Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2005

Mienie Powiatu

Załącznik Nr 3
do uchwały 124/2004
Zarządu Powiatu Słupeckiego
z dnia 15 listopada 2004 roku
 
 
INFORMACJA
O MIENIU POWIATOWYM NA 30 CZERWCA 2004 ROKU
 
Wartość ewidencyjna brutto mienia powiatowego - bez wartości niematerialnych i prawnych - na koniec pierwszego półrocza 2004 roku wynosi łącznie 56 215 580 zł, w tym w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - zwanym dalej SP ZOZ - 12 918 869 zł. W stosunku do analogicznego okresu z roku poprzedniego mienie powiatu wzrosło o 6 055 564 zł, w tym środki trwałe SP ZOZ  o 202 751 zł, w tym: z tyt. inwestycji - 10 624 zł.
 
Informacja o stanie mienia powiatowego w układzie podmiotowo- przedmiotowym - według cen ewidencyjnych jest zawarta w załączniku Nr 1, w załączniku Nr 2 przedstawiono nieruchomości gruntowe według jednostek zarządzających.
 
         Z załącznika Nr 1 wynika, że mienie powiatu  okresu sprawozdawczego wzrosło o                                                                                                                                                       6 055 564 zł
z tego:
         - środki trwałe                                                               5 179 588 zł
         - pozostałe środki trwałe                                                850 877 zł
         - księgozbiory                                                               25 099 zł
 
         Przyrost netto w środkach trwałych o kwotę: 5 179 588   jest wynikiem następujących zaszłości:
 
z działalności inwestycyjnej                                                              6 313 026 
z tego:
         - PZD w Piotrowicach                                                            1 802 493 zł
           z tego:
                   - droga Kornaty                                                             730 705 zł
                   - droga Wylatkowo                                                       204 036 zł
                   - droga Chwalibogowo                                                  96 184 zł
                   - droga Łukom - Zagórów                                            203 576 zł
                   - droga Lądek - Rokosz                                                180 677 zł
                   - droga Graboszewo                                                     57 465 zł
                   - droga Anastazewo                                                       152 437 zł
                   - parking w Słupcy                                                        77 413 zł
                   - ul. Warszawska w Słupcy                                            100 000 zł
 
         - ZPWR "SZANSA" w Kosewie (modernizacja internatu)         62 518 zł
         - ZAZ w Słupcy (modernizacja budynku)                                 839 039 zł
         - Hala Sportowo - Środowiskowa w Zagórowie                      2 870 170 zł
         - DPS w Zagórowie (kolektor słoneczny)                                 117 599 zł
         - LO w Słupcy (modernizacja)                                                621 207 zł
 
zakupy inwestycyjne (sprzęt, komputery, kserokopiarki, itp.)             63 347 zł
z tego:
         - SOS -W w Słupcy                                                               4 482 zł
         - PINB w Słupcy                                                                    3 089 zł
         - Starostwo Powiatowe                                                           26 125 zł
         - SP ZOZ w Słupcy                                                               10 624 zł
         - PUP w Słupcy                                                                     19 027 zł
 
nieodpłatnie otrzymano                                                                     1 977 677 zł
z tego:
         - Starostwo Powiatowe                                                           1 754 738 zł
            z tego:
                   - budynki biurowe                                                         349 760 zł
                   - wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa          16 760 zł
                   - grunty pod drogami powiatowymi                               1 388 218 zł
 
         - SP ZOZ w Słupcy                                                               216 380 zł
           z tego: grunty                                                                      179 908 zł
                       wyposażenie medyczne                                             36 472 zł
         - PINB w Słupcy   (wyposażenie)                                            6 559 zł
 
sprzedaż (wg wartości ewidencyjnej)                                                 - 708 754 zł
z tego:
         - Powiat (grunty orne w Strzałkowie i grunt pod
           warsztatami ZSzZ w Słupcy)                                               - 111 631 zł
         - ZSzP w Strzałkowie (warsztaty)                                            - 597 123 zł
 
nieodpłatne przekazanie                                                                    - 2 189 217 zł
na:    
         - Gminę Strzałkowo
           (udział w Hali Sportowo - Środowiskowej w Strzałkowie)      - 1 865 215 zł
         - Miasto Słupcę (udziały w budynkach biurowych)                  - 144 097 zł
         - SP ZOZ w Słupcy                                                                - 179 908 zł
 
likwidacja                                                                                         - 276 491 zł
z tego:
         - PZD w Piotrowicach (narzędzia i wyposażenie)                     - 17 321 zł
         - ZSzZ w Słupcy (budynki, maszyny)                                     - 223 314 zł
         - DPS w Strzałkowie (sprzęt pralniczy)                                   - 11 604 zł
         - SP ZOZ w Słupcy (sprzęt medyczny i komputery)                - 24 252 zł.
 
         Zmiany w ewidencji wartości pozostałych środków trwałych i księgozbiorów są wynikiem otrzymanych darowizn i dokonanych zakupów przez jednostki organizacyjne powiatu.
         Przyrost w okresie sprawozdawczym nieruchomości gruntowych Powiatu wynosi ilościowo  1 416 953 m2, w wartości ewidencyjnej 1 473 255 zł.     
 
 
Załączniki:
1.    Mienie powiatowe w/g stanu na 30.06.2004 r.
2.    Grunty własne Powiatu Słupeckiego.
 
Słupca, dnia 15 listopada 2004 roku