Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Kadencja V - rok 2018

Protokół nr XLIX/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 17 października 2018 roku.

BR.0002.9.2018

Protokół Nr XLIX/2018

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 17 października 2018 roku.

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali "Herbowej" Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1400 do godz. 1515.

 

P u n k t 1

Otwarcie obrad.

 

Obrady XLIX sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, serdecznie powitał byłego radnego Tadeusza Krotoszyńskiego, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

 

P u n k t 2

 

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 17 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t 3

 

Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony

w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad-

 

Pan Mariusz Roga - Starosta Powiatu zaproponował rozszerzenie porządku obrad i jako punkt 14 zgłosił podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości będącej własnością Powiatu Słupeckiego - druk nr 456. Dodał, że przy omawianiu niniejszego punktu porządku obrad omówi projekt przedłożonej uchwały.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęła wniosek Starosty Powiatu dotyczący rozszerzenia porządku obrad i XLIX sesja Rady Powiatu przebiegała według następującego porządku obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XLVIII/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 września 2018 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 - druk nr 451.
 8. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018 - druk nr 452
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035 - druk nr 453.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego - druk nr 448.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2018 roku - druk nr 449.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/275/2018 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przekazania przez Powiat Słupecki zadania zarządzania drogą powiatową nr 3040P na odcinku 1,028 km oraz zadania inwestycyjnego przebudowy drogi powiatowej nr 3040P w m. Sierakowo na odcinku 1,028 km Gminie Strzałkowo - druk nr 450.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości będącej własnością Powiatu Słupeckiego - druk nr 456.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wystąpienie Starosty Powiatu na okoliczność zakończenia kadencji samorządu powiatowego 2014 -2018.
 17. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego.

18. Wolne głosy i wnioski.

19. Zakończenie obrad.

P u n k t 4

 

Przyjęcie protokołu Nr XLVIII/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 września 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady - poinformował, że protokół z XLVIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.

 

Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XLVIII/2018 z dnia 28 września 2018 roku.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XLVIII/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 września 2018 roku.

 

P u n k t 5

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Bogdan Jastrząb poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Pan Mariusz Roga - powiedział, że zgodnie z tradycją przedstawia informację z placu budowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy podpisaną przez Kierownika Projektu i Kierownika Budowy. Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t 6

 

Interpelacje i zapytania radnych.

 

W tym punkcie porządku obrad interpelacje zgłosili:

 

 • - Radny Ignacy Maroszek - zgłosił wniosek do budżetu powiatu na rok 2019 dokończenie budowy chodnika przy drodze Powidz - Przybrodzin o długości około 600 m. Dodał, że budowana jest od drogi Powidz - Przybrodzin, droga na wojskową plażę i niniejszy chodnik bardzo poprawił by bezpieczeństwo osób pieszych.

Kolejna sprawa dotyczy nowej drogi, która ma się stać obwodnicą Powidza i Przybrodzina, o której informowały media. W związku z tym prosi o więcej informacji na niniejszy temat.

 

 • - Radna Anna Kusiołek - zgłosiła sprawę modernizacji drogi relacji Kamień - Cienin Kościelny. Mówczyni powiedziała, że jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu jest jednostką ratowniczo -gaśniczą i ze względu na zły stan drogi mają utrudniony dojazd do zdarzeń.

 

 • - Radny Andrzej Kin - na ręce pana Starosty oraz Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach złożył podziękowania za usunięcie krzewów na terenie gminy Zagórów.

 

 • - Radna Barbara Wojtkowiak - również złożyła podziękowania panu Staroście i Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach za namalowanie pasów w Skarboszewie i budowę chodnika.

 

P u n k t 7

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 - druk nr 451.

 

Przystępując do następnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 wszyscy radni otrzymali na druku nr 451.

Informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

 

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja bez uwag przyjęła omawianą informację.

 

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018. Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

P u n k t 8

 

Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.

 

Przewodniczący Rady - powiedział, że jak co roku zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Starosta i Przewodniczący Rady zobowiązani są do złożenia informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych. Poprosił Starostę Powiatu o przedstawienie informacji.

 

Pan Mariusz Roga - przedstawił informację w sprawie analizy oświadczeń majątkowych składanych Staroście Słupeckiemu w 2017 roku. Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przedstawił informację o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2017 rok. Informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Nikt nie zgłosił uwag do przedłożonych informacji, a więc Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożone informacje.

 

 

P u n k t 9

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018 - druk nr 452.

 

Przewodniczący Rady - powiedział, że następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 452, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 454.

 

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Starostę.

 

Pan Mariusz Roga - przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018. Wystąpienie Pana Starosty stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

 

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018 wraz z autopoprawką.

 

Radny Waldemar Miernik - powiedział, że już wiadomo iż Ministerstwo Obrony Narodowej przekaże 80 mln zł do powiatu na budowę czy przebudowę drogi z Powidza. Mówca zapytał jak to technicznie będzie wyglądało, to znaczy czy powiat otrzyma te środki finansowe i będzie rozliczał tą inwestycję, czy ministerstwo będzie wskazywało na co konkretne środki są przekazywane, czy te środki trafią do kolejnego budżetu, czy jeszcze do tegorocznego-

 

Pan Mariusz Roga - odpowiadając powiedział, że na podstawie podpisanego porozumienia między Rządem RP , a Stanami Zjednoczonymi wskazanym do finansowania niniejszego przedsięwzięcia pn.: "Poza militarne przygotowania obronne Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 - 2023" jest Ministerstwo Infrastruktury i to z tego właśnie ministerstwa powiat otrzyma środki finansowe na to zadanie.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że 2 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w niniejszej sprawie odbyło się spotkanie, a decyzję finalną o ujęciu powiatu słupeckiego w tym programie i przyznaniu dotacji w wysokości 80 mln zł pan Minister Chodkiewicz podpisał 3 września 2018 roku. Mówca powiedział, że powiat był zobowiązany do przedstawienia programu realizacji niniejszej inwestycji i opracowany program przez Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach został przesłany do Ministerstwa Infrastruktury.

Pan Mariusz Roga poinformował, że zostały już ustalone szczegóły kształtu finalnej umowy i jest oczekiwanie na wyznaczenie terminu jej podpisania. Mówca powiedział, że finansowanie omawianej inwestycji będzie realizowane w trybie 3-letnim i na rok 2019 zaplanowano 5 mln zł na sporządzenie wymaganej dokumentacji, w 2020 roku 30 mln zł na wykup gruntów i 45 mln zł w 2021 roku na realizację inwestycji.

 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęła przedłożoną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018 łącznie z przyjętą autopoprawką.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIX/276/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t 10

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 2035 druk nr 453.

 

Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 2035. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 453, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 455.

 

Prowadzący obrady powiedział, że projekt uchwały wraz z autopoprawką był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

 

Radny Andrzej Kin Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 2035 wraz z autopoprawką.

 

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 2035.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, 16 głosami "za", przy 0 głosach "przeciwnych? i 1 głosie "wstrzymującym" przyjęła niniejszą autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035 łącznie z przyjętą autopoprawką.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, 16 głosami "za", przy 0 głosach "przeciwnych" i 1 głosie "wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr XLIX/277/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 ? 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t 11

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego -druk nr 448.

 

Prowadzący obrady powiedział, że projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego wszyscy radni otrzymali na druku nr 448 i był on przedmiotem obrad Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a więc poprosił Przewodniczącą Komisji o opinię.

 

Radna Anna Czerniak ? Przewodnicząca Komisji powiedziała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

 

Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIX/278/2018 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

P u n k t 12

 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2018 roku - druk nr 449.

 

Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2018 roku wszyscy radni otrzymali na druku nr 449. Dodał, że był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

 

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

 

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja również pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

 

W związku z brakiem uwag i pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie niniejszy projekt uchwały.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIX/279/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2018 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t 13

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/275/2018 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przekazania przez Powiat Słupecki zadania zarządzania drogą powiatową nr 3040P na odcinku 1,028 km oraz zadania inwestycyjnego przebudowy drogi powiatowej nr 3040P w m. Sierakowo na odcinku 1,028 km Gminie Strzałkowo - druk nr 450.

 

Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/275/2018 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przekazania przez Powiat Słupecki zadania zarządzania drogą powiatową nr 3040P na odcinku 1,028 km oraz zadania inwestycyjnego przebudowy drogi powiatowej nr 3040P w m. Sierakowo na odcinku 1,028 km Gminie Strzałkowo. Przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 450.

 

Pan Mariusz Roga - powiedział, że na podstawie uzgodnień z Wójtem Gminy Strzałkowo przedłożony został projekt uchwały, w której zgodnie z wymogami prawnymi, aby zadanie przynależne do realizacji samorządowi powiatowemu mogła wykonywać gmina musiał zawierać 4 elementy:

1)    jednoznaczne wskazanie, że zadanie przypisane powiatowi przekazuje się do realizacji gminie,

2)    przekazanie prawa dysponowania nieruchomością co w nomenklaturze gruntów zajętych pod drogi jednoznacznie określone jest jako zarządzanie drogami,

3)    przekazanie dokumentacji technicznej, która była własnością powiatu na rzecz gminy aby mogła według niej prowadzić zadanie inwestycyjne,

4)    wkład finansowy powiatu w kwocie 200 000 zł.

Mówca powiedział, że dodatkowo dołożony był paragraf, że wszystkie szczegółowe uzgodnienia dotyczące zakresu prac, terminu wykonania, sposobu rozliczenia uregulowane zostaną w porozumieniu zawartym między gminą, a powiatem.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że nagle okazało się, że powiat zrobił wszystko źle bo nie ma potrzeby już sporządzania żadnego protokołu uzgodnień bo o wszystkim mówi uchwała, która nakłada na gminę Strzałkowo obowiązek wykonania całości zadania w roku 2018. Dodał, że nigdzie w uchwale nie jest zapisane, że zadanie to ma być wykonane w 2018 roku.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że aby powiat mógł wywiązać się z podpisanego porozumienia z Gminą Strzałkowo w kwestii realizacji zadań inwestycyjnych w infrastrukturze drogowej, co jest warunkiem przyznania dotacji przez Gminę Strzałkowo na rozbudowę szpitala to podjął decyzję że powiat nie będzie przekazywał swoich zadań, a zrealizuje je sam. Dodał, że w dniu jutrzejszym odbędzie się posiedzenie Zarządu Powiatu na którym zostanie uruchomiona procedura postępowania przetargowego na budowę chodnika od Sierakowa w kierunku Strzałkowa. Mówca powiedział, że uchylenie wcześniej podjętej uchwały umożliwi powiatowi już od jutra realizację niniejszego przedsięwzięcia.

 

Prowadzący obrady poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji o opinię.

 

Pan Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

 

W związku z brakiem uwag i pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie niniejszy projekt uchwały.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIX/280/2018 sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/275/2018 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przekazania przez Powiat Słupecki zadania zarządzania drogą powiatową nr 3040P na odcinku 1,028 km oraz zadania inwestycyjnego przebudowy drogi powiatowej nr 3040P w m. Sierakowo na odcinku 1,028 km Gminie Strzałkowo. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

P u n k t 14

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości będącej własnością Powiatu Słupeckiego - druk nr 456.

 

Przewodniczący Rady - powiedział, że następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości będącej własnością Powiatu Słupeckiego. Przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 456 i był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

 

Pan Mariusz Roga - powiedział, że ostatnim elementem dużego projektu dotyczącego usamodzielniania wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą oraz pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy jest utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Strzałkowie w budynku byłego internatu. Mówca poinformował, że powołane do życia zostało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego, które aplikowało o środki finansowe poprzez Unię Nadwarciańską w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Dodał, że wniosek stowarzyszenia został pozytywnie oceniony i na niniejsze przedsięwzięcie stowarzyszenie pozyskało 500 000 zł.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że 181 850 zł Stowarzyszenie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości produktu lokalnego otrzyma środki z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, a pozostała część przyznanej dotacji zostanie wypłacona w formie refundacji czyli zwrotu poniesionych kosztów. Stowarzyszenie obecnie nie posiada środków finansowych i dlatego na ten cel musi zaciągnąć kredyt, stąd projekt niniejszej uchwały. Mówca powiedział, że w związku z tym propozycja ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością powiatu słupeckiego położonych w obrębie Piotrowic i w obrębie Kochowa, gmina Słupca. Dodał, że został już uruchomiony konkurs na wyłonienie wykonawcy na adaptację pomieszczeń po kuchni oraz stołówce w Strzałkowie i w najbliższym czasie zostanie wyłoniony wykonawca tego zadania. Zdaniem mówcy zastaw hipoteczny nie będzie trwał dłużej jak około pół roku licząc od dnia dzisiejszego.

 

Pan Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

 

Wobec braku uwag i pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIX/281/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości będącej własnością Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t 15

 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Pan Mariusz Roga - odpowiadając powiedział, że interpelacje dotyczące

budowy chodnika na odcinku Powidz - Przybrodzin i modernizacji drogi Kamień - Cienin Kościelny zostaną wzięte pod uwagę przy opracowywaniu projektu budżetu powiatu słupeckiego na rok 2019. Dodał, że trzeba będzie umówić się z samorządami tychże gmin w celu omówienia zgłoszonych przedsięwzięć. Natomiast kwestia budowy nowej drogi do Powidza została omówiona w punkcie dotyczącym zmiany uchwały budżetowej powiatu słupeckiego na rok 2018.

 

Przewodniczący Rady w tym miejscu ogłosił 5-cio minutowa przerwę.

 

 

P u b k t 16

 

Wystąpienie Starosty Powiatu na okoliczność zakończenia kadencji samorządu powiatowego 2014 - 2018.

 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Mariusza Roga - Starostę Powiatu Słupeckiego.

 

Pan Mariusz Roga - w swoim wystąpieniu na zakończenie kadencji samorządu powiatowego 2014 - 2018 powiedział cyt. " Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo, który to już raz choćby dzisiaj staję przy mównicy przed państwem, nie tylko przez ostatnie 4 lata, ale już od ponad dekady zabieram Państwu cenny czas, burze wcześniej poukładane myśli - przekonując, że to właśnie moje jest najwłaściwsze. Spieramy się i godzimy, często udajemy, że się rozumiemy, a trwamy przy swoich przekonaniach, że bez względu na różnice zdań i poglądów chcemy dobrze dla naszej małej powiatowej ojczyzny i jej mieszkańców.

Po to w końcu tu jesteśmy po to nas wybrali i nie dziwota, że sprawdzają czy się należycie ze swoich obowiązków wywiązujemy no właśnie, czyja ja się ze swoich powinności wywiązałem. To dzięki wam państwo radni piastuję już od 12 lat zaszczytną funkcję starosty słupeckiego. Ja czuję ciężar odpowiedzialności, jaka na mnie ciążyła i ciąży, z całą mocą chcę publicznie powiedzieć, że pomimo wielu prób wyreżyserowania skandali spektakularnych, porażek nigdy żaden organ kontrolny ani ścigania nie ukarał mnie za decyzje przeze mnie podjęte. Potknięcia i błędy, owszem się zdarzały, bo on są udziałem tylko tych co pracują. Nie unikam odpowiedzialności niczego też się nie wypieram chciałbym teraz jednocześnie złożyć państwu sprawozdanie z mojej czteroletniej pracy i jej efektów oraz nie zanudzić zanadto, dlatego proponuję koncepcję pośrednią.

Zebrany szczegółowy materiał sprawozdawczy jest dla każdego z państwa dostępny na nośniku elektronicznym dla wszystkich zainteresowanych z państwa radnych, przedstawicieli mediów, moich krytyków i nie tylko, panie z wydziału promocji przekażą ten syntetyczny materiał, który może pomoże w rzetelnej ocenie naszych dokonań ostatniego czterolecia, może rzucić nowe światło na kwestie dotąd pomijane, a może utwierdzi Was w przekonaniu, że to Wy właśnie mieliście rację. Ja zaś tylko w sygnalnej formie zaakcentuję najistotniejsze z mojego punktu widzenia informacje i fakty. Będę się starał unikać własnej chwalby, a raczej skoncentruję się na pokazaniu ważnych spraw i tematów, które są w toku, lub które są pokłosiem ostatnich moich zabiegów może nie dostrzeżonych przez natłok gier wyborczych.

Nie wypada zacząć inaczej jak od infrastruktury drogowej najwięcej interpelacji, najwięcej zastrzeżeń, kilka sztucznie wywołanych wojen i permanentnie bagatelizowany temat dróg lokalnych powiatowych i gminnych przez wszystkie ekipy rządzące. Przypomnę kilka, myślę że istotnych kwestii - posiadamy ponad 30 km dróg gruntowych w kiepskim stanie, kosztochłonnych w bieżącym utrzymaniu, które nie powinny być drogami kategorii powiatowej. Kumulują się szkody i zniszczenia na naszych drogach z powodu ucieczek ciężkiego transportu od wysokich opłat autostradowych i systemu viatoll. Brak jest jakichkolwiek programów rządowych przyznających znaczące wsparcie na remonty kilkunasto- lub kilkudziesięciokilometrowych odcinków dróg powiatowych, a my potrafimy pisać wnioski. Przepadliśmy tylko raz w bieżącym roku z Sierakowem kiedy to w dziwny sposób pomataczono kryteriami oceny. Za 2 miesiące rozstrzygnięcie tegorocznej edycji rządowego programu i nasze nadzieje na przyszłoroczne inwestycje i na ulicy Sikorskiego w Słupcy i na łączniku od Siernicza do granicy z powiatem konińskim, a całkiem realne jest jeszcze mega zadanie będące następstwem zarówno strategicznych decyzji rządowych dotyczących obecności wojsk sojuszniczych w naszym kraju i uciążliwości związanych z przejazdem kolumn transportów wojskowych do garnizonu Powidz. Od nie pamiętam jak długiego czasu pilotuję sprawę modernizacji drogi 3040P, gruba teczka korespondencji z ministerstwami i innymi urzędami może potwierdzić moje słowa, a konkrety zaczęły się pojawiać dopiero niedawno.

Najważniejsze, co dla niektórych może się wydawać bardzo dziwne, że udało nam się w 4 samorządy, o czym wspominałem oprócz naszego także gminy Powidz Strzałkowa i Słupcy uzgodnić wspólne stanowisko, co było warunkiem koniecznym, abyśmy mogli być traktowani jako partnerzy przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Infrastruktury. Uzgodnione zostały główne założenia co do przebiegu nowego połączenia komunikacyjnego od drogi wojewódzkiej 262 w Smolnikach Powidzkich w kierunku Powidza i dalej garnizonu Powidz do Niezgody i połączenia z autostradą A2. Wyselekcjonowany został odcinek od Niezgody do Powidza wraz z objazdem w kierunku Kochowa jako etap pierwszy realizowany przez powiat słupecki, a konkretnie przez nasz Powiatowy Zarząd Dróg. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła koncepcję budowy tego odcinka przez okres 7 lat my deklarujemy zrealizowanie tej inwestycji w przeciągu lat 3 mając zapewnienie finansowania z budżetu Ministerstwa Infrastruktury w ramach Programu poza Militarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2026. Planowany koszt inwestycji zawierający wykonanie dokumentacji wykupy gruntów i budowę to kwota 80 000 000 zł rozłożona na trzyletnie płatności. Na chwilę obecną przesłaliśmy do zatwierdzenia program realizacji inwestycji i w najbliższym czasie podpiszemy umowę zatwierdzającą finalnie to zadanie. Równolegle czynimy starania o planistyczne ujęcie w przedsięwzięciach rządowych pozostałych 2 etapów tej strategicznej inwestycji.

Rozbudowa szpitala - czasami odnieść można wrażenie, że niektórych martwi rytmiczne tempo i zaawansowanie prac na placu budowy. Ileż można odkłamywać nieprawd, bzdur i zawistnych przekłamań, które krążą po szpitalnych korytarzach oraz ulicach Słupcy i gmin ościennych. Idzie dobrze, nawet bardzo dobrze co jak na takie epokowe przedsięwzięcie jest rzeczą wyjątkową, było aż nadto kolizji energetycznych i teletechnicznych, które opóźniły rozpoczęcie budowy. Szczególnie firmy podwykonawcze borykają się z brakiem rąk do pracy jak się okazuje i nas ogólnokrajowy trend nie ominął. Prowadzimy rozbudowę przy normalnie funkcjonującym szpitalu, który musi wykonywać medyczne świadczenia kontraktowe co niejednokrotnie wymusza zmiany organizacji prac na budowie. Trafiliśmy na niesolidnego wykonawcę dokumentacji technicznej, z którym najprawdopodobniej spotkamy się w sądzie, trzeba będzie wykonać sporo prac adaptacyjnych na starej części szpitala w chwili połączenia obu gmachów w jedną całość, a i tak publicznie stwierdzam idzie naprawdę dobrze. Likwidacja wcześniej wymienionych kolizji, konieczność wydzielenia w starej części szpitala ewakuacyjnej klatki schodowej i zakup agregatu prądotwórczego zapewniającego wymagane prawnie awaryjne zasilanie to wydatki wcześniej nieplanowane, o partycypację w nich naszych partnerów z gmin nie prosimy, damy sobie radę sami, prosimy tylko o to co każda z 7 gmin zadeklarowała, a z tym bywa różnie. Nie słuchając uszczypliwości, a czasem i obelg nie próżnujemy, już udało się pozyskać ponad 10-cio milionową dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jesteśmy także dobrej nadziei, że i projekt rewitalizacyjny przyniesie nam dodatkowe wsparcie, mamy przecież świadomość, że stara część szpitala wymaga sporych nakładów finansowych na adaptację dostosowującą ją do wymaganych nowych standardów. Cały czas myślimy o fotowoltaice pozwalającej nam w przyszłości taniej eksploatować scalony obiekt, a i wyposażenie pochłonie znaczne środki. Równolegle z rozbudową współfinansujemy w imieniu szpitala wojewódzki projekt dotyczący elektronicznej dokumentacji medycznej, który pozwoli wyposażyć nasz szpital w urządzenia do transmisji i przechowywania danych za ponad 2 000 000 zł. Już wkrótce będziemy mieć szpital na jaki zasługujemy tam prezentujemy jego finalną wizualizację będzie on nowoczesny, funkcjonalny, estetyczny, efektywnie zarządzany po prostu nasz wspólny. Niech dodatkową zachętą dla państwa zwracających się do pań z wydziału promocji o materiały sprawozdawcze będzie informacja, że i tam znajdziecie prezentację multimedialną dokumentującą kolejne etapy rozbudowy szpitala, aż do stanu na dzień dzisiejszy.

Inkubator przedsiębiorczości - jesteśmy w trakcie realizacji pionierskiego w skali kraju projektu systemowego usamodzielniającego podopiecznych opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i niepełnosprawnych pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej. Siłą tego projektu jest posiadanie bazy, jaką jest budynek dawnego internatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego imienia Wincentego Witosa w Strzałkowie oraz nieocenione wsparcie ludzi wielkiego serca z organizacji pozarządowych będących naszymi partnerami w realizacji tego kilku etapowego projektu. Fundacja Tak Po Prostu z Poznania uzyskała dotację w wysokości ponad 800 000 zł z dobroczynnego programu firmy Saint-Gobain, za te środki zaadaptowano drugie piętro byłego internatu, tworząc tam 11 w pełni wyposażonych mieszkań, do których sukcesywnie wprowadzamy naszych podopiecznych, nad usamodzielnieniem których czuwa personel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W budynku tym dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wybudowany został szyb windowy z urządzeniem dźwigowym, przed miesiącem Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego podpisało w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie w wysokości 500 000 zł. To efekt istnienia i starań Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska w ramach operacji zatytułowanej inkubator przetwórstwa lokalnego, za te środki przebudowana zostanie kuchnia i stołówka byłego internatu pod potrzeby inkubatora kuchennego, w którym docelowo znajdą zatrudnienie mieszkający dwa piętra wyżej nasi podopieczni. W wyposażeniu inkubatora pomoc zadeklarowała Fundacja Królowej Polski Świętej Jadwigi z Puszczykowa znany i sprawdzony partner w wielu naszych prospołecznych działaniach.

Oświata - jak pokazują budżetowe bilanse nieustannie niedofinansowana i niemal ciągle reformowana. Każdy do szkoły uczęszczał, uczęszcza lub będzie uczęszczał, więc każdy na edukacji się znakomicie zna, stąd też mnogość krytyków naszych działań, a osiągnięć, sukcesów i nowatorskich rozwiązań naprawdę mamy sporo. Którą drogą powiatowa oświata pójdzie dalej to już zadanie moich następców, może warto spróbować utworzenia centrum usług wspólnych, stosowne opracowanie przekaże w spadku, a może warto uznać wartość opracowanej już strategii rozwoju oświaty w naszym powiecie. Obiecałem państwu na wstępie, że nie będę się chwalił przepraszam zrobię mały wyłom choćby dlatego, że to nie o moje sukcesy chodzi. Nasza powiatowa oświata składająca się ze szkół i placówek oświatowych tak paskudnie zarządzanych bez osiągnięć i perspektyw to ocena lokalnych znawców poddana certyfikacji przez fachowców z tytułami naukowymi z Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego po raz już szósty szczycić się będzie certyfikatem Samorządowy Lider Edukacji co jest dane tylko kilku powiatom w skali kraju. A każdemu, który po mnie życzę, aby mógł trzykrotnie podczas jednej gali w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie występować, aby odbierać laury i zaszczyty jak mnie to było dane w minioną sobotę. Pokłosie certyfikującej gali jest do państwa wglądu, ludzie słupeckiej powiatowej oświaty nie bójcie się nosić głowy wysoko.

Administracja - 12 lat temu przychodząc do urzędu starostwa spotkałem w większości nieznanych mi ludzi. Dziś opuszczam znane mi doskonale grono wspaniałych osób, profesjonalistów w swoich dziedzinach, życzliwych dla petentów i oddanych sprawie. Od nich wiele się nauczyłem i jeszcze więcej doświadczyłem, paradoksalnie nigdy nie mieli i nie mają żadnego wpływu na to kto będzie nimi zarządzał, może to i dobrze, bo mogą służyć ludziom.

Podziękowania - pamiętam, kto na mnie postawił i kto mi zaufał. Wyrażam za to ogromną wdzięczność moim koleżankom i kolegom spod znaku zielonej koniczynki. Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze utożsamiałem i nadal tak jest z uczciwością, ofiarnością, pracą i zaufaniem. Dziękuję, że mogłem być jednym z Was. Wszystkim państwu radnym trzech minionych kadencji, wójtom i burmistrzom z naszych gmin, wszelkiej maści przedstawicielom społeczności lokalnych i ludziom tworzących naszą samorządową rzeczywistość szczerze dziękuję za dobre słowo i uśmiech ale także za krytyczne uwagi. Najserdeczniej pragnę podziękować liderom społecznej aktywności zrzeszonym w niezliczonej ilości organizacji pozarządowych. Was podglądając uczyłem się jak być skutecznym, akceptowalnym i po prostu dobrym. Nie ogarnął bym tych wszystkich obszarów powiatowych zadań bez wsparcia personelu naszych jednostek organizacyjnych, na ręce dyrektorów większości moich przyjaciół dziś mogę powiedzieć tylko dziękuję. Miało być nie za długo, pamiętam w listopadzie 2006 roku na giełdzie nazwisk potencjalnych kandydatów na funkcję starosty słupeckiego próżno było szukać mojego, choć bardzo krótkiego nazwiska. Przyszedłem bez fanfar, po cichu, proszę pozwólcie mi tak samo odejść".

 

P u n k t 17

 

Wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego.

 

Pan Bogdan Jastrząb - Przewodniczący Rady Powiatu Słupeckiego powiedział,

że inauguracyjne posiedzenie samorządu powiatowego piątej kadencji odbyło się 1 grudnia 2014 roku, gdzie zasiadło 17 radnych wybranych w pięciu okręgach wyborczych. W czasie mijającej kadencji odbyło się 49 sesji Rady Powiatu łącznie z dzisiejszą. Dodał, że działania Rady Powiatu obrazuje 280 podjętych uchwał w sprawach należących do wyłącznej właściwości Rady oraz wynikających z przyjętych do realizacji zadań. Podjęte uchwały były terminowo przekazywane do Wojewody Wielkopolskiego i do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu jako organów nadzoru oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady - podziękował wszystkim Radnym za współpracę za to, że zawsze spotykał się z ich życzliwością, chęcią współpracy. Dodał, że szczególnie ceni sobie poszanowanie godności osobistej osób drugich. Prowadzone obrady przebiegały zawsze w przyjaznej i konstruktywnej atmosferze, dlatego jeszcze raz podziękował wszystkim za wspólną mądrą i odpowiedzialną pracę w Radzie Powiatu Słupeckiego minionej kadencji. Dziękował wszystkim, którzy z radą współpracowali dyrektorom, kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu szefom służb i inspekcji, panu skarbnikowi i sekretarzowi powiatu oraz pracownikom Starostwa Powiatowego. Słowa podziękowania, skierował do pracowników Biura Rady, bez których niemożliwe byłoby sprawne przeprowadzenie obrad Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady - szczególne podziękowania skierował na ręce Pana Starosty dla całego Zarządu Powiatu za profesjonalizm, zaangażowanie i inicjatywy, które znalazły swoje odzwierciedlenie w opracowanych programach i uchwałach Rady Powiatu. Dodał, że współpraca ze Starostą była dla niego przyjemnością. Kończąc życzył wszystkim powodzenia w życiu osobistym, społecznym i zawodowym.

Przewodniczący Rady - w imieniu Rady Powiatu Słupeckiego wręczył panu Staroście Powiatu bukiet kwiatów.

 

W związku z zakończeniem kadencji Rady Powiatu Słupeckiego 2014 - 2018 Przewodniczący Rady i Starosta Powiatu wszystkim radnym wręczyli upominki.

P u n k t 18

 

Wolne głosy i wnioski.

 

W tym punkcie porządku obrad nikt nie zabrał głosu.

 

P u n k t 19

 

Zakończenie obrad.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XLIX ostatnią sesję Rady Powiatu Słupeckiego w kadencji 2014-2018.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 Bogdan Jastrząb

 

 

 

 

Protokółowała

Roma Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół nr XLVIII/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 28 września 2018 roku.

 

BR.0002.8.2018

 

Protokół nr XLVIII/2018

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 28 września 2018 roku.

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ” Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20.

Obrady trwały od godz. 1400 do godz. 1705.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

 

Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady XLVIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa. Powitał również mjr. Sylwina Donarta – Szef  Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie, pana Andrzeja Sparażyńskiego - Kierownika Delegatury w Koninie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz przedstawicieli mediów.

 

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu obecnych było 16, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad?

 

Pan Mariusz Roga – Starosta wniósł o rozszerzenie porządku obrad i jako punkt 19 zaproponował:

 • podjęcie uchwały w spawie przekazania przez Powiat Słupecki zadania zarządzania drogą powiatową nr 3040P na odcinku 1, 028 km oraz zadana inwestycyjnego przebudowy drogi powiatowej nr 3040P
  w m. Sierakowo na odcinku 1, 028 km Gminie Strzałkowo.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wyżej wymienioną propozycję zmiany w porządku obrad zgłoszoną przez pana Starostę.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednomyślnie przyjęła do porządku obrad zgłoszoną propozycję.

 

Po wprowadzonych poprawkach porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XLVII/2018 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 31 sierpnia 2018 roku.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie o warunkach wstąpienia do tworzącej się 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Poznaniu.
 8. Informacja o aktualnej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
 9. Analiza i ocena rynku pracy oraz poziom bezrobocia w powiecie słupeckim w 2017 roku i w I półroczu 2018 roku – druk nr 436.
 10. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku za 2017 rok i za I półrocze 2018 roku – druk nr 437.
 11. Informacja o projektach realizowanych z udziałem środków unijnych – druk nr 438.
 12. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska Powiatu Słupeckiego w roku 2017 – druk nr 439.
 13. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2018 r. – druk nr 435.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiegona rok 2018 –  druk nr 440.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 – 2035 – druk nr 441.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupeckiego przejętą pod drogę gminną z mocy prawa – druk nr 442.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego w trybie bezprzetargowym – druk nr 443.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego – druk nr 444.
 19. Podjęcie uchwały w spawie przekazania przez Powiat Słupecki zadania zarządzania drogą powiatową nr 3040P na odcinku 1, 028 km oraz zadana inwestycyjnego przebudowy drogi powiatowej nr 3040P w m. Sierakowo na odcinku 1, 028 km Gminie Strzałkowo – druk 447
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Zakończenie obrad.

P u n k t  4

Przyjęcie protokołu Nr XLVII/2018 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 31 sierpnia 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad, nikt nie zgłosił do jego treści uwag, więc zaproponował przyjęcie go bez konieczności odczytywania.

 

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół Nr XLVII/2018 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 31 sierpnia 2018 roku, bez odczytywania.

 

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pan Mariusz Roga – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  6

Interpelacje i zapytania radnych.

 

Interpelacje zgłosili:

 • Radny Jacek Szczepankiewicz – powiedział, że w związku ze złym stanem dróg na terenie Gminy Ostrowite, prosi o ujęcie w budżecie następnego roku przebudowę następujących odcinków:

- droga 3050 Giewartów – Budzisław Kościelny 

- droga 3054 w miejscowości Mieczownicy przy udziale Konspolu

- naprawa drogi gruntowej Mieczownica – Brzozogaj.

 • Radna Anna Kusiołek – zgłosiła kwestię chodnika w miejscowości Piotrowice. Pytała, kiedy nastąpi realizacja tego chodnika, aby połączyć przedszkole z miejscowością? Podziękowała również Panu Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z siedzibą w Słomczycach
  za utwardzanie pobocza w Cieninie Zabornym.
 • Radna Barbara Wojtkowiak – zwróciła się z prośbą o usytuowanieprzejścia dlapieszych w miejscowości Skarboszewo pomiędzy przystankiem autobusowym a kościołem. Poprosiła również
  o dobudowaniu chodnika od przystanku w kierunku parkingu ok. 100m. Podziękowała również Panu Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg
  w Słupcy z siedzibą w Słomczycach za szybkie i sprawne realizowanie próśb Radnych.

 

P u n k t  7

Informacja Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie o warunkach wstąpienia do tworzącej się 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Poznaniu.

 

ppłk Rafał Wojciechowski - Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie wystosował pismo z prośbą o możliwość udziału i wystąpienia na posiedzeniu sesji Rady Powiatu. Pismo stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

mjr. Sylwin Donart – Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie poinformował Radnych o tworzeniu się 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej z siedzibą w Poznaniu gdzie na terenie województwa wielkopolskiego powstanie pięć batalionów w: Turku, Śremie, Lesznie, Poznaniu i Dolaszewie.

Mówca oznajmiał, że Wojska Obrony Terytorialnej są nowymi siłami zbrojnymi, piątymi po Wojskach Lądowych, Wojskach Specjalnych, Marynarce Wojennej i Siłach Powietrznych, których ideą jest to aby służba pełniona była jak najbliżej miejsca zamieszkania, aby żołnierze mogli jak najszybciej stawić się w swoim batalionie. Ponadto formacja ta przeznaczona jest do wsparcia jednostek operacyjnych jak również do działań militarnych i działań kryzysowych.

mjr. Sylwin Donart wyjaśnił jakie trzeba spełnić warunki, aby móc wstąpić w szeregi tej brygady i jak wygląda taka służba. Osoby decydujące się na pełnienie takiej służby mogą zdobywać kwalifikacje na koszt wojska jak i  mogą ubiegać się o wstąpienie do służby zawodowej.

mjr. Sylwin Donart poprosił Radnych o pomoc w szerzeniu informacji o tworzeniu się 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej i naborze do tej formacji.

 

Przewodniczący Rady podziękował panu mjr. Sylwinowi Donartowi za przekazane informacje.

 

P u n k t  8

Informacja o aktualnej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

 

Pani Iwona Wiśniewska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy przedstawiła informację w formie prezentacji o aktualnej sytuacji szpitala w Słupcy. Prezentacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Pani Iwona Wiśniewska poinformowała, że została przyznana dotacja w wysokości 11.000.000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na modernizację instalacji technicznych (centralnego ogrzewania, wodociągowo – kanalizacyjnej, energooszczędnego oświetlenia)
w budynku głównym szpitala jak i w budynku gdzie znajduje się oddział chorób płuc i gruźlicy.

 

Radny Andrzej Kin pogratulował pani Dyrektor Iwonie Wiśniewskiej ogromnej ilości działań, które udało jej się zrealizować dla słupeckiego szpitala. Podziękował za zaangażowanie i życzył powodzenia w dalszej realizacji wyznaczonych celów.

 

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożoną informację.

 

P u n k t  9

Analiza i ocena rynku pracy oraz poziom bezrobocia w powiecie słupeckim w 2017 roku i w I półroczu 2018 roku – druk nr 436.

Obrady opuściła Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska, Radna Iwona Buśkiewicz i Radny Stefan Zieliński.

Opinia Komisji

Radna Anna Czerniak – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja po zapoznaniu się z analizą i oceną rynku pracy oraz poziomem bezrobocia w powiecie słupeckim w 2017 roku
i w I półroczu 2018 roku, pozytywnie zaopiniowała tą analizę.

 

Radny Andrzej Kin – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja po zapoznaniu się z analizą
i oceną rynku pracy oraz poziomem bezrobocia w powiecie słupeckim w 2017 roku i w I półroczu 2018 roku, pozytywnie zaopiniowała tą analizę.

 

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożoną analizę.Analiza i ocena rynku pracy oraz poziom bezrobocia w powiecie słupeckim w 2017 roku i w I półroczu 2018 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

P u n k t  10

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku za 2017 rok i za I półrocze 2018 roku – druk nr 437.

Opinia Komisji

Radna Anna Czerniak – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku za 2017 rok i za I półrocze 2018 roku, pozytywnie zaopiniowała to sprawozdanie.

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożone sprawozdanie. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku za 2017 rok i w I półroczu 2018 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  11

Informacja o projektach realizowanych z udziałem środków unijnych – druk nr 438.

 Opinia Komisji

Radny Andrzej Kin – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja po zapoznaniu się z informacją o projektach realizowanych z udziałem środków unijnych, pozytywnie zaopiniowała tą informację.

 

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. Informacja o projektach realizowanych z udziałem środków unijnych stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  12

Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska Powiatu Słupeckiego w roku 2017 – druk nr 439.

Opinia Komisji

Radny Jerzy Orchowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że Komisja zapoznała się z informacją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska Powiatu Słupeckiego w roku 2017. Poinformował również o możliwości zadania pytań panu Andrzejowi Sparażyńskiemu - Kierownikowi Delegatury w Koninie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który uczestniczył w sesji.

 

Radny Waldemar Miernik pytał o informacje, które ukazały się w Kurierze Słupeckim odnośnie zanieczyszczenia kanału sierakowskiego przez Konspol Bis Słupca. Pytał dlaczego podczas kontroli 02 sierpnia 2018 roku nie pobrano próbek do analizy?

 

Pan Andrzej Sparażyński odpowiedział, że doświadczenie inspektorów w tym zakresie jest dość spore i nie ma potrzeby obciążać kosztami inspektoratu. Wyniki były by właściwe.

 

Radny Waldemar Miernik zadał kolejne pytanie o informacje jakie ukazały się w Kurierze Słupeckim odnośnie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, że nie jest odpowiednią instytucją do określenia czy ścieki, które przedostały się do kanału sierakowskiego mogły stanowić zagrożenie dla mieszkańców? Kto w takim razie jest właściwy do takiej oceny?

 

Pan Andrzej Sparażyński odpowiedział, że Konspol otrzymuje decyzję na zrzut ścieków oczyszczonych, określoną normami, jakie te ścieki mogą być i jakie mogą stanowić zagrożenie. Gdyby były to ścieki przemysłowe, które zawierałyby np. metale to pozwolenie miałoby inną treść i wymagałoby większej ilości badań. Mówca powiedział również, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie może stwierdzać czy jest zagrożenie dla zdrowia, ale też nie było takich sygnałów.

 

Radny Waldemar Miernik zadał kolejne pytanie odnośnie sygnałów od mieszkańców, że fetor był tak duży i powodował nudności i zawroty głowy. Pytał czy były zgłoszenia do szpitali?

 

Pan Andrzej Sparażyński odpowiedział - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie jest do oceny stanu zdrowia tylko do oceny stanu środowiska, więc takie sygnały nie wpłynęły do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Pomoc doraźna nie odnotowała przypadków wymienionych wyżej. Ścieki nie przekroczyły norm, nie było substancji szkodliwych.

 

Radny Waldemar Miernik pytał się o łamanie przez Konspol pozwoleń zintegrowanych wydawanych przez Starostę Słupeckiego. Dopytywał się o skierowanie przez  inspektora sprawy do sądu i wyznaczenie grzywny  
w wysokości 5.000 zł. Zapytał czy są to widełki czy widzimisię Inspektora?

 

Pan Andrzej Sparażyński odpowiedział, że skierowanie dotyczyło pierwszej kontroli, jednakże według pewnych wytycznych, kara ma być na tyle dotkliwa, lecz nie może być zbyt wysoka. Dodał, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie jest instytucją typową do karania za każdy drobiazg tylko po to,  żeby poprzez swoje działanie wpływać na poprawę środowiska.

 

Pan Mariusz Roga pytał o funkcjonowanie fermy kurczaków w m. Borki gm. Słupca i przekroczeń dopuszczalnych norm środków do utylizacji?

 

Radny Waldemar Miernik dodał, że zapoznał się z kartą badań dziewczynki, która trafiła do szpitali w Koninie – pacjentka z objawami zatrucia amoniakiem.

 

Pan Andrzej Sparażyński odpowiedział, że informacja przedłożona dotyczy stanu środowiska Powiatu Słupeckiego w roku 2017, a ta sprawa dotyczy tego roku. Mówca nie chciał się tu szczegółowo odnosić, bo w tym temacie się nie przygotował, ale temat jest mu zanany.

 

 Wobec wyczerpania tego punktu porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska Powiatu Słupeckiego w roku 2017 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  13

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2018 roku – druk nr 435.

Opinie Komisji

Radny Dawid Hierowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że Komisja po zapoznaniu się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2018 roku, pozytywnie zaopiniowała tą informację.

 

Radny Andrzej Kin – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja po zapoznaniu się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2018 roku, pozytywnie zaopiniowała tą informację.

 

Radny Jerzy Orchowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że Komisja po zapoznaniu się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2018 roku, pozytywnie zaopiniowała tą informację.

 

Radny Jacek Szczepankiewicz – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja 26 września 2018 roku zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2018 roku i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała tą informację.

 

Radna Anna Czerniak – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja po zapoznaniu się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2018 roku, pozytywnie zaopiniowała tą informację.

 

 Pan Bogdan Jastrząb – Przewodniczący Rady poinformował, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu jest pozytywna. Uchwała Nr SO – 0953/ 49/6/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2018 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.     

 

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2018 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  14

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018 – druk nr 440 + autopoprawka  - druk nr  445

 

Pan Mariusz Roga – Starosta przestawił projekt uchwały zmieniającej budżet na rok bieżący wraz z autopoprawkę. Wystąpienie pana Starosty w wyżej  wymienionej sprawie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji

Radny Andrzej Kin – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018 wraz z autopoprawką pozytywnie zaopiniowała ten projekt.

 

Radny Waldemar Miernik miał uwagę odnośnie przekazywania środków dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy, prosił o poważne traktowanie Radnych Powiatu przez Komendę Powiatową Policji i nie zmienianie nieustannie celów, na które mają być przekazywane środki z budżetu.

 

Przewodniczący Rady zobowiązał Starostę do przekazania tej informacji na ręce Pana Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Słupcy.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwaływ sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018.

 

Rada Powiatu na stan 13 radnych 11 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciwnym” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła autopoprawkę do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018. Autopoprawkę do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018 wraz z autopoprawką.

 

Rada Powiatu na stan 13 radnych 11 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciwnym” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XLVIII/270/2018 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  15

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 – 2035 – druk nr 441wraz z autopoprawka - druk nr 446.

Opinia Komisji

Radny Andrzej Kin – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 – 2035 wraz z autopoprawką pozytywnie zaopiniowała ten projekt.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 – 2035.

 

Rada Powiatu na stan 13 radnych 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 – 2035. Autopoprawka do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 – 2035 stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 – 2035 wraz z przyjętą autopoprawką.

 

Rada Powiatu na stan 13 radnych 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XLVIII/271/2018 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 – 2035 wraz z przyjętą autopoprawką. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

 

P u n k t  16

Podjęcie uchwały w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupeckiego przejętą pod drogę gminną z mocy prawa – druk nr 442.

 

Opinia Komisji

 

Radny Andrzej Kin – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupeckiego przejętą pod drogę gminną z mocy prawa, pozytywnie zaopiniowała ten projekt.

 

Rada Powiatu w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVIII/272/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupeckiego przejętą pod drogę gminną z mocy prawa. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.   

 

 

P u n k t  17

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego w trybie bezprzetargowym – druk nr 443.

 

Opinia Komisji

 

Radny Andrzej Kin – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego w trybie bezprzetargowym, pozytywnie zaopiniowała ten projekt.

 

Rada Powiatu w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVIII/273/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego w trybie bezprzetargowym. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.   

 

P u n k t  18

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego – druk nr 444.

 

Opinia Komisji

 

Radna Barbara Wojtkowiak - Przewodnicząca Komisji Statutowej poinformowała, że Komisja naniosła zmiany na istniejący do tej pory statut zgodnie z prawnymi zaleceniami i przygotowała poprawną formę Statutu Powiatu Słupeckiego.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących zwoływania nowo powołanych rad, która ukazała się w sierpniu 2018 roku, musi nastąpić zmiana zapisu  w § 4 omawianego projektu uchwały.

 

Pan Arkadiusz Grzechowiak -  Radca Prawny wyjaśnił przyczynę opracowania nowego statutu powiatu. Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130), nowelizującą m.in. ustawę o samorządzie powiatowym, przepisy samorządowych ustaw ustrojowych w nowym brzmieniu stosuje się dopiero od kadencji organów j.s.t. następujących po upływie kadencji trwającej obecnie (art. 15 noweli). Mając powyższe na uwadze wprowadzenie zmian jest uzasadnione.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę zapisu w § 4 proponując: „ Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia kadencji organów powiatu, następującej po kadencji tych organów wybranych w wyborach w dniu 16 listopada 2014 r."

 

Rada Powiatu w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła powyższy zapis.

 

Rada Powiatu w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVIII/274/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.  

 

P u n k t  19

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Powiat Słupecki zadania zarządzania drogą powiatową nr 3040P na odcinku 1,028 km oraz zadania inwestycyjnego przebudowy drogi powiatowej nr 3040P w m. Sierakowo na odcinku 1,028 km Gminie Strzałkowo -  druk nr 447.

 

Opinia Komisji

 

Radny Andrzej Kin – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przekazania przez Powiat Słupecki zadania zarządzania drogą powiatową nr 3040P na odcinku 1,028 km oraz zadania inwestycyjnego przebudowy drogi powiatowej nr 3040P w m. Sierakowo na odcinku 1,028 km Gminie Strzałkowo, pozytywnie zaopiniowała ten projekt.

 

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVIII/275/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przekazania przez Powiat Słupecki zadania zarządzania drogą powiatową nr 3040P na odcinku 1,028 km oraz zadania inwestycyjnego przebudowy drogi powiatowej nr 3040P w m. Sierakowo na odcinku 1,028 km Gminie Strzałkowo. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.   

 

P u n k t  20

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Pan Mariusz Roga – Starosta powiedział, że powiat będzie realizował inwestycje tylko i wyłącznie w sytuacji kiedy środki na realizację będą płynąć z kilku źródeł, a nie tylko ze środków własnych powiatu. Poinformował,
że każdorazowo będą uzgodnienia z wójtami poszczególnych gmin na temat wspólnych przedsięwzięć.

Mówca odpowiedział na interpelację radnego Jacka Szczepankiewicza,że jeśli chodzi o Gminę Ostrowite podjęta została wspólna z Radą Gminy decyzja, że Powiat będzie aplikował o środki z programu  Poprawa Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej odnośnie drogi od Siernicza w kierunku Budzisławia Kościelnego. Do tej pory nie ma odpowiedzi czy Gmina Ostrowite do tego zadania planuje się dołączyć.    

Starosta odpowiedział również na interpelację radnej Anny Kusiołek. Poinformował o porozumieniu z Panią Wójt Gminy Słupca Grażyną Kazuś dzięki któremu miała być realizowana budowa chodnika w m. Kotunia i m. Piotrowice. Z Piotrowic gmina Słupca się wycofała z powodu braku środków, a w Kotuni będzie realizowana w chwili przekazania przez Wójt Gminy Słupca środków na ten cel.

Pan Mariusz Roga – Starosta powiedział również o nieutwardzaniu dróg gruntowych. Dodał, że jest to pewna nieścisłość definicyjnego określenia kategoryzacji dróg. Drogi nie utwardzone nie powinny być w zasobach powiatu tylko w zasobach gmin bo one mają możliwość pozyskania środków na ich bieżącą naprawę.

Mówca poinformował, że wniosek pani Radnej Barbary Wojtkowiak zostanie przekazany do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

P u n k t  21

Wolne głosy i wnioski.

 

Pani Anna Czerniak – zaprosiła, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia d/s Walki z Nowotworami i Chorobami Układu Oddechowego im. Romana Grzeszczaka,  na słupecki Onko Dzień pod hasłem: „Bądź świadom” , które odbędzie się w Zespole Szkół Muzycznych w dniu 08 października 2018 roku od godz. 1500 do godz. 1800.

 

Obrady opuścił radny Andrzej Kin i radny Dawid Hierowski.

 

Pan Andrzej Przybyła,  ustosunkował się do zapisów i treści dokumentów  Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiaty Słupeckiego z dnia 31 maja 2017 roku oraz do protokołu z tejże Komisji.         

Pan Andrzej Przybyła powiedział cyt.: "Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Starosto, Szanowni Państwo jak wcześniej zapowiedziałem w moim dzisiejszym wystapieniu ustosunkuje się do zapisów i treści dokumentu - Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury iKultury Fizycznej Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 31 maja 2017 r. oraz protokołu z posiedzenia Komisji. W przypadku stanowiska Komisji Oświaty można by rzec dziwna sprawa bo do dnia dzisiejszego nie udało mi się ustalić,  kto jest autorem tego dokumentu i od kogo pochodzą informacje w nim zawarte. W tej kwestii zwróciłem się do Pana Jacka Szczepankiewicza, Przewodniczącego Komisji Oświaty o odpowiedź na bardzo proste pytania związane z tym dokumentem ( stanowiskiem Komisji Oświaty) by moje uwagi i dzisiejszy komentarz kierować personalnie a nie ogólnikowo. Pytania skierowane do Pana Przewodniczącego Szczepankiewicza dotyczyły bardzo prostych kwestii – kto, gdzie, kiedy i w jaki sposób?

Panu Przewodniczącemu zadałem 13 pytań:

 1. Kto jest autorem dokumentu – Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej z dnia 31 maja 2017 roku –  kto napisał ten dokument ( imię i nazwisko )?
 1. Kiedy dokument - Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej z dnia 31 maja 2017 roku  powstał ( data ) i gdzie powstał ? Czy był przygotowywany wcześniej – tj. przed dniem posiedzenia Komisji czy też fizycznie powstał na posiedzeniu Komisji, a może po posiedzeniu Komisji?
 1. Na podstawie czyich informacji w Stanowisku Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizyczne z dnia 31 maja 2017 roku została zamieszczona relacja ( przebieg )  z posiedzenia Komisji Konkursowej  na stanowisko dyrektora SOSW w Słupcy z dnia 29.03.2017r. ?
 1. Proszę podać ( wymienić) na podstawie jakich dokumentów i czyich informacji zostało opracowane  - Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej z dnia 31 maja 2017 roku? Proszę podać z imienia i nazwiska osobę / osoby, od których  informacje zawarte w stanowisku pochodzą?
 1. Na podstawie czego Komisja Oświaty sformułowała zapis o moim braku obiektywizmu  w stosunku do p. Anny Mydłowskiej? Na podstawie jakich dokumentów lub czyich informacji?
 1. Na podstawie czego lub jakich dokumentów zostało  sformułowane następujące zdanie: „Należy przypuszczać, że p. Andrzej Przybyła nie pogodził się przez blisko 10 lat z przegranym konkursem na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego…” ?
 1. Proszę o odpowiedź, kto jest autorem słów zawartych w Stanowisku Komisji Oświaty: „Wówczas to pracownicy, o których mowa powyżej założyli Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Słupcy  i p. Andrzej Przybyła został powołany na przewodniczącego tej organizacji, by jako osoba funkcyjna mógł chronić swoje miejsce pracy”?
 1. Od kogo pochodzi informacja, mówiąca o włączaniu wielkopolskich posłów w pomoc w załatwieniu mi zatrudnienia  w SOSW w Słupcy i w jaki sposób została przez Komisję Oświaty zweryfikowana?
 1. Czy Komisja zweryfikowała informacje przedstawione w Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej z dnia 31 maja 2017 roku i jakie w tym zakresie podjęła czynności?
 1. Proszę o odpowiedź, dlaczego komisja nie zaprosiła mnie na swoje spotkaniei nie wysłuchała moich argumentów?
 1. Proszę o odpowiedź, dlaczego Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej    z dnia 31 maja 2017 roku nigdy nie zostało mi przesłane, choć 6 czerwca 2017r. zostało wysłane do Pani Hanny Sobańskiej Dyrektora Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu ?
 1. Co wspólnego z poruszaną sprawą  ma informacja zawarta w  Stanowisku Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej z dnia 31 maja 2017 roku dotycząca mojego zatrudnienia  w Zespole Placówek Wspierania Rodziny „SZANSA” w Kosewie?
 1. Czy protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 31 maja 2017 roku jest napisany zgodnie z  zasadami  i odzwierciedla faktyczny przebieg posiedzenia Komisji?

   Jak widzicie państwo pytania są naprawdę bardzo proste i łatwe. Zapewne każdy z członków Komisji Oświaty doskonale zna odpowiedzi na te pytania, gdyż nie wyobrażam sobie sytuacji, że nie znając odpowiedzi , jak również nie weryfikując treści Stanowiska Komisji, świadomie głosowaliście za przyjęciem tego dokumentu. Zapewne nie będzie to nietaktem z mojej strony jeśli w tej chwili członkom Komisji Oświaty zadam jedno proste pytanie  - oczywiście  wierząc, że zarówno mi jak i członkom komisji zależy na prawdzie i uczciwości.  Pytanie jest naprawdę proste i brzmi -  czy  zna Pani  odpowiedzi  na przedstawione pytania?”

Pana Andrzej Przybyły powiedział, że szkoda, że część Komisji już wyszła i zadał pytanie Radnej Annie Kusiołek czy zna odpowiedzi na przedstawione powyżej pytania?

Radna Anna Kusiołek odpowiedziała, że nie pamięta i musiałaby zapoznać się z tymi pytaniami. Poinformowała również, że z tego co wie pan Przewodniczący Komisji Oświaty odpisał panu Andrzejowi Przybyle na te pytania. Jeżeli odpowiedz pana Przewodniczącego pana Andrzeja Przybyłę nie satysfakcjonuje może on w formie pisemnej zapytać wszystkich członków komisji. Pytała jak chce pan Andrzej Przybyła teraz wszystkich odpytywać?

Pana Andrzej Przybyła odpowiedział, że zadał proste pytanie i nie chce odpowiedzi na każde pytanie, tylko czy pani Anna Kusiołek zna odpowiedz na wszystkie te pytania? Dodał, że pytanie jest chyba proste – znam albo nie znam.

Radna Anna Kusiołek odpowiedziała, że nie koniecznie odpowiedz jest prosta, może częściowo znać, może częściowo nie znać. Powiedziała, że w tej chwili nie musi znać odpowiedzi na wszystkie pytania.

Pan Andrzej Przybyła zadał pytanie kolejnej Radnej Barbarze Wojtkowiak czy zna odpowiedzi na przedstawione powyżej pytania?

Radna Barbara Wojtkowiak odpowiedziała cyt. - „proste pytanie prosta odpowiedź, nie pamiętam”. Powiedziała, że musiałaby się zapoznać z pytaniami, czy zna odpowiedź na te pytania, czy pamięta dokładnie, wnikliwie.

Pana Andrzej Przybyła powiedział, że nie chce, aby pani Barbara Wojtkowiak odpowiadała w tej chwili na każde pytanie tylko czy zna odpowiedzi.

Radna Barbara Wojtkowiak powiedziała, że musiałaby odświeżyć pamięć
i na pewno zna.

 

Pana Andrzej Przybyła podziękował i poinformował, że sformuje to na piśmie do radnej Barbary Wojtkowiak.

Pan Andrzej Przybyła powiedział cyt. „Nie ukrywam, że odpowiedź jaką uzyskałem od Pana Przewodniczącego Szczepankiewicza bardzo mnie rozczarowała. Pan Przewodniczący nie odpowiedział na żadne z zadanych pytań zasłaniając się upływem czasu i kiepską pamięcią. W związku z tym, że Pan Przewodniczący jest nauczycielem pozwolę sobie ową odpowiedz ocenić w kategoriach szkolnych – Panie Szczepankiewicz punktów za odpowiedz „0” ocena oczywiście najniższa ”1”. ( Kiedyś w szkołach funkcjonowało takie powiedzenie, które mogłoby mieć tutaj zastosowanie – Kowalski myślałem, że stać Cię na więcej).Pan Przewodniczący Szczepankiewicz w swojej odpowiedzi odsyła mnie do protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty ( protokołu  do którego  po wielu perypetiach udało mi się dotrzeć – tu kłania się  fatalnie funkcjonujący dostęp do informacji publicznej w starostwie ) – Panie Przewodniczący ja bardzo szczegółowo zapoznałem się z protokołem posiedzenia Komisji Oświaty z 31 maja 2017r i właśnie zapisy tam zawarte budzą moje wątpliwości. Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty w żaden sposób nie odzwierciedla przebiegu posiedzenia, tworzenia dokumentu pod nazwą Stanowisko jak również nie wskazuje od kogo pochodzą kłamliwe informacje zawarte w tym dokumencie.   A Pan Panie Przewodniczący zamiast odsyłać mnie do cytowanego protokołu powinien Pan właśnie na podstawie tego protokołu udzielić mi rzeczowej odpowiedzi a nie zasłaniać się upływem czasu. Trzeba umieć ponosić odpowiedzialność za swoje obowiązki a nie tylko brać publiczne pieniądze za bycie radnym i Przewodniczącym Komisji.

W odpowiedzi Pana Szczepankiewicza jest jedna odpowiedź, która może wskazywać autora owego stanowiska  - cytat „ Zwyczajowo dokumenty omawianych problemów są przygotowywane przez merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego” . Rozumiem, że Pan Przewodniczący ma na myśli Wydział Oświaty, Kultury i Sportu , którego Kierownikiem jest Pani Elżbieta Kordylewska”. Wielka szkoda że Pani Kierownik tutaj nie ma bo zadałbym jej pytanie wprost czy to ona jest autorem owego dokumentu.

W posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej w dniu 31 maja 2017r. udział wzięli wszyscy członkowie Komisji: Pan Jacek Szczepankiewicz, Pani Iwona Buśkiewicz, Pani Aleksandra Kazuś – Wróblewska, Pani Anna  Kusiołek, Pani Barbara Wojtkowiak. Czterech z pięciu członków Komisji Oświaty są to osoby, które były lub są bezpośrednio związane z oświatą. Dwie z nich Pani Iwona Buśkiewicz i Pani Barbara Wojtkowiak sprawują funkcje kierownicze w placówkach oświatowych. Wydawałoby się, że osoby te dobrze znają przepisy oświatowe i w sposób odpowiedzialny podchodzą do swoich obowiązków bycia radnym. Nic bardziej mylnego – wszystkie Panie głosowały za przyjęciem Stanowiska Komisji Oświaty nie weryfikując informacji tam zawartych. Informacji kłamliwych i mających tylko jeden cel oczernić moją osobę. Mam wrażenie, że było to tzw. głosowanie w ciemno bo w przeciwnym razie nie wyobrażam sobie tak skrajnej nieodpowiedzialności. Dziwi mnie również brak reakcji ze strony Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Bogdana Jastrzębia, który w tym posiedzeniu Komisji uczestniczył.  Przecież to Pan Panie Przewodniczący odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Rady jak również za pracę Komisji stałych. Brak Pana reakcji wtedy na posiedzeniu Komisji Oświaty jak również Pana zachowania na Sesjach Rady Powiatu mogą wskazywać, że  dla Pana liczą się tylko interesy partyjne – niestety nie wiele ma to wspólnego z samorządem, samorządnością i demokracją. Wielu z Państwa było świadkami tych zachowań i sposobu załatwienia tej sprawy – niestety wnioski są bardzo smutne – rzutujące na ocenę pracy tego samorządu i starostwa.

Odniosę się teraz do stanowiska Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej z dnia 31 maja 2017r. oraz protokołu z owego posiedzenia. Zwrócę uwagę tylko na kilka spraw tam poruszanych. Oczywiście nie jest to działanie wybiórcze z tzw. kategorii „pod siebie” – po prostu większa część  tego dokumentu ma charakter wypełniacza nie mającego merytorycznie  nic wspólnego ze sprawą – jest to działanie w myśl zasady – byle dużo nie ważne co i jak – nie ważna jakość, byle kogoś opluć, opluć każdego  kto ma inne zdanie bądź domaga się prawdy. Również w kilku kwestiach wypowiedziałem się wcześniej więc nie ma potrzeby tego powielać.

W  stanowisku Komisji Oświaty jest zapis – cytuję „ Wszyscy członkowie Komisji (mamy tu na myśli Komisję konkursową) podpisali protokół z powyższego posiedzenia Komisji nie wnosząc uwag do jego treści.” – jest to oczywiście nieprawda bo w protokole z konkursu w punkcie 7 – Inne uwagi dotyczące przebiegu postępowania konkursowego -  jest zapis kwestionujący prawomocność oceny pracy dyr. SOSW w Słupcy z uwagi na brak opinii związku zawodowego – jeżeli ktoś wątpi w prawdziwość tej informacji  proszę sprawdzić w protokole komisji konkursowej. Choć w przypadku starostwa czynność ta jest dość skomplikowana  a oczekiwania by otrzymać dostęp do informacji publicznej trwają nawet kilka miesięcy – ale myślę, że żartobliwie mówiąc podanie, życiorys, trzy zdjęcia i parę miesięcy czekania sprawę załatwi. Bardzo dziwny jest ten  zapis, zwłaszcza, że w protokole z posiedzenia Komisji Oświaty jest informacja zupełnie odwrotna  wygłaszana przez pana starostę Mariusza Rogę. Żartobliwie mówiąc twórca stanowiska Komisji Oświaty nie potrafi czytać ze zrozumieniem bądź poniosła go fantazja pisarska nie mająca nic wspólnego z faktami. Istnieje również prawdopodobieństwo, że najpierw był dokument – Stanowisko Komisji Oświaty,a dopiero pod to Stanowisko był przygotowywany protokół.  Biorąc pod uwagę problem z dostępem do tego protokołu teza wydaje się być wysoce prawdopodobna. Wniosek jest taki, że Komisja Oświaty w przedmiotowym Stanowisku wygłaszała bzdety z przysłowiowego kapelusza nie weryfikując przekazywanych informacji - żartobliwie powiem że chyba informacje te pochodziły  od tajnego informatora – szkoda tylko, że nie udało mi się ustalić jego  pseudonimu choć nie ukrywam, że  przewijało się kilka ciekawych ksywek.  

Podobnego pochodzenia jest informacja dotycząca mojej działalności związkowej. W protokole z posiedzenia Komisji Oświaty nie ma ani słowa na ten temat natomiast w Stanowisku Komisji Oświaty jest tego dość sporawo. Autor Stanowiska w tym przypadku zupełnie rozjechał się - wypisując brednie i obrażając wszystkich związkowców zrzeszonych w organizacjach związkowych. Przypomnę ten zapis  - „Wówczas to pracownicy, o których mowa powyżej ( z informacji wcześniejszej wynika, że chodzi o pracowników  Zespołu Placówek Wspierania Rodziny „SZANSA” w Kosewie, a przedział czasowy to rok 2013 ) założyli Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Słupcy i pan Andrzej Przybyła został powołany na przewodniczącego tej organizacji, by jako osoba funkcyjna  mógł chronić swoje miejsce pracy”

Nie ukrywam, że długo zastanawiałem się jak zareagować na te słowa i jak sformułować właściwą odpowiedz. Dodatkową trudność w tej kwestii stanowi dla mnie  osoba przewodniczącego Komisji Oświaty Pana Jacka Szczepankiewicza, który jest członkiem naszej organizacji związkowej od początku jej funkcjonowania tj. od 2008r. Uczestniczył w spotkaniu założycielskim więc śmiało można powiedzieć, że był jednym z inicjatorów utworzenia tej organizacji na terenie powiatu słupeckiego.  Od 2008r do marca 2018 roku tj. przez dwie i pół kadencji Pan Szczepankiewicz był członkiem komisji rewizyjnej tej organizacji związkowej. Domyślam się, że Pan Jacek Szczepankiewicz nie jest autorem tych słów ale jako przewodniczący Komisji Oświaty podpisując to stanowisko i nie sprzeciwiając się tym niecnym słowom pokazał Pan jaki jest pana kręgosłup moralny. Nie zgadzając się ze słowami zawartymi w Stanowisku Komisji Oświaty mógł Pan do protokołu zgłosić swoje uwagi, wygłosić oświadczenie lub zdanie odrębne, a nie tylko wstrzymać się od głosu. Niestety nie uczynił Pan tego co w mojej ocenie przekreśla Pana jako człowieka prawego i uczciwego. Jako członek Komisji Rewizyjnej tej organizacji odpowiadał Pan za jej prawidłowe funkcjonowanie – zawsze ocena pracy przewodniczącego i Zarządu była pozytywna i wysoko oceniana. Tym bardziej nie rozumiem Pana bierności.  

Teraz  kieruje słowa do prawdziwego autora tych słów by sprostować te nieprawdziwe informacje – Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Słupcy powstała w 2008 roku z inicjatywy struktur powiatowych solidarności na wniosek pracowników 9 placówek oświatowo – wychowawczych działających na terenie powiatu słupeckiego. Wybór przewodniczącego  i władz statutowych związku następuje w drodze wyborów bezpośrednich w głosowaniu tajnym a nie jak sugeruje autor Stanowiska, że zostałem powołany na przewodniczącego. Nieskromnie powiem, że zawsze w wyborach uzyskiwałem 100% poparci, więc śmiało mogę powiedzieć, że Pan Panie Szczepankiewicz również na mnie głosowałeś. Tym bardziej nie rozumiem Pana stanowiska i bierności, kiedy obraża się organizację związkową do której Pan przynależy. Czyżby był Pan człowiekiem o dwóch obliczach – w zależności gdzie jest interes?

Sugerowanie przez autora Stanowiska, że zostałem powołany na przewodniczącego związku by chronić swoje miejsce pracy  obraża mnie i wszystkich związkowców. Jest to podważanie demokratycznych i suwerennych wyborów jakie dokonują członkowie tych organizacji. A głoszenie takich słów publicznie przez samorządowców świadczy tylko o poziomie ich kultury i odsłania prawdziwe oblicze i opinie jaką mają o ludziach zrzeszonych w organizacjach związkowych.                      

Nigdy mojej działalności związkowej nie widziałem przez pryzmat ochrony związkowej – nigdy takiej ochrony nie potrzebowałem. Zawsze otrzymywałem najwyższą ocenę swojej pracy, wielokrotnie byłem nagradzany za swoją pracę, a nawet sam pan starosta Mariusz Roga proponował mi stanowisko kierownicze – widocznie też oceniał moją prace wysoko. Tak więc dlaczego taki zapis znalazł się  w Stanowisku Komisji Oświaty – ano dlatego by faceta oczernić, pokazać jego nieczyste intencje bez względy na to czy jest to prawdą czy kłamstwem.

Chcę również powiedzieć, że dla organizacji związkowej pracuje społecznie, nigdy nie otrzymywałem z tego tytułu wynagrodzenia jak również nie byłem zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Całą działalność związkową prowadzę na prywatnym komputerze i drukarce, a od 2014 roku mimo, że jestem na emeryturze dalej pełnie funkcję przewodniczącego  i ochrona związkowa nie jest mi potrzebna – no chyba że przed żoną.

Podsumowując ten temat powiem tak -  to wstyd i hańba zwłaszcza w roku w którym tak wiele mówi się o wolności, demokracji czy patriotyzmie. Widocznie autor omawianego Stanowiska Komisji Oświaty,  jak i  członkowie Komisji Oświaty głosujący za przyjęciem tego stanowiska zupełnie inaczej rozumieją znaczenie tych  słów. A gdzie zwykła ludzka przyzwoitość … - szkoda słów.

Krótko odniosę się do zarzutu, że jako związkowiec podejmowałem działania w obronie  praw pracowniczych związanych z  utratą praw nabytych przez pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych. Jestem dumny
z moich działań w tej sprawie, mało komu wiadomo, że byłem autorem interpelacji poselskiej w  tej sprawie. Dalej uważam, że ustawodawca dokonał rozboju na tych pracownikach pozbawiając ich praw nabytych. Jestem bardzo  ciekawy jak zareagowałby i jak  wysoko skakał by pan starosta jakby ustawodawca nagle pozbawił go przywilejów strażackich. Dalszy komentarz w tym względzie jest zbyteczny.

Odniosę się również do informacji mówiącej o włączeniu wielkopolskich posłów w pomoc w załatwieniu mi zatrudnienia w SOSW w Słupcy. To informacja z kategorii – jedna pani drugiej pani – oczywiście nie obrażając pań.  Ciekawy jestem jak ta informacja przekazana przez „ kogoś tam” została zweryfikowana  przez komisję oświaty. Pewnie autor tych sensacji został poddany badaniom na wariografie. To żenujące i jednocześnie śmieszne, że poważni ludzie takie rzeczy wypisują. Oczywiście dzieje się to tylko  dlatego, że w naszym systemie prawnym nie ma na takich cwaniaków odpowiedniego bata, tym bardziej, że jak państwo widzicie jest kłopot ustalić kto jest autorem tych śmiesznych informacji.

Kolejna sprawa, którą chcę poruszyć dotyczy już konkretnej osoby. Wcześniej sprawy tej nie poruszałem bo wydawało mi się, że obowiązują w tym zakresie zasady  dżentelmeńskie, że o pewnych sprawach nie mówi się publiczne. Niestety są to standardy tylko dla  mnie a nie dla pana starosty. Publiczna wypowiedz Pana starosty zwalnia mnie z dżentelmeńskiej zasady i mogę w tej sprawie się wypowiedzieć.  Sprawa dotyczy wypowiedzi pana starosty Mariusza Rogi na posiedzeniu Komisji Oświaty, a dotyczy rozdawania stanowisk kierowniczych w jednostkach prowadzonych przez powiat.

Cytuję  słowa pana starosty – „ Mówca ( starosta ) dodał również, że swego czasu zaproponował panu Przybyle kierowanie placówką w Kosewie, co również spotkało się z jego odmową. Jest to nieliczne jak nie jedyne zdanie prawdziwe zawarte w cytowanych wcześniej dokumentach. Wprost pokazujące jak obsadza się stanowiska w jednostkach organizacyjnych powiatu słupeckiego – najpierw proponuje się stanowisko a dopiero później ogłasza się konkursy – jak znajomo brzmiąca zasada z PRL-owskich czasów.   W tym miejscu pragnę przypomnieć panu, panie  starosto, że takie propozycje złożył mi pan trzykrotnie – dwie dotyczyły pełnienia obowiązków dyrektora w związku z jego nieobecnością,  a jedna dotyczyła kierowania placówką i związana była z niecnym planem wyautowania ówczesnej pani dyrektor. Co udało się panu zrobić ale nie z moją pomocą. Trzykrotnie panu odmówiłem i nie dlatego, że nie chciałem być dyrektorem w Kosewie tylko dlatego, że nie wyobrażałem sobie współpracy z panem. Współczuje również niektórym dyrektorom i kierownikom, którym przyszło pod pana kierownictwem pracować, ale to już ich wybór i ich bajka. Oczywiście jest pozytywny aspekt tych propozycji pracy na stanowisku  kierowniczym, a mianowicie pozytywna ocena  mojej pracy. Bo przecież osobie kiepskiej nie zaproponowałby pan takiego stanowiska.

Panie starosto obserwując Pana działania i wypowiedzi pod moim adresem, śmiało mogę postawić tezę, że do dnia dzisiejszego nie może pan pogodzić się z faktem jak taka mizerota jak ja mogła  wielkiemu panu staroście  odmówić. Niestety mogła i to zrobiła i powiem więcej jestem z tego dumny, że propozycja kierowniczego stanowiska nie zdominowała moich harcerskich wartości.

Dużą rolę w całej tej sprawie odegrała osoba pani kierownik wydziału Oświaty, Kultury i Sportu pani Elżbiety Kordylewskiej. Długo zastanawiałem się i szukałem motywów jej działania  i odpowiedzi na pytanie co jest prawdziwym  powodem tak wielkiego zaangażowania pani kierownik w całą tę sprawę. Dlaczego tak ślepo broni zarówno pana starostę jak i dyrektora SOSW w Słupcy panią Annę Mydłowską.   Dlaczego mimo tak dużej wiedzy i znajomości przepisów prawa naraża się w tej sprawie na kpinę i śmiech.  Zapewne musi być ku temu konkretny powód. Oczywiście znalazłem ten powód. Który powiązany z pewnymi zdarzeniami dał mi pewność, że moje przypuszczenia są jak najbardziej trafne.

Wyobraźcie sobie państwo, że Pani Kierownik Elżbieta Kordylewska osoba sprawująca nadzór nad placówkami oświatowymi, kontrolująca ich  funkcjonowanie w jednej z tych placówek dorabiała sobie.  Nie trudno,
w kontekście omawianej sprawy, domyślić się o jaka placówkę chodzi – oczywiście o Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Słupcy, którym kieruje pani Anna Mydłowska. Brak pani kierownik Elżbiety Kordylewskiej
w składzie komisji konkursowej potwierdza tylko moje przypuszczenia.

Dla mnie związkowca ale również osoby, która kierowała placówką -  taka sytuacja jest niedopuszczalna, wymuszająca określone zachowania jak również uzależniająca osoby kontrolujące od kontrolowanych – jest to sytuacja patologiczna. Takiej sytuacji również nie dopuszczają zasady  zarządzania, kontroli  czy nadzoru. Osoba sprawująca pośrednio lub bezpośrednio nadzór nie może w żaden sposób wchodzić w relacje uzależniające lub wpływające na bezstronność swoich decyzji i opinii. Więc dla mnie sytuacja dorabiania przez panią kierownik Elżbietę Kordylewską  w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Słupcy jest sytuacją niedopuszczalną. Oczywiście o całej tej sytuacji musiał wiedzieć pan Starosta i zapewne działo się to za jego przyzwoleniem. Musicie państwo Przyznać, że dziwne i żałosne mamy standardy w tej naszej małej Ojczyźnie ….. Ciekawe jak do tego mają się standardy Powiat Słupecki Samorządowym Lider Edukacji?

W tym miejscu pozwolę sobie przedstawić informacje, która zapewne nie tylko mnie zaskoczyła i rozbawiła. Dotyczy to zapisu jaki znalazł się w dokumencie starostwa  pod nazwą „ Wytyczne do przygotowania i zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat słupecki”. A dotyczy omawianej przed chwilą kwestii tzw. dorabiania. W punkcie 14 tegoż dokumentu czytamy cyt. „Nie akceptuje się zatrudnienia osób funkcyjnych w innych jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki”. Domyślam się, że osobą odpowiedzialną za przygotowanie tego materiału i autorem tego zapisu  jest pani Kierownik Elżbieta Kordylewska. Dlatego pytam się jak to się ma do opisywanej wcześniej sytuacji dorabiania przez panią kierownik w SOSW w Słupcy. Ano ma się to tak – że co wolno wojewodzie to nie Wam panie i panowie dyrektorzy!

Powoli zbliżam się do końca mojej wypowiedzi. Powoli też kończy się kadencja tej Rady więc czas na podziękowania i gratulacje.

Chcę bardzo serdecznie podziękować Panu Staroście Mariuszowi Rodze bo dzięki Panu, panie Starosto miałem okazję naocznie i bezpośrednio na własnej skórze  przekonać się jak fatalnie działa  samorząd powiatowy oraz starostwo powiatowe kierowane prze pana:

 • Dzięki Panu miałem okazję przekonać się jak fatalnie funkcjonuje w starostwie powiatowym dostęp do informacji publicznej – gdzie czas oczekiwania wynosi nawet kilka miesięcy,
 • Dzięki panu miałem okazję przekonać się jakie kompetencje posiadają niektórzy radni powiatowi a zwłaszcza przewodniczący i jego zastępca
 • Dzięki panu miałem okazje przekonać się jak przedmiotowo i instrumentalnie traktuje się obywatela na tej sali, co oznacza samorządność
 • Dzięki panu przekonałem się jak umiejętnie można manipulować ludźmi,
 • Dzięki panu zobaczyłem jak informowani są mieszkańcy powiatu o sesjach czy posiedzeniach komisji stałych,
 • Dzięki panu zobaczyłem jak funkcjonują radcy prawni zatrudniani za pieniądze podatnika,
 • Dzięki panu zobaczyłem jak fatalnie działa komisja oświaty,
 • Dzięki panu przeszedłem procedurę skargi i zobaczyłem jak ciekawie i nie merytorycznie  jest na posiedzeniu komisji rewizyjnej
 • Dzięki panu dowiedziałem się co  komisja oświaty myśli o związkowcach
 • Dzięki panu przekonałem się jak działa wydział oświaty – jakie ma priorytety
 • Dzięki panu zobaczyłem jak działa strona internetowa powiatu, gdzie na stronie BIP-u nadal jako kierownik oświaty widnieje pani Ewa Matyba,
 • Dzięki panu wykryłem, że na stronie internetowej powiatu są nieaktualne dokumenty – np. statut
 • Dzięki panu upewniłem się, że wszystkie posiedzenia komisji stałych jak i sesje mogę nagrywać
 • Dzięki panu również miałem okazję  poznać ciekawych ludzi którzy mi szczerze kibicowali
 • Dzięki panu stałem się  bardziej świadomym obywatelem w myśl zasady – każde działanie rozwija.

Oczywiście długo jeszcze mógłbym mnożyć ten katalog!  

Dlaczego to wszystko dzięki panu ano z prostego powodu – lekceważąc mnie i organizację związkową, którą reprezentuje wymusił pan na minie takie a nie inne działanie w imię obrony własnego imienia jak również interesu związku zawodowego. Z tego co wymieniłem można by powiedzieć, że wiele się od pana można nauczyć. Lecz niestety nie skorzystam, bo nasze standardy i wartości zupełnie się różnią.  

Zostały mi jeszcze tylko gratulacje. Poprzez lokalne media dotarła do mieszkańców informacja, że podjął pan, Panie Starosto  decyzję, że wycofuje się z polityki i nie będzie pan kandydował. Gratuluje panu tej decyzji i powiem, że moim zdaniem  jest to chyba jedyna słuszna pana decyzja. Szkoda tylko, że 12 lat za późno.

Lecz może być i tak, że jest to działanie pozorne, znane nam z kampanii wyborczych na szczeblu krajowym, kiedy to przed wyborami pewnych działaczy chowa się by nie osłabiali kampanii. Jest to tylko moja teoria a czas pokaże jak faktycznie będzie.

Zdaję sobie sprawę, że jestem bezczelny ale przede wszystkim jestem  uczciwy i w sposób otwarty potrafię mówić co myślę w przeciwieństwie do tych co ukrywają się za ekranem komputera. Dziękuję za uwagę i poświęcony czas”.  

Przewodniczący Rady poinformował, że ostatnia sesja Rady Powiatu Słupeckiego kadencji 2014 -2018 odbędzie się w dniu 17 października 2018 roku o godz.1400.

Pan Mariusz Roga odniósł się do słów pana Andrzeja Przybyły i powiedział cyt. ”w tych wcześniej zadawanych pytaniach padło stwierdzenie: pan Andrzej Przybyła nie pogodził się przez blisko 10 lat z przegranym konkursem
na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Słupcy”, to jest absolutnie nie prawda, 11 lat nie może się pan pogodzić z tą frustracją, która pana gryzie i chyba jest to przypadek nieuleczalny. 

Pani Katarzyna Szulc – Radna Gminy Ostrowite poinformowała, że wnioskowała o remont drogi przez m. Mieczownicę na odcinku ok. 780 m. Powiedziała, że jest wykonany nowy chodnik przez firmę Konspol i dzięki temu koszt wylania nowego dywanika się zmniejszy.

Pani Katarzyna Szulc prosiła również o naprawę drogi przez Brzozogaj, którą przejeżdża autokar dowożący dzieci do szkoły. Pytała czy Starostwo nie ma możliwość pozyskania destruktu.

Przewodniczący Rady powiedział, że zapotrzebowanie na remonty dróg jest ogromne, a możliwości powiatu coraz skromniejsze. Dodał również, że nie  wiadomo jaka będzie możliwość pozyskiwania środków z zewnątrz, a obecnie Rada zgodziła się, że największym obciążeniem dla Powiatu będzie rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. 

Radna Barbara Wojtkowiak ustosunkowała się do wypowiedzi pana Andrzeja Przybyły. Powiedziała, że cieszy się, że pan Andrzej Przybyła jest  z siebie dumny i przyznaje się, że jest bezczelny. Pogratulowała autorefleksji. Kontynuowała, że tyle niepochlebnych słów padło na temat Starostwa, Starosty, Pana Przewodniczącego, członków Komisji Oświaty, pani Kierownik – patologia, cwaniactwo, żałosne standardy, manipulacja itp. Powiedziała, że jest jej przykro i że czuje się urażona. Prosiła, aby pan Andrzej Przybyła nie pisał do niej żadnego pisma z trzynastoma pytaniami, tylko przeprosił za słowa, które padły podczas jego wystąpienia.

 

P u n k t  22

Zakończenie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XLVIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokółowała:

Anna Pawela

Protokół nr XLVII/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 31 sierpnia 2018 roku.

BR .0002.7.2018

Protokół Nr XLVII/2018

nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 31 sierpnia 2018 roku.

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali ?Herbowej? Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1200 do godz. 1210.

 

P u n k t 1

Otwarcie obrad.

 

Obrady XLVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę.

Przewodniczący Rady ? powiedział, że powodem zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu jest upływający termin złożenia wniosku na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

 

P u n k t 2

 

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 16 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t 3

 

Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad XLVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

 

Nikt nie zgłosił zmian i obrady przebiegały według następującego porządku:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XLV/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 czerwca 2018 roku i protokół Nr XLVI/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 3 sierpnia 2018 roku.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 ? 2020 - druk nr 433.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego na rzecz Gminy Strzałkowo ? druk nr 434.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

P u n k t 4

 

Przyjęcie protokołu Nr XLV/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 9 czerwca 2018 roku i protokołu Nr XLVI/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 3 sierpnia 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły Nr XLV i Nr XLVI z sesji Rady Powiatu Słupeckiego były do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z ich treścią. Mówca poinformował, że protokoły są zgodne z przebiegiem obrad i zaproponował ich przyjęcie bez konieczności odczytywania. Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołów?

 

Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XLV/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła protokół Nr XLV/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 marca 2018 roku.

 

Następnie prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XLVI/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 roku.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła protokół Nr XLVI/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 3 sierpnia 2018 roku.

 

P u n k t 5

 

Interpelacje i zapytania radnych.

 

W tym punkcie porządku obrad interpelacje zgłosił radny Przemysław Dropiński:

 • ? wnioskował o budowę chodnika w miejscowości Ciążeń przy ulicy Słupeckiej ze względu na duży ruch samochodów, a chodzi o bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły,
 • ? kolejna interpelacja dotyczyła remontu drogi w miejscowości Samarzewo, która jest w bardzo złym stanie.

P u n k t 6

 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 ? 2020 - druk nr 433.

 

Prowadzący obrady powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 ? 2020. Dodał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym wraz z zaproszeniem na druku nr 433.

 

Pan Mirosław Chudziński ? Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy podziękował za zwołanie nadzwyczajnej sesji ale spowodowane to jest wyznaczeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu krótkiego terminu składania dokumentów. Dodał, że jednym z wymaganych dokumentów jest właśnie uchwała Rady Powiatu Słupeckiego o przystąpieniu do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pan Mirosław Chudziński ? powiedział, że jest to projekt na dwa lata tj. 2019 ? 2020 i dotyczy on aktywizacji osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupeckim, a jego wartość ogółem to 3 202 191,74 zł.

 

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 ? 2020.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVII/268/2018 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 ? 2020. Uchwala stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

P u n k t 7

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego na rzecz Gminy Strzałkowo ? druk nr 434.

 

Przewodniczący Rady ? powiedział, że następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego na rzecz Gminy Strzałkowo. Przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym wraz z zaproszeniem na druku nr 434.

 

Prowadzący obrady zapytał czy są pytania do projektu uchwały?

 

Wobec braku pytań i uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego na rzecz Gminy Strzałkowo.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVII/269/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego na rzecz Gminy Strzałkowo. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t 8

 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Pan Mariusz Roga ? odpowiadając powiedział, że jeżeli chodzi o budowę chodnika w miejscowości Ciążeń to w środę przyszłego tygodnia będzie podpisana umowa przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Poznaniu na modernizację ulicy Słupeckiej w miejscowości Ciążeń na kwotę około 800 000 zł, będzie to pierwszy etap niniejszej modernizacji. W roku 2019 będzie kontynuacja tej inwestycji.

Pan Mariusz Roga ? powiedział, że inwestycja dotycząca modernizacji ulicy Słupeckiej w Ciążeniu jest zasługą radnego Stefana Zielińskiego. Mówca powiedział, że jeżeli chodzi o Samarzewo to we współpracy z Gminą Lądek w pierwszej kolejności zostanie dokończona inwestycja w ciągu drogi powiatowej Ląd ? Słupca poprawiająca bezpieczeństwo tj. budowa chodnika w miejscowości Jaroszyn oraz ciągu pieszo-rowerowego, a w następnej kolejności prowadzone będą prace na drodze przez Samarzewo.

Pan Mariusz Roga ? powiedział, że w pierwszej kolejności droga Słupca ? Ląd ? Zagórów dlatego, że jest drogą zdecydowanie częściej użytkowaną, a droga przez Samarzewo służy tylko i wyłącznie dla ruchu lokalnego.

 

P u n k t 9

 

Wolne głosy i wnioski.

 

Przewodniczący Rady ? poinformował, że w dniu 16 listopada 2018 roku kończy się kadencja 2014 ? 2018 i zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym na 2 miesiące przed jej zakończeniem każdy radny składa oświadczenie majątkowe w dwóch egzemplarzach. Poinformował, że w oświadczeniu należy przedstawić stan majątkowy na dzień 16 września 2018 roku.

Przewodniczący Rady ? powiedział, że w związku z tym Państwo Radni otrzymali w dniu dzisiejszym druki oświadczeń majątkowych.

 

Przewodniczący Rady ? poinformował, że w miesiącu wrześniu 2018 r. rozpatrywana będzie informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2018 r. i w dniu dzisiejszym Państwu Radnym jest przekazywana niniejsza informacja. Dodał, że o posiedzeniach Komisji Stałych zostaną Państwo powiadomieni stosownymi zaproszeniami.

 

P u n k t 10

 

Zakończenie obrad

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XLVII nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

 

 

 Przewodniczący Rady

 Bogdan Jastrząb

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała

Roma Kaczmarek

 

Protokół nr XLVI/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 3 sierpnia 2018 roku.

BR. 0002.6.2018

Protokół Nr XLVI/2018

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 3 sierpnia 2018 roku.

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali ?Herbowej? Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1400 do godz. 1435.

 

P u n k t 1

Otwarcie obrad.

 

Obrady XLVI sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

 

P u n k t 2

 

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t 3

 

Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony

w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

 

Pan Mariusz Roga ? Starosta Powiatu powiedział, że po wysłaniu materiałów na dzisiejszą sesję zaszła konieczność nowelizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 ? 2035 , w związku z tym zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad i jako punkt 8 zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 ? 2035 ? druk nr 432, pozostałe punkty w kolejności odpowiedniej. Spowodowane to jest zwiększeniem limitu wydatków na projekt ?W rodzinie siła i moc?, który realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Starostę Powiatu.

 

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła wniosek Starosty Powiatu dotyczący rozszerzenia porządku obrad i XLVI sesja Rady Powiatu przebiegała według następującego porządku obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o działalności Powiatu Słupeckiego w zakresie kultury i ochrony zabytków oraz kultury fizycznej w 2017 roku ? druk nr 427.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018 ? druk nr 428.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 ? 2035 ? druk nr 432.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki ?
  druk nr 429.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2018 r. ? druk nr 430.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

P u n k t 4

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Bogdan Jastrząb poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Pan Mariusz Roga ? przedstawił stan zaawansowania prac przy rozbudowie szpitala w Słupcy na dzień 2 sierpnia br. i tak:

 • ? zakończony został w całości stan surowy budynku,
 • ? trwają prace porządkowe związane z realizacją stanu surowego, pozostałości materiałowe usuwane są na zewnątrz,
 • ? trwają prace odbiorowe stanu surowego i przekazywania kolejnych frontów robót dla potrzeb prac wykończeniowych,
 • ? trwają prace przygotowawcze w szybach windowych w celu wprowadzenia konstrukcji wind,
 • ? przyjęto dostawę materiałów do konstrukcji ścian działowych,
 • ? rozpoczęto prace związane z montażem ścianek działowych wewnętrznych,
 • ? zabezpieczono otwory na poziomie konstrukcji stropodachu zapewniając możliwość prowadzenia prac związanych z robotami wykończeniowymi,
 • ? rozpoczęto prace elektryczne; układanie tras kablowych, koryta na poszczególnych poziomach,
 • ? uwolniono przestrzeń przed budowanym obiektem poprzez likwidację fundamentów po żurawiach wieżowych,
 • ? od 6 sierpnia br. na tym terenie rozpoczną się prace sieciowe związane z kanalizacją deszczową i sanitarną,
 • ? tuż po zakończeniu odcinka kanalizacji od budynku rozpoczną się prace związane z wybudowaniem podjazdu dla karetek,
 • ? od 6 sierpnia br. rozpoczną się prace związane z montażem kanałów wentylacyjnych na poszczególnych poziomach,
 • ? w dniu dzisiejszym zostanie wyłoniony dostawca stolarki okiennej  z deklaracją sukcesywnego zamykania obiektu,
 • ? w kolejnym tygodniu zostanie ustawiona schodnia umożliwiająca bezpośredni dostęp ekip na nowy dach od strony północnej.

 

P u n k t 5

 

Interpelacje i zapytania radnych.

 

W tym punkcie porządku obrad interpelacje zgłosili: 

 • Radny Andrzej Kin ? wnioskował o naprawę nawierzchni dróg Grądzeń ? granica powiatu, Jaroszyn ? Ląd i Ląd ? Zagórów oraz o naprawę barier energochłonnych przy drodze Ląd ? Zagórów.
 • Radny Jacek Szczepankiewicz ? wnioskował o naprawdę ubytku na rondzie w miejscowości Giewartów, wyrwy na drodze w miejscowości Siernicze Wielkie i na drodze Mieczownica ? Doły.

Kolejna interpelacja dotyczyła jaka jest perspektywa pozyskania specjalistów do naszego szpitala w zakresie np. okulistyki, ortopedii ponieważ duża liczba pacjentów musi leczyć się prywatnie.

Następna sprawa jakie są możliwości w zakresie wyposażenia nowego szpitala w sprzęt medyczny i jakie są możliwości na ten cel pozyskania środków finansowych zewnętrznych.

 

P u n k t 6

 

Informacja o działalności Powiatu Słupeckiego w zakresie kultury i ochrony zabytków oraz kultury fizycznej w 2017 roku ? druk nr 427.

Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to informacja o działalności Powiatu Słupeckiego w zakresie kultury i ochrony zabytków oraz kultury fizycznej w 2017 roku. Przypomniał, że informację wszyscy radni otrzymali na druku nr 427 i była omawiana na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

 

Radny Jacek Szczepankiewicz ? Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała informację o działalności Powiatu Słupeckiego w zakresie kultury i ochrony zabytków oraz kultury fizycznej w 2017 roku.

 

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o działalności Powiatu Słupeckiego w zakresie kultury i ochrony zabytków oraz kultury fizycznej w 2017 roku. Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

P u n k t 7

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018 ? druk nr 428.

 

Przewodniczący Rady ? powiedział, że następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 428, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 431.

 

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Starostę.

 

Pan Mariusz Roga ? przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018. Wystąpienie Pana Starosty stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

 

Radny Andrzej Kin ? Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018 wraz z autopoprawką.

 

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018.

 

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła przedłożoną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018 łącznie z przyjętą autopoprawką.

 

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVI/264/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t 8

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 ? 2035 ? druk nr 384.

 

Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 ? 2035. Przewodniczący Rady dodał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 432.

 

Prowadzący obrady powiedział, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

 

Radny Andrzej Kin ? Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 ? 2035.

 

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 ? 2035.

 

Rada Powiatu w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVI/265/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 ? 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

P u n k t 9

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki ?
druk nr 429.

 

Prowadzący obrady powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie

uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki.

PrzewodniczącyRady - powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 429 i był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

 

Radny Jacek Szczepankiewicz ? Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja zapoznała się z projektem uchwały jak również opiniami nauczycielskich związków zawodowych i Komisja pozytywnie opiniuje omawiany projekt uchwały.

 

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.

 

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVI/266/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

P u n k t 10

 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2018 roku ? druk nr 430.

 

Przewodniczący Rady - powiedział, że następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2018 roku. Przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 430.

 

Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

 

Radna Anna Czerniak ? Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

 

Radny Andrzej Kin ? Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W związku z brakiem uwag i pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie niniejszy projekt uchwały.

 

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVI/267/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2018 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t 11

 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Pan Mariusz Roga ? odpowiadając powiedział na interpelacje dotyczące infrastruktury drogowej zostaną udzielone odpowiedzi na piśmie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach.

Pan Mariusz Roga ? powiedział, że jeżeli chodzi o interpelacje dotyczące szpitala i służby zdrowia to zaproponował by sesję w miesiącu wrześniu br. poświecić sprawą rozbudowy szpitala i dalszych perspektyw jego funkcjonowania.

 

Nikt nie zgłosił sprzeciwu na złożoną propozycję.

 

P u n k t 12

 

Wolne głosy i wnioski.

 

Radny Ignacy Maroszek ? zapytał ile zostało wydanych zezwoleń na poruszanie się łodziami motorowymi na Jeziorze Powidzkim oraz kto te pozwolenia wydaje? Kolejne pytanie ile jest łodzi Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i kto je kwalifikuje do ratownictwa wodnego?

 

Radny Jacek Szczepankiewicz ? powiedział, że dzisiaj radni otrzymali pismo Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Słupcy w sprawie pomieszczeń na magazyn broni. Mówca zapytał jakie są możliwości przedłużenia umowy użyczenia pomieszczeń na magazyn broni? Pismo stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Pan Mieczysław Górny ? Prezes Powiatowej Organizacji Ligi Obrony Kraju w Słupcy powiedział, że Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Słupcy upoważnił go by zawiadomić przedstawicieli powiatu słupeckiego, że dalsze istnienie strzelectwa sportowego na terenie powiatu jest zagrożone. Mówca powiedział, że jednym z wymogów by strzelectwo sportowe rozwijało się potrzebny jest specjalistyczny magazyn broni i amunicji, a umowa użyczenia na tego typu pomieszczenia kończy się, a innych pomieszczeń organizacja nie ma. w związku z tym prośba do władz powiatu by nie dopuścić do likwidacji strzelectwa sportowego w powiecie.

P u n k t 13

 

Zakończenie obrad

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XLVI sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

 

 

 Przewodniczący Rady

 Bogdan Jastrząb

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała

Roma Kaczmarek

Protokół nr XLV/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2018 roku.

BR.0002.5.2018

 

Protokół nr XLV/2018

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 29 czerwca 2018 roku.

 

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali ?HERBOWEJ? Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20.

Obrady trwały od godz. 1400 do godz. 1525.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

 

Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady XLV sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa oraz przedstawicieli mediów.

 

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu
obecnych było 13, więc jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony
w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad?

 

Wobec braku propozycji zmian porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przedstawienie porządku obrad.
  1. Przyjęcie protokołu Nr XLIV/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 maja 2018 r. 
  2. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Informacja o aktualnej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno ? finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2017.
  7. Podjęcie uchwały sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu wchodzącemu w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
   w Strzałkowie, ul. Górna 12, 62 ? 420 Strzałkowo. 
  8. Podjęcie uchwały sprawie nadania imienia Branżowej Szkole I Stopnia  wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
   w Strzałkowie, ul. Górna 12, 62 ? 420 Strzałkowo. 
  9. Podjęcie uchwały sprawie nadania imienia Technikum wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, ul. Górna 12, 62 ? 420 Strzałkowo.
  10.  Podjęcie uchwały sprawie nadania imienia Policealnej Szkole wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, ul. Górna 12, 62 ? 420 Strzałkowo.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 ? 2035.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Powiatu Słupeckiego.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Staroście Powiatu Słupeckiego dodatku specjalnego.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.
  16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  17. Wolne głosy i wnioski.
  18. Zakończenie obrad.        

 

P u n k t  4

Przyjęcie protokołu Nr XLIV/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia
25 maja 2018 r.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad, nikt nie zgłosił do jego treści uwag, więc zaproponował jego przyjęcie bez konieczności odczytywania.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu
Nr XLIV/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 maja 2018 roku.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół Nr XLIV/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 maja 2018 roku, bez odczytywania.

 

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Pan Mariusz Roga ? Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie
z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie pan Starosta przedstawił krótką relację na temat stanu zaawansowania prac rozbudowy szpitala. Na dzień dzisiejszy na terenie szpitala zakończono następujące prace: wykonano ławy fundamentowe pod cały budynek wraz z usunięciem kolizji sieciowych; wykonano ściany żelbetowe i strop nad piwnicą, instalację kanalizacyjną ? podposadzkową, posadzkę w piwnicy, ocieplenie i hydroizolację ścian piwnic; wykonano ściany nośne parteru i strop nad parterem oraz ściany i strop nad wjazdem dla karetek; wykonano ściany nośne pierwszego piętra i strop nad pierwszym piętrem; wykonano ściany nośne drugiego piętra oraz 60 % stropu nad tym piętrem (w dniu dzisiejszym wykonana zostanie reszta stropu); wykonano szyby windowe oraz klatkę schodową nowego budynku. W przyszłym tygodniu dokończona zostanie attyka, co pozwoli przed terminem wykonać prace związane ze stanem ?surowym? ? otwartym budynku. Mówca dodał, że nadal firma realizują inwestycję trzyma się w reżimie harmonogramu wcześniej założonego; opóźnienia związane z kolizjami energetycznymi zostały skompensowane. Na przełomie czerwca i lipca odbędzie się kolejne spotkanie społecznej rady budowy, czyli przedstawicieli wszystkich samorządów współpartycypujących w rozbudowie szpitala.

Pan Starosta odnosząc się do ?medialnego szumu ? czy w słupeckim szpitalu będzie Szpitalny Oddział Ratunkowy??; o tym gdzie funkcjonują SOR-y
w Województwie Wielkopolskim ustala to Wojewoda w Planie Ratownictwa Medycznego. Na dzień dzisiejszy w słupeckim szpitalu SOR-u nie ma, ponieważ obiekt istniejący nie spełnia wymagań technicznych. Wojewoda Wielkopolskie wpisał Słupcę do planu docelowego, uznając nasze argumenty związane
z rozpoczęciem rozbudowy szpitala i akceptując datę 31 grudnia 2018 r. na zakończenie jej realizacji. Zadania inwestycyjne realizowane na obiektach szpitalnych muszą uzyskać zgodę Wojewody, żeby mogły być realizowane i taka zgoda była. Dla nas również okazało się wielką niespodzianką, bądź też swego rodzaju nieporozumieniem, że w przesłanym do aktualizacji 19 wydaniu Planu Ratownictwa Medycznego dla Województwa Wielkopolskiego wykreślono SOR ze słupeckiego szpitala. Mówca powiedział, że do każdego wydania planu jego odpowiedź był negatywna, że kategorycznie sprzeciwia się on tego typu działaniom. W odpowiedzi z Urzędu Wojewódzkiego otrzymaliśmy informacje, że po dogłębnej analizie przyjęć stwierdzono, że z racji tego, iż słupecki szpital nie przyjmuje pacjentów na oddział SOR to takie oddział nie jest tutaj potrzebny. Reakcją na takie stanowisko było kolejne mówcy wystąpienie do Wojewody informujące, że albo nastąpiło nieporozumienie i zostały źle odczytane dane statystyczne, albo ktoś pewne sprawy źle zinterpretował. Na dzień dzisiejszy właśnie tak, sprawa ta wygląda.   

Pan Mariusz Roga ? powiedział, że jest jeden człowiek w Słupcy nazywa się Niezbecki, który za punkt honoru wziął sobie krytykowanie wszystkiego co realizowane jest w związku z rozbudową szpitala. Zapewne nie w smak mu jest, że ta sprawa dosyć dobrze nam idzie i każdego miesiąca postęp prac następuje zgodnie z harmonogramem. Pisanie tego rodzaju haseł, że ?czy wszystkie samorządy składające się na inwestycję, czy powiadomione zostało środowisko, że nie będzie SOR-u, że taka duża powierzchnia na usługi medyczne do wyrzucanie pieniędzy w błoto?, puki w Słupcy nie ma SOR-u, a nie ma, to żyjemy tylko i wyłącznie dobrą nadzieją, że nasze argumenty i wcześniejsze zapisy w planie, gdzie Słupca miała do końca bieżącego roku zorganizować powierzchnię pod SOR zyskają akceptację pana Wojewody. Nikt nam nie może zabrać czegoś, czego nie ma. Nigdy nie było mowy o tym, że po rozbudowie szpitala będą tutaj realizowane świadczenia medyczne dotychczas nie realizowane. Ustaliliśmy, że chcemy zachować statusquo, tyle ile łóżek w szpitalu jest, tyle ma zostać, takie oddziały jakie funkcjonują mają zostać, tyczy się to również realizacji świadczeń medycznych. Nie ma SOR-u, jest Izba Przyjęć, w związku z tym w planach rozbudowy szpitala wzięto pod uwagę zabezpieczenie odpowiednich do tego celu powierzchni.

Podsumowując mówca powiedział, że powodów do narzekań w związku
z rozbudową będzie jeszcze wiele, jednak jest on głęboko przekonany, że ze wszystkim sobie poradzimy.

 

Na obrady przybył radny Ignacy Maroszek (14 obecnych).

 

P u n k t  6

Interpelacje i zapytania radnych.

 

Interpelacje zgłosili:

 

 • Radna Anna Kusiołek ? powiedziała, że po raz kolejny zgłasza problem złego stanu nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Słupca. Mieszkańcy Posady w sołectwie Niezgoda proszą o utwardzenia drogi. Prośba o naprawę ubytków w drodze na skrzyżowaniu Cienin Kolonia ? Kamień. 
  Kolejna prośba o naprawę drogi Cienin Kościelny ? Cienin Perze.
  Mówczyni odnosząc się do przedłożonej w dniu dzisiejszym autopoprawki do budżetu, gdzie czytamy, że kolejny raz postępowanie przetargowe w sprawie modernizacji ul. Sikorskiego w Słupcy było nieskuteczne, a zaplanowane środki zostały skierowane na inwestycji drogowe na terenie gminy Strzałkowo ? wnioskowała o pilniejszą naprawę drogi w miejscowości Cienin Perze.

 

 • Radny Jacek Szczepankiewicz ? przedstawił zapytania radnych zgłoszone na ostatniej sesji Rady Gminy Ostrowite, i tak: radni pytają dlaczego jest tak duża podwyżka za umieszczanie urządzeń wodnych, kanalizacyjnych w pasach drogowych dróg powiatowych z 20 zł. na 80 zł?; prośba o naprawę drogi w Lipnicy, trudności w przejechaniu wybranych odcinków na tej drodze; mieszkańcy zamieszkujący wzdłuż drogi Giewartów ? Siernicze Małe proszą o remont tejże drogi; radni pytają jaka jest możliwość remontu drogi w Mieczownicy i utwardzenia
  w Brzozogaju; istnieje problem na drodze Szyszłowo ? Dobrosołowo ze względu na poruszające się po niej TIR-y, które ją psują ? warto skontrolować sytuację na tej drodze w zakresie przewożonego tonażu; zgłoszenie awarii świetlnego znaku w Dobrosołowie od strony Tumidaja.

 

 • Radny Waldemar Miernik ? zapytał o procedurę wydawania pozwoleń na składowanie śmieci? Kilka lat temu mieliśmy problem jako powiat, dużego składowiska śmieci w Słupcy przy ul. Bielawskiej ? skończyło się to dużym pożarem. Mówca powiedział, że zgłosili się do niego mieszkańcy obrębu Piotrowice z pytaniem, jak to jest że Starostwo, które powinno uczyć się na własnych błędach, mogło wydać pozwolenie na składowanie śmieci właśnie w tym obrębie? Na teren tego sołectwa zwożone są bardzo duże ilości śmieci, (teren byłej wytwórni mas bitumicznych) kierowcy zwożący te śmieci okazują się zezwoleniem wydanym przez Starostwo. Radny zapytał, że rzeczywiści takie zezwolenie zostało w naszym Starostwie wydane?

 

 • Radny Stefan Stencel ? powiedział, że po raz kolejny słyszy o kłopotach ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, w związku z tym pytanie, czy była podjęta próba przeprowadzenia bezpośredniej rozmowy
  z bezpośrednim pracownikiem Wojewody i czy jest taka możliwość? Mówca dodał, że stany zagrożenia życia na terenie naszego powiatu istnieją tak samo jak w Koninie, Kaliszu czy we Wrześni tylko że nie są one wykazane, ponieważ obecnie w naszym szpitali nie ma SOR-u.

 

P u n k t  7

Informacja o aktualnej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

 

Opinie Komisji o informacji:

 

Pani Anna Czerniak ? Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że komisja zapoznała się z informacją o aktualnej sytuacji w SP ZOZ w Słupcy i po wysłuchaniu wyjaśnień pani dyrektor, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała tą informację.

Radny Andrzej Kin ? Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że komisja na swym ostatnim posiedzeniu również tym tematem się zajmowała, pani dyrektor szpitala szczegółowo wszystkie sprawy członkom komisji omówiła, jednak chciałby zapytać o pewną kwestię tj. zobowiązania z tytułu podatków i ZUS, jest to kwota ponad milion złotych, czy te zobowiązania zostały uregulowane? Mówca dodał, że komisja jednogłośnie przyjęła informację o aktualnej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

 

Pani Iwona Wiśniewska ? Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy odpowiedziała, że są to zobowiązania prawidłowe, które wynikają z każdego miesiąca i naliczane są za miesiąc ubiegły są płatnościami na następny miesiąc, co realizowane jest systematycznie, nie ma żadnych płatności przeterminowanych.    

 

Wobec braku innych pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. Informacja
o aktualnej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Słupcy
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  8

Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno ? finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

 

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

 

Pani Anna Czerniak ? powiedziała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych zapoznała się z projektem uchwały i pozytywnie go zaopiniowała.

Radny Andrzej Kin ? powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji również pozytywnie projekt przedmiotowej uchwały.

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno ? finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Rada Powiatu na stan 14 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XLV/253/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno ? finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  9

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2017.

 

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

 

Pani Anna Czerniak ? powiedziała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych przyjęła jednogłośnie projekt tej uchwały.

Radny Andrzej Kin ? powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji również jednogłośnie przyjęła projekt tej uchwały.

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2017.

Rada Powiatu na stan 14 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XLV/254/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2017. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Obrady opuściła radna Aleksandra Kazuś ? Wróblewska (13 obecnych).

 

P u n k t  10

Podjęcie uchwały sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu wchodzącemu w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Strzałkowie, ul. Górna 12, 62 ? 420 Strzałkowo. 

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Jacek Szczepankiewicz ? Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Wniosek o nadanie imienia została poparty przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski, jest to powrót do tradycji tejże szkoły tym bardziej jest to zasadne, aby Rada Powiatu podjęła tę uchwałę. Mówca dodała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwały związane z nadaniem szkole imienia Wincentego Witosa.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu wchodzącemu w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, ul. Górna 12, 62 ? 420 Strzałkowo. 

Rada Powiatu na stan 13 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XLV/255/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu wchodzącemu w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, ul. Górna 12, 62 ? 420 Strzałkowo. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  11

Podjęcie uchwały sprawie nadania imienia Branżowej Szkole I Stopnia  wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Strzałkowie, ul. Górna 12, 62 ? 420 Strzałkowo. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Branżowej Szkole I Stopnia wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, ul. Górna 12, 62 ? 420 Strzałkowo. 

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLV/256/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania imienia Branżowej Szkole I Stopnia wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, ul. Górna 12, 62 ? 420 Strzałkowo. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  12

Podjęcie uchwały sprawie nadania imienia Technikum wchodzącego
w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie,
ul. Górna 12, 62 ? 420 Strzałkowo. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Technikum wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, ul. Górna 12, 62 ? 420 Strzałkowo. 

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLV/257/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania imienia Technikum wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, ul. Górna 12,
62 ? 420 Strzałkowo. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  13

Podjęcie uchwały sprawie nadania imienia Szkole Policealnej wchodzącej
w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie,
ul. Górna 12, 62 ? 420 Strzałkowo. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Policealnej wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, ul. Górna 12, 62 ? 420 Strzałkowo. 

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLV/258/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Policealnej wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, ul. Górna 12,
62 ? 420 Strzałkowo. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  14

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 420, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 425.

 

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian do budżetu Powiatu Słupeckiego na 2018 rok, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kin ? powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały wraz z autopoprawką.

 

 

Radny Waldemar Miernik ? zapytał, o inwestycję na ul. Sikorskiego, ponieważ na tej sali w ostatnim roku wielokrotnie mówiliśmy o tym, że na ul. Kopernika jest niebezpiecznie. Bezpieczeństwo na tym ciągu komunikacyjnym miało się poprawić w momencie przebudowy ul. Sikorskiego, jak będzie teraz wyglądała sytuacja z dotacją, czy będzie można liczyć na nią w roku przeszłym, gdy skończy się przedwyborcza gorączka i będzie można liczyć na realne ceny przetargów?

Pan Starosta odpowiedział, że z przykrością została podjęta decyzja
o rezygnacji z inwestycji modernizacji ul. Sikorskiego. Jedyna oferta, która wpłynęła w ostatnim przetargu przekraczała możliwości finansowe powiatu
o ponad 800 tys. zł.; w budżecie powiatu nie ma takich środków, aby brak ten uzupełnić. Z racji tego, że kosztorysy złożonych ofert w tych trzech postępowaniach przetargach pokazały pewne rozbieżności w opracowanej dokumentacji, dlatego też obecnie sporządzana jest aktualizacja kosztorysu.
W miesiącu wrześniu ponownie zostanie złożony projekt przebudowy ul. Sikorskiego do rządowego programu.

Radny Jacek Szczepankiewicz ? zapytał, dlaczego środki finansowe, które zostały wycofane z inwestycji na ul. Sikorskiego są głównie skierowane na teren Gminy Strzałkowo, a nie np. na teren Gminy Ostrowite, która dosyć dobrze współpracuje ze Starostwem?

Pan Starosta odpowiedział, że z Gminą Ostrowie zawarte zostało wielofalowe porozumienia, tzn. jesteśmy partnerem Gminy w projekcie rewitalizacyjnym ? powiat angażuje połowę wkładu własnego; jedno zadań ujętych w planie tj. budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Giewartów ? to zadanie będzie realizowane przez powiat. Drugim elementem tego porozumienia jest złożenie wniosku do programu rządowego na projekt budowy drogi

w kierunku Budzisławia.

Natomiast, przekazywane w tym momencie środki finansowe na modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy Strzałkowo są uzupełnieniem wcześniej zdjętej kwoty 200 tys. zł. z tych zadań na uzupełnieniem brakującej kwoty pokrywającej realizację inwestycji budowy ciągu pieszo ? rowerowego Powidz ? Przybrodzin. 

 

W związku z brakiem innych pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na 2018 rok.

Rada Powiatu na stan 13 obecnych 11 głosami ?za?, przy 1 głosie ?przeciw?
i 1 głosie ?wstrzymującym? przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2018 rok wraz z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu 12 głosami ?za?, przy 0 głosach ?przeciw? i 1 głosie ?wstrzymującym? podjęła uchwałę Nr XLV/259/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2018 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  

 

P u n k t  15

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 ? 2035.

 

Przewodniczący powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 421, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 426.

 

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kin ? powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji również ten projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 ? 2035.

Rada Powiatu 12 głosami ?za?, przy 0 głosach ?przeciw? i 1 głosie ?wstrzymującym? przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 ? 2035 wraz z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu 12 głosami ?za?, przy 0 głosach ?przeciw? i 1 głosie ?wstrzymującym? podjęła uchwałę Nr XLV/260/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 ? 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.  

 

P u n k t  16

Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Powiatu Słupeckiego.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kin ? powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji rozpatrywał projekt niniejszej uchwały, zaproponowana w uchwale wysokość wynagrodzenia Starosty Słupeckiego została ustalona zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
w szczególności zgodnie z pierwszą tabelą pkt b ? stanowisk pracowników samorządowych wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, marszałków ? zaproponowano wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 700 zł. ponadto zgodnie z art.36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Staroście przysługuje dodatek za wieloletnią pracę i dodatek specjalny. Jak wynika z powyższego zaproponowana wysokość wynagrodzenia miesięcznego Starosty Powiatu Słupeckiego została obliczona zgodnie
z obowiązującymi przepisami, wobec czego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. Mówca dodał, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.

 

Radny Waldemar Miernik ? powiedział, że ma wątpliwość którą przekazali jemu mieszkańcy naszego powiatu, gdy ukazał się tekst dotyczący projektu tejże uchwały. Podstawowa wątpliwość jest taka, że intencją ustawodawcy było obniżenie pensji burmistrzów, starostów, wójtów mają być obniżone o 20 %, a my sprytnie dzięki różnym zabiegom księgowym to wynagrodzenie obniżamy jedynie o 9 %.

 

Radny Mariusz Król ? przedstawił zestawienie o jakie kwoty brutto zostały obniżone wynagrodzenia włodarzom gmin z terenu powiatu słupeckiego, i tak:

 • Starosta Słupecki ? 960 zł.
 • Burmistrz Miasta Słupcy ? 1 140 zł.
 • Wójt Gminy Słupca ? 170 zł.
 • Burmistrz Miasta i Gminy Zagórów ? 460 zł.
 • Wójt Gminy Strzałkowo ? 672 zł.
 • Wójt Gminy Lądek ? 54 zł. (podwyżka).

Mówca dodał, że zgodnie z nowym rozporządzeniem wszyscy włodarze (oprócz wójta gm. Lądek) będą zarabiali 10 180 zł. brutto.

 

Radny Waldemar Miernik ? powiedział, że nie chciałby żebyśmy usprawiedliwiali tą obniżkę tylko i wyłącznie sytuacją w poszczególnych gminach, ponieważ my jesteśmy radnymi powiatu słupeckiego, a nie gmin.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Powiatu Słupeckiego.

Rada Powiatu 12 głosami ?za?, przy 1 głosie ?przeciw? i 0 głosach ?wstrzymujących? podjęła uchwałę Nr XLV/261/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Starosty Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.  

 

P u n k t  17

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Staroście Powiatu Słupeckiego dodatku specjalnego.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kin ? powiedział, że również ten projekt uchwały został przez Komisję Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji zaopiniowany pozytywnie.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie

przyznania Staroście Powiatu Słupeckiego dodatku specjalnego.

Rada Powiatu 11 głosami ?za?, przy 1 głosie ?przeciw? i 1 głosie ?wstrzymującym? podjęła uchwałę Nr XLV/262/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie przyznania Staroście Powiatu Słupeckiego dodatku specjalnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.  

 

 

 

 

 

P u n k t  18

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.

 

Przewodniczący powiedział, że w dniu 31 stycznia br. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ustawa ta, nakłada na rady wszystkich szczebli samorządowych konieczność podjęcia uchwał uwzględniających wprowadzone przez ustawodawcę zmiany. Dlatego też zachodzi konieczność powołania komisji statutowej, która przygotuje właściwe zapisy statutowe zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Mówca poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w komisji statutowej.

 

Radny Andrzej Kin ? do pracy w komisji statutowej zgłosił: radną Barbarę Wojtkowiak, radną Annę Kusiołek i radnego Jerzego Orchowskiego.

 

Radny Jacek Szczepankiewicz ? do pracy w komisji zgłosił radnego Waldemara Miernika.

 

Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na pracę w komisji statutowej.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej w której skład wejdą: radna Anna Kusiołek, radny Waldemar Miernik, radny Jerzy Orchowski i radna Barbara Wojtkowiak.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLV/263/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący poprosił, aby po zakończeniu obrad sesji nowo wybrana Komisja Statutowa ukonstytuowała się i spośród swego grona wybrała Przewodniczącego.

 

P u n k t  19

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Starosta odpowiadając na interpelację radnej Anny Kusiołek w kwestii ubytków w drogach powiedział, że pan dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg wszystko odnotował i na pewno się do wszystkiego odniesiemy. Natomiast naprawa odcinków dróg, którymi obecnie przejeżdża zastępcza komunikacja kolejowa nastąpi po zakończeniu modernizacji kolejowej, czyli ok. 20 lipca br.

Mówca odpowiadając na interpelację radnego Jacka Szczepankiewicza dotyczącą podwyżki za umieszczanie urządzeń wodnych, kanalizacyjnych w pasach drogowych dróg powiatowych powiedział, że do niedawna powiat słupecki miał najtańszą opłatę za tego rodzaju służebność w całej Wielkopolsce. Środki uzyskane z tego tytułu stanowią w pewien sposób zasilenie budżetu PZD na wykonywanie prac remontowych na drogach. Maksymalna stawka to 200 zł. więc stawka 80 zł. zaproponowana przez nasz samorząd nie jest wygórowana. Jeśli chodzi o naprawy dróg to sukcesywnie będą one wykonywane, jednak na pewno na Brzozogaju utwardzenie nie będzie wykonane, ponieważ byłoby to już zadanie inwestycyjne.

Pan Starosta odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez rannego Waldemara Miernika powiedział, że tak, powiat wydał decyzję pozwalającą na składowanie nieczystości w Piotrowicach. Decyzja administracyjna nie jest kwestią uznaniowości, jest tylko odzwierciedleniem spełniania wszystkich wymogów formalnych, to gmina Strzałkowo uchwalając swój plan, wydając określone ustalenia dozwoliła na to, żeby po spełnieniu wszystkich innych wymogów wydać taką decyzję. W Wydziale Ochrony Środowiska dokonano wnikliwej analizy dokumentów, postępowanie przed wydaniem decyzji było bardzo wnikliwe z uzupełnieniami, firma spełniła wszystkie wymogi; w związku z powyższym nie był podstaw prawnych żeby nie wydać decyzji pozytywnej. Na wniosek samorządu gminy Strzałkowo, jak i okolicznych mieszkańców przeprowadzone zostały tam kontrole, wszystkie składowane materiały są zgodne z kodami, które zostały zgłoszone przy wniosku o pozwolenie. Nie ma więc żadnych podstaw, aby uchylić tę decyzję i zakazać działalności.

Następnie mówca odpowiadając na interpelację radnego Stefana Stencla powiedział, że na etapie konsultacji i rozmów jesteśmy od samego początku, pani dyrektor Iwona Wiśniewska już po tej 19 aktualizacji planu rozmawiała z panem Marciniakiem ? dyrektorem Wydziału Zdrowia celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Mówca dodał, że jest przekonany iż nasze argumenty przeważą i nasz szpital wróci do Planu Ratownictwa Medycznego.        

 

P u n k t  20

Wolne głosy i wnioski.

 

Przewodniczący Rady odczytał oświadczenie Rady Gminy Powidz w sprawie współpracy z Powiatem Słupeckim, które stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

Pan Starosta powiedział, że jest w tym piśmie kilka prawdziwych stwierdzeń tylko zależy z której strony na tę prawdę popatrzymy. Powiat Słupecki w 2017 r. zaplanowała kwotę 200 tys. zł. a poniósł koszty blisko 600 tys. zł. Gmina Powidz zaplanowała 700 tys. zł. a wydała 350 tys. zł. Jeśli taka sytuacja ma być przełożeniem na współpracę gmin w kwestii rozbudowy szpitala to wkład Gminy Powidz jest w wysokości 180 tys. zł. a powiat blisko 600 tys. zł. wydał na infrastrukturę drogową w tajże gminie. Niezrealizowane zadanie na terenie gminy Strzałkowo złożył powiat we wniosku na rządową pomoc uzupełniającą w roku bieżącym. Mówca dodał, że nie ma zamiaru się gniewać na gminę Powidz, ani na pana Wójta; natomiast nie może być tak że wszystko musimy zrobić na ich terenie nie bacząc na inne gminy, ustalenia i priorytety.

 

Radny Waldemar Miernik ? powiedział, że chciałby uzyskać wyjaśnienia na temat publicznego transportu, jak ta organizacja wygląda? Obecnie mamy wakacje, autobusy ?szkole? przestały jeździć i ruch autobusowy w naszym powiecie zamarł. Mówca zapytał, czy taka sytuacja jest z naszej winy i dlaczego powiat nie ustalił sobie kursów chociażby do miejscowości wypoczynkowych?  

 

Pan Starosta odpowiedział, że tyle kursów jest realizowanych ile zostało zamówionych, nie ma najmniejszego powodu, aby jeździło tyle samo autobusów ile jeździ w roku szkolnym.

 

Radny Ignacy Maroszek ? odnosząc się do wypowiedzi pana Starosty powiedział, że jego zdaniem główną przyczyną niepowodzeń jest słaba komunikacja i brak bezpośrednich rozmów. Wina nie leży ani po jednej, ani po drugiej stronie, leży ona pośrodku, zawinił tutaj brak konkretnych uzgodnień.

 

P u n k t  21

Zakończenie obrad.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XLV sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

 

 

 

Protokółowała:

Żaneta Górczyńska

Protokół Nr XLIV/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 25 maja 2018 roku.

BR.0002.4.2018

 

Protokół nr XLIV/2018

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali ?HERBOWEJ? Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20.

Obrady trwały od godz. 1400 do godz. 1510.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

 

Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady XLIV sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa oraz przedstawicieli mediów.

Serdecznie powitał pana Grzegorza Walkowiaka ? przedstawiciela oddziału w Słupcy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Poznaniu.

 

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu
obecnych było 16, więc jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony
w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad?

 

Pan Mariusz Roga ? Starosta powiedział, że w drodze rozporządzenia Ministerstwo Finansów ustaliło nowe wartości stawek za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarach wodnych. Stawki te są tak niewielkie, że zainteresowanie kto miałby się tym zając nie bardzo jest, jednak dla formalności Rada Powiatu tak jak co roku zobligowana jest podjąć uchwałę dotyczącą ustalenia wysokości tychże opłat. Mówca zaproponował rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Słupeckiego, jako punkt 12. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad
o zgłoszony przez pana Starostę projekt uchwały.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie przychyliła się do rozszerzenie porządku obrad o punkt 12 ? podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Słupeckiego.

 

Porządek obrad po przyjętej zmianie przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przedstawienie porządku obrad.
  1. Przyjęcie protokołu Nr XLIII/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. 
  2. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Informacja o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin
   i Nasiennictwa  na terenie powiatu słupeckiego w roku 2017.
  5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
   w Słupcy za 2017 rok.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2017 rok.
  7. Podjęcie uchwały sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
   i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Słupeckiego.
  10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  11. Wolne głosy i wnioski.
  12. Zakończenie obrad.        

 

P u n k t  4

Przyjęcie protokołu Nr XLIII/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 20 kwietnia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad, nikt nie zgłosił do jego treści uwag, więc zaproponował jego przyjęcie bez konieczności odczytywania.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu
Nr XLIII/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 20 kwietnia 2018 roku.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół Nr XLIII/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 20 kwietnia 2018 roku, bez odczytywania.

 

 

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Pan Mariusz Roga ? Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie
z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  6

Interpelacje i zapytania radnych.

 

Interpelacje zgłosili:

 

 • Radny Andrzej Kin ? na wstępie serdecznie podziękował za zebranie poboczy na terenie Gminy Zagórów.

Następnie zgłosił interpelację dotyczącą wyznaczenia przejścia dla pieszych (namalowanie pasów) przy cmentarzu w Trąbczynie.
Druga interpelacja dotyczyła utwardzenia poboczy w Bukowem
i Augustynowie przy przystankach autobusowych.

 

 • Radna Anna Kusiołek ? interpelowała o naprawę drogi relacji Wilczna -  Cienin Kościelny.

 

 • Radna Barbara Wojtkowiak ? przekazał podziękowanie od wszystkich radnych Strzałkowa skierowane do Powiatowego Zarządu Dróg za posprzątanie poboczy na terenie Gminy Strzałkowo.

 

Obrady opuściła radna Aleksandra Kazuś ? Wróblewska.

 

P u n k t  7

Informacja o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin  i Nasiennictwa  na terenie powiatu słupeckiego w roku 2017.

 

Opinia Komisji o informacji:

 

Radny Jerzy Orchowski ? Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że komisja na swym ostatnim posiedzeniu jednogłośnie przyjęła informację dotycząca realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa  na terenie powiatu słupeckiego w roku 2017.

 

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. Informacja
o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa  na terenie powiatu słupeckiego w roku 2017 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  8

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupcy za 2017 rok.

 

Opinia Komisji o sprawozdaniu:

 

Radna Anna Czerniak ? Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że komisja pozytywnie przyjęła przedstawione sprawozdanie.

 

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożone sprawozdanie. Sprawozdanie
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2017 rok stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  9

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2017 rok.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że punkt dotyczący rozpatrzenia sprawozdania finansowego i oceny sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2017 rok proponuje realizować następująco:

 

1)         przedstawienie przez Pana Starostę sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2017 rok,

2)         przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Powiatu Słupeckiego za 2017 rok,

3)         przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Stałych Rady w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2017 rok,

4)         dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2017 rok.

 

Powyższa propozycja realizacji przedmiotowego punktu porządku obrad została przyjęta.

 

Starosta Mariusz Roga ? szczegółowo omówił sprawozdanie, które radni otrzymali na druku nr 388 i 397. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 6, natomiast sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2016 rok stanowi załącznik nr 7, a sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady Bogdan Jastrząb powiedział, że uchwałę Nr SO - 0954/37/6/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją
o stanie mienia i objaśnieniami Powiatu Słupeckiego za 2017 rok wszyscy radni otrzymali na druku nr 405. Dodał, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu jest pozytywna i wszyscy Radni mieli możliwość zapoznania się
z uzasadnieniem do przedłożonej opinii. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o opinie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu przedstawili opinie komisji w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2017 rok. Opinie Komisji były pozytywne i stanowią załączniki nr 10, 11, 12, 13, i 14 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad omawianymi sprawozdaniami.

 

Radny Andrzej Kin ? powiedział, że radni Polskiego Stronnictwa Ludowego będą głosować za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego
z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Będą oni głosowali nie dla idei, ale
w oparciu o bezsprzeczne fakty prezentowane na dzisiejszej sesji oraz w czasie ostatnich posiedzeń komisji stałych.

Po pierwsze w trakcie całego roku budżetowego zachowana była równowaga budżetowa, a wykonanie budżetu przebiegało zgodnie z przepisami prawa w ramach obowiązujących norm i wskaźników. Potwierdzeniem tego faktu jest pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
o sprawozdaniu Zarządu z wykonania budżetu.

Po drugie budżet 2017 roku zapewnił finansowanie największej w historii powiatu inwestycji, czyli rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w sposób niebudzący żadnych wątpliwości organu nadzoru, czy instytucji finansowych. Pozwoliło to wyłonić wykonawcę i rozpocząć inwestycję.

Po trzecie w 2017 roku w porównaniu do ostatnich lat Powiat Słupecki znacznie więcej wydatkował środków finansowych na zadania inwestycyjne oraz aplikował więcej środków Unii Europejskiej w ramach realizowanych projektów. 

Po czwarte w ramach realizowanych zadań w roku 2017, bez jakichkolwiek zakłóceń regulowano zobowiązania bieżące i długoterminowe powiatu, co jest dowodem na utrzymywanie się pełnej płynności finansowej budżetu.

Wobec takich argumentów nie można inaczej postąpić, jak tylko głosując za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za rok 2017.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych 13 głosami ?za?, przy 0 głosach ?przeciwnych? i 2 głosach ?wstrzymujących? podjęła uchwałęNr XLIV/249/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za rok 2017. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  10

Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

 

Przewodniczący Rady Bogdan Jastrząb zaproponował, by powyższy punkt porządku obrad realizować następująco:

 

1)         przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uchwały Komisji w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za rok 2017,

2)         przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego
za 2017 rok,

3)         głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia

        absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za rok 2017.

 

Prowadzący obrady poinformował, że przyjęcie wniosku o udzielenie Zarządowi Powiatu Słupeckiego absolutorium za 2017 rok jest równoznaczna z podjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017, którą Rada Powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

 

Powyższa propozycja realizacji przedmiotowego punktu porządku obrad została przyjęta.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Dawid Hierowski odczytał uchwałę Nr 4/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 14 maja 2018 roku  w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za rok 2017. Uchwała Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady Bogdan Jastrząb powiedział, że uchwałę Nr SO-0955/21/6/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2017 rok wszyscy radni otrzymali na druku nr 412. Dodał, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wyraziła opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego o udzielenie Zarządowi Powiatu Słupeckiego absolutorium za 2017 rok jest uzasadniony. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Poznaniu stanowi załącznik nr 17
do niniejszego protokołu.

 

Radny Waldemar Miernik ? powiedział, że radni Prawa i Sprawiedliwości analizując wykonanie budżetu za 2017 rok brali pod uwagę dwie rzeczy. Jedna to część matematyczna i to jest sprawozdanie finansowe o którym mówił pan Starosta ? tutaj wszystko się zgadza, trudno jest mieć jakiekolwiek uwagi. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz o której trzeba powiedzieć, chodzi tutaj o styl sprawowania władzy. Nie kto inny, jak jeden z członków Zarządu Powiatu Słupeckiego w ubiegły roku mówił o tym, że jest nieinformowany o wielu działaniach jakie Zarząd podejmuje. Toteż na początku tego roku nie kto inny jak jeden z członków Zarządu zrezygnował z pracy w Zarządzie w proteście przeciwko ?jakiejś? polityce. Do tego dochodzą jeszcze liczne konflikty jakie pan Starosta, czy Zarząd miał z władzami gmin Powiatu Słupeckiego. W tej sytuacji bardzo trudno jest na głosować za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za rok 2017.   

 

Radny Mariusz Król ? odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy powiedział, że jego rezygnacja z funkcji członka Zarządu w tym roku nie miała nic wspólnego
z finansami Powiatu Słupeckiego, była ona spowodowana tylko i wyłącznie skutki braku informacji dotyczących rozbudowy szpitala. Jest to jedyny powód złożenia przez mówcę rezygnacji, nie były to żadne powody finansowe.

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za rok 2017.

Rada Powiatu w obecności 15  radnych, 13 głosami ?za?, przy 0 głosach ?przeciwnych? i 2 głosach ?wstrzymujących? udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego jednocześnie podejmując uchwałę Nr XLIV/250/2018  w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady złożył serdeczne gratulacje panu Staroście i członkom Zarządu Powiatu Słupeckiego z tytułu uzyskania absolutorium.

 

P u n k t  11

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 409, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 411.

 

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian do budżetu Powiatu Słupeckiego na 2018 rok, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

 

Obrady opuściły: radna Anna Kusiołek i radna Barbara Wojtkowiak.

 

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kin ? powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały wraz z autopoprawką.

 

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na 2018 rok.

Rada Powiatu na stan 13 obecnych jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2018 rok wraz z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/251/2018 z dnia
25 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2018 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.  

 

P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Słupeckiego.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 410.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kin ? powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji również ten projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIV/252/2018 z dnia
25 maja 2018 roku  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  13

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Starosta odpowiadając na interpelację radnego Andrzeja Kina, dotyczącą wyznaczenia przejścia dla pieszych w Trąbczynie powiedział, że jest to temat dość trudny, ponieważ na wizji lokalnej była już tam Komisja ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, a zgodnie z obowiązującymi przepisami przy drodze powiatowej, jeżeli po drugiej stronie nie ma chodnika nie można wyznaczyć przejścia dla pieszych, a w zgłaszanym miejscu właśnie tak jest. Zgłoszony problem zostanie zaewidencjonowany i być może w innym trybie zostanie pozytywnie zrealizowany.

Mówca odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez radną Annę Kusiołek dotyczącą, naprawy drogi Wilczna ? Cienin Kościelny powiedział, że o jakimś poważniejszym remoncie tej drogi będzie można pomyśleć dopiero wtedy, gdy remont trakcji zostanie zakończony i autobusy komunikacji zastępczej przestaną kursować. Na razie na tej drodze będą prowadzone tylko doraźne naprawy. 

 

 

 

 

 

P u n k t  14

Wolne głosy i wnioski.

 

W tym punkcie nikt nie zabrał głosu.

 

P u n k t  15

Zakończenie obrad.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XLIV sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

 

 

 

 

Protokół Nr XLII/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 23 marca 2018 roku.

BR. 0002.2.2018

Protokół Nr XLII/2018
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 23 marca 2018 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali "Herbowej" Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.14:00 do godz. 15:15.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.

Obrady XLII sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz serdecznie powitał przedstawicieli mediów.
Przewodniczący Rady - poinformował, że w dniu 13 marca 2018 roku zmarł Tomasz Garsztka wieloletni Burmistrz Miasta Słupcy oraz zasłużony samorządowiec:  
Radny Rady Powiatu Słupeckiego ( 1998 - 2002 ),
Przewodniczący Rady Miasta Słupcy ( 2002 - 2006 ),
Wiceburmistrz Miasta Słupcy ( 2006 -2018 ),
Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki ( 01.09.2003 - 11.12.2006 ),
Miejsko Powiatowy koordynator obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przewodniczący Rady poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy pana Tomasza Garsztkę.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawionyw zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Nikt nie zgłosił zmian i obrady przebiegały według następującego porządku:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr XLI/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia  26 stycznia 2018 roku.                       
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.              
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Słupcy za rok 2017 - druk nr 372.
8.    Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2017 roku - druk nr 373
9.    Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017 - druk nr 375.
10.    Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2017 roku - druk nr 374.
11.    Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za 2017 rok.
12.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - druk nr 380.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018 - druk nr 383.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035 - druk nr 384.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu powiatu słupeckiego dla Gminy Ostrowite w roku 2018 na dofinansowanie przygotowania studium wykonalności dla projektu rewitalizacji miejscowości Giewartów  -  druk nr 385.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2018 - 2020 - druk nr 376.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie słupeckim w 2018 roku - druk nr 377.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 - druk nr 378.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020 - druk nr 379.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2018 - druk nr 381.
21.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2018 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego - druk nr 382.
22.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23.  Wolne głosy i wnioski.
24.  Zakończenie obrad.

P u n k t  4
Przyjęcie protokołu Nr XLI/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady - poinformował, że protokół z XLI sesji Rady Powiatu Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.
                   
Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XLI/2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XLI/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26 stycznia 2018 roku.  

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Bogdan Jastrząb poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że tylko w niewielkim stopniu warunki pogodowe spowolniły tempo prac na budowie szpitala w Słupcy. Dodał, że zakończone zostało wylewanie stropu nad kondygnacją piwniczną i do końca przyszłego tygodnia powinno się zakończyć na poziomie parteru. Mówca powiedział, że w części piwnicznej równolegle prowadzone są pewne prace przygotowawcze do zabudowy instalacji infrastruktury.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że w przyszłym tygodniu zostanie przez Starostę wydane ostateczne pozwolenie budowlane zastępcze, które uwzględnia wszystkie uwagi, które pojawiły się na etapie prac łącznie z kwestią połączenia obiektu istniejącego z obiektem dobudowywanym z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa pożarowego.

P u n k t  6
Interpelacje i zapytania radnych.

W tym punkcie porządku obrad interpelacje zgłosiła radna Aleksandra Kazuś - Wróblewska:

 • poprosiła o zwołanie Komisji Bezpieczeństwa i Ruchu Drogowego w celu stwierdzenia potrzeby założenia barierek ochronnych na zakręcie obok posesji pana Włodarczyka w miejscowości Cienin Kościelny oraz stwierdzenia zasadności oznaczenia przejścia dla pieszych przy restauracji "Dobry adres" w Piotrowicach,
 • kolejna interpelacja dotyczyła usunięcia krzewów przy drodze w miejscowości Żelazków,
 • ciągle poruszany problem poboczy dróg i wnioskuje o ich naprawę w ciągu drogi Kąty - Kotunia - Wierzbocice, droga jest w złym stanie, jest coraz bardziej niebezpieczna, jest wiele ubytków w drodze i dużo zastoin w asfalcie, o remont poboczy wnioskuje także przy drodze w Rozalinie i Pokojach.

Radna Aleksandra Kazuś - Wróblewska - podziękowała za naprawę drogi  w Kochowie, za destrukt, który powiat otrzymał oraz za wycinkę niebezpiecznych drzew przy drodze Wierzbno - Jaroszyn. Mówczyni zapytała dlaczego nie zostały przy tej drodze usunięte wszystkie drzewa tylko część?

P u n k t  7
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Słupcy za rok 2017 - druk nr 372.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Słupcy za rok 2017 wszyscy radni otrzymali na druku nr 372.
Informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a zatem poprosił  Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotową informację.


Przewodniczący Rady - w imieniu wszystkich radnych podziękował panu Komendantowi Powiatowemu Policji i wszystkim służbom mundurowym policji za dobrą pracę, dobre wyniki, życząc dalszych sukcesów i realizacji planowanych przedsięwzięć w 2018 roku.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził,   że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Słupcy za rok 2017. Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

P u n k t  8
Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2017 roku - druk nr 373.

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2017 roku wszyscy radni otrzymali na druku nr 373.

Dodał, że informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a zatem poprosił  Przewodniczącego Komisji  o opinię.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawianą informację.

Przewodniczący Rady - imieniu wszystkich radnych podziękował panu Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy za dbałość o bezpieczeństwo przeciwpożarowe, życząc realizacji zaplanowanych przedsięwzięć w 2018 roku.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się  i przyjęła do wiadomości informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2017 roku. Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017 - druk nr 375.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Starosta przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za dany rok. Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017 wszyscy radni otrzymali na druku nr 375.
Sprawozdanie było przedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała niniejsze sprawozdanie.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017.  Sprawozdanie stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu.

P u n k t  10
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2017 roku  -  druk nr 374.

Przewodniczący Rady -  powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2017 roku. Dodał, że sprawozdanie  wszyscy radni otrzymali na druku nr 374 i było przedmiotem obrad Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a więc poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała niniejsze sprawozdanie.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdanie.

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2017 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

P u n k t  11
Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za 2017 rok.

Przewodniczący Rady poprosił  Przewodniczących Komisji o złożenie sprawozdań z pracy poszczególnych komisji stałych za 2017 rok.

Radny Dawid Hierowski - Przewodniczący Komisji złożył sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie stanowi załącznik  nr 8 do niniejszego protokołu.

Następnie radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji złożył sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

W dalszej kolejności radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji złożył sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji złożył sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Następnie radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji złożyła sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

P u n k t  12
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - druk nr 380.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego wszyscy radni otrzymali na druku nr 380.

Dodał, że sprawozdanie było przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdanie.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził,  że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018 - druk nr 383.

Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 383, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 386.

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Starostę.

Pan Mariusz Roga - przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018. Wystąpienie Pana Starosty stanowi załącznik  nr 14 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018 wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła przedłożoną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018 łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLII/231/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

P u n k t  14
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035 - druk nr 384.


Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 ? 2035. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 384, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 387.

Prowadzący obrady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

Radny Andrzej Kin  - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035 wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych, 14 głosami "za", przy 0 głosach "przeciwnych" i 1 głosie "wstrzymującym" przyjęła niniejszą autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035 łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych, 14 głosami "za", przy 0 głosach "przeciwnych" i 1 głosie "wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr XLII/232/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035. Uchwała  stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

P u n k t  15
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej z budżetu powiatu słupeckiego dla Gminy Ostrowite w roku 2018 na dofinansowanie przygotowania studium wykonalności dla projektu rewitalizacji miejscowości Giewartów - druk nr 385.

Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu powiatu słupeckiego dla Gminy Ostrowite w roku 2018 na dofinansowanie przygotowania studium wykonalności dla projektu rewitalizacji miejscowości Giewartów wszyscy radni otrzymali na druku nr 385 i był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

Radny Andrzej Kin  - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu powiatu słupeckiego dla Gminy Ostrowite w roku 2018 na dofinansowanie przygotowania studium wykonalności dla projektu rewitalizacji miejscowości Giewartów.
Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLII/233/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu powiatu słupeckiego dla Gminy Ostrowite w roku 2018 na dofinansowanie przygotowania studium wykonalności dla projektu rewitalizacji miejscowości Giewartów. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

P u n k t  16
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2018 - 2020 - druk nr 376.

Prowadzący obrady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy zastępczej  w Powiecie Słupeckim na lata 2018 - 2020. Dodał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 376 i był omawiany na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a zatem poprosił Przewodniczącą o opinię.

Pani Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej  w Powiecie Słupeckim na lata 2018 - 2020.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLII/234/2018 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2018 - 2020. Uchwała stanowi załącznik  nr 20 do niniejszego protokołu.

P u n k t  17
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2018 roku - druk nr 377.

Przewodniczący Rady - powiedział, że następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2018 roku. Przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 377.

Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W związku z brakiem uwag i pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie niniejszy projekt uchwały.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLII/235/2018 w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2018 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  18
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 - druk nr 378.

Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Dodał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 378 i był omawiany na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a więc poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W związku z brakiem uwag i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLII/236/2018 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

P u n k t  19
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020 - druk nr 379.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 dnia stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020. Przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 379 i był omawiany na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a więc poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W związku z brakiem uwag i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie niniejszy projekt uchwały.
Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLII/237/2018 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia  2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

P u n k t  20
Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat  za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2018 - druk nr 381.

Przewodniczący Rady - powiedział, że następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2018. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 381.

Był on przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a więc poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja większością głosów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Radny Jacek Szczepankiewicz - zgłosił wniosek by w tym miejscu udzielić głosu Przewodniczącemu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".
Przewodniczący Rady - poinformował, że pismo Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego "Solidarność" dotyczące opinii przedmiotowego projektu uchwały wszyscy radni otrzymali do wiadomości.

Pan Andrzej Przybyła - Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Oświaty i Wychowania w Słupcy powiedział, że z pisma o którym mówił Przewodniczący Rady jasno wynika, że organizacja związkowa negatywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Pan Andrzej Przybyła - powiedział, że pani Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu na pytanie czy wynagrodzenia nauczycieli wzrastają corocznie, czy maleją, pani Kierownik mówiąc, że wzrastają myliła się z informacją mówiąc, że co roku wynagrodzenia i fundusz przeznaczony na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wzrasta. Mówca powiedział, że z wyliczeń matematycznych wynika, że między rokiem 2015, a 2016 wynagrodzenia spadły o 94 000 zł (0,8%), między rokiem 2016, a 2017 o 1% i między rokiem 2017, a 2018 o 264 000 zł (1,8%).
Pan Andrzej Przybyła - powiedział, że w 2016 roku odpis na doskonalenie nauczycieli wynosił 0,5% wysokości rocznych środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli tj. 81 210 zł, a więc 1 % to 162 420 zł, w 2018 roku proponowany jest odpis 1% i wynosi 101 421 zł. Mówca powiedział, że z powyższego wynika, że w stosunku do roku 2016 planowane środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli są mniejsze o 37,56%.
Pan Andrzej Przybyła - powiedział, że w przedstawionej opinii związek zawodowy zauważył pozytywną zmianę, a mianowicie środki finansowe o których mowa nie będą wykorzystywane przez pracowników Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego. Dodał, że informacja na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej w tej sprawie jest zupełnie inna.  

Przewodniczący Rady - powiedział, że jeżeli chodzi o środki finansowe na doskonalenie nauczycieli to w dniu dzisiejszym wprowadzana była poprawka w uchwale budżetowej powiatu słupeckiego na rok 2018.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że w sprawozdaniu z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej była informacja, że pan Andrzej Przybyła kwestionował zasadność rozstrzygnięcia konkursowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupcy powiadamiając Kuratorium Oświaty oraz Wojewodę Wielkopolskiego i nic nie zostało uchylone ani nie zostało zakwestionowane.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że  w wystąpieniu do projektu uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018 zostało powiedziane, że uszczuplony odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli został uzupełniony i nie ma żadnej w tej  materii nieprawidłowości. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię czerpania ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli przez pracowników administracyjnych Starostwa Powiatowego to powiat z budżetu dokłada środki finansowe na studia podyplomowe dla pani Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy ze względu na mały odpis środków finansowych w tej jednostce.  Dodał, że jeżeli szkoli się kadra kierownicza powiatowych placówek oświatowych to najczęściej jest umowa z prelegentem, że mogą uczestniczyć również pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Starosta poprosił o nie wywoływanie sensacji tam gdzie jej nie ma. Mówca powiedział, że właściwymi organami do badania zasadności postępowania uchwałodawczego Rady Powiatu jest Wojewoda Wielkopolski i Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, które nigdy omawianej uchwały nie uchyliły żadnego roku.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że wypracowany model zaufania dyrektorom szkół, że to oni najlepiej wiedzą jakie przedsięwzięcia w dziedzinie doskonalenia zawodowego nauczycieli podejmować, został przyjęty, dobrze funkcjonuje i nie należy go zmieniać.
 
W związku brakiem dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych 13 głosami "za", przy 0 głosach "przeciwnych" i 2 głosach "wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr XLII/238/2018 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2018. Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

P u n k t  21
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2018 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego - druk nr 382.

Prowadzący obrady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2018 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego. Dodał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 382 i był przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.
 
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały.
Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLII/239/2018 w sprawie udzielenia  w roku 2018 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

P u n k t  22
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Pan Mariusz Roga - poinformował, że na interpelacje radnego Waldemara Miernika z dnia 26 stycznia 2018 roku udzielił pisemnej odpowiedzi.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że ustosunkowując się do interpelacji zgłoszonych w dniu dzisiejszym powiedział, że skoro jest powód do podziękowań to Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy na miarę swoich możliwości dba o bardzo już wyeksploatowaną infrastrukturę drogową. Dodał, że gdyby było dużo środków finansowych i stać byłoby powiat na zrealizowanie wszystkich uwag, które płyną z terenu od sołtysów, radnych gminnych to wtedy problemy drogowe nie byłby najczęstszymi tematami poruszanymi na sesjach.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że wszystkie zgłoszone interpelacje zostaną wzięte pod uwagę ale proszę przyjąć do wiadomości, znając kondycję finansową powiatu, że nie wszystko uda się zrealizować według życzeń wnioskodawców.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że jeżeli chodzi o wycinkę drzew, że tyle, a nie więcej to dlatego, że są jeszcze organy ochrony środowiska, które tylko i wyłącznie na tyle pozwoliły. Mówca powiedział, że jeżeli chodzi o destrukt to należy używać pojęcia "pozyskaliście", a nie "dostaliście" ponieważ powiat kosztowało to wiele zabiegów bo dzisiaj nic w prezencie się nie dostaje.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że szczegółowe informacje o sposobie  załatwienia zgłoszonych interpelacji, na piśmie przekaże Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach.

P u n k t  23
Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady - poinformował, że w dniu dzisiejszym Państwo Radni otrzymali druki oświadczeń majątkowych, które należy złożyć w Biurze Rady w terminie do dnia 30 kwietnia br. Oświadczenia należy złożyć w dwóch egzemplarzach wraz z dwoma kopiami zeznania podatkowego PIT za miniony rok kalendarzowy.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że nie można milczeć w momencie kiedy jako społeczność powiatu słupeckiego jesteśmy szkalowani. Mówca powiedział, że nie jego intencją jest w tej chwili oceniać czy nie prawdę wręcz bzdury opowiadane były podczas sesji Rady Gminy Słupca, czy w sposób zamierzony bądź nie zamierzony takie bzdury pojawiły się obecnie w mediach społecznościowych dostępnych dla ogółu społeczeństwa, a dotyczy publicznego transportu zbiorowego.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że ustawa o publicznym transporcie zbiorowym taką samą rolę przyznaje wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi w stosunku do organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie danej gminy jak i powiatowi, w tym staroście na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu, która polega na zorganizowaniu połączeń między siedzibami gmin, a siedzibą powiatu i siedzibami gmin między sobą.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że rola organizatora dla publicznego transportu zbiorowego dla powiatu słupeckiego na mocy porozumienia została powierzona Prezydentowi Miasta Konina dając taką samą możliwość wszystkim gminom powiatu słupeckiego, z czego siedem gmin skorzystało, Gmina Orchowo nie. Mówca powiedział, że w związku z tym nie prawdą jest pisanie, że to powiat słupecki jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Dodał, że w imieniu powiatu słupeckiego to zadanie realizuje Prezydent Miasta Konina i Ci, którzy podpisali się pod tym dokumentem winni doskonale wiedzieć, że powierzyli to zadanie Prezydentowi Miasta Konina, a nie Staroście Powiatu Słupeckiego. Mówca powiedział pisanie cyt. "dotujemy powiat, a nie Państwową Komunikację Samochodową" jest błędem.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że zadaniem własnym gminy jest organizowanie dowozu dzieci do szkół. Mówca powiedział, że są to środki finansowe, które gmina ma obowiązek prawny przeznaczyć na dowóz dzieci do szkół z czym powiat nie ma absolutnie nic wspólnego. Cyt. "Rada Gminy przygotowała, czy w formie uchwały 67 757 zł netto na dofinansowanie realizacji powiatowego publicznego transportu zbiorowego" kolejna bzdura. Mówca powiedział, rada przygotowała środki finansowe na zapłacenie za zamówione dla siebie kursy autobusowe na terenie gminy.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że jest w posiadaniu zestawienia, które Gmina Słupca otrzymała od Państwowej Komunikacji Samochodowej w Koninie i Gmina Słupca ma zapłacić 73 177,78 zł. Mówca powiedział, że jak się podaje publiczne informacje to należy podawać prawdę. Dodał, że powyższa kwota jest wynikiem mnożnika zamówionych przez gminę 96 796 wozokilometrów razy 0,70 zł  dopłaty do każdego kilometra wynegocjowanej przez powiat. Niniejsza stawka dopłaty przysługuje powiatowi i każdej jednej spośród siedmiu gmin, które do niniejszego porozumienia przystąpiły. Powiat płaci 90 000 zł.
Pan Mariusz Roga - zaapelował do mediów, że jeżeli chcą informację, która dotyczy samorządu powiatu słupeckiego, proszę zwrócić się do odpowiedniej komórki merytorycznej. Mówca powiedział, że w Starostwie Powiatowym jest Stanowisko ds. organizacji Publicznego Transportu Zbiorowego, które świadczy pomoc na rzecz wszystkich gmin naszego powiatu.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że jest mu przykro, że po mimo pomocy przez pracownika Starostwa Powiatowego w regulowaniu spraw z Prezydentem Miasta Konina i z Państwową Komunikacją Samochodową w Koninie, która jest organizatorem niniejszego transportu, powiat ma takie podziękowanie.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że powiat dobrowolnie zgodził się na jednostkowe rozliczanie za cały powiat zadania dotyczącego publicznego transportu zbiorowego z Prezydentem Miasta Konina i za to, że powiat robi księgową robotę za poszczególne gminy to w rewanżu powiat otrzymuje takie podziękowanie. Zdaniem mówcy jest to nie uczciwe, jest to wredne kłamstwo, z którym powiat się nie zgadza, jak również nie zgadza się z tym by wypominano powiatowi, że uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi za zadanie pn. ?Likwidacja azbestu i wyrobów zawierających azbest? w jakikolwiek sposób pomaga powiatowi. Dodał, że jeżeli chodzi o azbest to powiat z budżetu powiatu przekazuje środki finansowe mieszkańcom poszczególnych gmin, to powiat składa wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Powiat zajmuje się w całości realizacją niniejszego projektu, przekazując środki finansowe i prace na rzecz gmin naszego powiatu, a nie odwrotnie.
Pan Mariusz Roga - jeszcze raz zaapelował do mediów, a szczególnie do tych, którzy nie są obecni na sesjach, a relacje z nich piszą o rzetelne przekazywanie informacji.

Pan Mariusz Król - zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady Powiatu by w porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu Słupeckiego uwzględnić punkt dotyczący odwołania jego osoby z funkcji Członka Zarządu Powiatu Słupeckiego. Dodał, że wszelkie wyjaśnienia w zgłoszonej sprawie złoży wszystkim w późniejszym terminie.


P u n k t  24
Zakończenie obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XLII sesję  Rady Powiatu Słupeckiego.

 


Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb

Protokół nr XLIII/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 20 kwietnia 2018 roku.

BR.0002.3.2018


Protokół nr XLIII/2018
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 20 kwietnia 2018 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali "HERBOWEJ" Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20. Obrady trwały od godz. 14:00 do godz. 16:35.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady pan Stefan Stencel otworzył obrady XLIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa oraz przedstawicieli mediów.
Serdecznie powitał Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy i Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupcy.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu obecnych było 13, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad?

Pan Mariusz Roga - Starosta powiedział, że do Starostwa Powiatowego wpłynęły trzy wioski o nadanie odznaki "Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego". Wnioski złożyli: Burmistrz Miasta i Gminy Zagórów - zgłaszając pana Marka Kujawę, Wójt Gminy Strzałkowo - zgłaszając pana Tadeusza Krotoszyńskiego i Wójt Gminy Powidz - zgłaszając Firmę Kamena Polanowo Zdroje Tomasz Białkowski. Kapituła rozpatrzyła złożone wnioski opiniując je pozytywnie.
W związku z powyższym wniósł o rozszerzenie porządku obrad jako punkt 15 - podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" - 3 uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad o zgłoszone przez pana Starostę projekty uchwał.

Rada Powiatu na stan 13 obecnych jednogłośnie przychyliła się do rozszerzenie porządku obrad o punkt 15 - podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" - 3 uchwały, dalsze punkty zgodnie z kolejnością.  

Porządek obrad po przyjętej zmianie przedstawiał się następująco:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr XLII/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 23 marca 2018 roku.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu słupeckiego w 2017 roku.
8.    Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu słupeckiego w 2017 roku.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok  2018.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 ? 2035.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu Słupeckiego.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Słupeckiego.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Słupeckiego.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" (3 uchwały).         
16.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17.    Wolne głosy i wnioski.
18.    Zakończenie obrad.

P u n k t  4
Przyjęcie protokołu Nr XLII/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 23 marca 2018 roku.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że protokół był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad, nikt nie zgłosił do jego treści uwag, więc zaproponował przyjęcie go bez konieczności odczytywania.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół Nr XLII/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 23 marca 2018 roku, bez odczytywania.

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pan Mariusz Roga - Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
 
P u n k t  6
Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacje zgłosili:

 •     Radna Barbara Wojtkowiak - zwracając się do pani Iwony Wiśniewskiej - Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy zapytała, jak na dzień dzisiejszy wygląda kondycja finansowa szpitala?  
 •    Radna Anna Kusiołek - odnosząc się do doniesień prasowych o złożonych wypowiedzeniach kadry administracyjnej zapytała, czy nie zaburzy to ciągłości pracy świadczenia usług medycznych?
 •    Radna Anna Czerniak - zapytała, czy szpitalowi potrzebna jest nowa forma akredytacji?  Drugie pytanie dotyczyło aktualnego stanu rozbudowy szpitala? 
 •    Radny Andrzej Kin - podziękował za wycinkę przydrożnych drzew na terenie Gminy Zagórów, jednocześnie prosząc o ujęcie w planie wycinki 6 kolejnych sztuk, których nie udało się do końca marca wyciąć. Zlokalizowane one są w    pasie drogowym Drzewce ? Nowa Wieś, przy lesie. Poprosił również o naprawę dróg powiatowych: Podbiel - Myszaków, Wierzbno -  Ląd. Radny zwracając się do pani Dyrektor szpitala powiedział, że posiada bieżące informacje od mieszkańców naszego powiatu, że obsługa pacjentów w porównaniu np. z Koninem jest naprawdę na wysokim poziomie, poprosił więc o wyjaśnienie dlaczego krążą w mediach informacje, że przyjmowani są do słupeckiego szpitala pacjenci spoza naszego powiatu, a mieszkańcy naszego powiatu muszą czekać w kolejkach?

 

 P u n k t  7
Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu słupeckiego w 2017 roku.

Opinie komisji o informacji:

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że komisja zapoznała się z rozpatrywaną informacją
i po wysłuchaniu wyjaśnień Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jednogłośnie pozytywnie ją zaopiniowała.
Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że komisja również pozytywnie zaopiniowała informację przedłożoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu słupeckiego w 2017 roku. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

P u n k t  8
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu słupeckiego w 2017 roku.

Opinie komisji o informacji:

Radna Anna Czerniak - powiedziała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych zapoznała się  i pozytywnie zaopiniowała rozpatrywaną informacją.
Radny Jerzy Orchowski - powiedział, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego również  zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację.

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu słupeckiego w 2017 roku.  Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018.  

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 391, a autopoprawkę w dniu dzisiejszym na druku nr 401.

 Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian do budżetu Powiatu Słupeckiego na 2018 rok. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że komisja po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji, Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na 2018 rok.
Rada Powiatu na stan 13 obecnych jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2018 rok.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIII/240/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2018 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 392, a autopoprawkę w dniu dzisiejszym na druku nr 402.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035.
Rada Powiatu 12 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 1 głosie 'wstrzymującym" przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu 12 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym"  podjęła uchwałę Nr XLIII/241/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  11
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu Słupeckiego.

Wiceprzewodniczący powiedział, że jak wszyscy pamiętają na ostatniej sesji członek Zarządu Powiatu Słupeckiego pan Mariusz Król zgłosił wniosek o odwołanie jego osoby z funkcji członka Zarządu Powiatu Słupeckiego. Projekt uchwały w niniejszej sprawie Państwo radni otrzymali na druku nr 393. Zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?  
 
W związku z brakiem pytań Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Powiatu 10 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 3 głosach "wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr XLIII/242/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  12
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Słupeckiego.

Wiceprzewodniczący poprosił pana Starostę o przedstawienie kandydatury na członka Zarządu Powiatu Słupeckiego.
Starosta serdecznie podziękował koledze Mariuszowi Królowi za 3,5 letnią pracę. Pan Mariusz Król nie był tylko marionetką w Zarządzie, ponieważ wnosił bardzo wiele cennych i merytorycznych uwag.
Następnie powiedział, że korzystając z ustawowych uprawnień chciałby rekomendować na funkcję nieetatowego członka Zarządu Powiatu Słupeckiego kandydaturę radnej Anny Czerniak. Za wszystkie pozytywnie przymioty tej kandydatury świadczy jej bogate doświadczenie samorządowe. Jest ona radną Rady Powiatu Słupeckiego nieprzerwanie od 2002 roku: w kadencji 2002/2006 ? przewodnicząca komisji zdrowia i członek komisji rolnictwa, w kadencji 2006/2010 - przewodnicząca komisji rewizyjnej i zastępca przewodniczącego komisji zdrowia, w kadencji 2010/2014 - przewodnicząca komisji zdrowia, natomiast w bieżącej kadencji - przewodnicząca komisji zdrowia oraz członek komisji rewizyjnej. Bogate doświadczenie zawodowe i wieloletnia praca w słupeckim szpitalu pozwoli w tym obszarze na nowe spojrzenie i na nową jakość. Pani Anna Czerniak jest również członkiem Rady Społecznej SP ZOZ w Słupcy. Przejawia ona także duże zainteresowanie działalnością społeczną. Od 1994 roku aktywnie działa w Stowarzyszeniu ds. Walki z Nowotworami i Chorobami Układu Oddechowego im. Dr Romana Grzeszczaka, zaczynając od funkcji skarbnika do prezesa obecnie. Mówca poprosił o akceptację zgłoszonej kandydatury.  

Radna Anna Czerniak wyraziła zgodę na kandydowanie. Dodała, że w przypadku wybrania jej osoby na członka Zarządu Powiatu Słupeckiego rezygnuje z członkostwa w komisji rewizyjnej.            

Wiceprzewodniczący powiedział, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym członka zarządu wybiera się w glosowaniu tajnym, stąd wymóg powołania komisji skrutacyjnej, która przeprowadzi głosowanie. Zaproponował, by skład komisji liczył 3 osoby. Zapytał, czy są inne propozycje?

Nikt nie zgłosił zastrzeżeń.

Do składu komisji skrutacyjnej zgłoszono: radną Annę Kusiołek, radnego Andrzeja Kina i radnego Tomasza Parusa.

Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do zaproponowanego składu komisji skrutacyjnej?
Nikt nie zgłosił uwag.

Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszony skład osobowy komisji skrutacyjnej.
Rada Powiatu jednogłośnie zaakceptowała skład komisji skrutacyjnej w osobach: Anna Kusiołek, Tomasz Parus, Andrzej Kin.

Wiceprzewodniczący poprosił komisję skrutacyjna o ukonstytuowanie się i wybranie przewodniczącego.

Radny Andrzej Kin - który został wybrany na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej odczytał regulamin głosowania w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Słupeckiego.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi do przedstawionego projektu regulaminu głosowania.
W związku z brakiem uwag Wiceprzewodniczący poddał pod glosowanie przyjęcie przedmiotowego regulaminu glosowania.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła regulamin głosowania w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Słupeckiego. Regulamin głosowania stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przeprowadził głosowanie zgodnie z listą obecności. Radni w wyczytywanej kolejności podchodzili do urny celem zagłosowania.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy wszyscy radni obecni na sesji wzięli udział w głosowaniu?
Następnie ogłosił 5 minutową przerwę, aby komisja skrutacyjna przeprowadziła dalsze czynności.   

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania. Protokół z głosowania wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  

Radna Anna Czerniak serdecznie podziękowała z wybór i okazane jej zaufanie, którego postara się nie zawieść.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że w wyniku tajnego głosowania na członka Zarządu Powiatu Słupeckiego została wybrana pani Anna Czerniak, co jest równoznaczne z podjęciem uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Słupeckiego. Mówca odczytał treść uchwały Nr XLIII/243/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.    
 
P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym członek Zarządu Powiatu nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej. Pani Anna Czerniak złożyła więc rezygnację z członka Komisji Rewizyjnej. Mówca zapytał, kto jest za przyjęciem rezygnacji?
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła rezygnację pani Anny Czernika z członka Komisji Rewizyjnej.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że w związku z powyższym należy uzupełnić skład Komisji Rewizyjnej, więc poprosił o składanie kandydatur.

Radny Tomasz Parus - zgłosił kandydaturę radnej Barbary Wojtkowiak.

Radna Barbara Wojtkowiak wyraziła zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej.

Wiceprzewodniczący zapytał, kto jest za tym, by w skład Komisji Rewizyjnej weszła radna Barbara Wojtkowiak?
Rada Powiatu jednogłośnie do składu Komisji Rewizyjnej wytypowała radną Barbarę Wojtkowiak.

Wiceprzewodniczący odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej i poddał go pod głosowanie.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIII/244/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.     

P u n k t  14
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Słupeckiego.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 396. Skarga została rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną, a więc poprosił zastępcę przewodniczącego komisji o przedstawienie stanowiska komisji w niniejszej sprawie.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powiedział, że dnia 23 marca 2018 r. wpłynęła skarga pana Andrzeja Przybyły na działalność Starosty Słupeckiego. W toku badania skargi przeprowadzono postępowanie wyjaśniające na podstawie którego komisja stwierdziła, że zarzuty podniesione w skardze są bezzasadne. Szczegółowe powody uznania skargi za bezzasadną przedstawiono w załączniku do uchwały. Projekt uchwały i załącznik został przez komisję przyjęty przy 4 głosach "za" i 1 głosie "wstrzymującym".  

Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy Państwo Radni mają pytania?

W związku z brakiem pytań, prowadzący zapytał, kto jest za tym, że skarga jest bezzasadna?
Rada Powiatu 10 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 3 głosach "wstrzymujących" uznała skargę na Starostę Powiatu Słupeckiego za bezzasadną.

Następnie Wiceprzewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Słupeckiego i poddał ją pod głosowanie.
Rada Powiatu 10 głosami "za", przy 1 głosie "przeciw" i 2 głosach "wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr XLIII/245/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.       
 
P u n k t  15
Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" (3 uchwały).         

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie 3 uchwał w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" zawartych na drukach 389, 399 i 400. Poprosił pana Starostę - Przewodniczącego Kapituły Nadania Odznaki o uzasadnienie nadania odznaki dla pana Tadeusza Andrzeja Krotoszyńskiego.

Starosta powiedział, że Wójt Gminy Strzałkowo złożył wniosek o nadane odznaki 'Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" dla pana Tadeusza Andrzeja Krotoszyńskiego. Uzasadniając wniosek mówca powiedział: "Pan Tadeusz Krotoszyński w Bankowości Spółdzielczej pracuje nieprzerwanie od 20 listopada 1971 roku. Stanowisko Dyrektora, a później Prezesa Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie objął 18 listopada 1976 roku. W okresie działalności zawodowej wykorzystując duże umiejętności w zarządzaniu sprawił, że osiągane wyniki banku należą do wyróżniających się i plasują bank do grona większych Banków Spółdzielczych działających w kraju. Szczególnym osiągnięciem zawodowym jest zapobieżenie upadłości przejmowanych przez Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie innych Banków Spółdzielczych tj. w Orchowie, Rzgowie, Kole, Kościelcu, Osieku Małym i Brudzewie, funkcjonujących na terenie województwa wielkopolskiego i Świnic Warckich położonych na terenie województwa łódzkiego. We wszystkich tych placówkach stworzono doskonałe warunki do świadczenia usług bankowych i pracy ponad 100 osobowej załogi. Wprowadzone nowe produkty bankowe i technologie pozwalają zaspokoić oczekiwania wszystkich chętnych korzystających z usług banku w tym organizacje i jednostki samorządowe. Bank stwarza możliwości dla rozwoju rolnictwa, rzemiosła, usług i poprawy bytowej poprzez udzielanie na korzystnych warunkach kredytów. W ramach działalności bankowej - bank uczestniczy w rozwoju społeczno ? gospodarczym poprzez udzielanie wsparcia
w formie udzielania dotacji i darowizn dla szkół, przedszkoli, straży, policji, KGW,  kościołów itp. Promując w ten sposób powiat słupecki. Tadeusz Krotoszyński prócz pracy zawodowej znajduje czas na dzielność społeczną. Był Radnym Wojewódzkiej Rady Nadzorczej w Koninie, Radnym I, IV i części V kadencji Rady Powiatu Słupeckiego. Przewodniczył Radzie w IV kadencji. Jest Wiceprzewodniczącym Rady Krajowej Związku Banków Spółdzielczych."
Starosta poinformował, że zarówno kapituła jak i Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie ustosunkowali się do ww. wniosku.  

W związku z brakiem pytań Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" dla pana Tadeusza Andrzeja Krotoszyńskiego.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIII/246/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego". Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.                 

Wiceprzewodniczący poprosił pana Starostę o uzasadnienie nadania odznaki dla pana Marka Kujawy.

Starosta powiedział, że Burmistrz Miasta i Gminy Zagórów wraz z panią Małgorzatą Iwanicką - Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie wspólnie złożyli wniosek o nadane odznaki ?Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego? dla pana Marka Kujawy. Uzasadniając wniosek mówca powiedział: "Pan Marek Kujawa był dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie w latach 1997 - 2017. W momencie powierzenia mu funkcji dyrektora była to szkoła z dwoma kierunkami kształcenia, mieszcząca się w starym niefunkcjonalnym budynku. Dzięki wielu staraniom o ogromnej determinacji pana Marka Kujawy od 1 września 1999 r. uczniowie rozpoczęli naukę w nowoczesnym i dobrze wyposażonym obiekcie szkolnym, który z roku na rok się rozwija. Szkoła jest w całości okablowana w szkolną sieć komputerową.
Z inicjatywy pana Marka Kujawy szkoła wzbogaciła się o trzy tablice interaktywne. Szkoła posiada również nowy parking, plan manewrowy do nauki jazdy samochodem oraz garaże. Z inicjatywy dyrektora został uporządkowany, zadrzewiony i zakrzewiony teren wokół szkoły, powstały skalniaki, fontanny, boisko do piłki plażowej, wybudowana została altana w której mogą się odbywać spotkania integracyjne dla uczniów. Systematyczne wsparcie i motywacja ze strony dyrektora sprawiała, że szkoła właściwie spełniała swoje zadania dydaktyczne i wychowawcze,  a przyjazna atmosfera tworzyła dobry klimat do indywidualnego rozwoju każdego ucznia. Świadczą o tym licznie wykształceni absolwenci kontynuujący naukę na wybranych przez siebie uczelniach, dobra zdawalność egzaminów zewnętrznych oraz sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach. Dzięki determinacji pana Marka Kujawy i stałego dążenia do stworzenia placówki kompletnej, uczniowie i pracownicy obecnie mają stworzone nowoczesne i bezpieczne warunki pracy, a przyjazna atmosfera tworzy dobry klimat do indywidualnego rozwoju każdego ucznia i sprawia, że podejmują w niej naukę również uczniowie z ościennych powiatów. Z inicjatywy dyrektora w szkole powołano Zespół Projektowy ds. pozyskiwania funduszy unijnych na rzecz młodzieży uczącej się w szkole. Dzięki temu uczniowie wyjeżdżają na praktyki zagraniczne w ramach programu Leonardo da Vinci (Włochy, Hiszpania), Sokrates Comenius (Niemcy) i Erasmus+ (Hiszpania). Za sprawą dyrektora od 27 października 2005 roku szkoła posiada patronów " Braci Kostaneckich " światowej sławy naukowców związanych z ziemią zagórowską. Podczas dokonywania wyboru nadrzędnym celem pana Kujawy była chęć propagowania wiedzy i pamięci o ludziach, którzy wywodzili się z ziemi zagórowskiej, a tym samym z powiatu słupeckiego i wnieśli ogromny wkład w propagowanie wiedzy naukowej oraz rozwój intelektualny następnych pokoleń. Pan Marek Kujawa dzięki swojemu zaangażowaniu pozyskał wieli sojuszników i sponsorów dla szkoły." Mówca dodał, że zarówno kapituła jak i Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali ww. wniosek.  

W związku z brakiem pytań Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" dla pana Marka Kujawy.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIII/247/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego". Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.    

Wiceprzewodniczący poprosił pana Starostę o uzasadnienie nadania odznaki dla Firmy Kamena Polanowo Zdroje Tomasz Białkowski.
             
 Starosta powiedział, że Wójt Gminy Powidz złożył wniosek o nadane odznaki "Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" dla Firmy Kamena Polanowo Zdroje Tomasz Białkowski. Uzasadniając wniosek mówca powiedział: "Kamena Polanowo to rodzinna firma, istniejąca na rynku wody od 1991 roku. Założona przez Tadeusz Białkowskiego - wędkarza, rybaka dalekomorskiego, który kochając przyrodę, obcowanie z jeziorem powidzkim marzył o zbudowaniu stawów rybnych. Jednak po zbadaniu wody z bijących źródełek podjęto decyzję o budowie pod koniec lat 80-tych rozlewni wody, która przez lata kojarzona była z niezwykle smaczną oranżadą. Polanowska rozlewnia nieustannie czerpie wodę z jednego źródła, czystej, krystalicznej, zdrowej i bardzo smacznej wody. Bardzo korzystne warunki hydrogeologiczne, ekologiczne - położenie w sercu Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz pożądany, doskonale zrównoważony skład mineralny i pierwotna czystość wody pozwalają czerpać ją z ujęcia głębinowego w sposób naturalny. Wytwórnia Wód Mineralnych Kamena Polanowo, jako lokalny producent zajmuje się kompleksową dostawą wody. Personalizację etykiety, a tym samym reklamę firmy, instytucji, hoteli, samorządów, Kamena wprowadziła na przełomie 2014/2015 roku. Także kształt butelki jest jedyny i niepowtarzalny. Ta innowacyjna forma promocji ma już swoich stałych odbiorców. Kamena obsługuje już cały polski rynek wody - od Bałtyku po gór szczyty, jest to wiele znanych firm. Rozbudowano halę przeładunkową, bowiem obrót towarem jest z każdym miesiącem coraz większy - obecnie do 2 tirów dziennie. W chwili obecnej Kamena obsługuje 1,5 tys. podmiotów, wciąż napływają nowe zamówienia, co gwarantuje firmie nieprzerwany rozwój. Kamena zatrudnia ponad 30 osób i jest to tendencja wzrostowa. W minionym roku Kamena odnotowała 300 % wzrost produkcji wody w stosunku do lat minionych. Firma wspiera lokalne wydarzenia sportowo - kulturalne, dostarczając wodę". Starosta dodał, że również w tym przypadku kapituła jak i Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali ww. wniosek.  

W związku z brakiem pytań Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" dla Firmy Kamena Polanowo Zdroje Tomasz Białkowski.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIII/248/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego". Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.    
     
P u n k t  16
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Pani Iwona Wiśniewska - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy odpowiadając na pytanie dotyczące kondycji finansowej szpitala powiedziała, że obejmując stanowisko dyrektora w 2012 roku sytuacja finansowa szpitala była bardzo zła. Szpital od 2009 roku generował starty na bardzo wysokim poziome. W 2012 roku zgodnie z przepisami organ prowadzący musiał z własnych środków pokryć powstałą starte finansową. Od 2013 roku szpital cały czas generuje wynik finansowy dodatni, za 2017 rok jest to kwota 200 tys. zł. Słupecki szpital w przy takiej wysokości kontraktowania jest jednym z nielicznych w Wielkopolsce, osiągającym dodatni wynik finansowy. Szpital nie ma problemu z płynnością finansową, a nawet z własnych środków udaje się zakupić sprzęt medyczny. Zakupiono karetkę na niespełna 400 tys. zł., lampę do fototerapii, inkubator, monitoring pacjenta, defibrylatory, respirator transportowy. Dokonano remontu całego poziomu oddziału chorób płuc. Finansowanie szpitala uległo zmianie, ponieważ od 1 października 2017 r. przyznawany jest ryczałt, więc jest to ciągły monitoring świadczonych usług. Wykonanie usług na odpowiednim poziomie gwarantuje uzyskanie ryczałtu na obecnym poziomie. Po raz pierwszy od 2009 roku udało się pozyskać z Fundacji Jerzego Owsiaka sprzęt na oddział pediatryczny. W roku bieżącym również szpital osiąga zyska, choć może to ulec zmianie.
Pani Iwona Wiśniewska - odpowiadając na interpelację dotyczącą doniesień prasowych związanych ze złożonymi wypowiedzeniami, czy nie zaburzy to pracy szpitala powiedziała, że złożone wypowiedzenia są dla niej bardzo trudne nad czym ubolewa. Są to bardzo wartościowi pracownicy z doświadczeniem, ogromną wiedzą i zaangażowaniem w pracę. Obciążenie pracą w szpitalu jest bardzo duże, co nie jest zapewne adekwatne do wynagrodzenia. Mówczyni dodała, że będzie jej bardzo trudno zastąpić te osoby, jednak niektórzy wskazują osoby, które mogłyby przejąć ich obowiązki. Ubolewa ona, że wykorzystuje się ją i te osoby do zbijania kapitału politycznego lub osobistego.
Pani Dyrektor odnosząc się do akredytacji powiedziała, że jest to ocena jakości wykonywanych świadczeń medycznych w szpitalach i wykonywana jest obecnie przez jeden podmiot, który ma uprawnienia nadane przez Ministerstwo Zdrowia i jest to Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie. Szpital słupecki wpisany jest w program środków unijnych, co będzie sprawdzane przez specjalistów w okolicach września/października. Koszt akredytacji związany jest tylko z pracą czynnika ludzkiego tj. pracowników szpital.  Kosztem jest ponadto dostosowanie szpitala do obowiązujących standardów. Akredytacja przyznawana jest na dwa lata, po upływie tego czasu przeprowadzana jest weryfikacja (koszt ok. 30 000 zł). Certyfikat ISO przyznawany jest na trzy lata, szpital go posiada. Elementami jakościowymi, gdzie szpital może osiągnąć dodatkowy wzrost ryczałtu to jeśli szpital posiada świadectwo w zakresie mikrobiologii to otrzymuje 0.5 % wzrostu i jeśli posiada świadectwu z zakresu chemii klinicznej ? laboratoria. Nasz szpital posiada te dwa świadectwa nadawane przez odpowiednie podmioty.
Pani Iwona Wiśniewska na pytanie dotyczące przyjmowania do szpitala w pierwszej kolejności pacjentów spoza powiatu odpowiedział, że powinniśmy się cieszyć iż Ci pacjenci chcą się leczyć w naszym szpitalu. Nie rozumie czym różni się pacjent z Wrześni, Konina od pacjenta ze Słupcy, ryczałt przyznawany jest na pacjenta po numerze pesel, a nie ze względu na adres zamieszkania. Nikt to niej nie zgłaszał takie problemu, że czeka dłużej niż inny pacjent, kolejka oczekujących jest jedna. Oczywiści, te kolejki są różne w zależności od wykonywanych zabiegów. Wszyscy pacjenci traktowani są jednakowo, z takim samym świadczeniem medycznym i z taką samą kolejką oczekujących.

Radny Mariusz Król - odnosząc się do złożonych wypowiedzeń zapytał, czy z tymi osobami nie da się jeszcze negocjować, żeby zostały w tym najgorszym okresie jakie teraz mamy, czyli rozbudowy szpitala?
Pani Iwona Wiśniewska - odpowiedziała, że rozmawiamy. Poprosiła, aby uszanować decyzję tych osób, którą zapewne odpowiedzialnie każdy podjął.
Radny Mariusz Król - powiedział, że z pani dyrektor wypowiedzi wynika, iż szpital od kilku lat wykazuje nadwykonania, czy z tych nadwyżek nie dałoby się w sposób finansowy zachęcić te panie do powrotu?
Pani Iwona Wiśniewska - odpowiedziała, że nie przypuszcza żeby wysokość wynagrodzenia przy takiej odpowiedzialności wskazywała na to, że osoby te chcą zmienić pracę na inną.

Radny Waldemar Miernika - zapytał, czy prawdziwa jest informacja która krąży od kilku tygodni, że zostało nam cofnięte pozwolenie na budowę szpitala?

Pan Mariusz Roga - odczytał raport inżyniera kontraktu z dnia wczorajszego i tak: "1) nadzór na budowie permanentny, 2) BHP - przeszkoleni wszyscy pracownicy, są na to stosowne raporty, 3) ustalona jest procedura zabezpieczająca na tzw. weekend majowy, część pracowników będzie pracowała 1 maja, 4) dostawy materiałowe docierają na bieżąco, 5) sukcesywnie nadganiane jest opóźnienie wynikające z okresów mrozów, nie ma zagrożenia co do harmonogramu podstawowego, 6) część robót została wykonana wyprzedzająco, 7) rozwiązania projektowe prowadzone są na bieżąco, 8) odbiory robót zanikowy prowadzone są na bieżąco, 9) istotna decyzja Miejskiego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Słupcy została pozytywnie załatwiona w dniu 18.04.2018 r., 10) pozostałe istotne uzgodnienia branżowe i zatwierdzające wraz z decyzjami powinny być zakończone do końca kwietnia, nie powoduje to wstrzymania żadnych robót?. Mówca zapytał, czy na podstawie takiego raportu jest jakikolwiek powód, żeby się niepokoić i denerwować, a codziennie niemal musimy odpowiadać na niestworzone historie. Roboty trwają, nawet w chwili obecnej. Prace idą bez żadnych opóźnień, bez żadnych zahamowań i będziemy mieli obiekt szpitalny na miarę XXI wieku, budowany według najnowocześniejszych technologii. Wszystkie prace są prowadzone zgodnie z opracowaną dokumentacją na którą wydane jest pozwolenie, cały czas prawomocne. Złożone są dokumenty na wydanie tzw. pozwolenia zastępczego. Finalnym efektem inwestycji będzie odbiór techniczny, a odbiór to jest nic innego jak zbadanie zgodności wykonawstwa z dokumentacją. Pozwolenie zastępcze będzie obejmowało korektę tylko tych kwestii, które w dokumentacji zostało poprawione. Nie ma żadnych przeszkód formalno ? prawnych i dokumentacyjnych w rytmicznej realizacji tej inwestycji. W dniu wczorajszym operator dostarczający energię elektryczną ?Energa? u notariusza złożył dokumenty, budowana jest nowa rozdzielna od placu Zespołu Szkół Zawodowych do szpitala, będzie ona stanowić alternatywne źródło zasilania. Podpisana została umowa służebności przesyłu. Wymogi stawiane przed realizacją inwestycji rozbudowy szpitala realizowane są na bieżąco. Wszystko wskazuje na to, że termin końca czerwca będzie dotrzymany i kolejna konferencja prasowa odbędzie się już na dachu szpitala. Podsumowując mówca powiedział: "niech Ci którzy jątrzą, próbują oczernić, nie liczą na to, że odpuścimy, bo wszystkie te nieelegancki uwagi pod naszym adresem mobilizują nas do tego, żebyśmy jeszcze bardziej zaangażowani się w to, żeby ta praca na budowie szpitala przebiegała bez zakłóceń. Nie ma się czym martwić".

Radny Waldemar Miernik - powiedział, że bardzo go cieszy to co powiedział pan Starosta, jednak ma pytanie: "dzisiaj odwołaliśmy jednego z członków Zarządu Powiatu, który powiedział, że ma uwagi do polityki informacyjnej Zarządu w temacie rozbudowy szpitala, czy pan Starosta zadowolony jest z polityki informacyjnej"?   
Pan Mariusz Roga - odpowiedział, że w pełni zadowolony nie jest, dlatego zmieniona została formuła informowania społeczeństwa na temat rozbudowy szpitala. Obecnie jest on sukcesywnie informowany poprzez zacytowane wcześniej raporty, ponadto w każdą środę odbywają się rady budowy.                                  

P u n k t  17
Wolne głosy i wnioski.

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że w dniu dzisiejszym radni otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2017 rok. Sesja absolutoryjna Rady Powiatu Słupeckiego odbędzie się 25 maja br.

Radny Waldemar Miernik - poruszył temat publicznego transportu zbiorowego i kursów autobusowych w dni wolne od pracy, gdzie np. 4 maja -  pierwszego dnia matur jest jeden kurs autobusowy z kierunku Wrześni lub Konina do Słupcy, inne autobusy nie kursują; czy pan Starosta zna tę sytuację?
Drugie pytanie radnego dotyczyło Poznańskiej Kolei Metropolitarnej, czy panu Staroście znany jest ten temat? W tym tygodniu Urząd Marszałkowski ogłosił powstanie tej kolei oraz połączeń kolejowych w tym zakresie, jednak w planie tych połączeń nie uwzględniono Słupcy. Zapytał, czy pan Starosta uczestniczył w spotkaniu dotyczącym tworzenia sieci połączeń dla Kolei Metropolitarnej i czy nasz powiat ma jeszcze szansę aby w tym temacie zainterweniować?    

Pan Starosta odpowiedział, że o problemie 4 maja dosyć wcześnie powiat się dowiedział, dlatego podjął w tym zakresie stosowną interwencję. Odpowiednia informacja została skierowana do wszystkich szkół prowadzonych przez powiat, otrzymano odpowiedź zwrotną, że nie będzie z tym problemu.
Mówca odpowiadając na drugie pytanie powiedział, że umknęła mu informacja, że Poznańska Kolej Metropolitarna już powstała; jednak zapewnił, że na pewno się tym tematem zainteresuje.  

Pan Andrzej Przybyła - powiedział, że to co przed chwilą przy głosowaniu nad skargą na Starostę Powiatu Słupeckiego wydarzyło się na tej sali jest zaprzeczeniem jakiejkolwiek samorządności. Mówca powiedział, że jako wnioskodawca w imieniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Oświaty i Wychowania został na tę sesję zaproszony przez Przewodniczącego Rady, a zgodnie ze statutem § 35 " Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, a w ust. 4 jest zapis, że postanowienie ustępu 2 i 3 stosuje się dla osób spoza rady zaproszonych na sesję". Mówca powiedział, że rozumie, iż państwo radni mieli już zaplanowane w jaki sposób ma odbyć się to głosowanie, jak mają głosować, ale niewysłuchaniem go i niezaproszenie na posiedzenie komisji rewizyjnej jest zaprzeczeniem samorządności.
Następnie mówca odczytał wystąpienie w temacie skargi na Starostę Powiatu Słupeckiego, i tak: "Skarga złożona przeze mnie jako przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Oświaty
i Wychowania w Słupcy  na starostę słupeckiego pana Mariusza  Rogę  dotyczy kwestii administracyjnej i  proceduralnej . Pan starosta, dokonując oceny pracy dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Słupcy pani Annie Mydłowskiej, nie dopełnił  ciążącego na nim obowiązku zasięgnięcia opinii związku zawodowego NSZZ "Solidarność" co było  niezgodne  z Art. 6a ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela. Przepisy wprost mówią ( mówiły), że oceny pracy dyrektora  dokonuje organ prowadzący szkołę po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Pan starosta zasięgnął opinii tylko jednego związku zawodowego - Związku Nauczycielstwa Polskiego,  natomiast nie wystąpił do drugiego związku działającego w tej placówce od  czerwca 2014 roku  tj. NSZZ "Solidarność"  Oświaty i Wychowania w Słupcy.
Kwestię powiadamiania pracodawcy, dyrektora SOSW w Słupcy  o prowadzeniu działalności związkowej w jego zakładzie pracy szczegółowo opisałem w skardze, więc ten wątek pominę.
W tym miejscu chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, że nie krytykuję ani nie podważam  oceny pracy pani dyrektor Mydłowskiej pod żadnym innym względem jak tylko tym, przedstawionym w skardze a dotyczącym bezpośrednio obowiązków pana starosty.
Z punktu widzenia naszej organizacji związkowej  sprawa jest prosta - i aby ją wyjaśnić należałoby odpowiedzieć na kilka prostych  pytań:
1.    Czy organizacja związkowa NSZZ "Solidarność" Oświaty i Wychowania działa w SOSW w Słupcy?
2.    Czy organizacja związkowa ma obowiązek informowania starostę
o prowadzeniu działalności związkowej na terenie szkół?  
3.    Czy pan starosta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miał obowiązek zasięgnąć opinii związku zawodowego "Solidarność"?
Odpowiedzi na te pytania są oczywiste, ale niestety tylko dla nas związkowców, bo dla pana starosty i pani kierownik wydziału oświaty to skomplikowana czynność, którą trzeba odpowiednio ubarwić i zamataczyć by panie i panowie radni byli odpowiednio zdezorientowani.    
Odpowiedzi na powyższe pytania  nie szukała ani komisja oświaty w maju ubiegłego roku jak również obradująca tydzień temu komisja rewizyjna rozpatrująca skargę. W jednym i drugim przypadku mając do dyspozycji prawnika nikt z radnych  nie  zapytał go jak to wygląda z punktu widzenia prawa.
Widocznie panie i panowie radni lepiej znają prawo i przepisy. Bardziej prawdopodobne jest jednak to, że nie chcieli znać odpowiedzi na te pytania bo trzeba by było wtedy coś z tym zrobić. Jestem pewien, że przewodniczący komisji rewizyjnej pan Dawid Hierowski nie zna odpowiedzi na te pytania oczywiście odpowiedzi z sensownym uzasadnieniem lub nie chce ich znać.
Odniosę się do kwestii poruszanych na posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 13 kwietnia br. a istotnych dla sprawy.
Nie ma żadnego przepisu prawa, który nakładałby na organizację związkową obowiązek informowania organu prowadzącego o prowadzeniu działalności w danej szkole czy zakładzie pracy.
To organ prowadzący, czyli w tym przypadku starosta słupecki wypełniając poprawnie swoje obowiązki wynikające z ustawy powinien taka informację pozyskać - czy to kierując zapytanie do dyrektora  - jakie organizacje działają
w jego szkole? - czy to do samej organizacji związkowej - czy w danej placówce prowadzi działalność związkową. W tym miejscu powiem, że żaden samorząd gminny czy miejski z tym problemu nie ma. Tłumaczenie pana starosty w tej kwestii można porównać do tłumaczenia kogoś kto nie rozliczył się z urzędem skarbowym bo ten nie poinformował go że tak trzeba i że w ogóle istnieje.
Mam nadzieję, że koledzy z ZNP  nie będą mi mieli za złe tego co za chwilę powiem w kwestii pisma, które złożyli w 2014 roku w sprawie swojej działalności a na które powołuje się pan starosta, że tylko ZNP poinformowało go w jakich szkołach prowadzi swoją działalność. Wspomniane pismo na które powołuje się pan starosta nie ma żadnej mocy prawnej ani bieżącej informacyjnej. Bo to, czy dana organizacja związkowa prowadzi swoją działalność w danym zakładzie pracy wynika tylko z tego czy w tym zakładzie w danym czasie są członkowie danego związku a nie od tego czy ktoś w 2014 roku złożył taką informację. W tym czasie członkowie mogli odejść na emeryturę, rentę lub najzwyczajniej zrezygnować z członkostwa. Dlatego, każda organizacja związkowa by potwierdzać swoją działalność w danym zakładzie pracy musi co kwartał składać pracodawcy informację o ilości członków. Tak, więc powoływanie się na przytaczane przez pana starostę pismo jest nieuzasadnione i wielkim błędem. Ciekawi minie również to, czy pan starosta przed wystąpieniem do ZNP o opinię,  potwierdził fakt prowadzenia przez tą organizację związkową działalności w SOSW w Słupcy -  z tego co mówi to nie.
Nie będę odnosił się do obszernej 20 minutowej  wypowiedzi  kierownika oświaty pani Elżbiety Kordylewskiej na posiedzeniu komisji rewizyjnej, bo było to wystąpienie nie merytoryczne ale przede wszystkim nie na temat. Było to tak zwane wystąpienie zamydlające oczy i raczej jako wypełniacz czasu, a nie wyjaśniające i wnoszące coś do sprawy. A relacje i fakty z przebiegu konkursu
w którym pani kierownik nie uczestniczyła, a które prezentowała w swojej wypowiedzi są niepoważne i raczej  świadczące  o jasnowidztwie albo bezmyślnym przekazywaniu czyich relacji - Pani kierownik - ktoś wpuszcza panią w przysłowiowe maliny. Pomijam również fakt, że po raz kolejny członkowie komisji materiały na komisję otrzymali tuż przed posiedzeniem - widać w tym samorządzie to tradycja, bo po cóż wcześniej dostarczać materiały jeszcze ktoś zadałby kłopotliwe pytanie bądź zauważyłby sens wypowiedzi innych, a to w tym samorządzie jest nie wskazane.
Chcę również odnieść się do sugerowanego przez pana starostę rzekomego motywu mojego działania. Panie starosto przerzucanie motywu mojego działania na sympatię czy antypatię jest śmieszne i bezpodstawne. Proszę wskazać do czasu tej nieszczęsnej oceny, choć jeden dokument, jedno publiczne wystąpienie lub udokumentowane moje działanie przeciwko pani Annie Mydłowskiej. Nic takiego nie ma!
Panie i Panowie radni - ja jako związkowiec ze swoich obowiązków w prezentowanej sprawie się wywiązałem - zauważyłem nieprawidłowość dokonałem zgłoszenia, pan starosta Mariusz Roga ze swojego obowiązku  zasięgnięcia opinii  się nie wywiązał, a czy Wy panie i panowie radni ze swojego obowiązku  się wywiążecie za chwilę się przekonamy. Niestety przekonaliśmy się
Jak mówi mój dobry znajomy  "czas kończyć tą nierówną walkę", ale zanim to nastąpi pozwolę sobie zacytować szefów słupeckiego PSL-u, którzy w znanej wszystkim publikacji piszą tak:  cytat - "najpierw kandydaci, a potem radni Polskiego Stronnictwa Ludowego mając poczucie odpowiedzialności" -  jako mieszkaniec powiatu słupeckiego, związkowiec ale przede wszystkim człowiek  wolałbym żeby zamiast poczucia odpowiedzialności - Radni  byli odpowiedzialni - DZIĘKUJĘ."
Pan Andrzej Przybyła - powiedział, że w związku z tym, iż na poprzedniej sesji zgłaszał się i niestety nie został zauważony, ale w rezultacie udzielono mu głosu. Mówca poinformował, że wystąpił z pismem do pana Przewodniczącego Rady, czy jego wystąpienie na tej sali odbyło się w ramach posiedzenia sesji - otrzymał odpowiedź, że nie. W związku z tym jest on zmuszony odczytać to jeszcze raz, i tak: "Nie jest tajemnicą i wszystkim wszak wiadomo jak wygląda układ polityczny w Radzie Powiatu Słupeckiego - rządzi i rozdaje przysłowiowe karty Polskie Stronnictwo Ludowe. Żartobliwie na mieście mówi się, że w naszym powiecie mamy tylko jedną prawdę - "zieloną prawdę".  Oczywiście ten fakt nie może być przedmiotem moich uwag czy pretensji -  przecież radni zostali  wybrani w wolnych wyborach  samorządowych -  wybrał Was lud. Ale jako mieszkaniec tego powiatu i jako przewodniczący organizacji związkowej mam prawo a nawet obowiązek nie zgadzać się z kłamstwem , pomówieniami czy oszczerstwami kierowanymi pod moim adresem jak również  w kierunku wszystkich osób będących członkami organizacji  związkowych. Mam również prawo nie zgadzać się ze sposobem załatwiania przez Radę Powiatu spraw zgłaszanych przez obywateli. Od Was Panie i Panowie Radni oczekuję uczciwości i sprawiedliwości a nie bezmyślnego podnoszenia ręki zgodnie z tym co ustali "ktoś na górze"  bądź zgodnie z  filmowym powiedzeniem "sąd sądem ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie". Jeszcze raz powtórzę oczekuję  uczciwości i sprawiedliwości, niby takie proste a jednocześnie tak zagmatwane i trudne! Przybliżę teraz w czym rzecz:
Uczestniczyłem  w dniu 29 marca 2017 r. w pracach komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Słupcy z ramienia Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Oświaty i Wychowania w Słupcy. Wówczas  okazało się, że starosta słupecki p. Mariusz Roga dokonując w dniu 30.11.2016 r.  oceny pracy dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego w Słupcy, p. Anny Mydłowskiej nie zasięgnął opinii organizacji związkowej działającej w tej placówce tj. MOZ NSZZ "Solidarność" Oświaty i Wychowania w Słupcy, co jest niezgodne  z Art.6a ust 7 ustawy Karta Nauczyciela. Pan Starosta, jeszcze w trakcie konkursu, na moje pytanie dotyczące oceny pracy dyrektora poinformował, że nie miał takiego obowiązku by występować do organizacji związkowej o opinię.
W związku z tym, że dobrze znane są mi mechanizmy funkcjonujące ? potwierdzone dzisiejszym przebiegiem sesji - w naszej administracji powiatowej, pismem z dnia 24.04.2017 r. poinformowałem o tym fakcie Wojewodę Wielkopolskiego p. Zbigniewa Hoffmana. W piśmie do Wojewody  wyraziłem, oprócz sprawy zasadniczej tj. nieprawidłowości przy dokonaniu oceny pracy dyrektora SOSW w Słupcy  przez starostę p. Mariusza Rogę, wątpliwości  co do uczestnictwa w pracach komisji dwóch członków zarządu tj. Starosty p Mariusza Rogi i Wicestarosty p. Szymona Grzywińskiego. Bo  zdaniem organizacji związkowej  jest to mało demokratyczne, by te same osoby wybierały i jednocześnie zatwierdzały ten wybór. Poruszyłem również  kwestię nie złożenia przez członków komisji oświadczenia, że z kandydatem nie łączy ich stosunek pokrewieństwa i powinowactwa.  
Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 22 maja 2017r., mając na uwadze przypisane radzie powiatu względem zarządu powiatu i starosty, kompetencję wynikające z przepisów ustawy o samorządzie powiatowym przekazał moje pismo Radzie Powiatu Słupeckiego celem jego stosownego załatwienia.
Sprawa trafiła do Komisji Oświaty, Kultury i  Kultury Fizycznej, która zajęła się nią na posiedzeniu w dniu 31maja 2017r. Posiedzenie jak wynika z protokołu trwało jedną godzinę od 8.15 do 9.15. Przewodniczący Komisji Oświaty p. Jacek Szczepankiewicz odczytał treść pisma wojewody adresowanego do Rady Powiatu oraz moje pismo kierowane do Wojewody. Z protokołu posiedzenia Komisji Oświaty wynika, że w tej sprawie głos zabrał starosta słupecki p. Mariusz Roga, p. Elżbieta Kordylewska ? Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu oraz Pan Jarosław Dobrowolski - radca prawny. Radca prawny wypowiedział się tylko w jednej kwestii a mianowicie, że przepisy prawne nie nakładają na członków komisji konkursowej obowiązku składania oświadczeń, że  z kandydatem nie łączy ich stosunek pokrewieństwa i powinowactwa. Pani Elżbieta Kordylewska - Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odniosła się tylko do obecności w składzie komisji konkursowej pana starosty i wicestarosty. Stwierdziła, że prawo dopuszcza taką możliwość. Przypomnę, że ja w swoim piśmie do wojewody stwierdziłem tylko, że jest to mało demokratyczne by te same osoby wybierały i jednocześnie zatwierdzały i że to właśnie budzi nasze wątpliwości. Nigdy nie  twierdziłem, że jest to niezgodne z prawem.
Zmuszony jestem również odnieść się do wypowiedzi, zawartej w protokole przez Starostę Słupeckiego p. Mariusza  Rogę.  Nie ukrywam, że wypowiedź ta wzbudziła we mnie początkowo irytację, ale później śmiech.
Pan starosta z jednej strony twierdzi, że nie wiedział, że w jakiejkolwiek placówce oświatowej  funkcjonuje Organizacja Związkowa  NSZZ "Solidarność"   - dn. 31.05.2017 r. Z drugiej jednak strony, jak wynika z dalszej jego wypowiedzi wystąpił  do Międzyzakładowej  Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Oświaty i Wychowania w Słupcy  o wytypowanie   przedstawiciela właśnie tej organizacji związkowej do składów komisji konkursowych. Ciekawi mnie również,  jak należy  tłumaczyć  Starosty  pisma  do naszej organizacji związkowej ws. opinii, stanowisk,  uzgodnień, zapytań i informacji - przecież jest tego kilkadziesiąt.
Dalej w swej wypowiedzi  pan starosta próbuje sugerować moją bezstronność w pracach komisji konkursowej - twierdząc, że tylko w jednym  przypadku tj. konkursu na dyrektora SOSW w Słupcy przeglądałem dokumentację konkursową. Znaczyłoby to, że w przypadku pozostałych trzech konkursach nie dokonałem oceny złożonej przez kandydatów dokumentacji. Na kłamstwo nie ma lekarstwa ale kto mnie zna  wie, że do swojej pracy podchodzę profesjonalnie ale przede wszystkim uczciwie. A słowa starosty słupeckiego p. Mariusza Rogi są próbą oczernienia mnie i deprecjonowania mojej osoby, jako przedstawiciela związków zawodowych.
Z dalszej wypowiedzi Starosty zawartych w protokole z posiedzenia Komisji Oświaty z dnia 31 maja 2017 r. jasno i wprost wynika, że p. Starosta próbuje za wszelką cenę swój błąd i niedopatrzenie, przy wystawianiu oceny pracy dyrektora SOSW w Słupcy, przekierować na moją osobę. Uważam takie insynuacje, za bezpodstawne i naruszające moje dobre imię. Czytając wypowiedzi p. Starosty zastanawiam się, co stanowi meritum sprawy; odnoszę wrażenie, że to moja osoba a nie problem, który zgłosiłem. Doszukiwanie się przez p. Starostę, w całej tej sprawie, moich osobistych interesów jest śmieszne, bezpodstawne i nie przystoi tak poważnemu stanowisku jakie zajmuje p. Mariusz Roga - Starosty Powiatu Słupeckiego.
Żenujące i nie mające nic wspólnego z poruszaną sprawą  jest  używanie przez p. Starostę  słów - "jest to tylko wendeta ze strony pana Przybyły w stosunku do jego osoby i osoby pani Mydłowskiej" (protokół z posiedzenia Komisji Oświaty
z 31 maja 2017r.). Przyglądając się tej sprawie, a zwłaszcza wypowiedziom starosty p. Mariusza Rogi stwierdzam,  że bardziej zamiast słowa wendeta pasuje tutaj słowo tandeta!
Jak czytamy w protokole Komisji Oświaty z 31 maja 2017r. członkowie Komisji po wnikliwym (powtórzę raz jeszcze wnikliwym) zapoznaniu się ze sprawą uznali, że zarzuty co do nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektora SOSW w Słupcy przedstawione w piśmie do wojewody są bezzasadne.  
Przeanalizujmy, co oznacza w działaniach Komisji Oświaty stwierdzenie "po wnikliwym zapoznaniu się". Oznacza  tylko tyle, że komisja odczytała pismo wojewody oraz pismo skierowane przeze mnie do wojewody, wysłuchała p. starosty, p. Elżbietę Kordylewską i p. radcę prawnego czyli wysłuchała jednej strony i wydała kapturowy werdykt.
Komisja:

 •     nie zapoznała się z protokołem z konkursu na dyrektora SOSW w Słupcy - no bo po co?,
 •    nie sprawdziła informacji przekazanych przez p. starostę Mariusza Rogę - no bo po co?
 •     nie wystąpiła do organizacji związkowej o informację w tej sprawie - no bo po co?
 •    nie zaprosiła mnie na posiedzenie komisji by usłyszeć moje wyjaśnienia - no bo po co?

Najdziwniejsze  jest jednak  to, że żaden z członków Komisji Oświaty na posiedzeniu Komisji w dniu 31maja 2017r. nie poprosił radcy prawnego p. Jarosława Dobrowolskiego, by dokonał  analizy prawnej i wypowiedział się
w temacie zasadniczym tzn. czy starosta p. Mariusz Roga dokonując oceny pracy dyrektora SOSW w Słupcy złamał przepisy prawa i czy powinien zwrócić  do organizacji związkowej o opinię.  Brak takiego pytania ze strony Komisji   pozwala sformułować tezę, że faktyczny stan prawny członków Komisji Oświaty  w ogóle nie interesował. Panie i panowie radni niestety smutna to refleksja, bo odkrywająca nieudolność waszej samorządowej służby.
Zanim zacznę dalej kontynuować moją wypowiedź muszę skierować zapytanie do przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i  Kultury Fizycznej p. Jacka Szczepankiewicza. Myślę, że pytanie jest proste, a odpowiedź  uzyskam w trybie odwrotnym. A mianowicie p. przewodniczący ? Kto jest autorem dokumentu ?Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 31 maja 2017 roku?. W tym momencie chcę poinformować, że złożyłem również do pana Przewodniczącego zapytanie w formie pisemnej.
Oczywiście istnieje możliwość sprawdzenia jak  naprawdę było poprzez odsłuchanie  nagrania z posiedzenia tej Komisji. Ale znając życie i mechanizmy funkcjonujące w starostwie jestem przekonany, że  nagranie z tej akurat komisji uległo zniszczeniu. Ot taki przypadek, taki pech.
Dla mnie osoby  analizując informacje zawarte w tym stanowisku, nie trudno ustalić  autor  - szkoda tylko, że jak ten szpieg z krainy deszczowców chowa się za plecami innych. Do treści zawartych w omawianym stanowisku odniosę się
w terminie późniejszym, gdy otrzymam odpowiedź od przewodniczącego komisji oświaty.
Teraz chcę pokazać jak felernie działa ta powiatowa machina bo to co zadziało się później potwierdza tylko, że obywatel na tej sali nie ma żadnych praw, że można wylać mu na głowę kubeł brudnej, zielonej wody i pozbawić go prawa do obrony i odniesienia się  do bzdurnych zarzutów. Zamiast do sprawy podejść merytorycznie daliście się Panie i Panowie złapać na tanie sztuczki włodarza tego powiatu.  Pytanie tylko czy zrobiliście to świadomie? (ale to już sprawa Waszego sumienia).
Przewodniczący Rady Powiatu p. Bogdan Jastrząb w dniu 6 czerwca 2017r. przesłał p. Hannie Sobańskiej,  Dyrektor Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu stanowisko Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 31maja 2017r.  Stanowisko, które jak wynika z protokołu posiedzenia Komisji Oświaty nie istnieje, nie było odczytane, nie było głosowane w ogóle go nie było!
Nie trzeba być geniuszem by domyślić się jaki był cel wysłania tego stanowiska do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Chodziło tylko i wyłącznie o propagandę i  przedstawienie mojej osoby w złym świetle. A polityczne wątki przedstawione przez autora tego stanowiska miały zapewne we włodarzach województwa wzbudzić antypatię i uprzedzenie do mojej osoby. Nie da się ukryć, że takie postępowanie jest wysoce nieetyczne i   przypominające  czasy głębokiej komuny.
Jak wyglądał przebieg Sesji Rady Powiatu w dniu 27 czerwca 2017r. jest wszystkim wiadomo. Ku przypomnieniu podam tylko kilka szczegółów. Radni materiały w tej sprawie otrzymali tuż przed Sesją a raczej w momencie jej rozpoczęcia. Materiały zawierały: pismo Wojewody Wielkopolskiego do Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 maja 2017 r., moje pismo do Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. oraz pismo Przewodniczącego Rady powiatu do p. Hanny Sobańskiej z dnia 6 czerwca 2017 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Oświaty z dnia 31 maja 2017 r.
W momencie rozpoczęcia procedowania w przedmiotowej sprawie Radny Powiatowy p. Waldemar Miernik zwrócił się do pana Przewodniczącego Rady Powiatu, by umożliwił mi przedstawienie tej sprawy, gdyż on i pozostali radni materiały w tej sprawie otrzymali tuż przed sesją i niewiele wiedzą na ten temat. Niestety Przewodniczący Rady Powiatu p. Bogdan Jastrząb czynił wszelkie zabiegi, by uniemożliwić mi wypowiedź i ostatecznie nie dopuścił mnie
do głosu.
Wypowiedział się natomiast w tej sprawie p. Mariusz Roga Starosta Słupecki, który w umiejętny sposób przekierował sprawę i ostateczne rozstrzygnięcie pozostawił w gestii Wojewody. Stanowisko Starosty poparł również radca prawny p. Jarosław Dobrowolski, który dwukrotnie przekonywał radnych, że ja nie jestem stroną w tej sprawie - (zapytał, czy ja dzisiaj byłem stroną) nie zostałem również zaproszony na sesję Rady Powiatu, a udzielanie mi głosu  "jest zbędne i pozbawione podstaw prawnych? (informuję, że na dzisiejszą sesję zostałem zaproszony). Radca prawny dodał również,  że "p. Przybyła tego rodzaju argumenty powinien kierować do organu, do którego się zwrócił  w tej sprawie a nie zwrócił się do Rady Powiatu tylko do Wojewody" (dzisiaj zwróciłem się do rady Powiatu). Przewodniczący Rady Powiatu Słupeckiego p. Bogdan Jastrząb uniemożliwił mi wypowiedzenie się także w tej kwestii.
Jak wynika z wypowiedzi zarówno starosty p. Mariusza Rogi jak i radcy prawnego p. Jarosława Dobrowolskiego w tej sprawie wypowiedzieć powinien się tylko Wojewoda Wielkopolski. Pytam się więc,  dlaczego tą sprawą zajmowała się Komisja Oświaty i dlaczego Rada Powiatu Słupeckiego zajmowała w tej sprawie stanowisko wymieniając mnie z imienia i nazwiska - przecież nie byłem stroną w tej sprawie, jak tak twierdził radca prawny i starosta.
Oczywiście wypowiedzi pana starosty jak i radcy prawnego miały wprowadzić zamieszanie ale przede wszystkim nie dopuścić mnie do głosu - trzeba powiedzieć, że panowie  podziałali skutecznie bo Przewodniczący Rady p. Bogdan Jastrząb nie pozwolił mi zabrać głosu w tej sprawie a materiały na sesje były rozdane w takim czasie bym czasami nie mógł się z nimi zapoznać. (oczywiście niezgodnie ze Statutem Powiatu, który mówi, że materiały na sesje doręcza się na pięć dni przed rozpoczęciem sesji).
Bezsprzecznie jest to kolejny dowód na  celowe działanie starosty p. Mariusza Rogi i przewodniczącego Rady p. Bogdana Jastrzębia a celem  była dezinformacja i próba zamiecenie sprawy pod dywan. Raz jeszcze przypomnę, że Wojewoda Wielkopolski  przekazał moje pismo Radzie Powiatu Słupeckiego celem jego stosownego załatwienia. Oczywiście samorząd powiatowy sprawę załatwił a zrobił to wyjątkowo perfidnie i nieuczciwie.
Choć jestem głównym bohaterem stanowiska Komisji Oświaty z 31 maja 2017 r. to nigdy drogą oficjalną to stanowisko do mnie nie trafiło. To kolejny przykład buty i arogancji władzy. Przecież w majestacie prawa, można człowieka zbesztać i opluć go. Szkoda, że za plecami i w tajemnicy. I tu należy zadać sobie pytanie, czy takie zachowanie i postępowanie przystoi samorządowcom? A to co zadziało się dzisiaj na tej sali jest tylko potwierdzeniem tych słów. DZIĘKUJĘ".  

Radna Barbara Wojtkowiak - zapytała pana Starostę, ilu członków liczy organizacja, którą reprezentuje pan Andrzej Przybyła?
Pan Mariusz Roga - odpowiedział, że obecnie posiada informację, iż spośród wszystkich placówek zatrudniających ponad 300 nauczycieli, jedna pani w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Słupcy jest członkiem Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Oświaty i Wychowania.

Radna Barbara Wojtkowiak - zapytała, czyj interes reprezentuje pan Przybyła, skoro posiada on jednego członka w swej organizacji?
Pan Andrzej Przybyła - odpowiedział, że Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Oświaty i Wychowania działa na terenie 8 zakładów pracy i liczy 38 członków.

Pan Mariusz Roga - powiedział zwracając się do pana Andrzeja Przybyły, iż w żaden sposób nie jest on w stanie się wytłumaczyć z tego, że "nie ma parcia na szkło". W swym wystąpieniu pan Przybyła stawia w bardzo nieładnej pozycji Radę Powiatu Słupeckiego. Zdążyliśmy się już zapoznać z tym, że jako normę uważa on obrażanie wszystkich przy każdej nadarzającej się okazji. Wojewoda Wielkopolski oprócz tego, że przesłał informację o skardze do Rady Powiatu Słupeckiego to również wydał rozstrzygnięcie w tej materii nie dopatrując się żadnych uchybień formalno - prawnych. Od tamtego czasu do dnia dzisiejszego nie zaistniały żadne nowe okoliczności, które nakazywałyby inaczej spojrzeć na tą sprawę. To pan Przybyła podczas komisji jednej i drugiej informował, żeby nie mylić, nie łączyć kwestii oceny z kwestą konkursu, a dzisiaj pan to czyni. Czym innym jest wniosek Starosty do organizacji związkowych o uczestnictwo w komisjach konkursowych, a czym innym jest zwrócenie się o zaopiniowanie oceny, którą on w stosunku do pracy dyrektora czyni. Związkowi Nauczycielstwa Polskiego w żaden sposób nie przeszkadzało to, aby mówcę poinformować że organizacja ta działa na terenie naszych placówek oświatowych. Mówca zaprzecza temu, jakoby podczas posiedzenia komisji powiedział, że nie ma obowiązku zasięgać opinii organizacji związkowych. Nie miał obowiązku zasięgać opinii od MOZ NSZZ "Solidarność", ponieważ nie miał wiedzy, że ta organizacja działa na terenie SOSW w Słupcy. Mówca przypomniał, że oceny pracy pani Anny Mydłowskiej dokonywał w siedzibie Delegatury Kuratorium Oświaty w Koninie razem z dyrektorem delegatury panem Arkadiuszem Chmielewskim, w obecności wizytatora, który wizytował SOSW w Słupcy.
W takim przypadku można również złożyć skargę na wizytatora. Opinia organizacji związkowej jest tylko kwestą pomocniczą przy ocenie którą wystawia Starosta, a dziś w uzgodnieniu z kuratorem. Powiedział, że cała procedura unieważnienia konkursu na dyrektora SOSW w Słupcy mija się z logiką, bo dokumenty, które przedstawia kandydat przy ubieganiu się o stanowisko są precyzyjnie określone.

Radny Mariusz Król - powiedział, że zgadza się z tym, iż opinie ZNP i MOZ NSZZ "Solidarność" są opiniami niewiążącymi, zapytał panią kierownik Wydziału Oświaty, co by nam groziło gdyby takie pismo z prośbą o opinię zostało do związku w MOZ NSZZ "Solidarność" wystosowane?
Pani Elżbieta Kordylewska - Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedziała, że ze zdumieniem wysłuchała zarzutów pana Przybyły odnośnie niemerytorycznego jej wystąpienia na posiedzeniu komisji rewizyjnej, podczas którego chciała ona radnym przybliżyć całą procedurę konkursową, ponieważ z tym związana się ocena pracy nauczyciela. Omawiając procedurę konkursową zwróciła ona uwagę na dane zwarte w dokumentach tj. protokole postępowania konkursowego. Zawarte jest w nim pytania skierowane przez pana Przybyłę do pani Anny Mydłowskiej o ilość związków zawodowych działających na terenie placówki którą zarządzała. W odpowiedzi pani Anna Mydłowska powiedziała, że na terenie SOSW w Słupcy działa jedna organizacja związkowa i jest nią Związek Nauczycielstwa Polskiego. Oceny pracy dyrektora dokonuje organ prowadzący, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych, rady rodziców. Pani Anna Mydłowska otrzymała ocenę wyróżniającą. Mówczyni odpowiadając na pytanie powiedziała, że nic by się nie stało gdybyśmy wystąpili do Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Oświaty i Wychowania gdybyśmy wiedzieli, że działa ona na terenie placówki SOSW w Słupcy. Zdaniem mówczyni pan przewodniczący MOZ NSZZ "Solidarność" sam wprowadza radnych w błąd.

Radny Andrzej Kin - kierując pytanie do radcy prawnego zapytał, w jakim punkcie mogą zabierać głos osoby obecne na sali?  
Pan Jarosław Hendrysiak - radca prawny odpowiedział, że zgodnie ze statutem Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie niebędącej radnym w każdym momencie.

Pan Andrzej Przybyła - powiedział, że w pełni zdaje sobie sprawę, iż opinia związku nie jest wiążąca, ale wyrażanie tego w sposób publiczny świadczy tylko o poziomie naszej oświaty i pracowników. Występuje się wszakże o opinię, żeby mieć jakąś wiedzę na ten temat. Nie wyobraża on sobie, aby opinię o pracy pani Anny Mydłowskiej wystawić negatywną, bo na jakiej podstawie. Mówca jeszcze raz podkreślił, że nie krytykuje, ani nie podważa oceny pracy pani Anny Mydłowskiej pod żadnym innym względem jak tylko tym, przedstawionym w skardze dotyczącym bezpośrednio obowiązków pana Starosty.
Pan Andrzej Przybyła - powiedział, że pan Wojewoda rozstrzygnął tylko w jednej kwestii informację do niego przesłaną, dotyczącą uczestnictwa pana Starosty jako członka komisji konkursowej; w żadnej innej kwestii rozstrzygnięcia nie dokonał, tego miała dokonać Rada Powiatu Słupeckiego. To co mówi pan Starosta jest nieprawdą.
W kwestii udzielenia głosu powiedział, że pan radca prawny słusznie zauważył, iż statut daje taką możliwość, po to Przewodniczący Rady zaprasza kogoś na sesję, żeby dać mu możliwość wypowiedzenia się i ustosunkowania się do pewnych kwestii.

Radny Andrzej Kin - zapytał, czy gdyby opinia związku była negatywna to miałoby to wpływ na ocenę pracy?
Pani Elżbieta Kordylewska - odpowiedziała, że opinia związku nie jest wiążąca, gdyż na ocenę pracy składa kilka elementów. Mówczyni zapytała, pana Andrzeja Przybyłę ilu członków zrzesza MOZ NSZZ "Solidarność" Oświaty i Wychowania spośród nauczycieli placówek prowadzonych przez powiat?  
Pan Andrzej Przybyła - odpowiedział, że jedną osobę zatrudnioną w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Słupcy.  

Radny Mariusz Król - powiedział, że jego zdaniem nie byłoby żadnym nietaktem gdyby pismo z prośbą o wyrażenie opinii na temat pracy pani Anny Mydłowskiej zostało skierowane do MOZ NSZZ "Solidarność" Oświaty i Wychowania. Zarówno pani Kierownik i pan Starosta powinni "uderzyć się w pierś" i potwierdzić, że popełnili błąd.            

P u n k t  18
Zakończenie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady zamknął obrady XLIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

 

Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb

 

Protokół nr L/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 09 listopada 2018 roku.

BR.0002.10.2018

 

Protokół Nr L/2018

nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 09 listopada 2018 roku.

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali ?Herbowej? Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1000 do godz. 1010.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

 

Obrady L nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę.

Przewodniczący Rady ? powiedział, że powodem zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu jest sprostowanie Uchwały XLIX/281/2018 Rady Powiatu Słupeckiego
z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości będącej własnością Powiatu Słupeckiego ze względu na błąd w § 1 polegający na nieprawidłowo podanej powierzchni działki o numerze ewidencyjnym 599, a mianowicie: było 2.3200 ha, winno być 3.550 ha.

Pan Mariusz Roga ? Starosta przeprosił za zaistniałą sytuację i wyjaśnił,
że nastąpił ludzki błąd pisarski. Wyrażona zgoda Radnych na poręczenie hipoteczne na wzięcie kredytu przez Stowarzyszenie składa się z dwóch de facto części. Biorąc
z ewidencji gruntów pracownik wydziału gospodarki nieruchomościami wpisał tylko ten areał, który jest częścią użytkową, a nieużytki nie zostały dopisane. Mówca poinformował również, że żadne wartości pieniężne ani zmiany wysokości tej gwarancji nie ulegają zmianie. Jedyna poprawka dotyczy właśnie wielkości tego areału.

 

P u n k t  2

 

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

 

Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad L nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos
w sprawie przedstawionego porządku obrad?

 

Nikt nie zgłosił zmian i obrady przebiegały według następującego porządku:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XLIX/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia
  17 października 2018 roku.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości będącej własnością Powiatu Słupeckiego ? druk nr 457.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

 

P u n k t  4

 

Przyjęcie protokołu Nr XLIX/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 17 października 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły Nr XLIX z sesji Rady Powiatu Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował przyjęcie bez konieczności odczytywania. Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

 

Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XLIX/2018 z dnia 17 października 2018 roku.

 

Rada Powiatu w obecności 13 radnych, jednogłośnie przyjęła protokół
Nr XLIX/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 17 października 2018 roku.

 

P u n k t  5

 

Interpelacje i zapytania radnych.

 

W tym punkcie nikt nie zgłosił interpelacji i zapytań.

 

P u n k t  6

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki
na nieruchomości będącej własnością Powiatu Słupeckiego ? druk nr 457.

 

Prowadzący obrady powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości będącej własnością Powiatu Słupeckiego. Dodał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym wraz z zaproszeniem na druku nr 457.

 

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości będącej własnością Powiatu Słupeckiego.

 

Rada Powiatu w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr L/282/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości będącej własnością Powiatu Słupeckiego. Uchwala stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  7

 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

W związku z brakiem pytań i interpelacji Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu.

 

P u n k t  8

 

Wolne głosy i wnioski.

 

Nikt nie zabrał głosu.

 

P u n k t  9

 

Zakończenie obrad

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął L nadzwyczajną sesję  Rady Powiatu Słupeckiego.

 

 

 Przewodniczący Rady

 Bogdan Jastrząb

 

Protokołowała

Pawela Anna

 

 

Protokół Nr XLI/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 26 stycznia 2018 roku.

BR. 0002.1.2018

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.14:00 do godz. 14:35.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.

Obrady XLI sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego. Powitał panią Danutę Mazurczak - przedstawiciela Firmy Terra Projekt, która opracowała projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2020 oraz serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 16 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawionyw zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Nikt nie zgłosił zmian i obrady przebiegały według następującego porządku:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr XL/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 grudnia 2017 roku.                       
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.              
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Sprawozdanie z realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2017 roku - druk nr 366.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2025 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko - druk nr 367.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018 - druk nr 368.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035 - druk nr 369.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania  i wykorzystania - druk nr 370.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie obrad.   

P u n k t  4
Przyjęcie protokołu Nr XL/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 grudnia 2017 roku.

Przewodniczący Rady - poinformował, że protokół z XL sesji Rady Powiatu Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.
                   
Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XL/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku.
Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjęła protokół  Nr XL/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 grudnia 2017 roku.  

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Bogdan Jastrząb poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że aura umożliwiła nadrobienie wszelkich zaległości i prace przy rozbudowie szpitala w Słupcy idą zgodnie z opracowanym harmonogramem. Dodał, że obecnie trwa betonowanie i montaż ścian piwnicy, co powinno zakończyć się zalaniem stropu na tym poziomie do 15 lutego br. Mówca powiedział, że jednocześnie w tym samym terminie montowana jest instalacja podposadzkowa w strefie piwnic.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że po założeniu stropu na kondygnacji piwnicznej równolegle będą trwały prace betonowania piętra pierwszego oraz montowania wszelkiego rodzaju instalacji na kondygnacji piwnicznej. Mówca powiedział, że informowały już media, że trwają ostatnie prace związane z oddaniem do użytku biura budowy słupeckiego szpitala. Dodał, że biuro budowy działać będzie w budynku byłej administracji, który decyzją Zarządu Powiatu Słupeckiego został przekazany (na czas budowy) nieodpłatnie wykonawcom, w zamian za generalny remont pomieszczeń. Mówca powiedział, że po zakończeniu procesu inwestycyjnego niniejszy obiekt zostanie dostosowany do potrzeb wskazanych przez powiat. Szpital dzięki temu zyska funkcjonalne, przestronne i estetyczne dodatkowe pomieszczenia.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że w wyremontowanych pomieszczeniach będą odbywały się spotkania Rady Budowy Szpitala, które do tej pory gościnnie odbywały się w gabinecie dyrektora szpitala.

P u n k t  6
Interpelacje i zapytania radnych.

W tym punkcie porządku obrad interpelacje zgłosił radny Waldemar Miernik, który powiedział, że chciałby wrócić do interpelacji, którą złożył w sierpniu 2017 roku, a dotyczyła Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Mówca powiedział, że wtedy pan starosta obiecał, że tej sprawy nie zamiecie pod dywan i złoży zapytanie do Ministerstwa Rolnictwa, na jakich zasadach ewentualnie mogłoby tę szkołę przejąć i na podstawie uzyskanych wyjaśnień jakie dalsze plany mógłby mieć powiat w stosunku do tej szkoły? Mówca powiedział, że mija pierwszy semestr roku szkolnego i chciałby się dowiedzieć, jak wygląda ta sprawa?.

P u n k t  7
Sprawozdanie z realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2017 roku - druk nr 366.

Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad  Przewodniczący Rady powiedział, że sprawozdanie z realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2017 roku wszyscy radni otrzymali na druku nr 366 i było przedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożone sprawozdanie.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2017 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik  nr 4  do niniejszego protokołu.

P u n k t  8
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska  dla Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2025 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko - druk nr 367.

Prowadzący obrady powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2025 wraz  z Prognozą oddziaływania na środowisko i przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 367. Niniejsze materiały omawiane były na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja  4 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym i pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji i brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2025 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Rada Powiatu w obecności 16 radnych 14 głosami "za", przy 1 głosie przeciwnym' i 1 głosie "wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr XLI/227/2018  w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2025" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko". Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018 - druk nr 368.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018 wszyscy radni otrzymali na druku nr 368, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 371.

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Starostę.
Pan Mariusz Roga - przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018. Wystąpienie Pana Starosty stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego  i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018 wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018.
Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjęła przedłożoną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018 łącznie z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/228/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

P u n k t  10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 ? 2035 ? druk nr 369.

Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035. Przewodniczący Rady przypomniał,  że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 369.
Prowadzący obrady powiedział, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035.


W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035.
Rada Powiatu w obecności 16 radnych, 15 głosami "za", przy 0 głosach "przeciwnych" i 1 głosie "wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr XLI/229/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035. Uchwała  stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

P u n k t  11
Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania - druk nr 370.

Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 370 i był on przedmiotem posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem prowadzący obrady poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.     

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zauważając bezprzedmiotowy zapis w § 9 omawianego projektu uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja pozytywnie bez zastrzeżeń zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że zgłasza wniosek o usunięciu § 9 i nadanie numeru 9 § 10. Mówca powiedział, że treść § 9 to "Traci moc Uchwała Nr XXVII/153/2017 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania". Mówca powiedział, że każdorazowo kiedy nowe uregulowania formalne podejmowała Rada Powiatu, projekt znowelizowanej uchwały zawierał informację o tym, że tracą moc dotychczas obowiązujące przepisy.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że obecnie Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wydała komunikat w sprawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych gdzie podano, że w związku z uchyleniem rozdziałów 7 i 8 oraz niewprowadzeniem żadnych przepisów przejściowych w tej materii, z dniem wejścia w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przestają obowiązywać art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4. Oznacza to, że akty prawa miejscowego wydane na podstawie uchylonych przepisów również utracą moc obowiązującą, a więc uchwały wydane na podstawie powyższych przepisów wygasną z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2018 roku i w nowych uchwałach nie należy zawierać postanowień o utracie mocy obowiązujących dotychczas uchwał.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że w związku z ukazaniem się komunikatu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wnioskuje o wykreślenie treści § 9.

Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie wniosek Starosty Powiatu.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek.

W związku z brakiem pytań i innych uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr XLI/230/2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

P u n k t  12
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Pan Mariusz Roga - odpowiadając powiedział na zgłoszoną w dniu dzisiejszym interpelację na razie nie może jednoznacznie oraz wyczerpująco odpowiedzieć. Dodał, że prace nad tą sprawą nie stoją w miejscu i z jego inicjatywy dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie został umówiony    z dyrektorem Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie. Mówca powiedział, że wspólnie z panem dyrektorem mają pełnię informacji dotyczącą trybu ubiegania się o zmianę organu prowadzącego. Dodał, że są pierwsze uwagi i wnioski wypływające z takiego przekształcenia.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że do czasu kolejnej sesji Rady Powiatu zostanie przygotowana odpowiedź w tym temacie. Mówca powiedział, że  z dotychczasowych relacji dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Strzałkowie jest coraz bardziej przekonany do słuszności działań pozostawienia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie pod jurysdykcją powiatu słupeckiego.    

P u n k t  13
Wolne głosy i wnioski.

Pan Andrzej Przybyła - mieszkaniec powiatu słupeckiego zgłosił zapytanie cyt. "Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady Powiatu powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty". Mówca zapytał, czy takim sposobem zwyczajowo przyjętym jest wystawienie urny przed budynkiem starostwa w dniu sesji, czy jest jeszcze jakiś inny? Dodał, że nigdy na stronie internetowej powiatu nie zauważył informacji o terminie sesji, podobna sytuacja dotyczy komisji stałych Rady Powiatu.
Pan Andrzej Przybyła - zaproponował aby informacje o terminie sesji Rady Powiatu na stronie internetowej powiatu były zamieszczane zdecydowanie wcześniej. Mówca powiedział, że największa praca odbywa się na posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu, a takiej informacji nie ma na stronie internetowej, a więc może warto byłoby zamieści informację kiedy poszczególne komisje mają swoje posiedzenia.

Przewodniczący Rady - odpowiadając powiedział, że w sposób zwyczajowo przyjęty to m. in. informacja na stronie internetowej. Dodał, że posiedzenia komisji są otwarte i każdy może w nich uczestniczyć.

Pan Andrzej Przybyła - powiedział, że jako mieszkaniec powiatu słupeckiego składa wniosek i propozycję aby informacje o terminie, porządku obrad były zamieszczane dużo wcześniej jak również by na stronie internetowej powiatu była zamieszczana informacja o terminach posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady - powiedział, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby terminy obrad komisji stałych i sesji Rady Powiatu podawać na stronie internetowej   z odpowiednim wyprzedzeniem.

P u n k t  14
Zakończenie obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XLI sesję  Rady Powiatu Słupeckiego.

 


Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb