Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2006

Mienie Powiatu

                                                                                              Załącznik Nr 3
                                                                           do uchwały Nr 189/2005
                                                                           Zarządu Powiatu Słupeckiego
                                                                           z dnia 14 listopada 2005 roku
 
 
 
INFORMACJA
O MIENIU POWIATOWYM NA 01.01.2005 ROKU
 
 
 
Wartość ewidencyjna brutto mienia Powiatu - bez wartości niematerialnych i prawnych - na koniec 1 stycznia 2005 roku wyniosła łącznie 58 223 655 zł, w tym w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - zwanym dalej SP ZOZ - 12 009 670 zł i Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy - zwanego dalej "ZAZ-em" - 919 636 zł. W stosunku do stanu początkowego na 1 stycznia 2004 roku przyrost netto środków  trwałych wyniósł 505 579zł (zał. Nr 1)                z tego:
 
1)  zmniejszenia na ogólną kwotę                                                      3 545 058 zł z tego:
a)    likwidację (kasację) środków trwałych                                       286 378 zł z tego:
-     PODGiK  Słupca
          - sprzęt i wyposażenie komputerowe                                35 458 zł
 
-     DPS Strzałkowo
          - 2 pralnice, 1samochód                                                  121 522 zł
 
-     SOS-W Słupca
          - narzędzia i wyposażenie (kociołki elektryczne)                   9 516 zł
 
-     ZSZ Słupca
          - piece silitowe                                                                 17 019 zł
-     ZPPR  "Szansa" Kosewo
          - samochód                                                                      90 185 zł
 
-     SP ZOZ Słupca
          - sprzęt komputerowy                                                       12 678 zł
 
b)    przekazanie innym jednostkom                                                2 548 453 zł z tego:
      
-     PCPR Słupca
          - urządzenie techniczne i maszyny dla ZAZ-u
            zakup w 2003 roku z środków PFRON                             838 285zł
 
-     Miejska i Powiatowej Biblioteka Publiczna w Słupcy
- sprzęt komputerowy z oprogramowaniem                        12 574 zł
 
-     ZSzP  Zagórów
- 50 % udział Gminy i Miasta Zagórów w Hali
  Sportowo - Środowiskowej                                       1 428 947 zł
 
-     Starostwo Powiatowe
- grunty zabudowane 50 % udziałów 
  w dz. 233/14 dla Miasta Słupcy                                           783 zł
 
-     50 % udziału Powiatu w budynku biurowym na rzecz
       Miasta Słupcy                                                                    203 670 zł
 
-     grunty orne (Strzałkowo)                                                      64 194 zł
 
c)    sprzedaż na kwotę:                                                                   710 227 zł
     z tego:
-    DPS Zagórów (samochód)                                                   85 490 zł
 
-    PZD Piotrowice (samochód)                                                          29 552 zł
 
-    SP ZOZ Słupca (aparatura samodializy)                               401 656 zł
 
-    nieruchomości po ZSzZ Słupca:                                          154 535 zł
     z tego:
          - budynki                                                                       149 860 zł
 
         - grunty                                                                              4 675 zł
 
-    grunty zabudowane po ZSzP Strzałkowo                                     38 994 zł
 
2)  zwiększenia na kwotę                                                                  4 050 637 zł z tego:
a)    środki trwałe otrzymane nieodpłatnie                                          757 854 zł
      z tego:
-    Starostwo Powiatowe                                                                  514 508 zł
     z tego:                               
         - powiatyzacja gruntów                                                460 603 zł
 
         - 37 % udziału w bud. administracji 
            od Miasta Słupcy (bud. Geodezja i Komunikacja)           53 905 zł
 
-    PODGiK Słupca (serwer)                                                     19 199 zł
 
-    SP ZOZ Słupca sprzęt medyczny                                       224 147 zł
          w tym: laparoskop sfinansowany ze środków                                                         jednostek samorządowych powiatu                     144 727 zł
 
b)    przychody sfinansowane ze środków PFOŚiGW                                  60 120 zł
      z tego:
-    KP PSP silnik do łodzi                                                          24 984 zł
 
-    PZD Piotrowice                                                                    35 136 zł
 
c)    zakupionych, sfinansowanych lub dofinansowanych
     ze środków PFRON                                                               1 267 161 zł
- urządzenia techniczne, maszyny i wyposażenie dla 
  nowopowstałego ZAZ Słupca                                               919 636 zł
 
- samochody                                                                                 347 525 zł
  z tego:                         
         - DPS Skubarczewo                                                         89 175 zł
 
                - DPS Strzałkowo                                                             89 175 zł
 
                - DPS Zagórów                                                                89 175 zł
 
                - ZPWR "Szansa" Kosewo                                              80 000 zł
 
d)    zakupionych z Funduszu Pracy                                                   39 385 zł
      z tego:                                                            
- PUP Słupca
         - zestawy komputerowe                                                   39 385 zł
 
e)    zakupionych ze środków własnych jednostek:                              75 687 zł
      z tego:
- SP ZOZ  sprzęt medyczny                                                      37 887 zł
      - ZPWR "Szansa " Kosewo                                                       37 800 zł
 
f)    współfinansowanie z WFOŚiGW                                                82 000 zł
     z tego:
- DPS Zagórów - kolektor słoneczny                                          82 000 zł
 
g)    sfinansowanie lub dofinansowanie ze środków
     budżetu Powiatu na kwotę                                                       1 768 430 zł
z tego:
- sprzęt komputerowy i inne wyposażenie na kwotę                    56 471 zł
         dla:
         - DPS Skubarczewo (zestaw komputerowy)                        7 480 zł
 
         - DPS Strzałkowo
           (zestaw komputerowy i urządzenia przyzywowe)             25 102 zł
 
         - DPS Zagórów (ksero, pralnica)                                      11 742 zł
 
                - Starostwo Powiatowe (zestaw komputerowy)                 12 147 zł
 
- budowa, rozbudowa i modernizacja:                                    1 592 053 zł   
  z tego:
         - DPS Zagórów                                                              292 806 zł
            z tego:
       - modernizacja sanitariatów  i pokoi gościnnych       257 207 zł
 
                 - kolektor słoneczny                                                 35 599 zł
 
- LO Słupca
                  - dokumentacja na modernizację budynku               31 210 zł
 
- drogi powiatowe                                                        1 248 037 zł
            z tego:
                   - Trąbczyn Michalinów                                         445 135 zł
                      w tym:
                              - współfinansowanie SAPARD-u               213 816 zł
 
                               - śr. gm. Zagórów                                    130 000 zł
 
                   - Ostrowo Kościelne                                             647 080 zł
 
                               - Orchowo - Bielsko                                         155 822 zł  
 
- ZSZ Słupca
            - remont warsztatu                                                 20 000 zł
 
- zakupy inwestycyjne:                                                            119 906 zł
  z tego:
          - grunty pod drogami                                                       30 553 zł
 
          - dopłaty dla zakupionych samochodów                                    89 353 zł  
            z tego:
                    - DPS Skubarczewo                                               29 725 zł
 
                    - DPS Strzałkowo                                                           29 903 zł
 
                             - DPS Zagórów                                                      29 725 zł
 
                   
W załączniku Nr 1 na dzień 1.04.2004 roku i na 1.01.2005 roku są prezentowane w ujęciu podmiotowym i wartościowym składniki mienia powiatowego bez względu na formę własności. W załączniku Nr 2 są przedstawione w ujęciu podmiotowym i ilościowo wartościowym grunty stanowiące własność powiatu.
Załączniki 3, 4 i 5 przedstawiają ograniczone prawa własności powiatu                     tj. współwłasności w nieruchomościach - gruntach i budynkach oraz użytkowanie wieczyste.
Wydatki poniesione na wymienione składniki mienia wyniosły w okresie sprawozdawczym 3 506 395 zł (zał. Nr 1), w tym na środki trwałe 2 944 910 zł, a uzyskane dochody wyniosły 993 135zł.
Zmiany w stanach wartościowych pozostałych środków trwałych, księgozbiorów i wartości niematerialnych i prawnych (użytkowane programy komputerowe) są wynikiem takich zdarzeń, jak: darowizny, likwidacji                      i zakupów, które zaszły w okresie sprawozdawczym.
 
Załączniki:
1.  Zbiorcze zestawienie mienia powiatu według stanu na 01.01.2004 rok                   i 2005 rok
2. Grunty własne Powiatu Słupeckiego.
3. Współwłasności Powiatu Słupeckiego w gruntach.
4. Współwłasności Powiatu Słupeckiego w budynkach.
5. Wieczyste użytkowanie gruntów z Skarbu Państwa.
                                                                
                           
Słupca, dnia 14 listopada 2005 rok    
   
                                                                  Przewodniczący Zarządu
 
                                                          /-/ Michał Pyrzyk