Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Uchwały kredytowe

Uchwała Nr XXX-195-2005 RPS z 30.12.2005 r.

UCHWAŁA NR XXX/195/2005
RADY POWIATU SŁUPECKIEGO
z dnia 30 grudnia 2005 roku
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków  nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Słupeckiego na 2005 rok.
 
            Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art.48 ust.1 pkt 2 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65,                                      poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r.  Nr 19, poz. 177,  Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64,  poz. 565), Rada Powiatu Słupeckiego uchwala:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XXVII/162/2005 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 września 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących  pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Słupeckiego na 2005 rok, zmienionej uchwałą Nr XXIX/188/2005 z 2 grudnia 2005 roku, § 1 otrzymuje brzmienie:
 
"§ 1
Zaciąga się kredyt długoterminowy do wysokości  1 685 125 zł z przeznaczeniem
-    przebudowę i utrzymanie dróg powiatowych łącznie z procesami przygotowawczymi i wykupem  gruntów,
-    dofinansowanie zadań inwestycyjnych w SP ZOZ Słupca,
-    realizację bieżących zadań w zakresie pomocy społecznej."                                                                     
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupeckiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.