Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Kadencja V - rok 2017

Protokół nr XL/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 29 grudnia 2017 roku.

BR.0002.15.2017

Protokół nr XL/2017
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 29 grudnia 2017 roku.Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ" Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20. Obrady trwały od godz. 10:00 do godz. 11:15.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady XL sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa oraz przedstawicieli mediów.
Serdecznie powitał pana Andrzeja Markiewicza - Prezesa Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu obecnych było 15, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad?

Nikt nie wniósł zmian do porządku obrad.

Porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr XXXIX/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 listopada 2017 roku.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok  2017.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupeckiego na rzecz Gminy Miejskiej Słupca.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu przeprowadzającego badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za lata 2017 - 2019.
14.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2018 rok.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2018.      
18.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19.    Wolne głosy i wnioski.
20.    Zakończenie obrad.

P u n k t  4
Przyjęcie protokołu Nr XXXIX/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 listopada 2017 roku.


Przewodniczący Rady powiedział, że protokół był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad, nikt nie zgłosił do jego treści uwag, więc zaproponował przyjęcie go bez konieczności odczytywania.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXIX/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 listopada 2017 roku, bez odczytywania.

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.


Pan Mariusz Roga - Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
 
P u n k t  6
Interpelacje i zapytania radnych.


Interpelacje zgłosili:
 • Radna Aleksandra Kazuś - Wróblewska - powiedziała, że podczas wczorajszej sesji Rady Gminy Słupca zgłoszone zostało kilka interpelacji tyczących się utrzymania dróg powiatowych, i tak: prośba o naprawienie poboczy w Kowalewie Opactwie przy szkole i przy kościele oraz w Wierzbocicach w całej miejscowości; zajęcie się sprawą naprawy drogi w Niezgodzie, która przy obecnej aurze stała się nieprzejezdna z uwagi na bardzo duże jej zdegradowanie przez ciężkie samochody dojeżdżające tamtędy do żwirowni.
 
 • Radna Barbara Wojtkowiak - powiedziała, że na wczorajszej sesji Rady Gminy Strzałkowo zgłoszona została interpelacja dotycząca wycinki krzewów i młodych drzew przy drodze powiatowej na odcinku Wólka - Kornaty.

 

P u n k t  7
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035.


Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 351, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 362. Zaproponował, aby niniejszy punk porządku obrad omówić w następujący sposób:
-     omówienie przez Starostę projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2035,
-     opinie Komisji Rady,
-     przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
-     dyskusja,
-     głosowanie nad autopoprawka do projektu uchwały,
-     głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035.
Mówca zapytał, czy są inne propozycje rozpatrywania przedmiotowego punktu?

Nie zgłoszono innych propozycji.

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Opinie Komisji o projekcie uchwały:


Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu kolejno przedstawiali opinie o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035. Opinie komisji stanowią odpowiednio załączniki nr 5 , 6 , 7 , 8 i 9 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035. Uchwała RIO stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035.
Rada Powiatu na stan 15 obecnych 14 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym" przyjęła autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035, łącznie z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu 14 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr XL/216/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

P u n k t  8
Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018.


Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 350, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 363.
Zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Powiatu w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej procedura podjęcia uchwały w sprawie uchwały budżetowej jest następująca:
-    omówienie przez Starostę projektu uchwały budżetowej wraz z informacją o sposobie załatwienia wniosków zgłoszonych przez Komisje Rady,
-    opinie Komisji Rady,
-    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
-    dyskusja,
-    głosowanie nad poprawkami i autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej,
-    głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Opinie Komisji o projekcie uchwały:


Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu kolejno przedstawiali opinie o projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018. Opinie komisji stanowią odpowiednio załączniki nr 14 , 15 , 16 , 17 i 18 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Słupeckiego na 2018 rok. Uchwała RIO stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Następnie mówca odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Waldemar Miernik - w imieniu radnych opozycji powiedział, że widzą oni wiele wad tej uchwały, chcieliby jednocześnie, aby deklaracje wypowiedziane przez pana Starostę, że będzie nadal szukał oszczędności w naszych powiatowych finansach przyjąć jako dobrą monetę. Cały przyszły rok będą oni sprawdzać, jak te oszczędności będą przez pana Starostę szukane. Jednocześnie w dalszym ciągu uważają, że wspólnie dokończą rozpoczętą rozbudowę szpitala i w imię odpowiedzialności za tę inwestycję radni opozycji poprą budżet na 2018 rok. 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad projektem budżetu i przeszedł do głosowania.

Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu budżetu Powiatu Słupeckiego na 2018 rok.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła autopoprawkę do projektu budżetu Powiatu Słupeckiego na 2018 rok. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2018 rok, łącznie z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/217/2015 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Obrady opuścił radny Stefan Zieliński (14 obecnych).

P u n k t  9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017. 


Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 353, a autopoprawkę w dniu dzisiejszym na druku nr 364.

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian do budżetu Powiatu Słupeckiego na 2017 rok. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały wraz
z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na 2017 rok.
Rada Powiatu na stan 14 obecnych jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2017 rok.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/218/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2017 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035.


Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 354, a autopoprawkę w dniu dzisiejszym na druku nr 365.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035.
Rada Powiatu 13 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym" przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu 13 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym"  podjęła uchwałę Nr XL/219/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  11
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.


Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że również ten projekt uchwały Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji zaopiniowała pozytywnie.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rozpatrywany projekt uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/220/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  12
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupeckiego na rzecz Gminy Miejskiej Słupca.


Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że po wyjaśnieniach pani kierownik wydziału gospodarki nieruchomościami Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rozpatrywany projekt uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/221/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupeckiego na rzecz Gminy Miejskiej Słupca. Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu przeprowadzającego badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za lata 2017 - 2019.


Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że również ten projekt uchwały został przez Komisję Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowany.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rozpatrywany projekt uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/222/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru podmiotu przeprowadzającego badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za lata 2017 - 2019. Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  14
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020.


Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że po szerokiej dyskusji i po wyjaśnieniach dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rozpatrywany projekt uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/223/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji
w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  15
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.


Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że projekt tej uchwały został również przez Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowany.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rozpatrywany projekt uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/224/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  16
Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2018 rok.


Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 360, a projekt planu pracy Rady był przedmiotem posiedzeń wszystkich komisji, które do jego treści nie wniosły żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rozpatrywany projekt uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/225/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2018 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  17
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2018.


Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2018.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/226/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2018. Uchwała stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  18
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Starosta odpowiedział, że zarówno jedna jak i druga interpelacja dotyczy infrastruktury drogowej, które zostały już zanotowane przez obecnego na sesji pracownika Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy. Należy mieć jednak świadomość obecnie panujących warunków atmosferycznych, głównie podmokłości terenu, więc jeśli tylko te prace będą możliwe do zrealizowana to na pewno do nich przystąpimy.
Mówca odniósł się również do interpelacji zgłoszonej na poprzedniej sesji przez radnego Przemysława Dropińskiego, dotyczącej lokalizacji przystanku autobusowego w miejscowości Skokum, w tym temacie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ruchu Drogowego. Komisja pozytywnie odniosła się do wniosku radnego. Planowane jest również zorganizowanie spotkania z Burmistrzem Miasta i Gminy Zagórów odnośnie rzeczonej sprawy.      

P u n k t  19
Wolne głosy i wnioski.


Pan Piotr Stróżyk - redaktor „Głosu Słupcy" zapytał, jaka była przyczyna zamknięcia trzech oddziałów w słupecki szpitalu 24 grudnia br.?
Pani Iwona Wiśniewska - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy odpowiedziała, że dwie panie które miały pełnić dyżury na oddziałach noworodkowym i dziecięcym zachorowały. Dzieci zostały w wigilię wypisane do domów. Żadnych porodów w wigilię, ani w pierwszy dzień świąt nie było. Wprowadzony został system zabezpieczenia oddziałów w inny sposób.   
Radny Waldemar Miernik - zapytał, jaki to sposób?
Pani Iwona Wiśniewska - odpowiedziała, że gdyby coś się działo to była osoba na telefon, która miała przyjechać.

Pani Renata Nowinowska - Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy powiedziała, że nie tak dawno bo na wrześniowej sesji podjęta została przez Radę Powiatu uchwała o zmianie organizatora dla ZAZ-u. Dziś mamy już ostatnią wspólną sesję, a przecież tak niedawno, bo w 2003 roku Rada podjęła uchwałę o utworzeniu zakładu. W 2009 roku podjęto natomiast uchwałę wyrażającą zgodę na rozbudowę kuchni i całego piętra budynku zakładu; dzięki temu ZAZ mógł się tak pięknie rozwinąć.
Pani Dyrektor w imieniu swoim i wszystkich pracowników zakładu, których los trochę doświadczył, którym często w życiu było bardzo ciężko, złożyła  serdeczne podziękowania. Podziękowała wszystkim radnym, szczególnie tym którzy byli od początku tworzenia zakładu, wtedy w kraju było tylko 9 takich jednostek, obecnie jest ich już 103. Serdecznie podziękowała całej obecnej Radzie Powiatu, kierownictwu urzędu, dyrektorom jednostek organizacyjnych oraz ich pracownikom. Mówczyni dodała, że życzyłaby sobie, aby dalsza współpraca wyglądała tak samo, żeby nic nie uległo zmianie.

Przewodniczący Rady z okazji Nowego Roku życzył wszystkim powodzenia w życiu rodzinnym, zawodowym i osobistym, aby Nowy 2018 rok przyniósł wiele sukcesów, pomyślności i szczęścia.      

P u n k t  20
Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XL sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb

Protokół Nr XXXIX/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 29 listopada 2017 roku.

BR. 0002.14.2017

Protokół Nr XXXIX/2017
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 29 listopada 2017 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali ?Herbowej" Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.14:00 do godz. 15:00.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Obrady XXXIX sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego. Powitał Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Słupcy oraz przedstawicieli mediów.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 17 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Nikt nie zgłosił zmian i obrady przebiegały według następującego porządku:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 31 października 2017 r.                         
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.              
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zakresu realizacji zadań w 2017 roku - druk nr 341.
8.    Informacja o realizacji inwestycji, remontach i naprawach w drogownictwie w 2017 roku oraz o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych - druk nr 342.
9.    Informacja o realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2015 - 2017 - druk nr 343.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 - druk nr 344.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035 - druk nr 345.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania prowadzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy nowemu organizatorowi oraz likwidacji samorządowego zakładu budżetowego - druk nr 346.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu  Słupeckiego - druk nr 347.
14.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15.  Wolne głosy i wnioski.
16.  Zakończenie obrad.   

P u n k t  4
Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 31 października 2017 roku.


Przewodniczący Rady - poinformował, że protokół z XXXVIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.
                   
Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/2017 z dnia 31 października 2017 roku.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXVIII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 31 października 2017 roku.  

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Bogdan Jastrząb poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Pan Mariusz Roga - poinformował o postępie prac dotyczących rozbudowy szpitala w Słupcy. Mówca powiedział, że na terenie szpitala w Słupcy obowiązują nowe zasady ruchu wewnętrznego samochodów osobowych pracowników szpitala. Dodał, że wyodrębniony został plac budowy i rozpoczęły się już zasadnicze prace budowlane. Na dzień dzisiejszy 70% ław fundamentowych zostało już wylanych, w najbliższym czasie należy się spodziewać dostarczenia i montażu urządzenia dźwigowego oraz ciężkich maszyn budowlanych.
Pan Mariusz Roga - zaprosił wszystkich na dzień 7 grudnia br. na godz. 1200 na wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę szpitala w Słupcy. Dodał, że wtedy będzie możliwość obejrzenia stanu zaawansowania prac budowlanych, a jednocześnie zostaną udzielone szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu prac.

P u n k t  6
Interpelacje i zapytania radnych.


W tym punkcie porządku obrad interpelacje zgłosili:

 •   radny Waldemar Miernik - powiedział, że korzystając z obecności Komendanta Powiatowego Policji prosi o informację czy policja przeanalizowała wszystkie kolizje i wypadki, które miały miejsce na ul. Kopernika w Słupcy, i jakie są ustalenia mające poprawić bezpieczeństwo na tej ulicy. Kolejna interpelacja skierowana była do pana Starosty czy wiadomo coś o opóźnieniach przy pracach remontowych linii kolejowej. Mówca powiedział, że w ostatnim wydaniu Wiadomości Wrzesińskich bardzo dużo na ten temat pisano, że prace bardzo mocno wyhamowały i remont linii kolejowej może przedłużyć się nawet o pół roku.
 • radny Przemysław Dropiński - odczytał pismo Rodziców i uczniów wsi Skokum, które dotyczyło budowy zatoczki przystanku autobusowego przy drodze powiatowej. Pismo stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.


P u n k t  7
Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zakresu realizacji zadań w 2017 roku - druk nr 341.


Przewodniczący Rady - przypomniał , że informację Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zakresu realizacji zadań w 2017 roku wszyscy radni otrzymali na druku nr 341. Informacja była przedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawianą informację.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zakresu realizacji zadań w 2017 roku. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Słupcy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

P u n k t  8
Informacja o realizacji inwestycji, remontach i naprawach w drogownictwie w 2017 roku oraz o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych - druk nr 342.


Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejnym punktem obrad dzisiejszej sesji jest informacja o realizacji inwestycji, remontach i naprawach w drogownictwie w 2017 roku oraz o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych. Dodał, że informację wszyscy radni otrzymali na druku nr 342 i była przedmiotem obrad Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a więc poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawianą informację.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotową informację.

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o realizacji inwestycji, remontach i naprawach w drogownictwie w 2017 roku oraz o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych. Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9
Informacja o realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2015 -2017 - druk nr 343.


Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady przypomniał, że  informację o realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2015 -2017 wszyscy radni otrzymali na druku nr 343 i była omawiana na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a zatem poprosił Przewodniczącą Komisji o opinię.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji powiedziała, że Komisja bez uwag przyjęła omawianą informację.

Przewodniczący Rady - powiedział, że z przedstawionej informacji wynika, że w naszym powiecie istnieje zapotrzebowanie na rodziny zastępcze zawodowe, mówca zapytał jaki jest powód, że rodziny zastępcze niezawodowe nie chcą się przekwalifikowywać na rodziny zastępcze zawodowe?

Pani Dorota Kluga - Kierownik Działu ds. Pieczy Zastępczej i Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy powiedziała, że od 2015 roku w powiecie słupeckim funkcjonuje tylko jedna rodzina zastępcza, która pełni funkcję zawodowo. Mówczyni powiedziała, że aby rodzina zastępcza pełniła funkcję zawodowej musi spełnić szereg warunków zapisanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej np. rodzina zastępcza może być zawodowa jeśli trzy lata wcześniej przyjęła na wychowanie niespokrewnione z nią dzieci. Innym warunkiem jest to, że rodzina zawodowa musi wychowywać co najmniej trójkę dzieci i więcej.
Pani Dorota Kluga - powiedziała, że rodziny zastępcze niezawodowe w naszym powiecie z reguły wychowują jedno niespokrewnione dziecko. Mówczyni powiedziała, że są to te najważniejsze warunki, które powodują, że w naszym powiecie funkcjonuje jedna rodzina zastępcza zawodowa.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2015 -2017. Informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

P u n k t  10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 - druk nr 344.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 wszyscy radni otrzymali na druku nr 344, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 348.

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Starostę.

Pan Mariusz Roga - przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017. Wystąpienie Pana Starosty stanowi załącznik  nr 8 do niniejszego protokołu.

Radny Waldemar Miernik - powiedział, że podczas posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powstał niepokój związany z tym, że wszystkie samorządy gminne biorące udział w rozbudowie szpitala w Słupcy przenoszą swoje zobowiązania na kolejne lata. Dodał, że przykładem jest wspólna inwestycja prowadzona z samorządem gminy Powidz gdzie doszło do niedomówień. Mówca powiedział, że w 2019 roku może okazać się, że w większości rad gmin nastąpią zmiany personalne, a powiat w tej chwili dysponuje tylko uchwałami intencyjnymi rad gmin o przekazaniu środków finansowych.
Radny Waldemar Miernik - poprosił o zapewnienie, że nie ma się czego obawiać, jeśli chodzi o pozyskanie środków finansowych na rozbudowę szpitala w 2019 roku. Mówca powiedział, że z informacji od pana Skarbnika wiadomo, że obligacji powiat ma na 2/3 inwestycji, zapytał co będzie, jeżeli któraś z gmin się wyłamie i zabraknie powiatowi środków  na dokończenie tej inwestycji?

Pan Mariusz Roga - odpowiadając powiedział, że cóż z tego, że złoży zapewnienie w imieniu gremiów, w których nie ma głosu nawet doradczego. Mówca powiedział, że jeżeli wszyscy poważnie traktują omawiane przedsięwzięcie tj. rozbudowa szpitala w Słupcy to należy mieć nadzieję i wiarę jednocześnie, że to zadanie zostanie wspólnie zrealizowane. Dodał, że przeniesienie środków finansowych z roku 2017 na 2018 rok w żaden sposób powiatu nie stawia w kłopotliwej sytuacji, ponieważ harmonogram płatności za tę inwestycję jest tak opracowany, że pierwszą transzę powiat płaci na koniec bieżącego roku, dwie raty w 2018 roku, a ostatnie faktury do powiatu powinny wpłynąć 31 grudnia 2018 roku, bo do tego czasu jest termin wykonania tej inwestycji. Mówca powiedział, że w związku z trzydziestodniowym terminem płatności, to zobowiązanie będzie realizowane ze środków roku 2019.  
Pan Mariusz Roga - powiedział, że zagrożenie byłoby realne wtedy, kiedy wszystkie gminy przeniosłyby wsparcie finansowe na rok 2019 na zakończenie inwestycji, ponieważ środki finansowe gmin sumarycznie są większe niż końcowa płatność, a więc w drugiej połowie 2018 roku mogłyby wystąpić trudności płatnicze.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że jest przekonany, że w chwili kiedy powiat poinformował, że ma dokumentację techniczną, że ma montaż finansowy, że został wyłoniony inżynier kontraktu to nikomu do wyobraźni nie przemawiało, że ta inwestycja ruszy. Mówca powiedział, że jest dobrej myśli jeżeli chodzi o realizację tej inwestycji. Dodał, że 7 grudnia br. na placu budowy będzie miało miejsce wmurowanie kamienia węgielnego wśród wszystkich udziałowców tego przedsięwzięcia finansowego.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że jeżeli chodzi o opóźnienie inwestycji to wykonawca zapewnia, że postara się przy sprzyjających warunkach atmosferycznych stratę terminową jak najszybciej zniwelować.

Obrady opuścił radny Mariusz Król i od tej pory w sesji uczestniczyło 16 radnych.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.
Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja  jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017.
Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjęła przedłożoną autopoprawkę.  Autopoprawka stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 łącznie z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIX/212/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

P u n k t  11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035 - druk nr 345.


Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 345, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 349.
Prowadzący obrady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

Radny Andrzej Kin  - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035 wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035.
Rada Powiatu w obecności 16 radnych, 15 głosami ?za", przy 0 głosach ?przeciwnych" i 1 głosie ?wstrzymującym" przyjęła niniejszą autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035 łącznie z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu w obecności 16 radnych, 15 głosami ?za", przy 0 głosach ?przeciwnych" i 1 głosie ?wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr XXXIX/213/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035. Uchwała  stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

P u n k t  12
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania prowadzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy nowemu organizatorowi oraz likwidacji samorządowego zakładu budżetowego - druk nr 346.


Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie przekazania prowadzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy nowemu organizatorowi oraz likwidacji samorządowego zakładu budżetowego wszyscy radni otrzymali na druku nr 346, a w dniu dzisiejszym nową wersję na druku nr 352.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że przekazanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy, Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi jest działaniem pionierskim dlatego podejmowana jest największa staranność aby z tytułu zmiany organizatora nie została zachwiana ciągłość funkcjonowania jednostki, a szczególnie dotyczy to spraw pracowniczych.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że po dzisiejszym spotkaniu w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu zostały jeszcze uszczegółowione zapisy omawianego projektu uchwały i ostateczna prawidłowa wersja została Państwu Radnym przedstawiona na druku nr 352, a dotyczyło to zapisu w § 2.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że ma zapewnienie od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i od Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, że po dostarczeniu niniejszej uchwały Fundacja im. Królowej Polski   św. Jadwigi w Puszczykowie będzie mogła dopełnić formalności u Wojewody Wielkopolskiego i podpisać umowę dotyczącą finansowania jednostki z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. Mówca poinformował, że w dniu 30 listopada br. odbędzie się spotkanie z pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy celem przekazania wszystkich bieżących informacji dotyczących zmiany organizatora jednostki.

Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

Radny Andrzej Kin  - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przekazania prowadzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy nowemu organizatorowi oraz likwidacji samorządowego zakładu budżetowego.   
Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIX/214/2017 w sprawie przekazania prowadzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy nowemu organizatorowi oraz likwidacji samorządowego zakładu budżetowego. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego - druk nr 347.


Prowadzący obrady powiedział, że projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego wszyscy radni otrzymali na druku nr 347 i był on przedmiotem obrad Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a więc poprosił Przewodniczącą Komisji o opinię.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji powiedziała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Wobec braku pytań,  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIX/215/2017 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

P u n k t  14
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Pan Mariusz Roga - odpowiadając powiedział, że bezpieczeństwo na ulicy Kopernika w Słupcy jest przedmiotem troski policji i samorządowców. Dodał, że zostało skierowane wystąpienie do Komendanta Powiatowego Policji w Słupcy o sporządzenie szczegółowej analizy bezpieczeństwa na wspomnianej ulicy. Mówca powiedział, że opracowany dokument został dołączony do odwołania skierowanego do Wojewody Wielkopolskiego w kwestii oceny wniosku na realizację zadania inwestycyjnego - przebudowa ulicy Sikorskiego w Słupcy. Dodał, że jednym z elementów przebudowy jest zrównanie skrzyżowania tych ulic, które polegać będzie na tym, że będzie to prostopadłe przecięcie się krzyżówki przy hali  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy, co powinno poprawić bezpieczeństwo w tym najbardziej na chwilę obecną  niebezpiecznym miejscu.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że jeżeli chodzi o opóźnienia tempa prac przy remoncie linii kolejowej to, że jeżeli będą docierały takie sygnały od mieszkańców, od państwa radnych to zajmie się tym problemem. Dodał, że postara się skontaktować z budowniczymi tego odcinka linii kolejowej i wyjaśnić zgłoszone wątpliwości.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że jeżeli chodzi o interpelację radnego Przemysława Dropińskiego to zna ten problem, bo też otrzymał treść przedmiotowego pisma. Mówca powiedział, że chodzi tu o zatoczkę autobusową w ciągu drogi powiatowej i będzie to przyjęte jako jedno z zadań newralgicznych. Mówca powiedział, że w najbliższym czasie uda się tam Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach oraz Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i zostanie opracowana koncepcja rozwiązania zaistniałego problemu.

Pan Maciej Kusz - Komendant Powiatowy Policji w Słupcy powiedział, że wydał polecenie o częstszych patrolach policji na ulicy Kopernika celem zwiększenia bezpieczeństwa. Dodał, że z przeprowadzonej analizy wynika, że do wypadków na tej ulicy najczęściej dochodziło podczas zmiany oświetlenia czyli świt i zmierzch.

P u n k t  15
Wolne głosy i wnioski.


Przewodniczący Rady - poinformował, że w dniu dzisiejszym Państwo Radni otrzymali materiały dotyczące projektu budżetu powiatu słupeckiego na rok 2018 oraz zaproszenia na posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu Słupeckiego, które odbędą się w najbliższym czasie. Dodał, że sesja budżetowa odbędzie się w dniu 29 grudnia 2017 roku o godz. 14-tej.

Radny Waldemar Miernik - poprosił o wyjaśnienie rewelacji prasowych, które pojawiły się w ostatnim numerze Kuriera Słupeckiego dotyczące oddalenia skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie odmowy ujawnienia faktur z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy. Mówca poprosił o wyjaśnienie co takiego wydarzyło się w Zespole Szkól Ekonomicznych w Słupcy. Dodał, że ludzie z  którymi rozmawia uważają, że jest to skandal, a zdaniem mówcy jeżeli 10% z tego co jest napisane w Kurierze Słupeckim jest prawdą, to rzeczywiście jest skandal.

Pan Mariusz Roga - odpowiadając powiedział, że nie znajduje powodu, żeby akurat tak agresywnego słownictwa dobierać do tych okoliczności, o których można było przeczytać w ostatnim wydaniu Kuriera Słupeckiego. Mówca powiedział, że jest to tak jakby spór, nie chcę tego nazwać wojenką, między panem Ansionem a państwem Grzeszczakami, zarówno panem Eugeniuszem, jak i panią Ireną.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że rzecz dotyczyła w początkowej fazie kwestii związanej z ulokowaniem pewnych zleceń na druk materiałów do firmy Cessans a nie  do firmy pana Ansiona. W tej materii odbyło się postępowanie przed sądem, zostało zakończone, a sąd w tej materii się nie dopatrzył żadnego przestępstwa. Mówca powiedział, że dokładnie ta sama sprawa została podniesiona przez Stowarzyszenie ?Watchdog" w jakiś sposób z nadania Kuriera czy też pana Ansiona i dokładnie ta sama kwestia jest rozpatrywana przez Kancelarię Adwokacką pana Przymęckiego z siedzibą w Olsztynie.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że organ prowadzący szkoły interesuje jedynie kwestia czy została stwierdzona jakaś niegospodarność, czy udowodnione zostało sprzeniewierzenie publicznych pieniędzy. Mówca powiedział, że w tej materii odpowiedź jest bardzo prosta ponieważ nikt nikomu nie zarzucił, że płacone były wyższe rachunki niż wynikałoby to z ulokowania tego zlecenia w innych firmach wykonujących tego rodzaju usługi. Zdaniem mówcy włączenie Starosty w całą tą procedurę wyjaśniającą od samego początku jest nieporozumieniem. Mówca powiedział, że jakby przez wnioskodawców został obligowany do tego, by nakazać dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych przesłanie wszystkich dokumentów finansowych w tej materii. Dodał, że każdorazowo udzielał takiej samej odpowiedzi, że starostwo powiatowe nie jest w posiadaniu tych dokumentów, więc nie może ich udostępnić. Natomiast jeżeli był taki wniosek pod adresem Zespołu Szkół Ekonomicznych, to jak ktoś chce to niech sobie tę sprawę drąży i jak wszystkim wiadomo sprawa była drążona bo sąd nakazał dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych te dokumenty udostępnić i zostały sądowi udostępnione.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że w tej konkretnej sprawie nie czuje się przegranym, bo tak nie bardzo wie co przegrał ale nie ulega wątpliwości, że upublicznione zostały dokumenty.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że dodatkową kwestią wykraczającą poza działalność firmy Cessans, polegającą na realizowaniu pewnych usług na rzecz Zespołu Szkół Ekonomicznych były usługi przez gospodarstwo agroturystyczne pana Michała Grzeszczaka. Zdaniem mówcy właściwszym byłoby zapytać, czy to czasami nie komisja socjalna szkoły, rada rodziców, czy rada pedagogiczna nie podejmowała decyzji o tym, że to właśnie tam będzie organizowała jakieś okolicznościowe spotkania z okazji Dnia Nauczyciela i czy doszło do jakiegoś nadużycia w materii finansowej. Mówca powiedział, że jeżeli takie zarzuty się nie potwierdzają, to zdaniem mówcy jego interpretacja jest bliższa prawdy.

P u n k t  16
Zakończenie obrad


Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął  XXXIX sesję  Rady Powiatu Słupeckiego.

 

Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb

Protokół nr XXXVIII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 31 października 2017 roku.

BR.0002.13.2017

Protokół nr XXXVIII/2017
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 31 października 2017 roku.Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ" Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20. Obrady trwały od godz. 10:00 do godz. 10:50.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady XXXVIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa oraz przedstawicieli mediów.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu obecnych było 15, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad?

Pan Mariusz Roga - Starosta wniósł o rozszerzenie porządku obrad o trzy dodatkowe punkty, mianowicie o:
 • podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, jako punkt 21 (sprawa dotyczy szerokopasmowego internetu);
 • podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka komisji konkursowej powołanej do wyboru kandydata na Zastępcę Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, jako punkt 22 (Powiat Słupecki jako organ założycielski dla szpitala literalnie jest wymieniony w rozporządzeniu dotyczącym powoływania kierowników jednostek organizacyjnych służby zdrowia, dlatego też przedmiotową uchwałą osoba taka zostanie delegowana do składu komisji konkursowej);
 • podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego SP ZOZ w Słupcy w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa", jako punkt 23. Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała sposób przekazania wkładu własnego ze strony powiatu, dlatego też po wprowadzonej zmianie w budżecie powiatu nie będzie to ujęte jako pomoc finansowa, ale jako powierzenie zadania.

Przewodniczący Rady kolejno poddawał pod głosowanie wyżej wymienione propozycje zmian w porządku obrad zgłoszone przez pana Starostę.
Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednomyślnie przyjęła do porządku obrad wszystkie zgłoszone propozycje.

Po wprowadzonych poprawkach porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 września 2017 roku.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Sprawozdanie z realizacji zadań Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupcy za rok szkolny 2016/2017.
8.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
9.    Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok  2017.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zagórowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie, ul. Pyzderska 75, 62 - 410 Zagórów w Branżową Szkołę I stopnia w Zagórowie.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej  w Strzałkowie wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, ul. Górna 12, 62 - 420 Strzałkowo w Branżową Szkołę I stopnia w Strzałkowie.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Słupcy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy, ul. Kopernika 11A, 62 - 400 Słupca w Branżową Szkołę I stopnia w Słupcy.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Słupcy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13, 62 - 400 Słupca  w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną w Słupcy.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Słupcy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej w Słupcy, Wojska Polskiego 13, 62 - 400 Słupca w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalnej w Słupcy.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Słupcy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13, 62 - 400 Słupca w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Słupcy.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Strzałkowie wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, ul. Górna 12, 62 - 420 Strzałkowo w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Strzałkowie,
19.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Słupcy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy, ul. Kopernika 11A, 62 - 400 Słupca w Szkołę Policealną w Słupcy.
20.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie słupeckim w 2017 r.
21.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
22.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka komisji konkursowej powołanej do wyboru kandydata na Zastępcę Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
23.    Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego SP ZOZ w Słupcy w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa",
24.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
25.    Wolne głosy i wnioski.
26.    Zakończenie obrad.

P u n k t  4
Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 września 2017 roku.


Przewodniczący Rady powiedział, że protokół był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad, nikt nie zgłosił do jego treści uwag, więc zaproponował przyjęcie go bez konieczności odczytywania.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXVII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 września 2017 roku, bez odczytywania.

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.


Pan Mariusz Roga - Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
 
P u n k t  6
Interpelacje i zapytania radnych.


Interpelacje zgłosili:
 • Radny Andrzej Kin - zwrócił się o ponowne sprawdzenie drogi powiatowej relacji Zagórów - Drzewce, konkretnie chodzi o wycinkę uschniętych drzew i obcięcie suchych konarów oraz o wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu przy drodze Drzewce - Nowa Wieś.
 
 • Radna Anna Kusiołek - powiedziała, że 29 września br. złożyła pismo do Starosty wnioskujące o modernizację drogi powiatowej Cienin Kościelny - Cienin Perze - Cienin Zaborny do skrzyżowania z drogą krajową K92. Podziękowała za odpowiedź z której wynika, że inwestycja ta wymaga opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wobec tego, mówczyni wnioskowała o przygotowanie najpierw dokumentacji na powyższą drogę i ujęcie środków finansowych na ten cel w projekcie budżetu Powiatu Słupeckiego na 2018 rok.
 
P u n k t  7
Sprawozdanie z realizacji zadań Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupcy za rok szkolny 2016/2017.


Opinia Komisji o sprawozdaniu:

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że komisja na swym ostatnim wyjazdowym posiedzeniu zapoznała się z pracą poradni przyjmując jednocześnie przedłożone sprawozdanie.

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji zadań Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupcy za rok szkolny 2016/2017. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

P u n k t  8
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.


Opinia Komisji o informacji:

Radny Jacek Szczepankiewicz - powiedział, że Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej zapoznała się z tym bardzo obszernym dokumentem przyjmując go jednomyślnie. Mówca dodał tylko, że pieniędzy na oświatę jest coraz mniej i wydatków na realizację zadań oświatowych jest coraz więcej. 

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017  stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9
Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.


Przewodniczący Rady powiedział, że jak co roku zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Starosta i Przewodniczący Rady zobowiązani są do złożenia informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych. Zatem poprosił Starostę o zabranie głosu.    

Starosta Powiatu przedstawił informację o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz kierowników i pracowników Starostwa. Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Następnie Przewodniczący Rady przestawił informację na temat analizy oświadczeń majątkowych radnych, stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Poinformowała ponadto, że Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 12 października 2017 roku poinformował, że Starosta - pan Mariusz Roga i Przewodniczący Rady - pan Bogdan Jastrząb złożyli swoje oświadczenia majątkowe w terminie i nie twierdzono w nich nieprawidłowości. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Odczytał również pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy, które stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Nikt nie zgłosił żadnych pytań, więc Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się z przedstawionymi informacjami.

P u n k t  10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017. 


Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian do budżetu Powiatu Słupeckiego na 2017 rok. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:
Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2017 rok.
Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/198/2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2017 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035.


Opinia Komisji o projekcie uchwały:
Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji 4 głosami „za", przy 1 głosie „wstrzymującym" pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu 14 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym"  podjęła uchwałę Nr XXXVIII/199/2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  
 
P u n k t y  od 12 do 19
Przewodniczący Rady powiedział, że punkty porządku obrad od 12 do 19 dotyczą wprowadzonej reformy oświaty w wyniku której Zasadnicze Szkoły Zawodowe stały się z mocy prawa Branżowymi Szkołami I stopnia i organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest stwierdzić to przekształcenie w drodze uchwały. Dotyczy to również dostosowania szkół specjalnych i policealnych do obowiązującego ustroju szkolnego.  


Opinia Komisji o projektach uchwał:
Radny Jacek Szczepankiewicz - powiedział, że Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia przekształcenia szkół podległych powiatowi zgodnie z nowym prawem oświatowym. 

W związku z brakiem pytań do projektów uchwał Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia w kolejności głosowań.

Rada Powiatu na stan 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwały:
 • Nr XXXVIII/200/2017 z dnia 31października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zagórowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie, ul. Pyzderska 75, 62 - 410 Zagórów w Branżową Szkołę I stopnia w Zagórowie - załącznik nr 13 ;
 • Nr XXXVIII/201/2017 z dnia 31października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Strzałkowie wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, ul. Górna 12, 62 - 420 Strzałkowo w Branżową Szkołę I stopnia w Strzałkowie - załącznik nr 14 ;
 • Nr XXXVIII/202/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawia stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Słupcy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy, ul. Kopernika 11A, 62 - 400 Słupca w Branżową Szkołę I stopnia w Słupcy - załącznik nr 15 ;
 • Nr XXXVIII/203/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawia stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Słupcy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13, 62 - 400 Słupca  w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną w Słupcy - załącznik nr 16 ;
 • Nr XXXVIII/204/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawia stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Słupcy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej w Słupcy, Wojska Polskiego 13, 62 - 400 Słupca w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalnej w Słupcy - załącznik nr 17 ;
 • Nr XXXVIII/205/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawia stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Słupcy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13, 62 - 400 Słupca w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Słupcy - załącznik nr 18 ;
 • Nr XXXVIII/206/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawia stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Strzałkowie wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, ul. Górna 12, 62 - 420 Strzałkowo w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Strzałkowie - załącznik nr 19 ;
 • Nr XXXVIII/207/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawia stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Słupcy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy, ul. Kopernika 11A, 62 - 400 Słupca w Szkołę Policealną w Słupcy - załącznik nr 20 .


P u n k t  20
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2017 r.Opinia Komisji o projekcie uchwały:
Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/208/2017 z dnia 31 października 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2017 r. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

P u n k t  21
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.


Opinia Komisji o projekcie uchwały:
Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt wyżej wymienionej uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/209/2017 z dnia 31 października 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

P u n k t  22
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka komisji konkursowej powołanej do wyboru kandydata na Zastępcę Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.


Przewodniczący Rady powiedział, że projekt przedmiotowej uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 339.
Następnie, poprosił o zgłaszanie kandydatów.

Starosta powiedział, że tryb wyboru dyrektora i zastępcy dyrektora jest precyzyjnie określony w stosownym rozporządzeniu. Z racji tego, iż pani dyrektor szpitala nie legitymuje się kwalifikacjami lekarskimi to zastępca dyrektora takie kwalifikacje posiadać musi, więc jest określony tryb wyboru tego kandydata. Cała procedura rozpoczyna się powołaniem komisji konkursowej, w której składzie mogą znaleźć się przedstawiciele określonych w rozporządzeniu organów. Powiat Słupecki jako organ założycielski dla SP ZOZ również takie prawo posiada. Mówca zaproponował, aby organ założycielski reprezentowała pani Justyna Górecka - kadrowa starostwa, która pod względem formalnym zajmowałaby się przebiegiem tego postępowania konkursowego.    

Pani Justyna Górecka wyraziła zgodę na kandydowanie.

Nie zgłoszono innych kandydatów.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę pani Justyny Góreckiej na członka komisji konkursowej powołanej do wyboru kandydata na Zastępcę Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Słupcy.
Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednomyślnie wybrała panią Justynę Górecką na członka do komisji konkursowej. Jest to równoznaczne z podjęciem uchwały Nr XXXVIII/210/2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie wyboru członka komisji konkursowej powołanej do wyboru kandydata na Zastępcę Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Starosta poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Rada Społeczna SP ZOZ delegowała do tego samego składu komisji konkursowej panią Annę Czerniak - radną powiatową. 

P u n k t  23
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego SP ZOZ w Słupcy w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa".


Przewodniczący powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 340.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:
Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt wyżej wymienionej uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/211/2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego SP ZOZ w Słupcy w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa". Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

P u n k t  24
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Starosta powiedział, że interpelacje zgłoszone przez radnego Andrzeja Kina zostaną przekazane do realizacji Powiatowemu Zarządowi Dróg w Słupcy. Natomiast interpelacja zgłoszona przez radną Annę Kusiołek zostanie rozpatrzona na posiedzeniu Zarządu Powiatu którego tematem będzie budżet na 2018 rok.   

P u n k t  25
Wolne głosy i wnioski.


Przewodniczący Rady poinformował, że na jego ręce wpłynęło pismo z Kancelarii Sejmu z Biura Komunikacji Społecznej informujące nas, iż Sejm w dniu 12 października br. na 49 posiedzeniu podjął uchwałę w sprawie ustanowieniu 2018 roku - „Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego".

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie informuje nas, że wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy w Sompolnie i Komendą Miejską Policji w Koninie organizuje w dniach 25 listopada br. „Samochodowy rajd nawigacyjny dla samorządowców", jest to równoznaczne z zaproszeniem do uczestnictwa dwuosobowych drużyn. Chętne osoby mogą się zgłaszać do Biura Rady.
Przewodniczący Rady odczytał pismo wystosowane przez Kierownika Delegatury w Koninie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu odnoszące się do problemu mieszkańców Powidza związanego z zakłóceniami w odbiorze sygnału telewizyjnego i telefonii komórkowej. Kserokopia pisma z odpowiedzią stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. 

P u n k t  26
Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXVIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego.


Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb

Protokół Nr XXXVII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 29 września 2017 roku.

BR. 0002.12.2017
Protokół Nr XXXVII/2017
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 29 września 2017 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej" Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.14:00 do godz. 14:55.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Obrady XXXVII sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu,  panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli mediów. Serdecznie powitał panią Aleksandrę Hochenzy - przedstawiciela firmy CURULIS, która realizuje proces realizacji emisji obligacji przez powiat słupecki.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad? 

Nikt się nie zgłosił.

Przewodniczący Rady poinformował, że narodziła się inicjatywa wśród samorządów powiatowych by rok 2018 ustanowić rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Dodał, że do tej pory wiele samorządów powiatowych województwa wielkopolskiego podjęło uchwały, stanowiska lub apele w tej sprawie i w związku z tym zgłosił wniosek o rozszerzenie dzisiejszego porządku obrad by Rada Powiatu Słupeckiego w punkcie 13 przyjęła stanowisko w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek o rozszerzenie porządku obrad.
Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego Rady i obrady XXXVII sesji Rady Powiatu przebiegały według następującego porządku obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokółu Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 1 września 2017 r.                         
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.              
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska Powiatu Słupeckiego w roku 2016 - druk nr 321.
8.    Informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji wdrażanych projektów przez powiat w 2016 roku i w I półroczu 2017 roku - druk nr 317.
9.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2017 roku - druk nr 315.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Słupeckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - druk nr 318.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 - druk nr 319.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035 - druk nr 320.
13.    Przyjęcie stanowiska w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 - druk nr 324.
14.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15.    Wolne głosy i wnioski.
16.    Zakończenie obrad.  

P u n k t  4
Przyjęcie protokółu Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 1 września 2017 roku.


Przewodniczący Rady - poinformował, że protokół z XXXVI sesji Rady Powiatu Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.
                   
Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu Nr XXXVI/2017 z dnia 1 września 2017 roku.

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 1 września 2017 roku.    

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Bogdan Jastrząb poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.
Pan Mariusz Roga - poinformował o postępie prac dotyczących rozbudowy szpitala w Słupcy. Mówca powiedział, że firmy realizujące niniejszą inwestycję potwierdzają, że termin realizacji inwestycji jest niezachwiany ale aby przystąpić do podstawowych prac ziemnych i nadziemnych należy uporządkować wszystkie media. Dodał, że obecnie trwają prace nad likwidacją kolizji energetycznej i telekomunikacyjnej ale w najbliższym czasie prace zostaną zakończone i rozpocznie się realizacja inwestycji.
Pan Mariusz Roga - poinformował, że najbliższym czasie odbędzie się pierwsze spotkanie Społecznej Rady Budowy, na którym zostanie przedstawiony stan zaawansowania prac i harmonogram realizacji inwestycji.
Pan Mariusz Roga - poinformował, że w dniu dzisiejszym tj. 29 września br. w Wolsztynie oddawany jest użytku dobudowany segment szpitala powiatowego. Mówca powiedział, że jest bardzo dużo podobieństwa do rozbudowy szpitala w Słupcy. Podobieństwo dotyczy wielkości obiektu, rozbudowa szpitala  w Wolsztynie rozpoczęła się 12 września 2016 roku i po roku i 2 tygodniach oddawany jest obiekt do użytku. Kosztorys w Wolsztynie inwestycji 22 mln zł, w Słupcy 23 mln zł. a więc jeżeli udało się taką inwestycje zrealizować w Wolsztynie to jest to wykonalne i należy mieć nadzieję, że w Słupcy uda się zrealizować rozbudowę szpitala.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że poważniejszy problem wokół szpitala to niższy ryczałt dla szpitala na świadczenia szpitalnych usług medycznych ponieważ jest mniejszy niż kontrakt na jeden kwartał w poprzednich rozliczeniach finansowych.

Na obrady przybył radny Przemysław Dropiński i od tej pory w XXXVII sesji uczestniczyło 15 radnych.


Przewodniczący Rady powitał pana Andrzeja Sparażyńskiego - Kierownika Delegatury w Koninie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  w Poznaniu, który przybył na obrady dzisiejszej sesji.

P u n k t  6
Interpelacje i zapytania radnych.


W tym punkcie porządku obrad interpelacje zgłosił radny Jacek Szczepankiewicz, który w imieniu mieszkańców Ostrowite i Radnych Gminy Ostrowite wnioskował o ujęcie w planie budżetu powiatu na rok 2018 remont dróg:

 • Giewartów w kierunku Budzisławia ze szczególnym uwzględnieniem odcinka Siernicze Małe - Budzisław,
 • położenie dywanika w miejscowości Mieczownica.


P u n k t  7
Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska Powiatu Słupeckiego w roku 2016 - druk nr 321.


Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady przypomniał, że  informację  Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska Powiatu Słupeckiego w roku 2016 wszyscy radni otrzymali na druku nr 321 i była omawiana na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawianą informację. Dodał, że na posiedzeniu Komisji został zgłoszony problem monitoringu pól elektromagnetycznych poprzez dokonanie pomiaru na terenie Gminy Powidz. Mówca powiedział, że w ostatnim czasie zauważalny jest słaby odbiór telewizji i połączeń telefonicznych. Kolejne pytanie czy na taki stan rzeczy mogą mieć wpływ urządzenia wojskowe?

Pan Andrzej Sparażyński - Kierownik Delegatury w Koninie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu powiedział, że urządzenia wojskowe nie powinny mieć wpływu na jakość odbioru telewizji i aparatów telefonicznych ponieważ wojsko korzysta z innych częstotliwości. Mówca powiedział, że w wyniku zaistniałej sytuacji należy złożyć zawiadomienie do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z prośbą o przeprowadzenie kontroli. Dodał, że wojsko ma swoje częstotliwości, a częstotliwości nie powinny się zakłócać.  
Pan Andrzej Sparażyński - powiedział, że ewentualne zmiany co do masztów  i mocy nadajników są zgłaszane do Starostwa Powiatowego.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że nie dotyczy to wojska.

Przewodniczący Rady - powiedział, że poprosi Starostę Powiatu by skierował odpowiedni wniosek z prośbą o przeprowadzenie odpowiednich badań w tym zakresie.

W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się z informacją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  o stanie środowiska Powiatu Słupeckiego w roku 2016. Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.

P u n k t  8
Informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji wdrażanych projektów przez powiat w 2016 roku i w I półroczu 2017 roku - druk nr 317.


Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejnym punktem obrad dzisiejszej sesji jest informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji wdrażanych projektów przez powiat  w 2016 roku i w I półroczu 2017 roku. Przypomniał, że informację wszyscy radni otrzymali na druku nr 315 i była omawiana na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację.

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu zapoznała się i przyjęła informację o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji wdrażanych projektów przez powiat w 2016 roku i w I półroczu 2017 roku. Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.

P u n k t  9
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2017 roku - druk nr 315.


Przystępując do kolejnego punkt porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2017 roku wszyscy radni otrzymali na druku nr 315.
Informacja była przedmiotem posiedzenia wszystkich komisji stałych Rady Powiatu, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.  

Radny Dawid Hierowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawianą informację.

Radny Andrzej Kin -Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotową informację.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawianą informację.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawianą informację.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2017 roku.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził,   że Rada Powiatu Słupeckiego przyjęła do wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2017 roku. Informacja stanowi załącznik nr 6 , a Uchwała nr SO-0953/47/6Ko/2017  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 września 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2017 roku stanowi załącznik nr 7    do niniejszego protokółu.

P u n k t  10
Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Słupeckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - druk nr 318.


Prowadzący obrady powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Słupeckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Dodał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 318 i był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a więc poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Słupeckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVII/195/2017 w sprawie emisji obligacji Powiatu Słupeckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.

P u n k t  11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 - druk nr 319.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 wszyscy radni otrzymali na druku nr 319, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 322.

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Starostę.

Pan Mariusz Roga - przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017. Wystąpienie Pana Starosty stanowi załącznik  nr 9 do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja  jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła przedłożoną autopoprawkę.  Autopoprawka stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXXVII/196/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokółu.

P u n k t  12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035 - druk nr 320.


Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 320, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 323.

Prowadzący obrady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.
Radny Andrzej Kin  - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035 wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych, 14 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" przyjęła niniejszą autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035 łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych, 14 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr XXXVII/197/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035. Uchwała  stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokółu.

P u n k t  13
Przyjęcie stanowiska w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 - druk nr 324.


Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie stanowiska w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Przewodniczący przypomniał, że projekt stanowiska wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 324.
Prowadzący obrady zapytał czy są pytania, uwagi do treści przedstawionego stanowiska?

Radny Jacek Szczepankiewicz - zapytał jakie przez powiat zostaną podjęte działania by podnieść rangę tego wydarzenia. Zdaniem mówcy należy się zastanowić by na terenie powiatu godnie uczcić pamięć tamtych wydarzeń.

Pan Mariusz Roga - poinformował, że rok temu zawiązał się honorowy komitet obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w skład , którego wchodzą wszyscy wójtowie i burmistrzowie naszego powiatu, Przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Starosta Powiatu. Mówca powiedział, że samorządy gminne oraz organizacje pozarządowe działające na terenie naszego powiatu miały rok czasu na przedstawienie swoich propozycji, przedsięwzięć o skali ponad lokalnej tych obchodów. Dodał, że to działanie miało na celu opracowanie kalendarza wydarzeń o randze powiatowej.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że w zdecydowanej większości kalendarz imprez jest już ukształtowany i powiatowe obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczną się 15 października 2017 roku, dokładnie 200-tną rocznice śmierci Tadeusza Kościuszki.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że wśród przedsięwzięć, które zostały zgłoszone przez samorządy gminne i organizacje pozarządowe jest kilka, które w ewidentny sposób dotykają działań na terenie naszego powiatu wchodzących w skład Powstania Wielkopolskiego. Mówca powiedział, że np. uroczystości upamiętniające patrona szkoły w Strzałkowie - Powstańców Wielkopolskich, czy przysięga członków Polskiej Organizacji Wojskowej na Borku Lądkowskim nawiązują do Powstania Wielkopolskiego.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że po 15 października br. zbierze się ponownie honorowy komitet obchodów i upubliczni kalendarz wszystkich imprez i okoliczności które towarzyszyć będą obchodom. Mówca poinformował, że Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Słupcy podjął stosowną uchwałę  o włączeniu się struktur ochotniczych straży pożarnych z naszego powiatu do czynnego udziału we wspieraniu podejmowanych inicjatyw.

Przewodniczący Rady odczytał projekt omawianego stanowiska i poddał pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Stanowisko stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokółu.

P u n k t  14
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Pan Mariusz Roga - odpowiadając powiedział, że dzisiaj zgłoszona interpelacja dotyczy planistycznych prac nad projektem budżetu na 2018 rok , a więc zostanie przekazana do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach. Mówca powiedział, że pan Dyrektor w odpowiednim czasie przedstawi zestawienie  wszystkich zgłoszonych zadań najpierw Zarządowi Powiatu, a potem Radzie Powiatu.

P u n k t  15
Wolne głosy i wnioski.


Przewodniczący Rady - odczytał treść pisma pani Barbary Zaradzkiej zam. Cienin Kolonia 17, które dotyczyło uwzględnienia w planach inwestycyjnych na 2018 rok budowy drogi powiatowej nr 3064P wraz z chodnikiem. Pismo stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady - powiedział, że pismo zostało również skierowane do Starosty Powiatu, a więc będzie rozpatrywane przy projektowaniu budżetu powiatu na przyszły rok.

Przewodniczący Rady - poinformował, że powiat słupecki został wyróżniony  za zajęcie piątego miejsca w klasyfikacji powiatów we współzawodnictwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 podczas XVIII Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.  

Radny Waldemar Miernik - powiedział, że bardzo dawno nie było posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, a więc korzystając z obecności pani dyrektor szpitala prosi o przedstawienie sytuacji przystąpienia szpitala do sieci szpitali i jak wyglądały negocjacje z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pani Iwona Wiśniewska - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy powiedziała, że sieć szpitali została ogłoszona przez Ministra Zdrowia 30 czerwca 2017 roku, w której znalazł się szpital w Słupcy spełniając postawione wymagania tj. 4 podstawowe oddziały i Szpitalny Oddział Ratunkowy bądź Izbę Przyjęć i 30 lipca br. szpital w Słupcy znalazł się na liście ministerialnej sieci szpitali. Mówczyni powiedziała, że rozporządzeniem z września br. zostały określone warunki finansowania szpitali tj. na podstawie ryczałtu w ramach, którego będą realizowane świadczenia zawarte w ustawie obejmujące wszystkie oddziały funkcjonujące w placówce.
Pani Iwona Wiśniewska - powiedziała, że szpital nie ma jeszcze podpisanej umowy, którą ma realizować od 1 października br., a ryczałt został obliczony w oparciu o wykonanie wszystkich świadczeń realizowanych przez szpital w 2015 roku. Mówczyni powiedziała, że w 2015 roku szpital zmodernizował oddział chorób płucnych i gruźlicy. Przeprowadzony został remont pierwszego piętra, dostosowując oddział do wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia i przez dwa miesiące szpital nie realizował wszystkich świadczeń. Mówczyni powiedziała, że rok 2015 zaważył , że finansowanie szpitala w Słupcy będzie mniejsze niż zakładano.
Pani Iwona Wiśniewska - powiedziała, że to nie były negocjacje ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia zaprezentował sztywny algorytm. Mówczyni powiedziała, że Narodowy Fundusz Zdrowia przyjął algorytm i choć zapowiadano, że w pieniądzach dla szpitala znajdą się środki na podwyżki dla pracowników medycznych i niemedycznych, to w środkach dla słupeckiego szpitala nie ma to odzwierciedlenia. Zdaniem mówczyni to już nie jest kontraktowanie, bo ryczałt jest obliczany według wzoru.
Pani Iwona Wiśniewska - powiedziała, że dla szpitala w Słupcy zostały uzgodnione środki finansowe na IV kwartał tego roku i według ich należy realizować świadczenia. Dla szpitala w Słupcy jest to niekorzystna sytuacja bo oddziały chorób płucnych i dziecięcy są oddziałami sezonowymi i na tych oddziałach w II i III kwartale wykonuje się mniej świadczeń. Mówczyni powiedziała, że Narodowy Fundusz Zdrowia dla szpitala w Słupcy zamyka rok z dniem 30 września br. i na w/w oddziałach zanotowane będą niewykonania świadczeń.
Pani Iwona Wiśniewska - powiedziała, że w szpitalu w Słupcy nie zmieniły się zasady funkcjonowania wieczorynki. Dodała, że ustawodawca złagodził warunki i te świadczenia szpital może realizować nie odrębnymi lekarzami ale istnieje możliwość łączenia tych obowiązków przez lekarzy z oddziałów. Zdaniem mówczyni w okresie większej zachorowalności lekarze z oddziałów będą musieli być wsparci lekarzami, którzy do tej pory zabezpieczali nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.
Pani Iwona Wiśniewska - powiedziała, że jeżeli chodzi o posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy to szpital czeka na ostateczną umowę na świadczenia zdrowotne na IV kwartał br. Mówczyni powiedziała, że nie posiadanie umowy na świadczenia zdrowotne szpitalowi sprawia wiele problemów dotyczy to np. recept wypisywanych przez lekarzy.
Pani Iwona Wiśniewska - powiedziała, że pojawiają się nieprawdziwe informacje dotyczące oddziału chorób płuc i gruźlicy. Mówczyni powiedziała, że oddział płuc i gruźlicy działał, działa i będzie działać bo jak wszyscy wiedzą nie było propozycji zmian statutu szpitala, a to znaczy, że nie ma planu likwidacji tego oddziału, a więc oddział będzie realizował świadczenia, póki Rada Powiatu nie zdecyduje inaczej.
Pani Iwona Wiśniewska - powiedziała, że jeżeli chodzi o rozbudowę szpitala to obecnie sprawdzana jest cała dokumentacja projektowa łącznie z badaniem gruntu.

Radna Anna Czerniak - powiedziała, że na ostatniej sesji Rady Miasta Słupcy została poproszona przez dyrekcje szkół podstawowych i gimnazjum w Słupcy do przekazania podziękowań osobom z powiatu, które wsparły ufundowanie nagród dla dzieci i młodzieży z tych szkół w minionym roku szkolnym za prace społeczne na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Podziękowania otrzymali: pan Mariusz Roga - Starosta Powiatu, pan Szymon Grzywiński - Wicestarosta Powiatu, radny Waldemar Miernik, radny Tomasz Parus i radna Iwona Buśkiewicz.

P u n k t  16
Zakończenie obrad


Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął  XXXVII sesję  Rady Powiatu Słupeckiego.

 

Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb

Protokół nr XXXVI/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 1 września 2017 roku.

BR.0002.11.2017

Protokół nr XXXVI/2017
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 1 września 2017 roku.Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ" Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20. Obrady trwały od godz. 14:00 do godz. 15:00.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady XXXVI sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa oraz przedstawicieli mediów. Serdecznie powitał pana Andrzeja Markiewicza - Prezesa Zarządu Fundacji Królowej Polski św. Jadwigi z/s w Puszczykowie.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu obecnych było 16, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad?

Pan Mariusz Roga - Starosta wnioskował o zdjęcie z porządku obrad punktu 12 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej w Słupcy i zmiany organizatora, zastępując go podjęciem uchwały w sprawie zmiany organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycję zmiany w porządku obrad zgłoszoną przez pana Starostę.
Rada Powiatu jednomyślnie przyjęła propozycję zmiany w porządku obrad, aby punkt 12 otrzymał brzmienie: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy".

Po wprowadzonej poprawce porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr XXXV/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 lipca 2017 roku.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Analiza i ocena rynku pracy oraz poziomu bezrobocia w powiecie słupeckim w 2016 roku i w I półroczu 2017 roku.
8.    Informacja o realizacji zadań Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy za 2016 rok i w I półroczu 2017 roku.
9.    Informacja o działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2016 rok i w I półroczu 2017 roku.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok  2017.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie objęcia nowego udziału w Spółdzielni Socjalnej „DOBRY ADRES" z siedzibą w Słupcy.
14.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2017 r.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Pokonaj stagnację - zmień życie na lepsze!", realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
17.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18.    Wolne głosy i wnioski.
19.    Zakończenie obrad.

P u n k t  4
Przyjęcie protokołu Nr XXXV/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 lipca 2017 roku.


Przewodniczący Rady powiedział, że protokół był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad, nikt nie zgłosił do jego treści uwag, więc zaproponował przyjęcie go bez konieczności odczytywania.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXV/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 lipca 2017 roku, bez odczytywania.

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.


Pan Mariusz Roga - Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ponadto Starosta przedstawił bieżącą informację na temat realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem terenu pod przyszłą inwestycję tj. przygotowanie ujęcia wody, przyłącza energetycznego. Według zapewnień inżyniera projektu w najbliższą środę tj. 6 września rozpoczną się prace budowlane.   

Radny Waldemar Miernik - zapytał o harmonogram zadeklarowanych wpłat przez samorządy gminne na rozbudowę szpitala?  
Pan Mariusz Roga - odpowiedział, że siedem samorządów gminnych powiatu słupeckiego stosowną uchwałą intencyjną zadeklarowało pomoc przy rozbudowie szpitala poprzez współpartycypację finansową planując te środki finansowe w roku budżetowym 2017. W momencie powzięcia decyzji o sporządzeniu harmonogramu prac i płatności zwrócono się do gmin o podjęcie decyzji, kiedy zadeklarowane środki przekaże, czy będzie to rok bieżący, czy 2018 lub 2019 rok. Są samorządy, które przeniosły płatność na 2018 rok, jest jeden samorząd który przeniósł płatność na 2019 rok. Bardzo istotna jest wiedza, ile w tych trzech latach będzie środków z zewnątrz, bo tym samym będzie wiadomo ile powiat będzie musiał zabezpieczyć własnych funduszy.  
 
P u n k t  6
Interpelacje i zapytania radnych.


Interpelacje zgłosili:
 • Radna Anna Kusiołek - poruszyła problem remontu kolei, gdyż obecnie zbierany jest kamień z torów, który przewożony jest ciężkim sprzętem po drogach powiatowych powodując ich dalszą degradacje. Mówczyni zasugerowała przeprowadzenie rozmów z Dyrekcją PKP celem partycypacji ich w kosztach remontów tych dróg.
  Druga interpelacja dotyczyła położenia ciężkiej warstwy „dywanika" na drodze powiatowej w miejscowości Wierzbocice, ponieważ remonty cząstkowe nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Jest to prośba mieszkańców tej miejscowości.
 • Radny Waldemar Miernik - zapytał, czy decyzja którą Rada Powiatu podjęła w sprawie odpowiedzi na stanowisko Gminy Strzałkowo w sprawie przekazania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie do prowadzenia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakończyła sprawę, czy Wydział Oświaty wysłał do Ministra zapytanie na jakich warunkach mógłby te szkołę przejąć?


P u n k t  7
Analiza i ocena rynku pracy oraz poziomu bezrobocia w powiecie słupeckim w 2016 roku i w I półroczu 2017 roku.


Opinie Komisji o analizie:

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisją bez zastrzeżeń przyjęła przedmiotową analizę.  
Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że komisja na swym ostatnim posiedzeniu jednogłośnie przyjęła rozpatrywany materiał.

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożoną analizę. Analiza i ocena rynku pracy oraz poziomu bezrobocia w powiecie słupeckim w 2016 roku i w I półroczu 2017 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

P u n k t  8
Informacja o realizacji zadań Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy za 2016 rok i w I półroczu 2017 roku.


Opinia Komisji o informacji:

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że komisja pozytywnie przyjęła rozpatrywaną  informację.

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. Informacja o realizacji zadań Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy za 2016 rok i w I półroczu 2017 roku  stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9
Informacja o działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2016 rok i w I półroczu 2017 roku.


Opinie Komisji o informacji:

Radna Anna Czerniak - powiedziała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych bez zastrzeżeń przyjęła przedmiotową informację.  
Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji na swym ostatnim posiedzeniu jednogłośnie przyjęła informacje Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Przewodniczący Rady wobec wyczerpania tego punktu porządku obrad stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. Informacja o działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2016 rok i w I półroczu 2017 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017.  


Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian do budżetu Powiatu Słupeckiego na 2017 rok. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2017 rok.
Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVI/188/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2017 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035.


Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji 4 głosami „za", przy 1 głosie „wstrzymującym" pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu 15 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym"  podjęła uchwałę Nr XXXVI/189/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.   
 
P u n k t  12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy.


Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 316. Dodał, że temat dotyczący zmiany organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy był omawiany na wszystkich komisjach, które miały swe przedsesyjne posiedzenia.

Starosta na wstępie starał się wszystkich uspokoić, gdyż to nie jest tak, że samorząd powiatu słupeckiego nie jest w stanie utrzymać Zakładu Aktywności Zawodowej, że przynosi on starty i z tego tytuły trzeba dokonać zmian. Nie ulega jednak wątpliwości, że gdy ZAZ wchodzi w struktury samorządowe to podlega tym samym przepisom co wszystkie jednostki organizacyjne; m.in. prawu zamówień publicznych, centralizacji podatku VAT.
Mówca powiedział, że z Fundacją Królowej Polski św. Jadwigi z/s w Puszczykowie ZAZ w Słupcy współpracuje od wielu lat realizując wiele projektów; to właśnie oni pomogli powiatowi zorganizować Spółdzielnię Socjalną „DOBRY ADRES". Mamy więc tutaj do czynienia ze sprawdzonym partnerem. Proces zmiany organizatora na pewno będzie wymagał czasu, cała procedura będzie musiała być wnikliwie zbadana i sprawdzona oraz wpisana w rejestr Wojewody Wielkopolskiego. Finansowanie części kosztów funkcjonowania ZAZ-u ponosi samorząd województwa wielkopolskiego za pośrednictwem regionalnego ośrodka polityki społecznej, więc i tam trzeba ten zamiar zgłosić. Rejestr prowadzi ponadto Starosta Poznański, ponieważ Puszczykowo leży na terenie Powiatu Poznańskiego. Ze względu na przepisy ustawy o finansach publicznych powiat będzie musiał również dokonać fizycznej likwidacji tego podmiotu. Do tematu likwidacji na pewno wrócimy, ale dopiero po nowym roku gdy wszystkie formalności zostaną pomyślnie załatwione. Zakład Aktywności Zawodowej został utworzony przez Powiat Słupecki, bazując na majątku Miasta Słupca w formie użyczenia budynku. Fundacja gwarantuje stałość zatrudnienia, kierownictwa i profili produkcyjnych.   
Pan Andrzej Markiewicza - Prezes Zarządu Fundacji Królowej Polski św. Jadwigi z/s w Puszczykowie powiedział, że Fundacja działa od 17 lat na rzecz osób niepełnosprawnych. Na dzień dzisiejszy prowadzi pięć klubów integracji społecznej, które zrzeszają 60 uczestników. Oprócz tego prowadzi Ośrodek Ekonomii Społecznej, gdzie w ostatnich dwóch latach powołano 30 przedsiębiorstw społecznych, gdzie zatrudnienie znalazło 150 osób. Fundacja z  Zakładem Aktywności Zawodowej w Słupcy współpracuje od wielu lat realizując projekty unijne.
Mówca powiedział, że organizacji pozarządowej jest o wiele łatwiej prowadzić zakład aktywności zawodowej. Złożył zapewnienie, że jeśli chodzi o zatrudnienie i kierownictwo to nic się nie zmieni, wszystkie te osoby będą miały pracę. Planowane jest rozbudowanie sfery usługowej poprzez organizację zleceń. Ponadto planowane jest również stworzenie po byłej szkole podstawowej w Kopojnie - Domu Opieki Wytchnieniowej, jest to dom gdzie rodzice lub opiekunowie mogą pozostawić osoby niepełnosprawne na określony czas. Mówca dodał, że perspektywy tych planów są jak najbardziej realne.         

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVI/190/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zmiany organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
 
P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie objęcia nowego udziału w Spółdzielni Socjalnej „DOBRY ADRES" z siedzibą w Słupcy.


Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie objęcia nowego udziału w Spółdzielni Socjalnej „DOBRY ADRES" z siedzibą w Słupcy.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVI/191/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie objęcie nowego udziału w Spółdzielni Socjalnej „DOBRY ADRES" z siedzibą w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

P u n k t  14
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2017 r.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radna Anna Czerniak - powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.  
Radny Andrzej Kin - powiedział, że również Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVI/192/2017 z dnia 1 września 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2017 r. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

P u n k t  15
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Pokonaj stagnację - zmień życie na lepsze!", realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe.


Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radna Anna Czerniak - powiedział, że również ten projekt uchwały Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie.
Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVI/193/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Pokonaj stagnację - zmień życie na lepsze!", realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

P u n k t  16
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.


Przewodniczący Rady powiedział, że władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie zwróciły się o delegowanie przedstawiciela powiatu słupeckiego do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku.
Przewodniczący zgłosił kandydaturę radnego Jacka Szczepankiewicza.

Radny Jacek Szczepankiewicz wyraził zgodę na kandydowanie.

Nie zgłoszono innych kandydatów.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Jacka Szczepankiewicza jako przedstawiciela do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
Rada Powiatu na stan 16 obecnych 15 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym" wybrała radnego Jacka Szczepankiewicza na przedstawiciela do Konwentu PWSZ w Koninie. Jest to równoznaczne z podjęciem uchwały Nr XXXVI/194/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

P u n k t  17
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Starosta odpowiadając na interpelację radnej Anny Kusiołek powiedział, że zwróci się do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, aby monitorował sprawę związaną z niszczeniem dróg powiatowych przez „ciężki" sprzęt używany do remontu kolei. W razie jakichkolwiek zniszczeń nawierzchni dróg, powiat na pewno będzie domagał się rekompensaty lub naprawy. Odnosząc się do położenia nowej nawierzchni drogi w miejscowości Wierzbocice, to w 90 % przypadków napraw cząstkowych  należałoby je zamienić na wykonanie nowej nawierzchni, niestety ograniczenia finansowe na to nie pozwalają.
Starosta odpowiadając na interpelację radnego Waldemara Miernika w sprawie przekazania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie do prowadzenia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi powiedział, że 12 września br. jest umówiony ze Starostą Pleszewskim celem pozyskania informacji jak przebiegała procedura przekazania szkoły w Marszewie. Dodał, że posiada również wiedzę jak wyglądało zainteresowanie kształceniem się na kierunkach rolniczych w CKZiU w Strzałkowie. Zapewnił, iż po wcześniejszej analizie do tematu na pewno wrócimy, przekazując państwu radnym powzięte decyzje.

P u n k t  18
Wolne głosy i wnioski.


Radny Waldemar Miernik - wracając do tematu remontu na kolei zapytał, czy droga prowadząca bezpośrednio do stacji w Cieninie Zabornym należy do powiatu, ponieważ powiat wyraził zgodę na przeniesienie przepompowani z jednej strony na drugą? Jeśli tak, to czy jakieś rozmowy z dyrekcją kolei na temat tego odcinka drogi są prowadzone?
Pan Mariusz Roga - odpowiedział, że ta droga nie należy ani do powiatu, ani do kolei, droga jest w zasobie skarbu państwa. Niemniej w wykazie rejestrów gruntów zapisane jest, iż jest ona we władaniu kolei, która chciała tę drogę wywłaszczyć, ale wojewoda takiej zgody nie wyraził. Jest to droga leżąca w ciągu drogi gminnej. Mówca poinformowała, że podjął decyzję iż wystąpi z urzędu do wojewody o komunalizację na tym odcinku drogi.     

P u n k t  19
Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXVI sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

Protokół nr XXXV/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 24 lipca 2017 roku.

BR.0002.10.2017

Protokół nr XXXV/2017
z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 24 lipca 2017 roku.Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ" Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20. Obrady trwały od godz. 14:00 do godz. 14:10.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu.Przewodniczący powiedział, że dzisiejszą nadzwyczajną sesję zwołał na prośbę Samorządu Województwa Wielkopolskiego lidera kluczowego projektu informatyzacji szpitali w Wielkopolsce. Prośba dotyczyła pilnego dokonania modyfikacji w budżetach i wieloletnich prognozach finansowych wielkopolskich powiatów w ramach partnerstwa, ponieważ upływa termin skompletowania wniosku projektowego. Podpisanie formalnych umów poszczególnych powiatów z samorządem wojewódzkim ma nastąpić w pierwszych dniach miesiąca sierpnia i stąd potrzeba dokonania zmian w budżecie powiatu słupeckiego. Zarząd Powiatu Słupeckiego przygotowując te zmiany uzupełnił je o zmiany aktualizujące finansowanie rozbudowy szpitala i inwestycji na odcinku drogi powiatowej Wólka Orchowska - Orchowo.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu obecnych było 16, więc jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu, a przedstawiał się on następująco:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokółu Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 czerwca 2017 roku i protokółu z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 4 lipca 2017 roku.   
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego w latach 2017 - 2019 dla Województwa Wielkopolskiego na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa".   
9.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10.    Wolne głosy i wnioski.
11.    Zakończenie obrad.

Obrady opuścił radny Przemysław Dropiński (15 obecnych).

P u n k t  4
Przyjęcie protokółu Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 czerwca 2017 roku i protokółu z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 4 lipca 2017 roku.


Przewodniczący Rady powiedział, że protokóły były do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z ich treścią. Mówca poinformował, że są one zgodne z przebiegiem obrad i zaproponował ich przyjęcie bez odczytywania. Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołów?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 czerwca 2017 roku.
Rada Powiatu na jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 czerwca 2017 roku, bez odczytywania.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXXIV/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 4 lipca 2017 roku.
Rada Powiatu na jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXIV/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 4 lipca 2017 roku, bez odczytywania.

P u n k t  5
Interpelacje i zapytania radnych.


Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.

Na obrady wrócił radny Przemysław Dropiński (16 obecnych).

P u n k t  6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017.


Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 301.

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian do budżetu Powiatu Słupeckiego na 2017 rok. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

Opinia Komisji o projekcie uchwały:
Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że w dniu dzisiejszym członkowie komisji rozpatrywali proponowane zmiany do budżetu opiniując je pozytywnie.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2017 rok.
Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXV/185/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2017 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  7
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039.


Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 302.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:
Radny Andrzej Kin - powiedział, że również ten projekt uchwały członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXV/186/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  8
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego w latach 2017 - 2019 dla Województwa Wielkopolskiego na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa".   


Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 303.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:
Radny Andrzej Kin - powiedział, że członkowie komisji projekt przedmiotowej uchwały zaopiniowali pozytywnie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.   
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXV/187/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego w latach 2017 - 2019 dla Województwa Wielkopolskiego na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa". Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  9
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Nikt w tym punkcie nie zabrał głosu.

P u n k t  10
Wolne głosy i wnioski.


Nikt w tym punkcie nie zabrał głosu.

P u n k t  11
Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

 

Przewodniczący Rady

Bogdan Jstrząb   Protokół Nr XXXIV/2017 nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 4 lipca 2017 roku.

BR .0002.9.2017

Protokół Nr XXXIV/2017
z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 4 lipca 2017 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej" Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.14:00 do godz. 14:10.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Obrady XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę i przybyłe media.
Przewodniczący Rady - powiedział, że powodem zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu jest potrzeba pilnej zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017, która dotyczy rozbudowy szpitala, a najbliższa planowana sesja może być pod koniec sierpnia br. stąd tryb nadzwyczajny obecnej sesji z uwagi na upływający czas.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Nikt nie zgłosił zmian i obrady przebiegały według następującego porządku:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 - druk nr 300.
6.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wolne głosy i wnioski.
8.    Zakończenie obrad.

P u n k t  4
Interpelacje i zapytania radnych.


W tym punkcie porządku obrad interpelacje zgłosił radny Jacek Szczepankiewicz i tak:

 • wnioskował  o naprawę uszkodzonej barierki na drodze powiatowej w m. Giewartów przy rzeczce, wymaga to szybkiej naprawy z powodu nasilonego ruchu turystycznego w tym miejscu,
 • wnioskował o naprawę płyt chodnikowych w m. Giewartów, które rozchodzą się,
 • zgłosił usunięcie zagięcia przy drodze powiatowej do Kosewa gdzie zalega woda na wysokości od pana Króla do pana Kujawy w Kosewie.

P u n k t  5
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 - druk nr 300.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 wszyscy radni otrzymali na druku nr 300. Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Starostę.

Pan Mariusz Roga - przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017. Wystąpienie Pana Starosty stanowi załącznik  nr 3 do niniejszego protokółu.

Prowadzący obrady powiedział, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja  jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 .

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na  rok 2017.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIV/184/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.

P u n k t  6
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Pan Mariusz Roga - powiedział, że na zgłoszone interpelacje pisemnych odpowiedzi udzieli Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach.  

P u n k t  7
Wolne głosy i wnioski.


W tym punkcie nikt nie zabrał głosu.

P u n k t  8
Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął  XXXIV nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Słupeckiego.
Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb

   


Protokół Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 27 czerwca 2017 roku.

BR. 0002.8.2017
Protokół Nr XXXIII/2017
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 27 czerwca 2017 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej" Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.14:00 do godz. 15:15.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Obrady XXXIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu,  panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli mediów.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 17 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Pan Mariusz Roga - Starosta Powiatu  powiedział, że w okresie międzysesyjnym Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej zajmowała się sprawą rezolucji Rady Gminy Strzałkowo dotyczącą podjęcia prac nad przekazaniem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mówca powiedział, że brak puenty tego tematu może być nie do końca wypełnieniem roli Rady Powiatu Słupeckiego i dlatego zgłasza wniosek o rozszerzenie porządku obrad i jako punkt 15 zgłosił - przyjęcie stanowiska w sprawie rezolucji Rady Gminy Strzałkowo w sprawie podjęcia prac nad przekazaniem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Starostę dotyczący rozszerzenia porządku obrad w punkcie 15 - przyjęcie stanowiska w sprawie rezolucji Rady Gminy Strzałkowo w sprawie podjęcia prac nad przekazaniem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi - druk nr 299.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, jednogłośnie przyjęła niniejszy wniosek.

W związku z powyższym obrady XXXIII sesji Rady Powiatu przebiegały według następującego porządku obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokółu Nr XXXII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26 maja 2017r.                         
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.              
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Słupeckiego na lata 2014 - 2020 - druk nr 289.
8.    Informacja o aktualnej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy - druk nr 290.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - druk nr 291.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2016 - druk nr 292.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 - druk nr 293.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039 - druk nr 294.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego w drodze przetargu - druk nr 295.
14.    Przyjęcie stanowiska w sprawie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy - druk nr 296.
15.    Przyjęcie stanowiska w sprawie rezolucji Rady Gminy Strzałkowo w sprawie podjęcia prac nad przekazaniem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi - druk nr 299.
16.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17.    Wolne głosy i wnioski.
18.    Zakończenie obrad.    

P u n k t  4
Przyjęcie protokółu Nr XXXII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26 maja 2017 roku.


Przewodniczący Rady - poinformował, że protokół z XXXII sesji Rady Powiatu Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.
                   
Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu Nr XXXII/2017 z dnia 26 maja 2017 roku.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26 maja 2017 roku.    

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Bogdan Jastrząb poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.

P u n k t  6
Interpelacje i zapytania radnych.


W tym punkcie porządku obrad interpelacje zgłosili:

 • Radna Anna Kusiołek - powiedziała, że w związku z zamknięciem linii kolejowej Konin - Września mieszkańcy Cienina Zabornego zgłaszają, że autobusy komunikacji zastępczej poruszające się po drodze powiatowej zagrażają ich bezpieczeństwu i życiu z powodu natężonego ruchu. Mówczyni powiedziała, że nikt nie spodziewał się, że tak wzrośnie ruch na tych drogach. W jedną stronę jeżdżą po trzy autobusy, co powoduje, że nawet mają problem z minięciem się w Cieninie Zabornym, ponieważ nie ma  pobocza, a dość gęsto rosną drzewa. Mówczyni zwróciła się z prośbą o interwencję w tej sprawie poprzez rozmowy z koleją lub z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu  o przeznaczenie środków na chodnik lub poszerzenie pobocza, czy wyznaczenie miejsca, gdzie mogliby poruszać się inni uczestnicy ruchu, przede wszystkim piesi.Radna Anna Kusiołek - powiedziała, że okazało się, że droga dojazdowa do PKP w Cieninie Zabornym jest własnością Skarbu Państwa, a nie kolei. Dodała, że wcześniej ta droga była remontowana i odśnieżana przez gminę Słupca ale okazało się, że jest ona majątkiem Skarbu Państwa i podobno administracyjnie podlega pod Starostwo Powiatowe w Słupcy. Mówczyni poinformowała, że na ostatniej sesji Rady Gminy Słupca pod adresem pana Starosty były zarzuty z uwagi na komunikację zastępczą, dlatego radna poprosiła o wyjaśnienie tej sprawy.
  Radna Anna Kusiołek - powiedziała, że z uwagi na to, że parę lat wcześniej w Cieninie Kościelnym była modernizowana droga powiatowa to w tej miejscowości nie ma takiego zagrożenia. Jednak od skrzyżowania Cienin Kościelny - Cieni Perze - Cienin Zaborny należy poprawić stan nawierzchni tej drogi. Mówczyni zaproponowała by w tej sprawie prowadzić rozmowy i negocjacje z koleją i Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu.

 

 • Radny Andrzej Kin - zgłosił interpelację dotyczącą usunięcia konarów drzew przy drodze powiatowej Zagórów - Drzewce, które zagrażają bezpieczeństwu na tej drodze. Kolejna interpelacja dotyczyła naprawy drogi w miejscowości Drzewce, chodzi o uzupełnienie  ubytków w tej drodze, szczególnie na zakręcie przy przystanku autobusowym,

 

 • Radny Jacek Szczepankiewicz - zapytał na jakim etapie realizacji jest projekt ścieżki rowerowej Słupca - Giewartów - Kosewo?


P u n k t  7
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Słupeckiego na lata 2014 - 2020 - druk nr 289.


Przewodniczący Rady - powiedział, że w dalszej części dzisiejszych obrad jest sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Słupeckiego na lata 2014 - 2020. Dodał, że sprawozdanie wszyscy radni otrzymali na druku nr 289 i było omawiane na posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe sprawozdanie.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Słupeckiego na lata 2014 - 2020. Sprawozdanie  stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.

P u n k t  8
Informacja o aktualnej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy - druk nr 290.


Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że informację o aktualnej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy wszyscy radni otrzymali na druku nr 290. Dodał, że informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz  Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radna Anna Czernika - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja bez uwag przyjęła omawianą informację.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała niniejszą informację.

Pani Iwona Wiśniewska - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy powiedziała, że wynik finansowy 2017 roku nie odbiega znaczącą od wyniku finansowego po czterech miesiącach ubiegłego roku. Mówczyni powiedziała, że szpital czekają duże zmiany związane ze zmianą przepisów prawnych. Dodała, że w dniu dzisiejszym ma się ukazać sieć szpitali, w której mają się znaleźć wszystkie szpitale powiatowe, wojewódzkie i kliniczne.
Pani Iwona Wiśniewska - powiedziała, że jeżeli chodzi o wykonanie kontraktu szpitala za cztery miesiące tego roku to wskazuje on na większe potrzeby świadczeń zdrowotnych w każdym zakresie poza oddziałem noworodków.
Pani Iwona Wiśniewska - powiedziała, że jeżeli chodzi o rozbudowę szpitala to na ostatniej sesji Rady Powiatu Pan Starosta przekazał informację o planowanym ogłoszeniu w dniu 14 czerwca br. przetargu na rozbudowę szpitala. Mówczyni powiedziała, że szpital poza całym przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia oczekiwał na niezbędne załączniki, które miały być dostarczone przez projektanta dokumentacji technicznej, a konkretnie „ załączniki do specyfikacji związane z przedmiarem zaktualizowanych robót budowlanych". Mówczyni powiedziała, że projektant nie do końca wywiązał się z terminu i to jest powód przedłużenia terminu ogłoszenia postępowania przetargowego.
Pani Iwona Wiśniewska - powiedziała, że nie jest to wina szpitala, a tym bardziej Starostwa Powiatowego, że  nie został ogłoszony przetarg na rozbudowę szpitala w Słupcy. Mówczyni poinformowała, że wystąpiła do wszystkich partnerów realizowanego przedsięwzięcia tj. gmin o stworzenie Rady Budowy, która będzie miała tylko i wyłącznie merytoryczny nadzór nad realizacją tej inwestycji. Niestety do dnia dzisiejszego nie wszystkie gminy zgłosiły swoich przedstawicieli, a jedna osoba z tego grona będzie wchodzić w skład komisji przetargowej.
Pani Iwona Wiśniewska - zapewniła, że wspólnie z Panem Starostą będą czynić wszelkie starania aby przyspieszyć termin realizacji niniejszej inwestycji.   

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się z informacją o aktualnej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.
 
P u n k t  9
Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - druk nr 291.

Przewodniczący Rady - powiedział, że następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Prowadzący obrady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 291 i był on omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a więc poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radna Anna Czernika - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja przyjęła projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII/179/2017 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.

Obrady opuścił radny Dawid Hierowski.

P u n k t  10
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2016 - druk nr 292.


Prowadzący obrady powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2016. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 292 i był omawiany na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.
Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2016.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII/180/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2016. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu.

Na obrady wrócił radny Dawid Hierowski, a obrady opuściła radna Aleksandra Kazuś - Wróblewska i od tej pory w sesji uczestniczyło 16 radnych.

P u n k t  11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 - druk nr 293.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 wszyscy radni otrzymali na druku nr 293, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 297.

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Starostę.

Pan Mariusz Roga - przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017. Wystąpienie Pana Starosty stanowi załącznik  nr 8 do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja  jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjęła przedłożoną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII/181/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu.

P u n k t  12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039 - druk nr 294.


Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 294, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 298.

Prowadzący obrady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

Radny Andrzej Kin  - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039 wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, 15 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" przyjęła niniejszą autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039 łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, 15 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr XXXIII/182/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039. Uchwała  stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokółu.

P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego w drodze przetargu - druk nr 295.


Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego w drodze przetargu. Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 295 i był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji  o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego w drodze przetargu.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII/183/2017 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego w drodze przetargu. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokółu.

P u n k t  14
Przyjęcie stanowiska w sprawie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy - druk nr 296.


Przewodniczący Rady powiedział, że w dalszej części dzisiejszych obrad jest przyjęcie stanowiska w sprawie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy. Przypomniał, że projekt stanowiska wszyscy radni otrzymali na druku nr 296.  Niniejsza sprawa była rozpatrywana na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, a więc poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że w treści uzasadnienia niniejszego stanowiska wkradł się błąd pisarski, a dotyczy to nazwy Wydziału - jest Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, a powinno być Wydział Oświaty, Kultury i Sportu.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja zapoznała się z pismami, które dotyczyły przebiegu konkursu i wyłonienia dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy. Mówca powiedział, że po obszernym wyjaśnieniu omawianej sprawy przez  Pana Starostę, Komisja 4 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" zarzuty co do nieprawidłowości postępowania konkursowego uznała za bezzasadne.

Radny Waldemar Miernik - powiedział, że stanowisko było omawiane tylko na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, a na sesji jest obecny pan Andrzej Przybyła - Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność" Oświaty i Wychowania w Słupcy, który mógłby coś więcej na ten temat powiedzieć, ponieważ inni radni poza dokumentami, które otrzymali tuż przed sesją nie wiele wiedzą.

Przewodniczący Rady - powiedział, że w pierwszej kolejności poprosi o zabranie głosu w niniejszej sprawie pana Starostę i jeżeli pan Andrzej Przybyła będzie miał jeszcze coś do dodania, co do treści pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego to wtedy udzieli głosu.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że projekt przedłożonego stanowiska nie dotyczy skargi pana Andrzeja Przybyły, ponieważ pan Andrzej Przybyła wniosek skierował na ręce Wojewody Wielkopolskiego i przedłożone stanowisko jest odpowiedzią na pismo skierowane do Rady Powiatu Słupeckiego przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że pan Andrzej Przybyła do Rady Powiatu Słupeckiego żadnego wniosku nie skierował, a więc uzupełnianie treści pisma skierowanego do Wojewody mija się z pewną logiką. Mówca powiedział, że w niniejszej sprawie przesłał wyjaśnienia do Wojewody Wielkopolskiego i ostatnie zdanie w przedmiotowej sprawie będzie należało do Wojewody Wielkopolskiego.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że co do legalności rozstrzygnięcia postępowania konkursowego i powołania dyrektora w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupcy wypowie się ostatecznie Wojewoda Wielkopolski jako organ nadzoru.

Pan Jarosław Dobrowolski - radca prawny powiedział, że tak jak już powiedział pan Starosta pismo pana Andrzeja Przybyły nie zostało skierowane do Rady Powiatu, a zatem nie jest ono traktowane w kategoriach Kodeksu Postępowania Administracyjnego jako skarga na działalność starosty. Bo w sytuacji gdyby została złożona skarga na działalność starosty to o dzisiejszym posiedzeniu należałoby wnioskodawcę powiadomić i na jego prośbę udzielić głosu.
Pan Jarosław Dobrowolski - powiedział, że w dniu dzisiejszym Rada Powiatu zajmuje stanowisko w kwestii pisma, które skierował Wojewoda Wielkopolski na ręce Przewodniczącego Rady do Rady Powiatu Słupeckiego. Mówca powiedział, że to czy Przewodniczący Rady udzieli głosu, czy nie to tylko i wyłącznie należy to do kompetencji Przewodniczącego Rady, zgodnie ze Statutem Powiatu Słupeckiego. Mówca jeszcze raz podkreślił, że omawiana sprawa nie jest skargą na działalność starosty w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Przewodniczący Rady - uznał, że pan Andrzej Przybyła nic więcej nie przekaże ponadto, co zostało napisane w treści pisma od Wojewody Wielkopolskiego ale zapytał pana Andrzeja Przybyłę czy chce jeszcze coś dodać  do tego co jest w treści pisma od Wojewody?

Pan Andrzej Przybyła - powiedział, że radni Rady Powiatu Słupeckiego mają zająć pewne stanowisko w omawianej sprawie. Zdaniem mówcy byłoby nieodpowiedzialnym ze strony radnych podnosić rękę i głosować za i przeciw nie znając sedna sprawy.

Pan Jarosław Dobrowolski - powiedział, że panu Andrzejowi Przybyle pomyliły się role w jakich występuje. Mówca powiedział, że pan Andrzej Przybyła nie został na dzisiejsze obrady w ogóle zaproszony i Rada Powiatu nie jest adresatem pisma pana Andrzeja Przybyły.
Pan Jarosław Dobrowolski - powiedział, że pan Andrzej Przybyła swoje pismo skierował do Wojewody Wielkopolskiego. Mówca powiedział, że jeżeli pan Andrzej Przybyła uważa, że jego pismo skierowane do Wojewody Wielkopolskiego jest niepełne, zawiera jakieś braki lub pan Andrzej Przybyła dysponuje jakimikolwiek innymi argumentami to adresatem jest Wojewoda Wielkopolski. Dodał, że Rada Powiatu została poproszona o zajęcie stanowiska w sprawie, którą pan Andrzej Przybyła skierował do Wojewody Wielkopolskiego i pan Andrzej Przybyła nie jest stroną tej sprawy, którą dzisiaj rozpatruje Rada Powiatu Słupeckiego. Zdaniem mówcy udzielanie głosu panu Andrzejowi Przybyle po to by uzupełniał informację jest o tyle zbędne i pozbawione podstaw prawnych, ponieważ  pan Andrzej Przybyła swoje argumenty powinien kierować do tego organu do którego się zwrócił, a więc do Wojewody Wielkopolskiego.

Pan Andrzej Przybyła - powiedział, że otrzymał informację od Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej pana Jacka Szczepankiewicza, że Pan Przewodniczący Rady zaprasza mnie na dzisiejszą sesję Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady - odpowiadając powiedział, że nie w tym sensie zaprasza, tylko przekazał informację, że wstęp na sesję jest wolny dla każdego kto chce przyjść i brać w niej udział, jak również w posiedzeniach Komisji.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie i zapytał: kto jest za tym , że zarzuty co do nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy są niezasadne ?

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, 13 głosami „za", przy 2 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" uznała zarzuty niezasadne.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał - kto jest za tym, że zarzuty co do nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy są zasadne?

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, 2 głosami „za", przy 13 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" nie uznała, że zarzuty są zasadne.

 Prowadzący obrady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego przyjęła stanowisko zgodnie z którym zarzuty co do nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy uznała za niezasadne. Stanowisko Rady Powiatu stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokółu.

P u n k t  15
Przyjęcie stanowiska w sprawie rezolucji Rady Gminy Strzałkowo w sprawie podjęcia prac nad przekazaniem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie  do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i  Rozwoju Wsi.


Przewodniczący Rady powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie stanowiska w sprawie rezolucji Rady Gminy Strzałkowo w sprawie podjęcia prac nad przekazaniem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa  i  Rozwoju Wsi. Dodał, że projekt stanowiska wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 299 i  rezolucja Rady Gminy Strzałkowo była  omawiana na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej gdzie na posiedzenie Komisji zostali zaproszeni wszyscy radni Rady Powiatu. Przewodniczący Rady poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji powiedział, że nie może wyrazić opinii Komisji ponieważ projekt stanowiska w dniu dzisiejszym został dostarczony.

Radny Waldemar Miernik - zapytał czy od czasu posiedzenia Komisji w tej sprawie pojawiły się nowe fakty i były prowadzone rozmowy w omawianej sprawie. Dodał, że na zakończenie posiedzenia Komisji jej Przewodniczący stwierdził, że należałoby się zwrócić do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z zapytaniem czy przekazanie szkoły w Strzałkowie jest w ogóle możliwe i korzystne dla szkoły.  

Pan Mariusz Roga - odpowiadając powiedział, że z jego wypowiedzi podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej wynikało to, że Zarząd Powiatu żadnej sprawy nie bagatelizuje ale termin wywołania tego tematu jest bardzo niefortunny co potwierdził dyrektor szkoły i obecni na posiedzeniu Komisji nauczyciele.  Dodał, że ta niefortunność wynika z faktu, że temat ten pojawił się równolegle z chwilą ogłoszenia naboru do szkół ponadgimnazjalnych. Mówca powiedział, że być może w tej sprawie więcej dzieje się po stronie Gminy Strzałkowo ponieważ Przewodniczący Rady Gminy Strzałkowo do powiatu przesłał kolejna dwa pisma w tej sprawie, w których nadal twierdzi, że każdy czas jest dobry na załatwianie tego typu spraw.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że jak pokazało życie w sposób okrutny, nabór do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie w roku bieżącym jest najgorszy ze wszystkich dotychczas realizowanych. Mówca powiedział, że jest przygotowywany konkretny wniosek, zapytanie, prowadzone są kolejne rozmowy z przedstawicielem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, żeby wszystkie wątpliwości wyjaśnić i taki wniosek zostanie przesłany.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że obecnie najważniejszą sprawą w kwestiach oświatowych dla organu prowadzącego jest doprowadzenie do końca naboru, którego pierwszą odsłonę poznamy 11 lipca br. Mówca powiedział, że nadal podtrzymuje swoje stanowisko, że w stosownym momencie tą sprawą zajmie się Zarząd Powiatu i potraktuje ją poważnie. Dodał, że zdecydowanie poważniej niż Przewodniczący Rady Gminy Strzałkowo, który zarzuca mi, że skoro wiedziałem w 2006 roku, że już takie możliwości były, to dlaczego nic nie zrobiłem.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że kontaktując się ze starostą pleszewskim, który jest organem prowadzącym dla szkoły w Marszewie, powziąłem informację, że w 2006 roku powiat pleszewski złożył pierwszy wniosek. Mówca powiedział, że z całym szacunkiem dla Przewodniczącego Rady Gminy Strzałkowo pana Kazimierza Pawlaka, w 2006 roku to pracowałem w straży pożarnej i ani mi w głowie był dalszy byt tej szkoły, więc trudno się do tych zarzutów ustosunkować.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że na chwilę obecną wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie został przesłany ale trwają prace nad tym aby zebrać jak najwięcej informacji około tematycznych w tej materii.

Radny Waldemar Miernik - skierował zapytanie do Przewodniczącego Rady Powiatu, czy w takim razie jest jakikolwiek sens, żeby Rada Powiatu dzisiaj takie stanowisko przyjmowała, czy bez przyjęcia niniejszego stanowiska coś się zmieni w kwestii naboru? Zdaniem mówcy odpowiadając Radzie Gminy Strzałkowo, Rada Powiatu może przyjąć stanowisko dopiero wtedy, kiedy zostanie skierowany wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i będzie jakakolwiek odpowiedź w tym temacie. Dzisiaj zdaniem mówcy przyjmowanie tego stanowiska przez Radę Powiatu jest bezzasadne.

Przewodniczący Rady - odpowiadając powiedział, że Rada Powiatu wprowadziła do porządku obrad niniejsze stanowisko. Mówca powiedział, że jeżeli Rada Powiatu dzisiaj przyjmie stanowisko czy rezolucja jest zasadna czy niezasadna to tak jak pan Starosta powiedział, trzeba się odnosić do tej tematyki z wielką delikatnością.  

Następnie Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie i zapytał:

 • kto jest za uznaniem rezolucji Rady Gminy Strzałkowo w sprawie podjęcia prac nad przekazaniem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi za niezasadną,
 • kto jest za uznaniem rezolucji Rady Gminy Strzałkowo w sprawie podjęcia prac nad przekazaniem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi za zasadną.


Rada Powiatu w obecności 16 radnych, 13 głosami uznała rezolucję Rady Gminy Strzałkowo za niezasadną, za uznaniem rezolucji zasadną było 0 głosów. Trzech radnych nie wzięło udziału w głosowaniu ( Przemysław Dropiński, Waldemar Miernik i Jacek Szczepankiewicz).

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego przyjęła stanowisko uznając rezolucję Rady Gminy Strzałkowo w sprawie podjęcia prac nad przekazaniem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi za niezasadną. Stanowisko Rady Powiatu stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokółu.

P u n k t  16
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Pana Mariusz Roga - odpowiadając radnej Annie Kusiołek na interpelację dotyczącą komunikacji zastępczej powiedział, że po sygnale wywołania tego tematu podczas obrad Rady Gminy Słupca, zapoznał się z materiałami udostępnionymi szerszemu gronu osób na portalach internetowych i w gazetach. Mówca powiedział, że wypowiedź doradcy Wójta Gminy Słupca pana Bogdana Kukulskiego świadczyć może o dwóch rzeczach albo o złośliwości sięgającej już zenitu, albo kompletnym braku kompetencji.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że nieprawdą jest, że powiat dowiedział się o temacie w lutym br., bo w październiku 2016 r. z inicjatywy wielkopolskich kolei odbyło się spotkanie w siedzibie Urzędu Miasta w Słupcy, na którym obecni byli przedstawiciele Miasta Słupcy i Gminy Słupca, także w osobie pana Bogdana Kukulskiego. Mówca powiedział, że na to spotkanie nikt nie został zaproszony ani poinformowany ze Starostwa Powiatowego w Słupcy. Dodał, że tydzień później odbyło się kolejne spotkanie w Urzędzie Gminy w Strzałkowie, na które nikt ze Starostwa nie został zaproszony i w ogóle powiat nie miał takiej informacji.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że chcąc wiedzieć jakie są działania w omawianej sprawie z inicjatywy Starosty Słupeckiego pan Marszałek Wojciech Jankowiak zlecił zorganizowanie jeszcze jednego spotkania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupcy, na które zostali zaproszeni wszyscy przedstawiciele zainteresowanych gmin. To spotkanie miało miejsce w październiku 2016 r. Mówca powiedział, że 28 października 2016 r. Sekretarz Urzędu Gminy w Słupcy, pani Karolina Walczak podpisała się pod pismem, w którym jakby określiła stanowisko Urzędu Gminy Słupca dotyczące lokalizacji przystanków w Cieninie Zabornym i Cieninie Kościelnym. W Cieninie Kościelnym na pętli autobusowej, w Cieninie Zabornym przy przystanku kolejowym. Dodał, że niniejsze pismo było reakcją na wniosek Wielkopolskich Kolei i na rozmowę telefoniczną Starosty Słupeckiego z panią Wójt Gminy Słupca gdzie skierowana została prośba  by uwzględnić racje tych, którzy dojeżdżają z odległych terenów (Konin, Golina), gdzie wjazd w każdą jedną miejscowość będzie zabierał więcej czasu. Dodał, że w niniejszej sprawie na piśmie wypowiedziały się zainteresowane gminy.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że wszyscy doskonale wiedzą, że nie zgadzam się z trybem i sposobem prowadzenia tych prac i publicznie nie zająłem stanowiska  w tym temacie. Dodał, że nie ma żadnego dokumentu, w którym w imieniu powiatu wypowiedziałem się co do lokalizacji przystanków i organizacji transportu zastępczego. Mówca powiedział, że nawet zakazał podpisywania protokółu końcowego po przejeździe studyjnym przedstawicielowi powiatu pani Agnieszce Łechtańskiej.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że jeżeli chodzi o drogę dojazdową do przystanku kolejowego w Cieninie Zabornym, że kiedyś to było Polskich Kolei Państwowych, a teraz jest Skarbu Państwa w zarządzie Starosty Słupeckiego. Na tą okoliczność mam wypis z rejestru gruntów sprzed trzech godzin, gdzie jest napisane, charakter gruntu - Zarząd Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna w Warszawie. Mówca powiedział, że Polskie Koleje Państwowe złożyły wniosek do wojewody chcąc się jakby uwłaszczyć, skomunalizować na tym terenie. Wojewoda wydał odmowę dlatego, że ten grunt był przeznaczony pod drogę. Dodał, że odmowa wojewody wcale nie znaczy, że zmienił się status tego gruntu.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że wystarczy zapytanie z Gminy Słupca, czy to jest wasze?, kolej odpowiada - nie nasze i to wystarczy panu Bogdanowi Kukulskiemu, żeby publicznie szkalować Starostę Powiatu, że ten teren jest we władaniu Starosty Słupeckiego. Mówca powiedział, niech Gmina Słupca pokaże dokumenty na mocy których to właśnie powiat włada tym gruntem i ma cokolwiek do powiedzenia. Dodał, że jeżeli zapisany jest Skarb Państwa w zarządzie Polskich Kolei Państwowych nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na tym gruncie uwłaszczyła się Gmina Słupca i wtedy wojewoda na pewno wyda decyzję pozytywną.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że umówił się z panią Wójt Gminy Słupca, znając pierwsze reakcje mieszkańców, że skieruje do Starosty Powiatu wniosek na mocy którego Starosta Powiatu będzie mógł wystąpić do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przyznanie dodatkowych środków finansowych na remont drogi dojazdowej do przystanku kolejowego w Cieninie Zabornym. Naprawa tej drogi polegałaby na jej utwardzeniu tak, żeby nie podnosiły się tumany kurzu, ani nie było tak niebezpiecznie jak jest obecnie i do dziś nie ma żadnego wniosku.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że bardzo łatwo rzuca się oskarżenia pod adresem kogoś innego, ale to bardzo nieładnie, po mimo tego, że powiat nie jest stroną postępowania  i nie podejmował żadnych decyzji i nikt z powiatem nie prowadził żadnych konsultacji. Mówca powiedział, że powiat przyjmuje od mieszkańców wszelkiego rodzaju sugestie oraz uwagi i jest w posiadaniu bieżących informacji jak transport zastępczy został zorganizowany. Mówca powiedział, że wszystkie możliwe informacje zostały przekazane na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście, jest monitorowana sytuacja i po zebraniu większej ilości uwag na pewno będą prowadzone konsultacje, żeby wyjaśnić kwestie sporne.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że ocena pana Bogdana Kukulskiego jest bardzo subiektywna, że jest tylko dwojaki rodzaj interesariuszy tj. ci którzy tymi autobusami podróżują i ci którzy przy szlakach komunikacyjnych mieszkają. Zdaniem mówcy jest jeszcze trzeci interesariusz, to właściciel i zarządca dróg, po których te autobusy jeżdżą. Mówca powiedział, że Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach został zobowiązany do monitorowania stanu dróg powiatowych i w przypadku ich uszkodzenia powiat będzie domagał się rekompensaty finansowej na ich naprawę.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że bardzo chętnie powiat będzie współpracował ze wszystkimi dla jak najmniej konfliktowego przebiegu dojazdu ludzi do pracy, a po wakacjach dzieci do szkół, w związku z remontem szlaku kolejowego ale nie poprzez nagonkę i oskarżenia, które są bez pokrycia.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że na interpelacje zgłoszone przez radnego Andrzeja Kina odpowiedzi na piśmie udzieli Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach.

Pan Mariusz Roga - odpowiadając na interpelację radnego Jacka Szczepankiewicza powiedział, że został wyłoniony wykonawca dokumentacji technicznej, którym został pan Andrzej Madaj. Mówca powiedział, że wykonawcy tego zadania zostało zlecone opracowanie kompleksowej dokumentacji wraz ze wszystkimi uzgodnieniami w terminie do końca 2017 roku.

Radna Anna Kusiołek - powiedziała, że bardzo się cieszy, że Powiatowy Zarząd dróg w Słupcy z/s w Słomczycach będzie monitorował stan drogi w Cieninie Zabornym i zapewniał bezpieczeństwo. Mówczyni powiedziała, że ma nadzieję, że przy tak milionowej inwestycji Polskie Koleje Państwowe zapewnią odszkodowanie za korzystanie z dróg powiatowych. Mówczyni zapytała, czy czekać za wnioskiem pani Wójt Gminy Słupca w kwestii drogi dojazdowej do przystanku kolejowego w Cieninie Zabornym, czy mieszkańcy tej miejscowości sami mają złożyć taki wniosek?

Pan Mariusz Roga - powiedział, że nie jest to grunt powiatu, to że jest wpisany Skarb Państwa nie zawsze znaczy, że decyzje rozstrzygające w tej materii leżą do kompetencji Starosty Słupeckiego. Mówca powiedział, że niedomówienia i powstałą sytuację należy wyjaśnić na linii Urząd Gminy w Słupcy, Urząd Marszałkowski w Poznaniu i spółka, która remontuje linię kolejową.

P u n k t  17
Wolne głosy i wnioski.


Pan Ignacy Maroszek - poruszył sprawę artykułu prasowego w Kurierze Słupeckim dotyczącym inwestycji na terenie Gminy Powidz realizowanej przez powiat i Gminę Powidz, w którym jest bardzo dużo przekłamań i nieprawdy. Dodał, że artykuł dotyczy mojej osoby ponieważ ścieżka pieszo-rowerowa dochodzi do mojej posesji. Zdaniem mówcy w artykule jest dużo bzdur, kłamstwa, rzeczy niesprawdzonych i na przyszłość prosi aby dziennikarze więcej przykładali się do swojej pracy.
Pan Ignacy Maroszek - powiedział, że jego zdaniem ktoś to napisał, a dziennikarz Kuriera Słupeckiego tylko firmował ten artykuł bo znajduje się w nim dużo nieprawdziwych danych. Na przyszłość prosiłby o rzetelne dane. Zdaniem mówcy należało przeprowadzić sondaż wśród mieszkańców, którzy będą korzystać z tej inwestycji, a nie pisać, że ścieżka pieszo-rowerowa będzie dochodzić do mojej posesji.

Pan Zbigniew Walczak - dziennikarz Kuriera Słupeckiego powiedział, że nie jest autorem artykułu, o którym mówi pan radny ale informuje, że przysługuje panu radnemu możliwość opublikowania sprostowania.

Pan Andrzej Przybyła - Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność" Oświaty i Wychowania w Słupcy powiedział, że w dniu 8 czerwca br. skierował do Zarządu Powiatu Słupeckiego do wiadomości Rady Powiatu Słupeckiego informację dotyczącą nowego prawa oświatowego, który nakłada obowiązek na dyrektorów placówek oświatowych uzyskania opinii związków zawodowych o projekcie arkusza organizacyjnego.
Pan Andrzej Przybyła - powiedział, że poinformował Zarząd Powiatu Słupeckiego, że Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy nie zwrócił się do organizacji związkowej o opinię projektu arkusza organizacyjnego placówki na rok szkolny 2017/2018, a obowiązek taki wynika z artykułu 110 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Mówca poinformował, że wcześniej taką samą informację skierował do Kuratora Oświaty, który w dniu 29 maja br. udzielił odpowiedzi gdzie z treści pisma Kuratora Oświaty wynika, że dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy miał obowiązek zasięgnąć opinii związku zawodowego o projekcie uchwały. Mówca powiedział, że bardzo zdziwił się jak wczoraj otrzymał pismo od pana Starosty, które zdaniem mówcy jest świadectwem jakieś chyba arogancji w stosunku do związku zawodowego. Mówca powiedział, że niniejsze pismo całkowicie przekłamuje to wszystko co napisał wojewoda jak również mówi o nieprawdzie. Cyt. „ W związku z pismem z dnia 9. 06.  w sprawie braku zasięgnięcia opinii Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność" Oświaty i Wychowania w Słupcy przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy przy projektowaniu arkusza organizacyjnego placówki na rok szkolny 2017/2018 informuję, że zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa obowiązek zasięgania takiej opinii mają dyrektorzy szkół i przedszkoli na mocy ustawy przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, które wchodzi  w życie z dniem 1 września 2017 roku".
Pan Andrzej Przybyła - powiedział, że w przywoływanym akcie prawnym czyli przepisy wprowadzające ustawę, art. 307 mówi o tym, że te przepisy, które są zawarte w ustawie Prawo oświatowe również już dotyczą okresu przygotowania roku szkolnego 2017/2018. Zdaniem mówcy przepis, na który powołuje się Pan Starosta jest nieprawdziwy. Mówca powiedział, że Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im . Marii Grzegorzewskiej w Słupcy funkcjonuje w systemie oświaty jako placówka oświatowa zarejestrowana w systemie informacji oświatowej jako jednostka złożona. Zarówno nauczyciele jak i pracownicy niepedagogiczni są pracownikami placówki nie poszczególnych szkół, przedszkoli wchodzących w skład tej jednostki.
Pan Andrzej Przybyła - powiedział, że odpowiednie wyjaśnienie w powyższej sprawie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność" Oświaty i Wychowania w Słupcy przekazał dyrektor Delegatury Oświaty w Koninie po złożeniu pisemnego wyjaśnienia przez panią Annę Mydłowską w przedmiotowej sprawie. Mówca powiedział, że z pisemnych wyjaśnień dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy pani Anny Mydłowskiej wynika, że nie wystąpiła o opinię do żadnych zakładowych organizacji związkowych z uwagi na fakt iż art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe mówi o konieczności zasięgnięcia takiej opinii wobec arkusza organizacji szkoły i przedszkola, natomiast specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze funkcjonują w systemie oświaty jako placówki.
Pan Andrzej Przybyła - powiedział, że ustawa Prawo oświatowe wprost określa w rozdziale I w przepisach ogólnych system oświatowy obejmuje w pkt 7 jest wyszczególniony specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Zdaniem mówcy dziwne jest to, że ktoś w taki sposób pełniący funkcję dyrektora odpowiada, należy rozumieć, że pani dyrektor  odpowiadając Kuratorowi Oświaty stwierdziła, że nie ma obowiązku wynikającego z art. 110 ustawy, czyli nie ma obowiązku złożenia arkusza organizacyjnego gdyż nie jest szkołą i nie jest przedszkolem tylko jest ośrodkiem, a ciekawe jest to, że taki arkusz złożyła do Kuratora Oświaty z pominięciem związków zawodowych co jest nie zgodne z zapisem ustawy Prawo oświatowe.
Pan Andrzej Przybyła - zwrócił się do Przewodniczącego Rady Powiatu i powiedział, że jest zdziwiony, że ta informacja nie została przedstawiona w dniu dzisiejszym, a należy liczyć się z tym, że zacznie obowiązywać art.56 ustawy gdzie wszystkie podmioty biorące udział w realizacji Prawa oświatowego mogą składać informacje do Kuratora Oświaty. Zdaniem mówcy po raz kolejny jest to kwestia pomijania i lekceważenia organizacji związkowej przez podmiot organizacyjny Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Przewodniczący Rady - powiedział, że Wojewoda Wielkopolski w postępowaniu nadzorczym zajmie stosowne stanowisko i trzeba go będzie przyjąć do wiadomości.

Pan Andrzej Przybyła - odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady powiedział, że w ogóle go nie słuchał. Mówca powiedział, że tu nie ma nic wspólnego Wojewoda.
Pan Andrzej Przybyła - pokazał panu Przewodniczącemu Rady pismo od Wojewody.

Przewodniczący Rady - powiedział, że pismo informuje ale do końca nie rozstrzyga sprawy merytorycznie i w tym miejscu podziękował panu Andrzejowi Przybyle za zabranie głosu.  

P u n k t  18
Zakończenie obrad


Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął  XXXIII sesję  Rady Powiatu Słupeckiego.


Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb


Protokół nr XXXII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 26 maja 2017 roku.

BR.0002.6.2017

Protokół nr XXXII/2017
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 26 maja 2017 roku.Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ" Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20. Obrady trwały od godz. 12:00 do godz. 13:25.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady XXXII sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa oraz przedstawicieli mediów. Serdecznie powitał pana Zbigniewa Wiśniewskiego - Kierownika Oddziału w Słupcy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu obecnych było 15, więc jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad?

Nikt nie zgłosił uwag do zaproponowanego porządku obrad, więc przedstawiał się on następująco:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr XXX/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. i protokołu Nr XXXI/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 5 maja 2017r.                 
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.              
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Informacja o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa  na terenie powiatu słupeckiego w roku 2016.
8.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2016 rok.
9.    Informacja nt. Oceny zasobów pomocy społecznej.
10.  Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 - 2020.
11.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2016 rok.
12.    Podjęcie uchwały sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
15.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16.    Wolne głosy i wnioski.
17.    Zakończenie obrad.         

P u n k t  4
Przyjęcie protokołu Nr XXX/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. i protokołu Nr XXXI/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 5 maja 2017 r.  
               

Przewodniczący Rady powiedział, że protokóły były do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z ich treścią. Mówca poinformował, że protokóły są zgodny z przebiegiem obrad, nikt nie zgłosił do nich uwag, więc zaproponował ich przyjęcie bez konieczności odczytywania.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXX/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXX/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku, bez odczytywania.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXXI/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 5 maja 2017 roku.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXI/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 5 maja 2017 roku, bez odczytywania.

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.


Pan Mariusz Roga - Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ponadto Starosta przedstawił bieżącą informację na temat realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Obecnie wybrana została firma, która będzie pełniła funkcję inżyniera kontraktu. Na ogłoszony przez dyrekcje szpitala konkurs wpłynęło osiem ofert. Wybrana została oferta z najniższą ceną spełniającą wszystkie warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W dniu 18 maja br. została podpisana umowa z Firmą Karox sp. z o.o. z Poznania, wartość tej umowy to 171 503 zł. Zakres umowy obejmuje zarządzanie, nadzór i kontrolę nad rozbudową szpitala oraz analizę dokumentacji projektowej. Warunkiem koniecznym do spełnienia było przedstawienie zespołu w skład którego wchodzą oprócz kierownika zespołu - inżyniera kontraktu, ekspert branżowy specjalności sanitarnej, ekspert branżowy specjalności elektrycznej oraz ekspert branżowy specjalności technologii medycznej. Obecnie firma ta przystąpiła do weryfikacji dokumentacji projektowej celem dopracowania szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do połowy miesiąca czerwca ogłoszony zostanie przetarg w trybie przetargu nieograniczonego tzw. unijnego, gdzie obowiązuje 40 - dniowy termin złożenia ofert.   

Na obrady przybył radny Ignacy Maroszek.

P u n k t  6
Interpelacje i zapytania radnych.


Interpelacje zgłosili:
 • Radna Anna Kusiołek - w imieniu mieszkańców wsi Cienin Kościelny Perze i Cienin Zaborny interpelowała o modernizację drogi powiatowej przebiegającej przez ich miejscowości. Bieżące naprawy tej drogi są niewystarczające, gdyż jest ona bardzo zdewastowana. Na ostatniej sesji Rady Gminy Słupca padła deklaracja współpracy ze strony gminy w zakresie modernizacji tej drogi, jeżeli byłaby taka wola samorządu powiatowego. Na tejże sesji radni gminni zgłaszali również konieczność modernizacji drogi powiatowej na odcinku Młodojewo - Marcewo - Kochowo - Niezgoda.
  Druga interpelacja radnej dotyczyła zebrania poboczy przy drogach powiatowych na terenie Gminy Słupca. W roku ubiegłym w Cieninie Kolonii pobocza była zbierane, jednak prace te nie zostały zakończone z uwagi na „wystające" studzienki - poprosiła o ich obniżenie.
  Kolejna interpelacja dotyczyła usunięcie pni po wyciętych przydrożnych drzewach w miejscowościach Cienin Zaborny, Pokoje i Kotunia.
  Radna Anna Kusiołek - poruszyła ponadto sprawę modernizacji linii kolejowej i od 12 czerwca br. planowanego jej zamknięcia na odcinku Podstolice - Konin; czy prawdą jest, że jeden tor będzie otwarty? Zapytała również o zastępczą komunikację autobusową i braku w tym zakresie jakiejkolwiek informacji?
 • Radny Ignacy Maroszek - zapytał o planowaną inwestycję budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Powidz - Przybrodzin, wcześniejsze założenia określały termin zakończenia inwestycji do końca czerwca, jednakże budowa jeszcze się nie rozpoczęła, a ma potrwać 2,5 miesiąca. Jakie są plany na realizację drugiej części inwestycji, gdyż zadanie to zostało podzielone? Druga interpelacja dotyczyła konieczności wykoszenia poboczy na odcinku drogi powiatowej Powidz - Przybrodzin, szczególnie mając na uwadze zbliżający się sezon turystyczny?
 • Radny Przemysław Dropiński - interpelował o modernizację drogi Wierzbno - Ląd oraz poprosił o informacje w zakresie planowanej budowy chodnika w miejscowości Jaroszyn. Radny zapytał, czy będą usuwane drzewa przy drodze Wierzbno - Jaroszyn, jeśli tak to kiedy to nastąpi?
  Następnie mówca poprosił o wycinkę drzew i krzewów przy wiadukcie w Jaroszynie, co znacznie ułatwi tamtejszym mieszkańcom wyjazd ze swych posesji.
  Kolejna interpelacja dotyczyła bezpieczeństwa w miejscowościach turystycznych na terenie naszego powiatu, czy przewidywane jest zwiększenie obsady policjantów w miejscowości Powidz?
  Radny zapytał, czy w kontekście zapowiedzi Rządu dotyczących bezpieczeństwa obywateli brane jest pod uwagę ponowne otwarcie posterunku policji w Lądku? 
  Radny Przemysław Dropiński - zauważył , że praktycznie na każdej sesji zgłaszane są interpelacje dotyczące dróg, dlatego jego zdaniem dobrym rozwianiem byłoby sporządzenie planu remontów dróg powiatowych.  
 • Radna Barbara Wojtkowiak - poprosiła o wyrównanie drogi powiatowej na odcinku Szemborowo - Jaworowo oraz o naprawę powstałych dziur na utwardzonym poboczu drogi Sierakowo - Słomczyce. Mówczyni podziękował dyrekcji i pracownikom Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy za wykonane bieżące naprawy dróg i wykoszone pobocza na terenie Gminy Strzałkowo.    


P u n k t  7
Informacja o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa  na terenie powiatu słupeckiego w roku 2016.


Opinia Komisji o informacji:

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że komisja na swym ostatnim posiedzeniu jednogłośnie przyjęła informację dotycząca realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa  na terenie powiatu słupeckiego w roku 2016.

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. Informacja o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa  na terenie powiatu słupeckiego w roku 2016 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

P u n k t  8
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2016 rok.


Opinia Komisji o sprawozdaniu:

Radny Przemysław Dropiński - z-ca Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że komisja pozytywnie przyjęła przedstawione sprawozdanie.

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożone sprawozdanie. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2016 rok stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9
Informacja nt. Oceny zasobów pomocy społecznej.


Opinia Komisji o informacji:

Radny Przemysław Dropiński - powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych również tę informację jednogłośnie przyjęła.

Wobec wyczerpania tego punktu porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. Informacja nt. Oceny zasobów pomocy społecznej stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  10
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 - 2020.


Przewodniczący Rady poinformowała, że sprawozdanie w wersji papierowej wszyscy radni na druku nr 282, a w dniu dzisiejszym płytę CD na której jest przedstawiona szczegółowa informacja o realizacji strategii. Niniejsze sprawozdanie omawiane było na posiedzeniach wszystkich komisji stałych rady.

Przewodniczący Komisji kolejno przedstawili opinie na temat sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 - 2020 - wszystkie opinie były pozytywne.

Wobec wyczerpania tego punktu porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożone sprawozdanie. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 - 2020 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

P u n k t  11
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2016 rok.


Przewodniczący Rady powiedział, że wszyscy radni otrzymali sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego i planów finansowych innych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za rok 2016 na druku nr 272 i sprawozdanie finansowe na druku nr 274.  
Pan Bogdan Jastrząb - Przewodniczący Rady powiedział, że punkt dotyczący rozpatrzenia sprawozdania finansowego i oceny sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2016 rok proponuje realizować następująco:

1)    przedstawienie przez Pana Starostę sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2016 rok,
2)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Powiatu Słupeckiego za 2016 rok,
3)    przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Stałych Rady w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2016 rok,
4)    dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2016 rok.

Powyższa propozycja realizacji przedmiotowego punktu porządku obrad została przyjęta.

Starosta Mariusz Roga - szczegółowo omówił sprawozdanie, które radni otrzymali na druku nr 272 i 274. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 8 , natomiast sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2016 rok stanowi załącznik nr 9 , a sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady Bogdan Jastrząb powiedział, że uchwałę Nr SO - 0954/47/6/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Powiatu Słupeckiego za 2016 rok wszyscy radni otrzymali na druku nr 275. Dodał, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu jest pozytywna i wszyscy Radni mieli możliwość zapoznania się z uzasadnieniem do przedłożonej opinii. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o opinie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu.

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu  przedstawili opinie komisji w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2016 rok. Opinie Komisji były pozytywne  i stanowią załączniki nr 12 , 13 , 14 , 15 , i 16 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad omawianymi sprawozdaniami.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za rok 2016.
Rada Powiatu w obecności 16 radnych 14 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 2 głosach „wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr XXXII/175/2017  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za rok 2016. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokółu.

P u n k t  12
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

Przewodniczący Rady Bogdan Jastrząb zaproponował, by powyższy punkt porządku obrad realizować następująco:

1)    przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uchwały Komisji w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za rok 2016,
2)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2016 rok,
3)    głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za rok 2016.

Prowadzący obrady poinformował, że przyjęcie wniosku o udzielenie Zarządowi Powiatu Słupeckiego absolutorium za 2016 rok jest równoznaczne z podjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016, którą Rada Powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

Powyższa propozycja realizacji przedmiotowego punktu porządku obrad została przyjęta.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Dawid Hierowski odczytał uchwałę Nr 3/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 12 maja 2017 roku  w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za rok 2016. Uchwała Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady Bogdan Jastrząb powiedział, że uchwałę Nr SO-0955/10/6/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2016 rok wszyscy radni otrzymali na druku nr 287. Dodał, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wyraziła opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego o udzielenie Zarządowi Powiatu Słupeckiego absolutorium za 2016 rok jest uzasadniony. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Poznaniu stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za rok 2016.

Rada Powiatu w obecności 16  radnych, 14 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 2 głosach „wstrzymujących" udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego podejmując uchwałę Nr XXXII/176/2017  w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokółu.

Obrady opuściła radna Aleksandra Kazuś - Wróblewska.

P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017.  


Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 285, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 288.

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian do  budżetu Powiatu Słupeckiego na 2016 rok, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.  

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na 2017 rok.
Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2017 rok wraz z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXII/177/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2017 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  14
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.


Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.
Radny Przemysław Dropiński - powiedział, że również Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt wyżej wymienionej uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXII/178/2017 z dnia 26 maja 2017 roku  w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
 
P u n k t  15
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Starosta na wstępie ustosunkował się do propozycji radnego Przemysław Dropińskiego mówiąc, że jesteśmy w posiadaniu wykazu wniosków zgłoszonych przez radnych powiatowych, wójtów, burmistrzów, sołtysów z sołectw naszego powiatu. Wykaz ten jest dość obszerny i opiewa na astronomiczne kwoty finansowe na które z całą pewnością powiat nie może sobie pozwolić. Zgłoszone dziś przez państwa radnych inwestycje drogowe na pewno nie będą mogły być w roku bieżącym zrealizowane, gdyż budżet jest już podzielony, ale nie będą też zapomniane. Natomiast zgłoszone bieżące naprawy dróg z pewnością zostaną przez PZD w miarę możliwości wykonane.  
Odnosząc się do interpelacji dotyczącej zastępczego transportu zbiorowego na czas modernizacji linii kolejowej powiedział, że nadal nie został rozstrzygnięty przetarg na tenże transport. Jeśli tylko powiat otrzyma jakieś miarodajne informacje w tym temacie, to zostaną one niezwłocznie przekazane państwu radnym.
Odpowiadając na interpelację radnego Ignacego Maroszka dotyczącą budowy ścieżki pieszo - rowerowej Powidz - Przybrodzin powiedział, że w budżecie powiatu na realizacje tego zadania została zabezpieczona kwota 200 tys. zł. Złożona została propozycja do Gminy Powidz, że zadanie to zostanie zrealizowane w dwóch etapach. Na mocy obopólnych ustaleń środki na realizację tej inwestycji wynosiły 200 tys. zł. z powiatu i 200 tys. zł.; pokrywały one koszt pierwszego etapu budowy. Przetarg na realizację pierwszego etapu zadania został ogłoszony 6 kwietnia br. wyłoniony został wykonawca i podpisana została umowa. Jeśli chodzi o realizację drugiego etapu inwestycji to sprawa jest jeszcze otwarta i wymaja bardziej szczegółowych uzgodnień.  
Jeżeli chodzi o budowę chodnika w Jaroszynie o którą pytał radny Przemysław Dropiński to na realizację tego zdania została w budżecie powiatu zabezpieczona kwota 300 tys. zł. Winnym za opóźnienia w rozpoczęciu realizacji tej inwestycji jest wójt Gminy Lądek, który potrzebował 5 miesięcy, żeby się zdecydować czy będzie partycypował w jej kosztach. Do tej pory Rada Gminy Lądek jeszcze nie uchwaliła żadnej kwoty na ten cel, ale gdy tylko tak się stanie to natychmiast powiat przystąpi do realizacji tego przedsięwzięcia.  
Na interpelację tyczącą się kwestii zwiększenie obsady policjantów w miejscowości Powidz i „wznowienia" posterunku policji w Lądku odpowiedź zostanie udzielona pisemnie.  
Ponadto Starosta dodał, że wszystkie interpelacje dotyczące bieżącego utrzymania dróg zostały przez pana dyrektora PZD zanotowane i w miarę możliwości będą one realizowane. Wycinka drzew przy drodze Wierzbno - Jaroszyn jest planowana i będzie w stosownym terminie wykonywana, będą nią objęte drzewa po jednej stronie jezdni.

P u n k t  16
Wolne głosy i wnioski.


Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja Rady Powiatu odbędzie się 27 czerwca br. o godz. 14:00.

P u n k t  17
Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXII sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

 

Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb

Protokół nr XXXI/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 5 maja 2017 roku.

BR.0002.6.2017

Protokół nr XXXI/2017
z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 5 maja 2017 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ" Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20.
Obrady trwały od godz. 9:00 do godz. 9:10.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu.
Przewodniczący powiedział, że powodem zwołania nadzwyczajnej sesji jest wprowadzenie zmian do treści uchwały Nr XXVIII/154/2017 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu Słupeckiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Niniejsza uchwała jest aktem prawa miejscowego, a więc w treści uchwały winien się znaleźć zapis, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Dokładnie w tym zakresie jest wprowadzana zmiana do przedmiotowej uchwały.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu obecnych było 15, więc jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu, a przedstawiał się on następująco:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu Słupeckiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
6.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wolne głosy i wnioski.
8.    Zakończenie obrad.

P u n k t  4
Interpelacje i zapytania radnych.


 • Radny Jacek Szczepankiewicz - na wstępie podziękował za wykonane już prace na odcinku drogi Słupca - Giewartów, przede wszystkim ścinkę poboczy. Mówca zapytał, czy tego typu prace są planowane na całym odcinku drogi w kierunku Budzisławia? Na tej drodze szczególnie od Siernicza Małego w kierunku Budzisławia są małe, ale głębokie dziury, które utrudniają jazdę, pobocze również nie wygląda dobrze.


Na obrady przybył radny Stefan Stencel.

P u n k t  5
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu Słupeckiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.


Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 277.

Pan Mariusz Roga - Starosta powiedział, że nie do końca zgadza się ze stwierdzeniem przytoczonym przez pana Przewodniczącego Rady, iż uchwała jest aktem prawa miejscowego i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, ponieważ nie wynika to z żadnego przepisu prawa. Jest to nadinterpretacja pracownika z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Jeśli ktoś do tej pory uważał, że tryb wprowadzania reformy oświatowej jest właściwy, to mamy oto przykład wariackich wdrożeń, bez uregulowań prawnych
i dostatecznej wiedzy. Ten przypadek z którym mamy obecnie do czynienia już nie jest śmieszny, ale wręcz tragiczny. W dniu wczorajszym zostaliśmy poinformowani telefonicznie, że uchwała z 31 marca br. zostanie w trybie nadzoru uchylona przez panią która nie jest radcą prawnym ani prawnikiem z wykształcenia, więc nie podejmowała polemiki w tej materii. Stanowisko służb wojewody jest takie, że uchwała ta jest aktem prawa miejscowego i podlega publikacji. Dokładnie na tych samych przepisach oparliśmy się podejmując uchwałę w sprawie planu w powiecie słupeckim, uchwała nie była publikowana w dzienniku urzędowym, nikomu to nie przeszkadzało - służby wojewody tego nie zakwestionowały.  Mówca przypomniał, że w momencie kiedy rozpoczęło działalność przedszkole specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Słupcy Rada Powiatu podejmowała uchwałę w oparciu o te same przepisy prawne, bez publikacji i nikt nie zgłosił do tego trybu zastrzeżeń, uchwała ta weszła w życie i jest obowiązująca. Rada Powiatu Kolskiego w ubiegłym roku podejmując uchwałę, zapisała konieczność publikacji i z tegoż powodu stwierdzono nieważność uchwały. Radnym została przedstawiona propozycja zmiany uchwały z 31 marca br. polegająca na dodaniu w § 8 konieczności publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Mówca nie zgadza się na uchwalanie całej uchwały w wersji pierwotnej, ponieważ za chwilę mogłoby się okazać, że Rada nie dopełniła terminu ustalenia sieci szkół w naszym powiecie. Starosta wziął w obronę merytoryczny wydział i biuro radców prawnych - nie jest to ich wina, jest to kuriozum z jakim trudno się pogodzić. Mówca poprosił radnych o akceptację przedłożonego projektu uchwały.        

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXI/174/2017 z dnia 5 maja 2017 roku o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu Słupeckiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  6
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Starosta powiedział, że odpowiedzi na zgłoszoną interpelację udzieli panu radnemu Jackowi Szczepankiewiczowi, pisemnie w przyszłym tygodniu.  

P u n k t  7
Wolne głosy i wnioski.


Nikt w tym punkcie nie zabrał głosu.

P u n k t  8
Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego.


Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb   


Protokół Nr XXX/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 28 kwietnia 2017 roku.

BR. 0002.4.2017
Protokół Nr XXX/2017
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 28 kwietnia 2017 roku.

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej" Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.10:00 do godz. 11:00.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Obrady XXX sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu,  panów Komendantów Policji i Straży, Powiatowego Lekarza Weterynarii i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy,  przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli mediów.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Pan Mariusz Roga - Starosta Powiatu zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad i jako punkt 12 zaproponował przyjęcie stanowiska w sprawie przyjęcia Karty Samorządności. Mówca poinformował, że 11 i 12 maja br. odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich do którego przynależy powiat słupecki. Dodał, że w miesiącu maju br. wszystkie korporacje samorządowe odbywać będą zgromadzenia ogólne, na których będą wyrażać stanowczy sprzeciw, przeciwko pewnym działaniom administracji rządowej w zakresie funkcjonowania samorządów.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że niniejsza Karta Samorządności zwraca uwagę na to by wszystkie przepisy prawne z zakresu funkcjonowania samorządu w Polsce były uzgadniane ze stroną samorządową. Dodał, że obecnie zdecydowana większość aktów prawnych idzie tzw. drogą poselską bez konsultacji ze środowiskiem samorządowym.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że należy wyrazić stanowczy sprzeciw, przeciwko pewnym sygnałom , przejawom działalności ograniczającej  kompetencje samorządu terytorialnego na poziomie gminy, powiatu i województwa np. podporządkowania Powiatowych Urzędów Pracy pod administrację rządową, zlikwidowania Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, a zastąpienie ich inspektoratami okręgowymi. Dodał, że od 1 lipca br. zmianie ulegają funkcje prawne dotyczące funkcjonowania Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, a powiat zostanie pozbawiony wydawania pozwoleń wodno-prawnych.

Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Starostę dotyczący rozszerzenia porządku obrad w punkcie 12 - przyjęcie stanowiska w sprawie przyjęcia Karty Samorządności  - druk nr 276.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych, jednogłośnie przyjęła niniejszy wniosek.

W związku z powyższym obrady XXX sesji Rady Powiatu przebiegały według następującego porządku obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokółu Nr XXVIII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 31 marca 2017 r. i protokółu Nr XXIX/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 11 kwietnia 2017 r.                 
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.              
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu słupeckiego w 2016 roku - druk nr 263.
8.    Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu słupeckiego w roku 2016 - druk nr 264.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 - druk nr 265.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Słupca - druk nr 266.
11.    Podjęcie uchwał w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" - druk nr 267, 268, 269, 270 i 271.
12.    Przyjęcie stanowiska w sprawie przyjęcia Karty Samorządności - druk nr 276.
13.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14.    Wolne głosy i wnioski.
15.    Zakończenie obrad.      

P u n k t  4
Przyjęcie protokółu Nr XXVIII/2017 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 31 marca 2017 roku i protokółu Nr XXIX/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego  z dnia 11 kwietnia 2017 roku.


Przewodniczący Rady poinformował, że protokóły Nr XXVIII i Nr XXIX z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego były do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z ich treścią. Mówca poinformował, że protokóły są zgodne z przebiegiem obrad i zaproponował ich przyjęcie bez konieczności odczytywania. Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokółów?
                   
Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu Nr XXVIII/2017 z dnia 31 marca 2017 roku.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych, jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXVIII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 31 marca 2017 roku.                                 

Następnie prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu Nr XXIX/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych, jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXIX/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 11 kwietnia  2017 roku.


P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Bogdan Jastrząb poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.
 Pan Mariusz Roga - poinformował, że pani Dyrektor szpitala uruchomiła postępowanie konkursowe według przepisów prawo zamówień publicznych na usługę pełnienia funkcji inżyniera kontraktu - zarządzanie, kontrola i nadzór nad wykonaniem inwestycji dotyczącej rozbudowy szpitala w Słupcy. Dodał, że na niniejsze postępowanie konkursowe wpłynęło 8 ofert i po wybraniu inżyniera kontraktu jego zadaniem będzie dokładne przejrzenie dokumentacji projektowej tej inwestycji.
Pan Mariusz Roga - poinformował, że uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego podczas, którego odbyło się spotkanie z panią Wicewojewodą Marleną Maląg, która zajmuje się sprawami ochrony zdrowia z ramienia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i panią Agnieszką Pachciarz - Dyrektorem Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu. Natomiast kolejnego dnia odbyło się spotkanie z Wiceministrem Zdrowia panem Piotrem Gryzą oraz z pełniącym obowiązki Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia panem Andrzejem Jacyną. Mówca powiedział, że na niniejszych spotkaniach zostało przekazanych dużo konkretnych informacji.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że jeżeli chodzi o szpital w Słupcy to spełnia wszystkie wymogi aby znaleźć się w I kategorii szpitali. Mówca powiedział, że wymogiem koniecznym jest posiadanie szpitalnego oddziału ratunkowego albo izby przyjęć. Szpital w Słupcy ma izbę przyjęć, która spełnia wszystkie wymogi. Dodał, że nie ma żadnego zagrożenia dla funkcjonowania w ramach sieci oddziału intensywnej opieki medycznej. Natomiast jeżeli chodzi o oddział chorób płuc i gruźlicy to szpital w Słupcy jest umieszczony na specjalnej liście 10 szpitali i ten oddział nie jest zagrożony bo jest wiele różnych rozwiązań, w oparciu o które może funkcjonować w ramach sieci szpitali np. oddział wewnętrzny z pododdziałem chorób płuc i gruźlicy.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że przed dyrekcją szpitala jest bardzo dużo pracy by pozałatwiać wszystkie formalne sprawy. Obecnie pani Dyrektor pracuje nad rozszerzeniem palety świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że na pewno będzie przesunięty termin wejścia w życie przepisów dotyczących standaryzacji szpitali. Mówca powiedział, że w tym zakresie zostało już bardzo dużo zrobione, a przede wszystkim do rozbudowy szpitala udało się przekonać samorządy gminne i zdaniem mówcy to wielkie dzieło uda się doprowadzić do szczęśliwego końca.  

P u n k t  6
Interpelacje i zapytania radnych.


W tym punkcie porządku obrad interpelacje zgłosiła radna Aleksandra Kazuś-Wróblewska i tak:

 • poprosiła o informację w jakim tempie ubywa wody w Jeziorze Powidzkim i w jeziorach wokół Jeziora Powidzkiego,
 • wnioskuje o naprawienie drogi w mieście Słupca ul. Zagórowska przy oczyszczalni ścieków,
 • wnioskuje o zebranie poboczy w miejscowości Wierzbocice oraz utwardzenie poboczy w miejscowości Kowalewo Opactwo przy Gimnazjum.


P u n k t  7
Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu słupeckiego w 2016 roku - druk nr 263.


Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu słupeckiego w 2016 roku wszyscy radni otrzymali na druku nr 263.

Informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja bez uwag przyjęła omawianą informację.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się  i przyjęła do wiadomości informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu słupeckiego w 2016 roku. Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.

P u n k t  8
Informacja  Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu słupeckiego w roku 2016  - druk nr 264.


Następny punkt porządku obrad to informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu słupeckiego w roku 2016.  Przewodniczący Rady przypomniał, że informację wszyscy radni otrzymali na druku nr 264.

Informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła przedłożoną informację.

Radna Anna Czerniak -  Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawianą informację.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu słupeckiego w roku 2016.  Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.

P u n k t  9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 - druk nr 265.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 wszyscy radni otrzymali na druku nr 265, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 273.

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Starostę.

Pan Mariusz Roga - przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017. Wystąpienie Pana Starosty stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Zastępcę Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Tomasz Parus - Zastępca Przewodniczącego Komisji powiedział, że Komisja  jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła przedłożoną autopoprawkę.  Autopoprawka stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/167/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.

P u n k t  10
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Słupca - druk nr 266.


Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Słupca.
Prowadzący obrady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 266 i był omawiany na posiedzeniu  Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Zastępcę Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Tomasz Parus - Zastępca Przewodniczącego Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/168/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Słupca. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu.

P u n k t  11
Podjęcie uchwał w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" - druk nr 267, 268, 269, 270 i 271.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poprosił Starostę Powiatu jako Przewodniczącego Kapituły Odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" o przedstawienie uzasadnień dla wyróżnionych osób.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że wnioskującym o nadanie odznaki dla pani Ireny Grzeszczak był on osobiście. Mówca powiedział, że pani Irena Grzeszczak z dniem 31 sierpnia 2017 roku kończy swoją pracę zawodową po 39 - letnim stażu pracy, w tym 31 lat pracy pedagogicznej, a 27 lat w kierownictwie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy ( od 1990 r. jako wicedyrektor, a od 2007 r. jako dyrektor szkoły). Dodał, że okres sprawowania funkcji kierowniczej to czas dynamicznych zmian w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy. Jest liderem w gronie słupeckich oświatowców w zakresie unowocześniania, modernizowania, rozwijania lokalnej oświaty, pozyskiwania środków finansowych w obrębie programów unijnych, środków krajowych, a także lokalnego sponsoringu. Zaangażowanie pani Dyrektor zaowocowało realizacją licznych projektów wzbogacających ofertę edukacyjną szkoły, stwarzającą możliwość kształcenia praktycznego uczniów na terenie kraju i poza jego granicami.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że zarówno Kapituła Odznaki jak i Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego dla pani Ireny Grzeszczak.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" dla Ireny Grzeszczak.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/169/2017 w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego". Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że kolejny wniosek o nadanie odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" dla pana Czesława Dykszaka złożył Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Słupcy pan Zenon But. Mówca powiedział, że pan Czesław Dykszak to wieloletni działacz życia kulturalnego i społecznego, samorządowiec. Przez dwie kadencje był radnym Rady Powiatu Słupeckiego. Brał aktywny udział w budowaniu zrębów nowo powstałego powiatu słupeckiego. Wspierał środowiska osób niepełnosprawnych i propaguje dobrowolne i nieodpłatne oddawanie krwi. Od 1967 roku jest honorowym dawcą krwi, a od 1 lipca 2004 r. do 26 kwietnia 2016 r. był przewodniczącym Rady Rejonowej Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Słupcy. Działa w Stowarzyszeniu Przyjaciół Powidza oraz działa w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na terenie Garnizonu Powidz, w kole w Witkowie. Napisał mini historię Garnizonu Powidz.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że zarówno Kapituła Odznaki jak i Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego dla pana Czesława Dykszaka.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" dla Czesława Dykszaka.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/170/2017 w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego". Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokółu.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że następny wniosek o nadanie odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" został złożony przez Wójta Gminy Powidz dla pana Bogumiła Macieja Pietruszewskiego. Mówca powiedział, że pan Bogumił Pietruszewski jest wszystkim znany jako właściciel restauracji „Jabłona" w Powidzu. Poprzez są działalność kultywuje historyczne tradycje Powidza, jest promotorem lokalnej twórczości - na ścianach wiszą obrazy przedstawiające krajobraz Ziemi Powidzkiej. Jest również wielkim społecznikiem poprzez wspieranie organizacji pozarządowych, osób niepełnosprawnych i potrzebujących. Wspiera również projekty realizowane przez powiat słupecki np. konkursy kulinarne gdzie uczestniczy w pracach jury.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że również Kapituła Odznaki jak i Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego dla pana Bogumiła Macieja Pietruszewskiego.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" dla Bogumiła Macieja Pietruszewskiego.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/171/2017 w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego". Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokółu.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że kolejny wniosek o nadanie odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" złożył Burmistrz Miasta i Gminy Zagórów dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowo - Handlowego  „ELMONTER OŚWIETLENIE" Mariusz Szkudlarek. Mówca powiedział, że niniejsze przedsiębiorstwo to największy na terenie gminy Zagórów płatnik podatku od nieruchomości oraz największy pracodawca, bo zatrudniający około 160 osób - głównie z terenu gminy Zagórów i gmin ościennych. Firma ta została wyróżniona Słupeckim Laurem Gospodarczym w 2014 roku.  Firma ELMONTER jest producentem szeroko rozumianych konstrukcji oświetlenia drogowego. Jest to firma w całości z polskim kapitałem ale prowadząca interesy z wieloma zagranicznymi podmiotami. W chwili obecnej firma posiada dwa zakłady - jeden w Zagórowie i drugi w Michalinowie Oleśnickim, który sukcesywnie jest rozbudowywany. Właściciel firmy jest bardzo aktywny na niwie społeczności lokalnej wspierając lokalne inicjatywy.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że w tym przypadku również Kapituła Odznaki jak i Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowo - Handlowego „ELMONTER OŚWIETLENIE" Mariusz Szkudlarek.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowo - Handlowego „ELMONTER OŚWIETLENIE" Mariusz Szkudlarek.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/172/2017 w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego". Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokółu.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że wnioskującym o nadanie odznaki dla Zespołu Szkół Muzycznych im. Apolinarego Szeluty w Słupcy był on osobiście. Mówca powiedział, że historia szkolnictwa muzycznego w Słupcy rozpoczyna się od momentu powołania w roku 1979 filii Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Koninie. Z dniem 22 stycznia 1990 r. postanowieniem Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Koninie placówka uzyskała samodzielność. Na przestrzeni 25 lat działalności szkoły, jej uczniowie osiągali i osiągają nadal znaczące sukcesy na arenie wojewódzkiej, ogólnopolskiej, a także i międzynarodowej, i tym samym promują Ziemię Słupecką. Zespół Szkół Muzycznych w Słupcy od początku swojego istnienia całokształtem swojej działalności i misją przyczynia się do ogromnego kulturalnego rozwoju powiatu słupeckiego, o czym świadczą ogromne osiągnięcia muzyczne zajmowane przez uczniów szkoły w licznych ogólnopolskich turniejach, konkursach, festiwalach,  przeglądach i spotkaniach muzycznych.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że Kapituła Odznaki i Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego dla Zespołu Szkół Muzycznych im. Apolinarego Szeluty w Słupcy.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" dla Zespołu Szkół Muzycznych im. Apolinarego Szeluty w Słupcy.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/173/2017 w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego". Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokółu.

P u n k t  12
Przyjęcie stanowiska w sprawie przyjęcia Karty Samorządności - druk nr 276.


Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady powiedział, że projekt stanowiska w sprawie przyjęcia Karty Samorządności wszyscy radni otrzymali na druku nr 276 i było ono omawiane na posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu, które nie zgłosiły żadnych uwag do jego treści.

Prowadzący obrady zapytał czy są uwagi, pytania do projektu przedłożonego stanowiska?

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie przedmiotowego stanowiska.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych, 10 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 5 głosach „wstrzymujących"  przyjęła stanowisko w sprawie przyjęcia Karty Samorządności. Stanowisko stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokółu.

P u n k t  13
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Pan Mariusz Roga - powiedział, że na zgłoszone interpelacje zostanie udzielona odpowiedź na piśmie.

P u n k t  14
Wolne głosy i wnioski.


Przewodniczący Rady - poinformował, że w dniu dzisiejszym wszyscy radni otrzymali materiały dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu powiatu słupeckiego za 2016 rok oraz zaproszenia na posiedzenia komisji, na których zostanie rozpatrzone niniejsze sprawozdanie. Dodał, że sesja absolutoryjna Rady Powiatu Słupeckiego odbędzie się w dniu 26 maja br.

P u n k t  15
Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął  XXX sesję Rady Powiatu Słupeckiego.Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb   

Protokół nr XXIX/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 11 kwietnia 2017 roku.

BR.0002.5.2017

Protokół nr XXIX/2017
z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 11 kwietnia 2017 roku.Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ" Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20. Obrady trwały od godz. 9:00 do godz. 9:05.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu.
Przewodniczący powiedział, że powodem zwołania nadzwyczajnej sesji jest wprowadzenie zmian do treści uchwały Nr XXVIII/164/2017 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Uchwała jest niezbędna do podpisania w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.  

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu obecnych było 16, więc jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu, a przedstawiał się on następująco:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.
6.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wolne głosy i wnioski.
8.    Zakończenie obrad.

P u n k t  4
Interpelacje i zapytania radnych.


Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.


P u n k t  5
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 262.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIX//2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.   

Na obrady przybyła radna Barbara Wojtkowiak.

P u n k t  6
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Nie było zgłoszonych interpelacji.

P u n k t  7
Wolne głosy i wnioski.


Przewodniczący poinformował, że kolejna sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 roku o godz. 10-tej. Powodem zmiany godziny jest fakt, iż tego dnia jest również pożegnanie maturzystów w szkołach prowadzonych przez powiat.  

Przewodniczący Rady złożył życzenia ciepłych i pełnych radości Świąt Wielkanocnych.

P u n k t  8
Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego.Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb

Protokół Nr XXVIII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 31 marca 2017 roku.

BR. 0002.3.2017
Protokół Nr XXVIII/2017
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 31 marca 2017 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej" Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.14:00 do godz. 14:45.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Obrady XXVIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli mediów.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 17 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Nikt nie zgłosił zmian i obrady przebiegały według następującego porządku:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokółu Nr XXVII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 17 lutego 2017 roku.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.              
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2016 roku - druk nr 245.
8.    Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016 roku - druk nr 246.
9.    Informacja  o działalności Starostwa Powiatowego w Słupcy za 2016 rok z uszczegółowieniem tematyki skarg i wniosków oraz działalności kontrolnej - druk nr 247.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Słupeckiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. - druk nr 249.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Słupeckiego - druk nr 250.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy dzieciom i młodzieży w ramach powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych - druk nr 251.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół  i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2017 - druk nr 252.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 - druk nr 253.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039 - druk nr 254.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Powiatu Słupeckiego  na rzecz samorządowych zakładów budżetowych środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług - druk nr 255.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2017 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestrów zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego - druk nr 256.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2017 r. - druk nr 248.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020 - druk nr 257.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 - druk nr 258.
21.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Słupeckiego - druk nr 259.
22.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23.    Wolne głosy i wnioski.
24.    Zakończenie obrad.   

P u n k t  4
Przyjęcie protokółu Nr XXVII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 17 lutego 2017 roku.

Przewodniczący Rady - poinformował, że protokół z XXVII sesji Rady Powiatu Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.
                   
Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu Nr XXVII/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXVII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 17 lutego 2017 roku.    

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Bogdan Jastrząb poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.

P u n k t  6
Interpelacje i zapytania radnych.


W tym punkcie porządku obrad interpelacje zgłosili:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że w imieniu mieszkańców Miasta i Gminy Zagórów wnioskuje o przegląd oraz udrożnienie i naprawę przepustów pod drogą powiatową Podbiel - Myszaków, przede wszystkim w miejscowości Augustynów i Bukowe, a także uzupełnienie ubytków na tej drodze szczególnie na odcinku Trąbczyn - Łukom.
Następnie wnioskował o budowę chodnika w miejscowości Augustynów pomiędzy przystankami autobusowymi, a skrzyżowaniem.
Kolejna prośba dotyczyła zamontowania barier energochłonnych na zakręcie między Lądem, a Zagórowem przed miejscowością Wymysłów oraz wnioskował o poszerzenie pobocza pomiędzy przystankami autobusowymi w miejscowości Huta Łukomska.

Radny Waldemar Miernik - prosił o wyjaśnienie sprawy dotyczącej odłowu ryb na Jeziorze Słupeckim. Mówca powiedział, że wędkarze proszą by nie wydawać zgody na odłów ryb w okresie tarła.

Radna Anna Kusiołek - wnioskowała o utwardzenie pobocza przy Gimnazjum w Kowalewie.

Radna Barbara Wojtkowiak - wnioskowała o sfrezowanie w miejscowości Wólka przy drodze krajowej 261 kolein na długości 2 km., głównie przy wjazdach  do posesji.  

P u n k t  7
Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2016 roku - druk nr 245.


Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2016 roku wszyscy radni otrzymali na druku nr 245.
Dodał, że informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a zatem poprosił  Przewodniczącego Komisji  o opinię.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawianą informację.

Przewodniczący Rady - powiedział, że napawa chyba wszystkich optymizmem spadek pożarów o ponad 24% i spadek miejscowych zagrożeń o 27% ale zastanawia wzrost o 13 % alarmów fałszywych co być może  jest wynikiem poczucia bezkarności tych co to czynią.
Przewodniczący Rady - życzył Komendantowi oraz całej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy realizacji zaplanowanych przedsięwzięć na cały 2017 rok.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2016 roku. Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.

P u n k t  8
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016 roku  - druk nr 246.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016 roku  wszyscy radni otrzymali na druku nr 246. Sprawozdanie było przedmiotem obrad Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, a więc poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdanie.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja bez uwag przyjęła niniejsze sprawozdanie.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.

P u n k t  9
Informacja o działalności Starostwa Powiatowego w Słupcy za 2016 rok z uszczegółowieniem tematyki skarg i wniosków oraz działalności kontrolnej - druk nr 247.


Przewodniczący Rady - powiedział, że następny punkt porządku obrad to informacja o działalności Starostwa Powiatowego w Słupcy za 2016 rok z uszczegółowieniem tematyki skarg i wniosków oraz działalności kontrolnej. Dodał, że informację wszyscy radni otrzymali na druku nr 247 i była omawiana na posiedzeniach wszystkich komisji Rady Powiatu, które nie zgłosiły uwag i pytań do przedłożonej informacji.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o działalności Starostwa Powiatowego w Słupcy za 2016 rok z uszczegółowieniem tematyki skarg i wniosków oraz działalności kontrolnej. Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.

P u n k t  10
Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Słupeckiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. - druk nr 249.


Prowadzący obrady powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Słupeckiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.. Przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 249 i był przedmiotem posiedzeń wszystkich komisji Rady Powiatu, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o opinie:

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.                     

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W dalszej kolejności radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Następnie radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/154/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Słupeckiego na okres od dnia  1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu.

P u n k t  11
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Słupeckiego - druk nr 250.


Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Słupeckiego. Dodał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku  nr 250 i był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja również pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Słupeckiego.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/155/2017 w sprawie przyjęcia Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.

P u n k t  12
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania pomocy dzieciom i młodzieży w ramach powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych - druk nr 251.


Przewodniczący Rady - powiedział, że następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania pomocy dzieciom i młodzieży w ramach powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych. Prowadzący obrady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali wraz z zaproszeniem na druku  nr 251 i był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji,  a więc poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja również pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/156/2017 w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy dzieciom  i młodzieży w ramach powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu.

P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2017 - druk nr 252.


Przewodniczący Rady - powiedział, że następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2017. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 252 wraz z zaproszeniem na sesję.
Był on przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a więc poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.
 
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/157/2017 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2017. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu.

P u n k t  14
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 - druk nr 253.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 wszyscy radni otrzymali na druku nr 253, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 260.

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Starostę.

Pan Mariusz Roga - przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017. Wystąpienie Pana Starosty stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja  jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęła przedłożoną autopoprawkę.  Autopoprawka stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/158/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokółu.

P u n k t  15
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039 - druk nr 254.


Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039.
Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 254, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 261.

Prowadzący obrady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

Radny Andrzej Kin  - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039 wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, 16 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" przyjęła przedłożoną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039 wraz  z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu w obecności 17 radnych , 16 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr XXVIII/159/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokółu.

P u n k t  16
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Powiatu Słupeckiego na rzecz samorządowych zakładów budżetowych środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług - druk nr 255.


Prowadzący obrady powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Powiatu Słupeckiego na rzecz samorządowych zakładów budżetowych środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 255 i był on omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a więc poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin  - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/160/2017 w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Powiatu Słupeckiego na rzecz samorządowych zakładów budżetowych środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokółu.

P u n k t  17
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2017 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego - druk nr 256.


Przewodniczący Rady - powiedział , że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2017 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego. Dodał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 256 i był przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.
 
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/161/2017 w sprawie udzielenia  w roku 2017 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokółu.

P u n k t  18
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2017 roku - druk nr 248.


Przewodniczący Rady - powiedział, że następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2017 roku. Przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 248.

Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radna Anna Czerniak - Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W związku z brakiem uwag i pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie niniejszy projekt uchwały.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/162/2017 w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2017 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.     

P u n k t  19
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020 - druk nr 257.


Prowadzący obrady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020. Przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 257 i był omawiany na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a więc poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radna Anna Czerniak - Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja również pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W związku z brakiem uwag i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie niniejszy projekt uchwały.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/163/2017 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia  2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokółu.

P u n k t  20
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 - druk nr 258.


Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  do realizacji w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Dodał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 258 i był omawiany na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a więc poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radna Anna Czerniak - Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W związku z brakiem uwag i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/164/2017 w sprawie zatwierdzenia  do realizacji w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokółu.

P u n k t  21
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Słupeckiego - druk nr 259.


Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Słupeckiego. Dodał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 259.
Przewodniczący Rady - poinformował, że skarga była przedmiotem posiedzenia Komisji Rewizyjnej, a zatem poprosił o stanowisko komisji.

Radny Dawid Hierowski -Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Słupeckiego na posiedzeniu w dniu 29 marca  2017 roku rozpatrzyła skargę pana Józefa Biernackiego na działalność Starosty Słupeckiego. Przewodniczący Komisji powiedział, że po wyjaśnieniach pana Jana Nawrocika z Wydziału Geodezji. Kartografii i Katastru, Komisja Rewizyjna jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną. Komisja Rewizyjna - rekomenduje Radzie Powiatu podjęcie uchwały uznającej skargę za bezzasadną.

Przewodniczący Rady - poinformował, że skarga o podobnej treści dwukrotnie wpłynęła do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu. W obu przypadkach skarga została uznana za bezzasadną.

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Słupeckiego i poddał pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, 16 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym"  podjęła uchwałę Nr XXVIII/165/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokółu.

P u n k t  22
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Pan Mariusz Roga - odpowiadając powiedział, że na interpelacje dotyczące dróg odpowiedzi na piśmie udzieli Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach.
Natomiast jeżeli chodzi o interpelację radnego Waldemara Miernika to nie należy uogólniać, że wniosek dotyczył odłowu tylko jednego gatunku ryb tj. węgorza gdzie teraz dla tej ryby jest ustalony okres odłowu. Mówca powiedział, że w tym temacie nie ma żadnej uznaniowości chyba ,że będą jakieś powody formalne. Dodał, że wymagane jest tylko dochowanie procedury, czyli uzgodnienia z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych odpowiednich poziomów wód i sterowania poziomu zbiornika.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że odłów węgorza będzie się odbywał tylko w jednym miejscu i przez dzierżawcę tego jeziora. Mówca powiedział, że należy wziąć pod uwagę, że dzierżawca płacąc czynsz dzierżawny i prowadząc tego rodzaju przedsięwzięcie zakłada, że jego źródłem dochodu będzie odłów i sprzedaż ryb.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że jest dużo prostsza droga załatwienia tego typu sprawy bo każdy kto posiada kartę wędkarska jest zrzeszony w jakimś kole wędkarskim. Mówca powiedział, że każde koło ma możliwość delegować swoich przedstawicieli do okręgowych związków wędkarskich i na tym szczeblu można uzgodnić pewne zasady i wielkości odłowów ryb. Zdaniem mówcy jest to najwłaściwsza droga uregulowania niniejszych spraw na zasadzie porozumienia.

P u n k t  23
Wolne głosy i wnioski.


Przewodniczący Rady - poinformował, że w dniu dzisiejszym Państwo radni otrzymali druki oświadczeń majątkowych, które należy złożyć w Biurze Rady Powiatu w terminie do dnia 30 kwietnia br. Oświadczenia należy złożyć w dwóch egzemplarzach wraz z dwoma kopiami zeznania podatkowego PIT za poprzedni rok kalendarzowy.
Przewodniczący Rady złożył wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

P u n k t  24
Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął  XXVIII sesję  Rady Powiatu Słupeckiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb

Protokół nr XXVII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 17 lutego 2017 roku.

BR.0002.2.2017

Protokół nr XXVII/2017
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 17 lutego 2017 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ" Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20. Obrady trwały od godz. 14:00 do godz. 14:45.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady XXVII sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa oraz przedstawicieli mediów.
Obecni na obradach minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego Romana Maruszczaka - byłego Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu obecnych było 16, więc jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad?

Pan Mariusz Roga - Starosta wniósł o rozszerzenie porządku obrad o dwa punkty. Pierwszy to sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego; znowelizowana karta nauczyciela nakazuje informować organy stanowiące o średniorocznych wielkościach wynagrodzeń nauczycieli. Drugi to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/147/2017 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania; Regionalna Izba Obrachunkowa podważyła zapis ujęty w § 7, który powiela zapis z ustawy o systemie oświaty, stąd też dziś przedłożony projekt uchwały wykreśla tenże paragraf.  
   
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad o sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, jako punkt 9.
Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednomyślnie wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad o w/w punkt.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/147/2017 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, jako punkt 14.
Rada Powiatu również jednomyślnie wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad o w/w punkt.

Po wprowadzonych zmianach porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr XXVI/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 stycznia 2017 roku.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Słupcy za rok 2016.
8.    Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu słupeckiego w roku 2016".
9.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Słupeckiego.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego dla Gminy Powidz na zadanie w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.  
13.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2022".
14.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/147/2017 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
15.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16.    Wolne głosy i wnioski.
17.    Zakończenie obrad.

P u n k t  4
Przyjęcie protokołu Nr XXVI/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 stycznia 2017 roku.


Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z XXVI sesji był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania. Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXVI/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 stycznia 2017 roku.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 stycznia 2017 roku, bez odczytywania.

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.


Pan Mariusz Roga - Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ponadto Starosta przedstawił bieżącą informację na temat realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. W wymaganym terminie dokumentacja architektoniczno - budowlana została przez pana Drożdżyńskiego złożona w Wydziela Architektury i Budownictwa tutejszego Starostwa. Dokumentacja została zweryfikowana przez pracowników wydziału oraz przez podmiot, który zajął się sprawdzeniem zgodności z przepisami dotyczącymi medycznych wymogów dla obiektów służących realizacji zadań ze służby zdrowia. W dniu dzisiejszym zostało złożone sześć kompletów dokumentacji wykonawczej, które są weryfikowane przez komórkę zamówień publicznych pod względem kompletności wymaganej do uzyskania pozwolenia na budowę. Jeśli dokumentacja będzie bez zastrzeżeń to z dniem 23 lutego br. wydział architektury wyda pozwolenie na budowę, które będzie obowiązujące z dniem wydania. Wtedy będzie można już rozpocząć procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy rozbudowy szpitala.
Pan Mariusz Roga - poinformował również, że w dniu dzisiejszym została państwu radnym przekazana kopia notatki służbowej sporządzonej podczas „testowego" przejazdu organizatorów transportu zastępczego na czas remontu trakcji kolejowej na odcinku Konin - Września. W przedsięwzięciu tym wzięli udział przedstawiciele wszystkich samorządów powiatowych i gminnych leżących na rzeczonej trasie. Przedmiotowa notatka stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.    
Starosta zakomunikował ponadto, że z dniem 26 stycznia br. zmienianie uległ regulamin organizacyjny starostwa na mocy którego z wydziału komunikacji i transportu wydzielone zostało samodzielne stanowisko ds. organizacji publicznego transportu zbiorowego, które zajmuje pani Agnieszka Łechtańska.  

P u n k t  6
Interpelacje i zapytania radnych.


Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.

P u n k t  7
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Słupcy za rok 2016.


Opinia Komisji o informacji:

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że komisja jednogłośnie przyjęła wyżej wymienioną informację.

Wobec wyczerpania tego punktu porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Słupcy za rok 2016. Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  
 
P u n k t  8
Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu słupeckiego w roku 2016".


Opinia Komisji o sprawozdaniu:

Radny Jerzy Orchowski - powiedział, że również to sprawozdanie Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego przyjęła pozytywnie.  

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożone sprawozdanie. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu słupeckiego w roku 2016" stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.


Opinie Komisji o sprawozdaniu:


Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że komisja jednogłośnie przyjęła wyżej wymienione sprawozdanie.
Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że komisja również jednomyślnie  przyjęła rozpatrywane sprawozdanie.

Wobec wyczerpania tego punktu porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożone sprawozdanie. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.   


P u n k t  10
Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Słupeckiego.


Przewodniczący Rady poinformowała, że projekt uchwały był przedmiotem obrad wszystkich komisji stałych Rady Powiatu.

Przewodniczący Komisji kolejno przedstawili opinie o rozpatrywanym projekcie uchwały, które w każdym przypadku były jednogłośnie pozytywne.

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Słupeckiego.
Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/149/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

P u n k t  11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017.


Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 239, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 244.

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian do  budżetu Powiatu Słupeckiego na 2016 rok, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na 2017 rok.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2017 rok wraz z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/150/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2017 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  12
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego dla Gminy Powidz na zadanie w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego dla Gminy Powidz na zadanie w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.  
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/151/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego dla Gminy Powidz na zadanie w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2022".


Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2022".
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/152/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2022". Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  14
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/147/2017 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.


Opinie Komisji o projekcie uchwały:


Radny Jacek Szczepankiewicz - powiedział, że Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej na swym ostatnim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.
Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji również pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.
Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/153/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę Nr XXVI/147/2017 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 stycznia 2017 r.  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
 
P u n k t  15
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Nie było zgłoszonych interpelacji.

P u n k t  16
Wolne głosy i wnioski.


Starosta poprosił radnych powiatowych o akceptację przedsięwzięcia stworzenia pozytywnych warunków przed rekrutacją do szkół prowadzonych przez powiat. Przystąpiono już do działań związanych z rekrutacją i naborem na rok szkolny 2017/2018, gdzie w najbliższym czasie zostanie oddany do druku informator przedstawiający ofertę edukacyjną szkół i kierunki kształcenia. Mówca powiedział, że chciałby w tym roku szkolnym dla młodzieży, która zechce kształcić się w naszych szkołach w klasach pierwszych ze środków budżetu powiatu dołożyć się do dojazdu do szkół pokrywając 20 % kosztów biletu miesięcznego. Zapytał, czy radni wyrażają zgodę na realizację przedstawionego przedsięwzięcia, tyczącego się pokrycia z budżetu części kosztów dojazdu młodzieży do szkół prowadzonych przez nasz powiat?       

Radny Waldemar Miernik - powiedział, że jest to bardzo dobry pomysł o którym powinniśmy już pomyśleć wcześniej, jest to na pewno dobry pierwszy krok. Należałoby również mocno popracować przy tworzeniu publicznego transportu zbiorowego, żeby zachęcić uczniów z tych gmin, których młodzież rzadziej wybiera nasze szkoły ponadgimnazjalne tj. Powidz i Orchowo.

Rada Powiatu przez aklamację wyraziła zgodę na realizację inicjatywy pokrywania z budżetu powiatu części kosztów dojazdu młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat.  

Przewodniczący Rady oczytał pismo wystosowane przez Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy zachęcające do obejrzenia filmu na kanale TVP3 Poznań, dziś o godz. 19.00 filmu w ramach cyklu: „Zapomniane historie" pt. „Niepokorne liceum" - przestawiający wydarzenia z historii Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy z lat 1949 - 1951.

P u n k t  17
Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXVII sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

 

Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb

Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 27 stycznia 2017 roku.

BR. 0002.1.2017
Protokół Nr XXVI/2017
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 27 stycznia 2017 roku.
 


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej" Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.14:00 do godz. 14:45.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Obrady XXVI sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli mediów. Serdecznie powitał mieszkańców powiatu słupeckiego.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Nikt nie zgłosił zmian i obrady przebiegały według następującego porządku:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokółu Nr XXV/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.              
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i porządku za rok 2016 - druk nr 228.
8.    Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za 2016 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 - druk nr 229.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039 - druk nr 230.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupcy - druk nr 231.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania - druk nr 232.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Słupeckim, a Miastem Konin oraz powiatem konińskim, kolskim i tureckim dotyczącego przekazania Miastu Konin  zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego- druk nr 233.
14.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15.    Wolne głosy i wnioski.
16.    Zakończenie obrad. 

       
P u n k t  4
Przyjęcie protokółu Nr XXV/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku.


Przewodniczący Rady - poinformował, że protokół z XXV sesji Rady Powiatu Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.
                   
Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu Nr XXV/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku.

Rada Powiatu w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXV/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku.    

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Bogdan Jastrząb poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.


Pan Mariusz Roga - powiedział, że jeżeli chodzi o rozbudowę szpitala to firma pana Tomasza Drożdżyńskiego, która wygrała postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji złożyła dokumentację w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Słupcy. Dodał, że obecnie trwa obróbka dokumentacji pod względem zgodności z wymogami przepisów z zakresu prawa budowlanego oraz warunków technicznych dla budynków służby zdrowia.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że na prośbę pani dyrektor Iwony Wiśniewskiej firma architektoniczna z Poznania dokonuje weryfikacji opracowanej dokumentacji pod względem funkcjonalnym tj. zgodności z wymogami i standardami dla obiektów opieki zdrowotnej. Mówca powiedział, że proces wydania decyzji administracyjnej  w formie pozwolenia na budowę maksymalnie w ciągu dwóch tygodni powinien zostać zakończony.
Pan Mariusz Roga - poinformował, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w dniu 17 stycznia 2017 roku wydał opinię pozytywną o prawidłowości planowanej kwoty długu wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań powiatu słupeckiego oraz drugą opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu.
Pan Mariusz Roga - poinformował, że trwają ostatnie rozmowy czy na sfinansowanie rozbudowy szpitala zostanie zaciągnięty kredyt, czy zostaną wyemitowane obligacje. Dodał, że w kwestii emisji obligacji zostało wysłane pismo do zainteresowanych banków z zapytaniem o czas wykupu obligacji to znaczy, czy byłby taki sam jak czas spłaty zaciągniętego kredytu.

P u n k t  6
Interpelacje i zapytania radnych.


W tym punkcie porządku obrad interpelacje zgłosiła radna Anna Kusiołek i tak:

 • w imieniu mieszkańców miejscowości Młodojewa wnioskowała o naprawę drogi oraz znaków drogowych, które uległy zniszczeniu podczas kolizji oraz naprawę wyrwy w drodze na skrzyżowaniu dróg powiatowych z drogą krajową Nr 92 w miejscowości Rozalin i w miejscowości Wilczna.


P u n k t  7
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016 - druk nr 228.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Starosta przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok. Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawozdanie wszyscy radni otrzymali na druku nr 228 i było ono przedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała niniejsze sprawozdanie.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016.  Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.

P u n k t  8
Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za 2016 rok.


Przewodniczący Rady poprosił  Przewodniczących Komisji o złożenie sprawozdań z pracy poszczególnych komisji stałych za 2016 rok.

Radny Dawid Hierowski - Przewodniczący Komisji złożył sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.

Następnie radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji złożył sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.

W dalszej kolejności radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji złożył sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji złożył sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.

Następnie radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji złożyła sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Rady - poinformował również o pracy Rady Powiatu w minionym roku. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu.

Obrady opuściła radna Barbara Wojtkowiak  i od tej pory w XXVI sesji Rady Powiatu uczestniczyło 12 radnych.

P u n k t  9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 - druk nr 229.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 wszyscy radni otrzymali na druku nr 229, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 234.

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Starostę.

Pan Mariusz Roga - przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017. Wystąpienie Pana Starosty stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja  jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017.

Rada Powiatu w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła przedłożoną autopoprawkę.  Autopoprawka stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/144/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokółu.

P u n k t  10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039 - druk nr 230.


Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 230, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 235.

Prowadzący obrady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

Radny Andrzej Kin  - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja przy jednym głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039 łącznie z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039.

Rada Powiatu w obecności 12 radnych, 11 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" przyjęła przedłożoną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039 łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 12 radnych , 11 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr XXVI/145/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokółu.

P u n k t  11
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupcy - druk nr 231.


Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 231 i był  on przedmiotem posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a zatem poprosił Przewodniczącą Komisji o opinię.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji powiedziała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Rada Powiatu w obecności 12 radnych , 11 głosami „za", przy 1 głosie „przeciwnym" i 1 głosie „wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr XXVI/146/2017 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokółu.

P u n k t  12
Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania - druk nr 232.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, wszyscy radni otrzymali na druku nr 232 i był on omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radny Andrzej Kin  - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja jednogłośnie bez uwag zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Rada Powiatu w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/147/2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokółu.

P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Słupeckim, a miastem Konin oraz powiatem konińskim, kolskim i tureckim dotyczącego przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego - druk nr 233.


Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Słupeckim, a miastem Konin oraz powiatem konińskim, kolskim i tureckim dotyczącego przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 233 i był on przedmiotem obrad Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a więc poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Słupeckim, a miastem Konin oraz powiatem konińskim, kolskim i tureckim dotyczącego przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Rada Powiatu w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/148/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Słupeckim, a miastem Konin oraz powiatem konińskim, kolskim i tureckim dotyczącego przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokółu.


P u n k t  14
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Pan Mariusz Roga - odpowiadając powiedział, że zgłoszoną interpelację rozpatrzy Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach i udzieli odpowiedzi.


P u n k t  15
Wolne głosy i wnioski.


Przewodniczący Rady - poinformował, że kolejna sesja Rady Powiatu najprawdopodobniej będzie o tydzień przyspieszona tj. w okolicach 17 lutego br. z uwagi na konieczność podjęcia uchwały w sprawie sieci szkół w naszym powiecie. Jeżeli to nie będzie konieczne to XXVII sesja Rady Powiatu odbędzie się w dniu 23 lutego br. w czwartek, a nie w ostatni piątek miesiąca.

P u n k t  16
Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXVI sesję Rady Powiatu Słupeckiego.


Przewodniczący Rady
Bogdan Jastrząb