Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2004

Mienie Powiatu

                                                                
Załącznik Nr 3
do uchwały 63/2003
Zarządu Powiatu Słupeckiego
z dnia 12 grudnia 2003 roku
 
 
INFORMACJA
O MIENIU POWIATOWYM NA 30 CZERWCA 2003 ROKU
 
Wartość ewidencyjna brutto mienia powiatowego - bez wartości niematerialnych i prawnych - na koniec pierwszego półrocza 2003 roku wynosi łącznie 50 775 989 zł, w tym w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - zwanym dalej SPZOZ -  11 988 590 zł. W stosunku do analogicznego okresu z roku poprzedniego mienie powiatu wzrosło o 9 666 182 zł, w tym środki trwałe SP ZOZ  o 649 530 zł, z tego: z tyt. inwestycji - 858 201 zł, likwidacja - 208 671 zł.
Informacja o stanie mienia powiatowego w układzie podmiotowo- przedmiotowym - według cen ewidencyjnych jest zawarta w załączniku Nr 1, w załączniku Nr 2 przedstawiono nieruchomości gruntowe według jednostek zarządzających.
 
Z załącznika Nr 1 wynika, że mienie powiatu - bez SP ZOZ -  okresu sprawozdawczego wzrosło o 
                                                                                                          8 926 897 zł
z tego:
- środki trwałe                                                                                     8 565 572 zł
- pozostałe środki trwałe                                                                       338 054 zł
- księgozbiory                                                                                      23 271 zł
 
Przyrost netto w środkach trwałych o kwotę: 8 565 572 zł  jest wynikiem następujących zaszłości:
z działalności inwestycyjnej                                                                   6 527 864  zł
z tego:
 - nawierzchnie dróg powiatowych                                                         2 722 054 zł
 - oczyszczalnia DPS Skubarczewo                                                        75 381 zł
 - Hala Sportowo-Środowiskowa Strzałkowo                                        3 730 429 zł
 
zakupy inwestycyjne (sprzęt, komputery, zmywarki)                               119 415 zł
z tego:
- DPS Zagórów                                                                                    9 481 zł
- PZD Piotrowie - zestaw komputerowy                                                5 500 zł
- Starostwo Powiatowe                                                                         5 814 zł
- ZPWR "Szansa" Kosewo - sprzęt rehabilitacyjny                                77 660 zł
- ZSZ Słupca                                                                                        5 973 zł
- PUP Słupca - zestaw komputerowy                                                   14 987 zł
 
likwidacja                                                                                            - 15 340 zł
z tego:
- ZSZ Słupca - samochód                                                                     - 15 174 zł
- DPS Strzałkowo - inwentarz żywy                                                        - 166 zł
 
nieodpłatnie otrzymano                                                                        2 315 208 zł
z tego:
- ZSP Zagórów - budynek szkoły                                                           1 976 669 zł
- Starostwo Powiatowe - grunty z powiatyzacji                                        317 839 zł
- PZD Piotrowie - grunty                                                                         20 700 zł
 
sprzedaż                                                                                             - 27 935 zł
z tego:
- PZD Piotrowie                                                                                    - 20 657 zł
- Starostwo Powiatowe (mieszkania)                                                      - 7 278 zł
 
nieodpłatne przekazanie na:                                                                 - 353 640 zł
- Urząd Marszałkowski (były DODP Zagórów)                                         - 353 640 zł
 
Zmiany w ewidencji wartości pozostałych środków trwałych i księgozbiorów są wynikiem otrzymanych darowizn i dokonanych zakupów przez jednostki organizacyjne powiatu.
Przyrost nieruchomości gruntowych wynosi netto                        342 093 m2.
 
Załączniki:
1.    Mienie powiatowe w/g stanu na 30.06.2003 r.
2.    Grunty własne Powiatu Słupeckiego.
 
Słupca, dnia 12 grudnia 2003 roku