę funkcjonowania Rady, jeśli niema żadnych wniosków o zwołanie sesji w najbliższym dniach 7 apelowałbym, aby w dniu dzisiejszym w krótkim terminie po zakończeniu pierwszej Sesji Rady Powiatu Pan Przewodniczący zwołał drugą Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu, które jedynie te 2 punkty byłyby, poza oczywiście punktami jak stwierdzenie quorum czy porządek obrad oraz takie punkty jak wolne wnioski i głosy, aby uchwalić wynagrodzenie dla Starosty Powiatu Słupeckiego. Chciałem zwrócić uwagę, że stosowne uchwały w tym zakresie zostały przygotowane i w zasadzie 5 minut przerwy byłoby wystarczające, aby przedstawić Radnym projekt stosownych uchwał. Myślę, że ekonomika wskazuje, abyśmy nie odraczali tej sesji na kolejny dzień tylko, korzystając z okazji, że dzisiaj już sesja Rady Powiatu się kończy i nie przedłuży to jakiś tam szczególny sposób. Jest to zgodne oczywiście z ze Statutem Rady Powiatu

Radny Andrzej Kasprzyk powiedział, że na pewno w przestrzeni najbliższych 7 dni Radni Powiatu Słupeckiego się spotkają i zaproponował przesunięcie tego zagadnienia na najbliższą Sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący Rady Pan Piotr Gałan odwołując się do obu wniosków powiedział, że z kompetencji przewodniczącego Rady Powiatu jest zwołanie kolejnej Sesji i poinformował, że w trybie Nadzwyczajnym z 10 minut odbędzie się II Sesja Rady Powiatu, na której Radni będą głosować w sprawie uchwały
w sprawie uposażenia Starosty Powiatu Słupeckiego .
Zapytał również, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos.

Pan Andrzej Kiełbowicz pogratulował wyboru Staroście Powiatu Słupeckiego oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu Słupeckiego. Pan Andrzej Kiełbowicz w kilku zdaniach przedstawił historię Powiatu Słupeckiego oraz przedstawił poprzednich włodarzy.

P u n k t  22

Zakończenie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął I sesję Rady Powiatu Słupeckiego w kadencji 2018-2023.

 

                                                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                                                          Piotr Gałan

 

 

 

 

 

Protokółowała

Anna Pawela